Toelating van de burgercommissieleden van Pro Krimpenerwaard: ja/nee?


Burgemeester (voorzitter van de raad) Roel Cazemier

Eén van de agendapunten van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 juli is de benoeming en de beëdiging van nieuwe burgercommissieleden. Alle fractievoorzitters zijn uitgenodigd hun kandidaten voor te dragen. Er wordt compleet voorbijgegaan aan de dwaling in de gemeenteraadsvergadering van 24 april. Burgemeester Roel Cazemier, bijgestaan door ‘slippendrager’ raadsgriffier Kasper Driehuis, heeft de gemeenteraad doen geloven dat zij gaat over de voordracht van burgercommissieleden van een andere partij. Niet alleen is dit in strijd met het reglement van orde voor de raadcommissies, waarin letterlijk is opgenomen ‘De commissieleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Dit houdt in dat het aan de fracties zelf is om te bepalen wie de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende commissies”, maar de democratie is hiermee geweld aangedaan.  Laat me uw herinnering opfrissen over hetgeen die bizarre avond is gebeurd.

Onze kandidaten Jan Haagsma en Bert Vriezen zijn door de leden van Pro Krimpenerwaard op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart geplaatst. Zij hebben veel voorkeurstemmen binnengehaald. Al driekwart jaar is Jan Haagsma actief als burgercommissielid namens Pro Krimpenerwaard. Namens onze partij zijn zij voorgedragen als burgercommissielid. Intussen hebben zij meegedaan aan de door de gemeente aangeboden voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe leden. Hun benoeming zou een formaliteit zijn en voor de feestelijke beëdiging was hun familie op de publieke tribune aanwezig.

De commissie van de geloofsbrieven, die optreedt namens de gemeenteraad, heeft vastgesteld dat onze kandidaten aan alle voorwaarden voldoen om te worden toegelaten. In afwijking van de normale gang van zaken, heeft burgemeester Cazemier, een geheime stemming gehouden over het wel of niet benoemen van de kandidaten. Hiervoor is uit de hoge hoed een formulier tevoorschijn getoverd, met hierop alle 30 namen van de kandidaten, met de mogelijkheid hier achter een hokje ja/nee aan te kruisen.

Dhr. Pannenkoek van de VGBK leest na het tellen van de stemmen de uitslag voor. Tot verbijstering van onze kandidaten Jan Haagsma en Bert Vriezen hun familie op de tribune, heeft de gemeenteraad in het geheim bij meerderheid beslist dat alleen zij twee niet worden toegelaten als burgercommissielid. Stel je voor: een geheime stemming. Wat is de grond van deze afwijzing en waar kunnen zij hiertegen in beroep gaan?

Het is een grote schertsvertoning.

Na dit debacle heeft Pro Krimpenerwaard de burgemeester verzocht om het gewraakte raadsbesluit ter vernietiging aan de Kroon voor te leggen. Het komt zelden voor dat hierop een beroep wordt gedaan en zeker bij benoeming van burgercommissieleden is dit uniek.

De Kroon, namens welke een minister optreedt, is grondwettelijk (artikel 132, vierde lid) bevoegd om besluiten van gemeente- of provinciebesturen te vernietigen als deze in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. Deze bevoegdheid is uitgewerkt in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. Uitgangspunt is dat vernietiging een uiterst en zeer zwaarwegend middel is dat slechts kan worden ingezet wanneer lagere overheden hun constitutionele bevoegdheden overschrijden.

Een burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd en heeft de wettelijke taak en plicht te beoordelen of de regelgeving en besluiten in zijn gemeente stroken met de wet. Hij fungeert in dit verband als een agent van het centraal gezag.

De burgemeester heeft achteraf geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om het raadsbesluit ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. Gezien het bovenstaande was hij hiertoe verplicht. Op onze schriftelijke vragen ontwijkt hij deze verantwoordelijkheid en verschuilt zich achter drukke werkzaamheden.

Pro Krimpenerwaard heeft daarop de minister van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland verzocht het raadsbesluit te vernietigen. Op 3 juli zou het college van Gedeputeerde Staten haar besluit naar buiten brengen. Tot onze teleurstelling is de zaak om ons onduidelijke redenen doorgeschoven naar 10 juli.

Diezelfde avond benoemt en beëdigt de gemeenteraad nieuwe commissieleden.

Pro Krimpenerwaard heeft Bert Vriezen en Jan Haagsma wederom voorgedragen. Blijkbaar nu wel geaccepteerd door de voorzitter.

Wij hebben over deze onfrisse zaak veel vragen, die burgemeester Roel Cazemier hieraan voorafgaand moet beantwoorden.

Pro Krimpenerwaard betreurt het dat het afleggen van verantwoordelijkheid door de burgemeester, griffier en gemeenteraad pas na de uitspraak van de minister plaats kan vinden. Intussen is het Pro Krimpenerwaard onmogelijk gemaakt om bijvoorbeeld actief mee te doen aan de uitwerking van het coalitieprogramma, omdat wij nu geen burgercommissieleden hebben. Het programma was in 4 programma’s geknipt. Ook op dit punt heeft de burgemeester in zijn ambtsbericht aan de provincie niet de waarheid gesproken. Dit is de democratie in de gemeente Krimpenerwaard!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.