Verkiezingsprogramma

U kunt ons verkiezingsprogramma in PDF downloaden maar ook op deze pagina lezen

De echte uitdaging komt als je niet omringd bent door gelijkgezinden. Om dan vast te houden aan je idealen. Dan moet je er staan en moedig zijn.” – Nobelprijswinnaar en schrijfster Toni Morrison

Samen kan het wél

Wij zetten ons met hart en ziel in voor een gemeente die recht doet aan mens, dier, natuur en milieu. Omdat we geloven dat we alleen dan een leefomgeving kunnen hebben waar iedereen met plezier woont.

Maar dat kunnen we als politieke partij niet alleen: want een gemeente bestaat niet uit politieke partijen, maar uit inwoners. Mensen die in een prettige en gezonde omgeving willen wonen, werken en leven. Waar we naar elkaar omkijken.

Wilt u ook in zo’n gemeente wonen? Stem dan 16 maart 2022 op ons. Uw stem kan het verschil maken.

Hier staan wij voor

Pro Krimpenerwaard is de echt groene partij in de gemeente Krimpenerwaard. Wij staan voor een toekomst waarin in iedere kern zorg en aandacht is voor elkaar. Met voldoende betaalbare woningen in een veilige, schone en groene leefomgeving.

Wij willen een gemeente zonder armoede, waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Waar cultuur en sport toegankelijk en betaalbaar zijn. En waar dierenwelzijn wordt gerespecteerd.

Onze kernwaarden zijn eerlijk, duurzaam, sociaal en diervriendelijk. Waarden die ons beleid bepalen én waar u ons aan mag houden.

Wij geloven dat het anders kan en wij weten dat het anders kan, als we maar samenwerken. We delen graag onze ambities voor de gemeente Krimpenerwaard met u.

Als je stemt zoals je deed, dan krijg je wat je kreeg.
(vrije vertaling van Einstein)

De informatie uit ons verkiezingsprogramma over de vier kernwaarden van ons beleid kunt u lezen via de onderstaande links:

Een eerlijk Krimpenerwaard

Een duurzaam Krimpenerwaard

Een sociaal Krimpenerwaard

Een diervriendelijk Krimpenerwaard

De overige inhoud van het verkiezingsprogramma vindt u hier onder:

Een Krimpenerwaard met aandacht voor de kernen

Samenwerken betekent niet dat je je eigen identiteit moet opgeven. Wij vinden het juist belangrijk dat de kernen hun eigen identiteit behouden; zodat iedereen zich thuis voelt.
Wat we voor elke kern willen:

 • Een baliefunctie, voor laagdrempelig contact tussen inwoner en gemeente.
 • Een dorpsraad, als inwoners daar behoefte aan hebben. De gemeente maakt deze raad dan mogelijk.
 • Een dorpshuis per kern indien niet aanwezig.
 • Goed verbonden openbaar vervoer/veilige fiets- en wandelpaden.
 • Er wordt met spoed werk gemaakt van veilige fietsroutes naar de scholen.
 • De overlast door motoren en auto’s met lawaaierige uitlaten wordt aangepakt.
 • Een natuurspeeltuin.
 • Aantrekkelijke ommetjes per kern.
 • Inwoners worden gesteund in hun initiatieven om te vergroenen.
 • De basisvoorzieningen blijven bestaan.
 • Het parkeerbeleid serieus oppakken en handhaven van gratis parkeren.


Daarnaast hebben we extra beleid per kern gemaakt. Onze voorstellen:

Schoonhoven

 • We willen de beschermde historische stad in stand houden.
 • De Veerpoort wordt afgesloten voor het autoverkeer, om zo voetgangers en fietsers (zoals
  schooljeugd) te beschermen.
 • We willen het gebied buiten de Veerpoort vergroenen. Wild parkeren wordt tegengegaan.
 • Het winkelcentrum moet worden opgeknapt; we brengen sfeer door bijvoorbeeld meer terrassen en een wandelgebied te creëren.
 • Er moet parkeerbeleid komen, met een gratis parkeervergunning voor de inwoners van de historische binnenstad.
 • Wij steunen van harte de nieuwe sporthal De Meent. Net als de nieuwbouw voor het Schoonhovens College (locatie Vlisterweg).
 • De scouting moet een eigen onderkomen krijgen op een deel van het terrein bij ’t Wilgerak. Dat
  vervangt de scoutinglocatie aan de Beregracht. Na grondige sanering is die locatie geschikt voor
  woningbouw.
 • Het beweegtuinenplan moet gerealiseerd worden.

Haastrecht/Stolwijk/Vlist

 • De overlast van motoren langs de Vlist moet aangepakt worden.
 • We vinden het belangrijk dat er ruimte blijft voor sport (zwembaden), cultuur (het gemaal, Bisdom van Vliet) en recreatie (kano, fietsen, Overtuin).
 • De basisvoorzieningen zoals bibliotheek, scholen en supermarkt moeten blijven bestaan.
 • Het oorspronkelijke natuurgebiedsplan wordt uitgevoerd, inclusief het 5 hectare groot terrein Bilwijk.
 • We willen Kleine Betuwe (voorheen bedrijfsterrein Galgoord) voortvarend ontwikkelen met huur- en koopwoningen en een supermarkt.
 • We willen de leefbaarheid van het centrum van Haastrecht herstellen. Daarnaast willen we, samen met de inwoners, een tweede ontsluiting over de rivier De Hollandsche IJssel onderzoeken.
 • De Steinsedijk moet als monumentale eeuwenoude dijk behouden blijven.
 • We maken ons sterk voor een opknapbeurt van het centrum van Stolwijk.


Gouderak

 • We willen overlast van vrachtverkeer door Dorpsstraat terugdringen door enkel bestemmingsverkeer toe te laten en/of aslastbeperking.
 • Geen rondweg, ook geen “tijdelijke”.
 • Bouw van nieuwe woningen in aantal en type woning, naar behoefte.
 • We willen behoud van het dorpse karakter en de waarden die die hierbij horen.
 • Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de dijk.

Lekkerkerk/Krimpen aan de Lek

 • We zetten ons in om Amicitia, een begrip in Lekkerkerk, voor de inwoners te behouden.
 • In overleg met de inwoners komt er een parkeerbeleid: gratis parkeren blijft mogelijk.
 • Het toerisme wordt nu vooral bevorderd vanuit de oostkant van de gemeente. Maar Krimpen aan de Lek is juist de toegangspoort vanuit het westen. Kinderdijk ligt aan de overkant van de Lek en trekt 600.000 bezoekers per jaar. Er moet beter samengewerkt worden met de gemeente
  Molenlanden om Krimpen aan de Lek en vervolgens de gehele gemeente hierbij te betrekken. Er is bijvoorbeeld een prima veerverbinding, waarmee ook bussen overgezet kunnen worden.
 • Wij vinden dat het centrum van Lekkerkerk meer aandacht verdient. Zoals maatregelen tegen
  mensonwaardige huisvesting van arbeidsmigranten.
 • De verkeersveiligheid in diverse straten in Lekkerkerk moet met spoed in kaart worden gebracht én aangepakt worden, in overleg met omwonenden.
 • Wij zijn tegen een extra oeververbinding (op basis van het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
  Ruimte en Transport: MIRT) tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk. Dit leidt mogelijk tot 10.000 woningen voor mensen van buitenaf en de bijbehorende infrastructuur bij Krimpen aan de Lek op 200 hectare grond. Ook zijn we bang voor een aantasting van ons gemeenschapsgevoel. Dit plan is nog steeds niet van tafel bij VVD, D66 en VGBK.
 • Muziekscholen zijn voor de jeugd heel belangrijk en moeten daarom laagdrempelig blijven. Geen
  halvering in de subsidie dus.
 • Het openbaar vervoer kan en moet beter afgestemd worden op de behoefte.

Een financieel sterk Krimpenerwaard

Geen partijprogramma zonder het financiële plaatje. Wij willen onze plannen financieren met onderstaande punten:
Krimpenerwaard is een betaalbare gemeente met een jaarlijks sluitende begroting.Krimpenerwaard is een betaalbare gemeente met een jaarlijks sluitende begroting.

 • Goed bestuur levert geld op. We gaan van 6 wethouders naar 4 vakwethouders. En meer écht
  luisteren naar elkaar betekent minder conflicten en dus minder juridische kosten. Burgerparticipatie begint aan de voorkant van het traject.
 • De inflatiecorrectie wordt jaarlijks toegepast.
 • We gaan efficiënter & effectiever te werk.
 • Het management in alle organisaties wordt gehalveerd.
 • Meer eigen personeel en minder inhuur.
 • De opgepotte budgetten van de Gemeenschappelijke Regelingen van nu € 31 miljoen worden voor
  een groot deel teruggestort in de gemeentekas. Want dit zijn slechts uitvoerende organen.
 • De interne organisatie wordt zodanig ingericht dat corruptie uitgesloten is en de controletaak van de raad niet wordt tegengewerkt.

MEEPRATEN, MEEDENKEN, MEEDOEN? WE ONTMOETEN U GRAAG!