Oprichting vereniging statuten

PRO KRIMPENERWAARD

duurzaam & sociaal

Statuten & Huishoudelijk Reglement d.d. 5  juni 2014

INHOUD

Statuten Artikelen Pagina

I Naam, zetel en definities………………………………1 en 2………………………………………2

II Doel en middelen……………………………………….3 t/m 6…………………………………….2

III Leden……………………………………………………..7 t/m 11………………………………..2 en 3

IV Ledenvergadering……………………………………..12 t/m 14………………………………..3 en 4

V Afdeling …………………………………………………….15…………………………………………..4

VI Partijbestuur, vertegenwoordiging……………………16 t/m 20………………………………….4

VII Jaarverslag, jaarrekening en begroting……………..21 t/m 22………………………………….4

VIII Commissie voor geschil en beroep…………………..23…………………………………………..5

IX Besluitvorming; herstemming………………………….24…………………………………………..5

X Huishoudelijk reglement en overige reglementen. . .25………………………………………………5

XI Statutenwijziging en ontbinding………………………26 t/m  27……………………………….5 en 6

XII Slotbepalingen…………………………………………..28 t/m 30………………………………….6

 

Huishoudelijk reglement Artikelen Pagina

I Verkiezingsreglementen

– Algemene bepalingen…………………………………1 t/m 9……………………………….6 en 7

– Kandidatenlijsten……………………………………..10 en 11………………………………….7

– Verkiezingsreglement gemeenteraad……………….12 t/m 14………………………………. 8

– Kandidatencommissie………………………………………….15 t/m 18…………………… 8 en 9

– Stemmingen………………………………………………………..19 t/m 22………………………………………… 10

– Verkiezingsreglement overige besturen……………..23………………………………………..10

II Partijbestuur…………………………………………….24 t/m 29………………………….10 en 11

III Overige bepalingen

– Deelname aan college………………………………….30………………………………………..11

– Openbaarheid van vergaderingen……………………31…………………………………………11

– Verantwoordingsplicht………………………………….32………………………………………..11

– Onverenigbaarheid van functies………………………33………………………………………..11

– Onverenigbaarheid van lidmaatschap………………..34………………………………………..12

– Commissie voor geschil en beroep…………………35 T/M 36…………………………………12

 

Afdrachtregeling…………………………………………………………………………………………………12

 

Jaarlijkse contributie……………………………………………………………………………………………12

STATUTEN “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal”

vastgesteld in de oprichtingsvergadering van 5 juni 2014.

I – NAAM, ZETEL EN DEFINITIES

 Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Krimpenerwaard.

Artikel 2.

In deze statuten wordt verstaan onder:

 1. Vereniging: “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal”;
 2. partijbestuur: het partijbestuur, genoemd in artikel 16;
 3. commissie voor geschil en beroep: de commissie voor geschil en beroep, genoemd in artikel 23;
 4. volksvertegenwoordigers: leden van de gemeenteraad en commissies;
 5. bestuurders: burgemeesters en wethouders;
 6. College B & W: college van burgemeester en wethouders op gemeentelijk niveau.

II – DOEL EN MIDELEN

Artikel 3.

 1. De Vereniging heeft als doelstelling het bedrijven van “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal” politiek.
 2. In haar programma’s wordt omschreven wat onder “Pro Krimpenerwaard, duurzaam en sociaal” politiek wordt verstaan.

Artikel 4.

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het voeren van politieke actie in de breedste vorm;
 2. het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen;
 3. alle overige wettelijke middelen die voor dat doel nuttig en nodig zijn.

Artikel 5.

 1. Leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor alle functies in en namens de Vereniging en zijn daarin benoembaar.
 2. Uitgangspunt is het bevorderen van deelname aan alle functies die in en namens de partij worden vervuld, voor al haar leden ongeacht sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of validiteit.
 3. Uitgangspunt is tevens een gelijke deelneming van vrouwen en mannen aan alle functies en vertegenwoordigingen van de Vereniging. Uitgangspunt is ook deelneming van migranten aan alle functies en vertegenwoordigingen van de Vereniging.
 4. De Vereniging schept hiertoe de voorwaarden, welke nader zijn geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6.

 1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
 2. contributies van leden;
 3. afdrachten van volksvertegenwoordigers en ambtsdragers;
 4. donaties;
 5. subsidies;
 6. nalatenschappen, legaten en schenkingen;
 7. overige baten.
 8. Nalatenschappen zullen uitsluitend kunnen worden aanvaard onder gebruikmaking van het voorrecht van boedelbeschrijving.

III – LEDEN

 Artikel 7.

 1. Lid van de Vereniging kan zijn iedere natuurlijke persoon die instemt met het doel en die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.
 2. Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving, onverminderd het bepaalde in lid 4.
 3. Bij niet-toelating staat beroep open op de commissie voor geschil en beroep zonder beroepsmogelijkheid.
 4. De toelating tot het lidmaatschap, met uitzondering van het oprichtingsjaar, is eerst volledig na persoonlijke betaling van ten minste de minimumcontributie en na verloop van drie maanden sedert de inschrijving als lid. Gedurende deze periode heeft het (aspirant)lid de rechten welke aan een volwaardig lid toekomen, behoudens het stemrecht. Deze rechten kunnen niet meer worden uitgeoefend indien niet binnen gemelde periode ten minste de minimumcontributie is voldaan.

Artikel 8.

 1. Elk lid is persoonlijk een jaarlijkse contributie aan de Vereniging verschuldigd.
 2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Artikel 9.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de Vereniging;
 4. door royement.

Artikel 10.

 1. De Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen indien het lid, na daartoe behoorlijk te zijn aangemaand, in gebreke is met de betaling van de contributie of met het voldoen aan andere financiële verplichtingen.
 2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door of vanwege het partijbestuur.
 3. Betrokkene staat, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de commissie voor geschil en beroep open.
 4. Gedurende de beroepstermijn(en) en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 11.

 1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt of haar/zijn zetel niet ter beschikking stelt naar aanleiding van een terugroepingprocedure zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
 2. Royement geschiedt door het partijbestuur.
 3. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, onder opgave van redenen.
 4. Haar/hem staat, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de commissie voor geschil en beroep open.
 5. Gedurende de beroepstermijn(en) en hangende het beroep is het lid geschorst.

IV – LEDENVERGADERING

 Artikel 12.

 1. De ledenvergadering wordt gevormd door de aanwezige stemgerechtigde partijleden. Het verkrijgen van stemrecht wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
 2. Elke stemgerechtigde deelnemer heeft in de ledenvergadering één stem. Een stemgerechtigde kan het stemrecht niet bij volmacht aan een ander verlenen.

Artikel 13.

 1. Aan de ledenvergadering komen, als hoogste orgaan van de Vereniging, alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, deze statuten of reglementen aan andere organen zijn opgedragen.
 2. De ledenvergadering bepaalt het beleid van het partijbestuur en beoordeelt de uitvoering van het beleid door het partijbestuur.
 3. De ledenvergadering wijst de kandidaten aan voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. De wijze waarop kandidaten worden gesteld wordt geregeld in of bij het huishoudelijk reglement.
 4. De ledenvergadering is belast met de vaststelling van politieke programma’s en van verkiezingsprogramma`s voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad.

Artikel 14.

 1. Het partijbestuur roept ten minste eenmaal per jaar de ledenvergadering bijeen, en voorts zodikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 1. Op schriftelijk verzoek van ten minste de helft van de leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van de ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, die in of bij het huishoudelijk reglement is bepaald. De verzoekers kunnen alsdan zelf voorzien in de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

V – AFDELING

 Artikel 15.

De vereniging gaat over een regionaal begrenst gebied, de gemeente Krimpenerwaard,  met rechtspersoonlijkheid.

VI – PARTIJBESTUUR, VERTEGENWOORDIGING

 Artikel 16.

 1. Het partijbestuur is het bestuur van de Vereniging.
 2. Omvang en samenstelling van het partijbestuur worden geregeld in of bij het huishoudelijk reglement.

Artikel 17.

 1. Het partijbestuur wordt door de ledenvergadering benoemd, voor een periode van vier jaren. Dewijze van kandidaatstelling en verkiezing en vervulling van tussentijdse vacatures wordtgeregeld in of bij het huishoudelijk reglement.
 1. Een bestuurslid kan, ongeacht de periode waarvoor zij/hij is benoemd, te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen.

Artikel 18.

De leden van het partijbestuur dragen zorg dat in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel steeds worden ingeschreven: naam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en functie van elk lid van het partijbestuur.

Artikel 19.

De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het partijbestuur.

Artikel 20.

Het partijbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits na voorafgaande goedkeuring door de ledenvergadering.

VII – JAARVERSLAG, JAARREKENING EN BEGROTING

 Artikel 21.

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het partijbestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de Vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het partijbestuur brengt in de ledenvergadering uiterlijk in de maand april, na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het partijbestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering over.
 1. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Goedkeuring van deze stukken door de ledenvergadering strekt tot decharge van het partijbestuur.
 1. Het partijbestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

Artikel 22.

Het partijbestuur draagt jaarlijks zorg voor het opstellen van de begroting, uiterlijk in april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. De begroting wordt ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.

VIII – COMMISSIE VOOR GESCHIL EN BEROEP

Artikel 23.

 1. Er is een commissie voor geschil en beroep, waarin geen leden van het partijbestuur zitting kunnen hebben, met als taak:
 2. het trachten te bemiddelen bij aan haar voorgelegde geschillen tussen enerzijds een of meer leden en anderzijds tussen de leden en het partijbestuur;
 3. het doen van uitspraken bij geschillen als onder a bedoeld, mits ten minste één van de bij het geschil betrokken leden of organen daarom schriftelijk heeft gevraagd; aan het doen van een uitspraak gaat een bemiddelingspoging door de commissie voor geschil en beroep vooraf;
 4. het overigens doen van uitspraken, na voldoende hoor en wederhoor, in gevallen die in of krachtens deze statuten aan haar zijn opgedragen;
 5. De commissie stelt haar werkwijze vast in een protocol.
 6. Tenzij bij of krachtens deze statuten anders is bepaald, kan tegen de uitspraken en de beslissingen van de commissie voor geschil en beroep geen hoger beroep worden ingesteld, onverminderd het recht om de zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.
 1. Dit artikel is niet van toepassing in gevallen waarvoor in het huishoudelijk reglement een uitzondering is gemaakt.

IX – BESLUITVORMING; HERSTEMMING

 Artikel 24.

 1. Het in de vergadering van een orgaan van de partij uitgesproken oordeel van de voorzitter van die vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

X – HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN OVERIGE REGLEMENTEN

 Artikel 25.

 1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 2. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld hetgeen krachtens deze statuten in het huishoudelijk reglement geregeld moet worden, en voorts al datgene waarvan regeling in of bij huishoudelijk reglement gewenst wordt.
 3. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de ledenvergadering.
 4. Tenminste twee weken vóór de ledenvergadering wordt door het partijbestuur of door degenen die de ledenvergadering bijeenroepen, aan de afdeling meegedeeld dat een voorstel tot wijziging van de reglementen zal worden behandeld. De voorgedragen wijziging wordt woordelijk opgenomen in de vergaderstukken.
 5. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden in werking per de eerste dag van de kalendermaand volgend na de datum van het besluit, tenzij bij het besluit de inwerkingtreding anders is geregeld.

XI – STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

 Artikel 26.

 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de ledenvergadering.
 2. Ten minste twee weken vóór de ledenvergadering wordt door het partijbestuur of door degenen die de ledenvergadering bijeenroepen, aan de afdeling en de stemgerechtigde deelnemers meegedeeld dat een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden behandeld. De voorgedragen wijziging wordt woordelijk opgenomen in de vergaderstukken.
 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Hetzelfde geldt voor voorstellen tot amendering van het voorstel tot statutenwijziging.
 2. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 27.

 1. Op een besluit tot ontbinding van de Vereniging is het bepaalde in artikel 26 lid 1 tot en met 3 van gelijke toepassing.
 2. De Vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 1. De vereffening geschiedt door het partijbestuur of door vereffenaars, die door de ledenvergadering zijn aangewezen.
 2. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Vereniging inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 18.
 1. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed volgens een besluit van de ledenvergadering.
 3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging gedurende dertig jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

XII – SLOTBEPALINGEN

 Artikel 28.

Verschillen van mening over de uitleg van deze statuten of van het huishoudelijk reglement worden tot het doen van een bindende uitspraak voorgelegd aan de commissie voor geschil en beroep, zonder beroepsmogelijkheid.

Artikel 29.

 1. In zeer bijzondere omstandigheden waarbij de toepassing van bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, kan het partijbestuur op verzoek van belanghebbende(n) van de bepalingen afwijken.
 1. Afwijkingen van de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement worden gemotiveerd meegedeeld aan de ledenvergadering.

Artikel 30.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het partijbestuur. Het partijbestuur doet van toepassing van dit artikel mededeling aan de ledenvergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  “Pro Krimpenerwaard,  duurzaam & sociaal”

zoals is vastgesteld in de ledenvergadering van 5 juni 2014.

I – VERKIEZINGSREGLEMENT

 * ALGEMENE BEPALINGEN

 Artikel 1.

Alle leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor functies die in of namens de partij worden vervuld.

Artikel 2.

Een bestuur bestaat uit ten minste drie leden.

Artikel 3.

De zittingsperiode van bestuursleden is vier jaar.

Artikel 4.

 1. Tussentijdse vacatures in besturen en andere partijorganen waarvoor verkiezing of benoeming plaatsvindt, kunnen na een voorafgaande kandidaatstellingsprocedure worden vervuld door het bevoegde orgaan.
 1. In geval van tussentijdse opvolging heeft de betrokkene zitting tot het einde van de oorspronkelijke zittingsperiode.

Artikel 5.

 1. Bestuursleden kunnen alleen van hun functie worden ontheven door het orgaan dat hen heeft gekozen. De bevoegdheid om leden van het partijbestuur van hun functie te ontheffen is echter voorbehouden aan de ledenvergadering. Hangende definitieve besluitvorming door de ledenvergadering kunnen leden van het partijbestuur tijdelijk worden geschorst door de ledenvergadering.
 1. Een besluit tot ontheffing kan slechts worden genomen indien een gemotiveerd voorstel hiertoe afzonderlijk voor een vergadering van het bevoegde orgaan is geagendeerd. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk verweer te voeren en heeft tijdens de vergadering het recht mondeling toelichting te verstrekken.

Artikel 6

 1. Een ieder die als kandidaat op een kandidatenlijst voor een functie als volksvertegenwoordiger staat, moet lid zijn van “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal”. Met kandidatenlijst wordt hier bedoeld de conceptkandidatenlijst die aan de ledenvergadering wordt gepresenteerd.
 2. Iedere volksvertegenwoordiger moet lid zijn van “Pro Krimpenerwaard, duurzaam en sociaal”.
 3. Van kandidaten voor vertegenwoordigende functies wordt verwacht dat zij een bereidverklaring ondertekenen waarin zij aangeven de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer de ledenvergadering daarom verzoekt of het lidmaatschap van de partij eindigt en tevens op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde afdrachtregeling.

Artikel 7.

Bij tussentijdse vacatures in een vertegenwoordigend lichaam wordt de vacante plaats in beginsel

ingenomen door de eerstvolgende kandidaat op de desbetreffende kandidatenlijst. Voor afwijking van deze regel is een gemotiveerd besluit van de ledenvergadering nodig.

Artikel 8.

 1. Volksvertegenwoordigers kunnen alleen worden teruggeroepen door de ledenvergadering.
 2. Tot een terugroepingprocedure kan worden overgegaan als een volksvertegenwoordiger handelt in strijd met het vastgestelde verkiezingsprogramma of met andere duidelijk vaststaande hoofdlijnen van beleid, zich onttrekt aan de verantwoordingsplicht aan de ledenvergadering, slecht functioneert of anderszins het partijbelang schade toebrengt.
 1. Wanneer de ledenvergadering van oordeel is dat één of meer van bovengenoemde omstandigheden zich voordoen, kan zij uitspreken dat het overweging verdient het vertrouwen in de betrokken volksvertegenwoordiger op te zeggen en het besluit tot terugroeping in stemming te brengen.
 1. De ledenvergadering kan besluiten voorafgaand aan het voorgenomen terugroepingbesluit een bemiddelingscommissie te benoemen, die na toepassing van hoor en wederhoor verslag uitbrengt.
 1. Het besluit tot terugroeping van een volksvertegenwoordiger moet worden genomen in een tweede, speciaal daartoe uitgeschreven vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk verweer te voeren en heeft tijdens de vergadering het recht mondeling toelichting te verstrekken.
 1. Bij hun bereidverklaring verplichten kandidaten zich via een schriftelijke verklaring hun zetel ter beschikking te stellen wanneer het bevoegde orgaan daartoe krachtens bovenstaande terugroepingprocedure heeft besloten. Het niet nakomen van deze verplichting is grond voor royement zoals bepaald in artikel 11 van de statuten.
 1. Over voornemen en besluit tot terugroeping zoals bepaald in lid 3 en 5 wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen mee voor het bepalen van de kiesdeler van de stemming.

Artikel 9.

Beslissingen over het deelnemen aan verkiezingen en over eventuele samenwerking met andere partijen worden genomen door de ledenvergadering.

* KANDIDATENLIJSTEN

 Artikel 10.

De ledenvergadering stelt, op voorstel van het partijbestuur, het verkiezingsplan vast. Het verkiezingsplan bevat in elk geval:

– de opdracht aan de programmacommissie;

– de opdracht aan de kandidatencommissie;

– de wijze waarop de programmacommissie en de kandidatencommissie worden samengesteld;

– de wijze waarop de campagne wordt ingericht;

– de kaders voor profiel en criteria van de kandidaten.

Artikel 11.

Het partijbestuur draagt zorgt voor de vaststelling en inlevering van de kandidatenlijst, met inachtneming van de desbetreffende voorschriften uit de Kieswet.

VERKIEZINGSREGLEMENT GEMEENTERAAD

Artikel 12.

Ter voorbereiding van de samenstelling van de kandidatenlijst geldt het volgende tijdschema:

 1. Uiterlijk zeven maanden voor de ledenvergadering roept het afdelingsbestuur de leden van de afdeling op kandidaten te stellen voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.
 2. Tot uiterlijk drie maanden voor de ledenvergadering kunnen de leden van de afdeling schriftelijk en ondertekend namen van kandidaten indienen bij het afdelingsbestuur.
 3. Tot uiterlijk twee maanden voor de ledenvergadering hebben de gestelde kandidaten gelegenheid bij het afdelingsbestuur hun bereidverklaringsformulier in te dienen. Een kandidaat die niet reageert of de genoemde termijn overschrijdt wordt geacht niet te hebben bewilligd.
 4. Uiterlijk tien dagen voor de ledenvergadering worden de gegevens van de kandidaten, eventueel aangevuld met een advies van het partijbestuur, schriftelijk voorgelegd aan de leden.
 5. Ter uitvoering van de onder 1 t/m 4 genoemde bepalingen benoemt de afdelingsledenvergadering een kandidatencommissie.

Artikel 13.

De kandidatenlijst voor de verkiezingen van Gemeenteraad wordt vastgesteld tijdens een

Ledenvergadering. De ledenvergadering vindt uiterlijk zes weken voor de dag van de kandidaatstelling, zoals bedoeld in de Kieswet, plaats. De datum van de ledenvergadering plaatsvindt wordt bepaald en tijdig gepubliceerd door het partijbestuur.

Artikel 14.

 1. De ledenvergadering bepaalt het aantal namen op de kandidatenlijst, met inachtneming van het maximum dat de Kieswet voorschrijft.
 2. De ledenvergadering kan besluiten onderscheid te maken tussen kop- en aanbevelingsplaatsen.
 3. Indien de kandidatenlijst tijdens een ledenvergadering wordt vastgesteld, wordt tijdens de ledenvergadering voor de kopplaatsen gestemd. De ledenvergadering kan besluiten voor de aanbevelingsplaatsen een blokstemming te houden.
 1. Voor de onder 1, 2 en 3 bedoelde besluiten doet het afdelingsbestuur (of de kandidatencommissie, wanneer deze is ingesteld) een voorstel.

* KANDIDATENCOMMISSIES

 Artikel 15

 1. Ter voorbereiding van de verkiezing van de leden van het partijbestuur en de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad kan een kandidatencommissie worden ingesteld. De kandidatencommissie bestaat uit twee en maximaal vijf leden.
 2. De leden van de kandidatencommissie voor de verkiezing van de leden van het partijbestuur worden uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de verkiezing door de ledenvergadering benoemd.
 3. De leden van de kandidatencommissie voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad worden uiterlijk vier maanden voorafgaand aan de verkiezing door de ledenvergadering benoemd.
 1. Het partijbestuur legt haar werkwijze bij de benoeming van de leden van de kandidatencommissie vast in een protocol.

Artikel  16.

 1. De kandidatencommissie draagt zorg voor de werving en selectie van voldoende geschikte integere kandidaten. De commissie is ook zelf bevoegd tot kandidaatstelling voor het desbetreffende orgaan. Artikel 1 is in dat geval niet van toepassing.
 2. De kandidatencommissie draagt zorgt voor een faire competitie tussen kandidaten en voor de informatievoorziening over de kandidaten aan de leden.
 1. De kandidatencommissie zorgt ervoor dat alle vertrouwelijke gegevens van en over kandidaten na afloop van de interne verkiezingen worden vernietigd. Dit met uitzondering van de bereidverklaringen en de verzamelde gegevens inzake de integriteit van de kandidaten. Deze gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal vijf jaar. De bewaartermijn wordt verlengd als de kandidaten zich in een nieuwe procedure opnieuw kandidaat stellen. De informatie is slechts toegankelijk voor kandidatencommissies en de betrokken kandidaat.
 2. De kandidatencommissie legt in een protocol vast op welke wijze de hiervoor genoemde taken worden uitgevoerd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17.

 1. De kandidatencommissie:
 2. publiceert een oproep tot kandidaatstelling, met daarbij een verwijzing naar de door het partijbestuur vastgestelde profielen en criteria alsmede de kandidaatstellingstermijn;
 3. werft actief kandidaten, met dien verstande dat bij de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad voorafgaand aan de werving de desbetreffende fractie wordt geraadpleegd;
 4. beoordeelt alle kandidaten op hun geschiktheid en integriteit. Daartoe bevraagt zij de kandidaten zo nodig op hun kennis en vaardigheden, trekt zij zo nodig de opgegeven referenties na en wint zij informatie in over het functioneren van de desbetreffende huidige fractie of het partijbestuur en de individuele leden die zich kandidaat hebben gesteld;
 5. stelt een advies vast voor de kandidaten die zij geschikt acht voor de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en geeft een advies over de volgorde van deze kandidaten op de kandidatenlijst;
 6. doet een voordracht voor het lijsttrekkerschap. De commissie legt hierover verantwoording af aan het partijbestuur.
 7. maakt voor de verkiezing van de leden van het partijbestuur een advies waarbij voor elke functie binnen het partijbestuur bij voorkeur ten minste twee kandidaten worden gesteld. Slechts in bijzondere gevallen kan de commissie hiervan afwijken;
 8. geeft per kandidaat een gemotiveerde beschrijving van haar bevindingen, opdat de leden zich een oordeel over de kandidaten en hun plaats op de lijst kunnen vormen. De kandidatencommissie onderbouwt haar oordeel over de geschiktheid van de kandidaat op basis van de door het partijbestuur vastgestelde profielen en criteria en de afwegingen die zij voor wat betreft de teamsamenstelling heeft gemaakt. Bij het advies voor het partijbestuur doet de commissie ook aanbevelingen voor het partijbestuur als geheel.
 9. stelt de kandidaten uiterlijk 4 weken voor publicatie van het advies vertrouwelijk van haar oordeel op de hoogte en geeft alle kandidaten de gelegenheid om zich uit de procedure terug te trekken of tegen het oordeel bezwaar en beroep in te stellen;
 10. past haar voordracht naar aanleiding van de beslissing op bezwaar of beroep aan en verwijdert de namen van de kandidaten die hebben besloten zich uit de procedure terug te trekken;
 11. publiceert haar voordracht indien de termijn voor bezwaar en beroep ongebruikt is verstreken of de aanpassingen uit lid 1, onderdeel i hebben plaatsgevonden.
 12. Degene die door de kandidatencommissie ongeschikt is bevonden voor de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad of het partijbestuur is hiermee geen kandidaat meer, tenzij zijn of haar bezwaar of beroep gegrond is verklaard.

Artikel 18.

 1. Indien een kandidaat zich niet kan vinden in het oordeel van de kandidatencommissie, kan hij daartegen binnen 48 uur na bekendmaking van het oordeel bezwaar maken.
 2. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij de kandidatencommissie. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening inclusief het tijdstip en de gronden van het bezwaar.
 1. Indien bezwaar wordt gemaakt, heroverweegt de kandidatencommissie haar oordeel binnen 48 uur nadat de bezwaartermijn, bedoeld in lid 1, is verstreken. De kandidatencommissie kan besluiten de kandidaat daarbij te horen.
 2. Indien de kandidatencommissie met de heroverweging niet aan het bezwaar van de kandidaat tegemoet komt, stelt de kandidatencommissie haar besluit, binnen de in lid 3 genoemde termijn, op schrift. Tegen dit schriftelijke besluit kan binnen 48 uur na de bekendmaking van het besluit op bezwaar beroep worden ingesteld bij de commissie voor geschil en beroep.
 3. Het beroep kan alleen dan worden ingediend indien en nadat tegen het oordeel van de kandidatencommissie bezwaar is gemaakt. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening inclusief het tijdstip en de gronden van het beroep.
 4. De commissie voor geschil en beroep stelt de kandidaat in de gelegenheid het beroepschrift toe te lichten en toetst aan de hand van het beroepschrift en de daarop gegeven toelichting of de kandidatencommissie de voorgeschreven procedure heeft gevolgd en of zij in redelijkheid, gezien het vastgestelde profiel en werkwijze, tot haar besluit is gekomen. De commissie voor geschil en beroep neemt het besluit op beroep binnen zeven dagen nadat het beroepschrift is ingediend.

* STEMMINGEN

 Artikel 19.

Over personen wordt schriftelijk of elektronisch gestemd. Indien slechts één kandidaat beschikbaar is, kan deze bij acclamatie worden gekozen. Blanco stemmen tellen mee voor het bepalen van de uitslag van de stemming. De vergadering benoemt een stembureau van drie leden om de stemmingen te leiden en de uitslag ervan te bepalen.

Artikel 20.

Tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald, wordt besloten bij meerderheid van stemmen. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan, tenzij ten minste één stemgerechtigd lid van de vergadering vraagt om hoofdelijke stemming. Onthoudingen tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag van de stemming.

Artikel 21.

Om gekozen te zijn moet een kandidaat ten minste de helft van het aantal uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd, tenzij daarover elders in dit reglement een andere bepaling is opgenomen. Als bij de eerste stemming geen der kandidaten gekozen is, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Mocht ook bij herstemming geen van beide kandidaten de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen hebben behaald, is geen der kandidaten gekozen en wordt de vergadering geschorst. Vervolgens wordt opnieuw gestemd over deze niet-ingevulde plaats. Aan de stemming kunnen ook kandidaten deelnemen die wel zijn voorgedragen door de kandidatencommissie maar zich niet eerder voor deze plaats verkiesbaar hebben gesteld. Als vervolgens niet een van de aan de stemming deelnemende kandidaten tenminste de helft van de stemmen krijgt, vindt er tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen een herstemming plaats. Bij de herstemming tussen de 2 kandidaten met de meeste stemmen is vervolgens de kandidaat met het hoogste aantal stemmen gekozen, ook als de verkozene niet ten minste de helft van de stemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Artikel 22.

Bij de vaststelling van een kandidatenlijst wordt (behalve wanneer een blokstemming van toepassing is) per plaats gestemd, te beginnen met de eerste.

* VERKIEZINGSREGLEMENT OVERIGE BESTUREN

 Artikel 23.

In de verkiezing van het partijbestuur wordt door de ledenvergaderingen volgens eigen procedures voorzien, met inachtneming van hetgeen in dit hoofdstuk onder “Algemene bepalingen” en “Stemmingen” is voorgeschreven.

 II PARTIJBESTUUR

 Artikel 24.

 1. Het partijbestuur bestaat uit minstens 3 leden en maximaal 5.
 2. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en zijn herbenoembaar.

Artikel 25.

Het partijbestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone leden.  De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het gehele bestuur. De overige portefeuilles zijn, publiciteit en campagnes, interne partijontwikkeling, externe partijontwikkeling, financieel beleid.

Artikel 26.

Het partijbestuur heeft, onverminderd de in de statuten genoemde taken, tot taak:

 1. namens de partij op te treden en de algemene leiding op zich te nemen;
 2. de werkzaamheden van de partij te coördineren;
 3. de afdeling te stimuleren en daartoe de nodige politieke en organisatorische initiatieven te nemen.

Artikel 27.

 1. Het partijbestuur schrijft ten minste tweemaal per jaar een Ledenvergadering uit.
 2. Aan de leden wordt ten minste tien dagen van te voren de agenda bekendgemaakt.
 3. Op verzoek van ten minste 5 leden wordt door het partijbestuur op een termijn van ten hoogste drie weken een ledenvergadering bijeengeroepen.

Artikel 28.

Ten minste éénmaal per jaar:

 1. beoordeelt de ledenvergadering aan de hand van schriftelijke beleidsverslagen het gevoerde en te voeren beleid van het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfractie;
 2. stelt de ledenvergadering de begroting van het komende boekjaar vast;
 3. stelt de ledenvergadering, mede aan de hand van een schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie, de jaarrekening van het voorgaande boekjaar van de afdeling vast;
 4. kiest de ledenvergadering de leden van het afdelingsbestuur, voor zover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn van de zittende bestuursleden is verstreken;
 5. kiest de ledenvergadering, voor zover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn van de zittende leden is verstreken, een uit ten minste twee leden bestaande kascontrolecommissie.

Artikel 29.

Onverminderd de voorgaande bepalingen dient de Vereniging  bij haar werkzaamheden te voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden:

 1. het manifesteren van “Pro Krimpenerwaard, duurzaam en sociaal” ter plaatse;
 2. in principe deelnemen aan binnen het afdelingsgebied uitgeschreven verkiezingen voor

vertegenwoordigende lichamen.

 III – OVERIGE BEPALINGEN

 * DEELNAME AAN COLLEGE

 Artikel 30.

Bij deelname aan een college van B & W woont een vertegenwoordiger van het partijbestuur de interne onderhandelingsbesprekingen en de selectiegesprekken met de kandidaten bij. De vertegenwoordiger heeft een adviserende stem en voorziet de desbetreffende ledenvergadering tijdig van informatie.

* OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN

 Artikel 31.

 1. In beginsel zijn alle vergaderingen openbaar. In vergaderingen kunnen partijleden het woord voeren met inachtneming van door de voorzitter van de vergadering te stellen regels.
 2. Slechts wanneer vertrouwelijke zaken ter sprake zullen komen kan een vergadering, bij gemotiveerd besluit, de vergadering of een gedeelte van de vergadering besloten verklaren.

* VERANTWOORDINGSPLICHT

 Artikel 32.

Personen die in of namens de partij een functie vervullen, zijn verantwoording schuldig aan het orgaan dat hen heeft gekozen.

* ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES

 Artikel 33.

Een lid kan niet tegelijkertijd vervullen:

 1. meer dan één vertegenwoordigende functie;
 2. een bestuurs- en vertegenwoordigende functie op hetzelfde niveau;
 3. het lidmaatschap van het partijbestuur en het lidmaatschap van de commissie voor geschil en beroep;
 4. het lidmaatschap van de commissie voor geschil en beroep en het lidmaatschap van het Partijbestuur;
 1. het lidmaatschap van een kandidatencommissie en het kandidaat zijn voor het orgaan waarvoor de commissie is ingesteld.

* ONVERENIGBAARHEID VAN LIDMAATSCHAP

 Artikel 34.

Het partijbestuur kan het lidmaatschap opzeggen, indien een lid zich kandidaat stelt voor een vertegenwoordigende functie voor een andere politieke groepering of zich anderszins profileert binnen een dergelijke groepering en indien de ledenvergadering  dat niet toelaatbaar acht.

* COMMISSIE VOOR GESCHIL EN BEROEP

 Artikel 35.

De commissie voor geschil en beroep, die belast is met de uitvoering van het bepaalde in de artikelen  23 en 28 van de statuten, bestaat uit minimaal 3 leden en één plaatsvervangend lid.

Artikel 36.

De leden van de commissie voor geschil en beroep worden gekozen door de ledenvergadering op voordracht van het partijbestuur.

AFDRACHTREGELING VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN BESTUURDERS

 1. Geldigheid

 De afdrachtregeling van “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal” geldt voor volksvertegenwoordigers leden van de gemeenteraad en bestuurders, wethouders en burgemeesters.

 

 1. Afdracht Criteria

 De afdrachtregeling is gerelateerd aan de wettelijk vastgestelde vergoeding voor vertegenwoordigende c.q. bestuurlijke arbeid en wordt als volgt vastgesteld:

 1. Voor leden van de gemeenteraad is de afdracht 10 procent van de bruto vergoeding.
 2. Voor wethouders en dagelijks bestuurders van gemeenten is de afdracht 10 procent van de bruto vergoeding.
 3. De tegemoetkoming in de kosten en de vergoeding van de reiskosten blijven buiten beschouwing.

 

 1. Uitvoering afdrachtregeling

 

 1. De uitvoering van de afdrachtregeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur.
 2. De vertegenwoordiger zorgt voor een maandelijkse periodieke overschrijving (zelf te regelen met de bank) aan “Pro Krimpenerwaard, duurzaam en sociaal”.

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE LEDEN

 • De minimale jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 10,–
 • Gelieve voor 10 maart jaarlijks over te maken ten name van “Pro Krimpenerwaard, duurzaam & sociaal” onder vermelding van “contributie”.