Reactie van PK op het coalitieakkoord-raadsvergadering 29 mei 2018

Allereerst de felicitaties van Pro Krimpenerwaard aan de in- en formateur voor het slagen van zijn missie. Er is een coalitieakkoord en er worden 4,6 wethouders voor het dagelijkse bestuur voorgedragen. De vervroegde presentatie van het akkoord was rommelig en ingegeven door het laten lekken van het akkoord.  Hiernaar is geen onderzoek ingesteld. Een slechte start lijkt ons.

De informateur van der Hek (lees VGBK) heeft zijn keuze kort na de verkiezingen gemaakt. In de korte feestelijke periode dat PK nog 3 zetels had. De keuze viel niet op de winnaars van de verkiezingen, maar de partijen die flink hebben verloren. VGBK-VVD(+3%)-CU-D66. De keuze van de kiezer voor een overheid die luistert naar de mensen werd daarmee in de wind geslagen. De meerderheid van de kiezers steunt de coalitie niet. Wel in zetelaantal van + 1. Dat is wel een risico.

In het gesprek met de informateur heeft PK de speerpunten aan de orde gesteld. Een aantal worden hierna behandeld. Ook willen wij 4 in plaats van 5 wethouders. Wij spiegelen het ontvangen coalitieakkoord aan ons verkiezingsprogramma.

De opvatting neergelegd in de inleiding van het akkoord is een bijzondere. “Wij nodigen u uit om uw kaderstellende ideeën en wensen naar voren te brengen. Wij zien graag dat dit coalitieakkoord door zo veel mogelijk fracties wordt ondersteund en op zo’n breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan rekenen.

Dat vraagt om een passende reactie. Pro Krimpenerwaard staat voor een nieuwe politiek. De VGBK had de keuze kunnen maken voor een raadsbreed programma-akkoord, waar alle partijen echt hun bijdrage aan hadden kunnen leveren. Elke partij kan dan nog beslissen over de uitvoering van het programma, dat slechts op hoofdlijnen is vastgesteld. De coalitie kiest niet voor die richting. Wij spreken de hoop uit dat het college wel in overleg met alle partijen tot zo’n uitwerking komt. Wij willen vooraf een procedurevoorstel van het college ontvangen.

Daaraan gekoppeld de werving van 4 i.p.v. 5 (nu wordt gekozen voor 4,6) wethouders via een open sollicitatieprocedure. De partijkleur is ondergeschikt aan ervaring en competentie. Een selectiecommissie bestaande uit 9 raadsleden voeren de gesprekken. Nu wordt nauwelijks gekeken naar bestuurlijke kwaliteiten, als ze maar uit de eigen partij komen. Het gevolg is dat de coalitiepartijen hun eigen wethouder uit de wind houden en van dualisme is geen sprake. Dat is fnuikend voor het debat. Coalitie en oppositie betrekken weer hun stellingen. De amendementen en moties werden niet beoordeeld op inhoud maar wie ze heeft ingediend. Een hoop verspilling van energie, tijd en moeite. Het moet volgens Pro Krimpenerwaard gaan om de inhoud en de inwoners moeten nu eindelijk eens serieus worden genomen. Het aantal klachten en dikke dossiers neemt dan af. Geen aparte communicatielijntjes om de ontevreden mensen buiten de deur te houden.

Nu weer terug naar het voorliggende akkoord.

*Over het sociaal domein wordt een beknopt en voor ons aansprekend verhaal neergezet. Het betekent een breuk met het verleden. Wij hebben hierover veel klachten ontvangen. Maatwerk moet echt maatwerk zijn. Neem de inwoners serieus en minder bureaucratie. De uitwerking wordt bepalend of hieraan wordt voldaan. Pro Krimpenerwaard bestrijdt sociale uitsluiting. Mensen tellen mee zoals ze zijn en hebben de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving. Daar is meer inzet van o.a. de gemeente voor nodig.

*De tekst over de voorzieningen in de kernen en de leefbaarheid geeft ons sterk de indruk dat de coalitiepartijen hierop gaan bezuinigen en daarmee wordt afbreuk gedaan aan een leefbare kern. Pro Krimpenerwaard staat voor de handhaving van de basisvoorzieningen in de kernen.  Het coalitiebeleid zet met dit voornemen de deur wagenwijd open voor nog meer kerngebonden lokale partijen. Het maximum is echter 31.

*Het thema wonen is wel erg minimaal in het akkoord opgenomen. Wat willen de coalitiepartijen. Blijkbaar weten ze het niet en laten het over aan het college. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat de bevolking in de gemeente de komende jaren flink zal vergrijzen. Bij ongewijzigd beleid zal het inwoneraantal tot 2040 met 4% afnemen. Vooral jongvolwassenen verruilen onze gemeente voor de stad. Dat zal gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de gemeente en vraagt om aandacht in de visie op het toekomstige woningaanbod, de werkgelegenheid en de zorgvoorzieningen. Wij willen de woningvoorraad ten minste energieneutraal maken. Woningbouw in de buitengebieden wordt zoveel mogelijk geweerd. Ecologisch bouwen, dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Natuurvriendelijk bouwen wordt bij ons een criterium in nieuwbouwprojecten.  Om de kernen leefbaar te houden wordt het woningbestand “opgeplust”.  Meer betaalbare huur- en koopwoningen.

*Bij het thema digitalisering en informatisering is, bij hoge uitzondering, een duidelijk doel geformuleerd. Dit was voor de coalitie behapbaar. Er komt snel internet voor alle inwoners en bedrijven en dat wordt uiterlijk in 2022 gerealiseerd. Pro Krimpenerwaard is het met die doelstelling eens en nu nog de betaalbare uitwerking.

*De tekst bij het thema “Klimaatverandering” is teleurstellend. Hier valt de coalitie door de mand. Zelfs D66 en CU kunnen blijkbaar geen helder doel formuleren die nog enigszins serieus overkomt bij het belangrijkste thema van de eeuw.  Pro Krimpenerwaard verwijst naar haar verkiezingsprogramma waarin de oplossingen worden aangereikt. De ambities in het kader van de duurzaamheid moeten serieus worden bijgesteld. Natuurlijk zijn wij het eens met het verbieden van de gasboringen in onze gemeente. Het voorstel om een zonneveld van 5 hectare aan te leggen vinden wij op dit moment niet gewenst. Een windmolen doet minder afbreuk aan het landschap en draagt fors meer bij aan de energietransitie. Werk hierin samen met de boeren. Dan wordt het op een natuurvriendelijke wijze boeren ook uitgevoerd zonder inlevering van inkomen. Gebruik daken van bedrijfsgebouwen/woningen. Dat geeft een enorm potentieel voor de ontwikkeling van de zonne-energie. Met de voorgestelde ambitie worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald. Het beleid scoort op dit punt een ruime onvoldoende. Nationaal beleid legt aan de gemeenten de opgave op om 80% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en om in 2050 energieneutraal te zijn.

*De paragraaf over dierenwelzijn en biodiversiteit is beneden de maat. Er wordt een onnavolgbaar stukje proza voorgeschoteld wat binnen deze gemeente vreemd overkomt. Dit is een uiterst belangrijk onderwerp. Wij pleiten voor brandveilige stallen.  Geen megastallen wegens de bedreiging van de volksgezondheid en – koeien horen in de wei – terugdringen zwerfkattenpopulatie-kruidenrijk gras in de veehouderij en aangepast maaibeheer wat goed is voor de insecten en de weidevogels. Een biologische, natuurvriendelijke en diervriendelijke bedrijfsvoering. De gemeente moet zich inzetten voor het beschermen en behouden van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook van belang voor het toerisme.  Waar mogelijk het waterpeil verhogen zodat laagveennatuur ontstaat en de biodiversiteit sterk toeneemt. Voor het bevorderen van het dierenwelzijn bepleiten wij het met rust laten van dieren in het wild en adequate controle en handhaving. Geen jacht op de gemeentegrond toestaan. Ook willen wij dat de burgemeester bij de provincie bewerkstelligt dat de provincie zijn handhavende en controlerende taak serieus neemt. Bij ons is het dierenwelzijn geen sluitstuk!

*Over de afvalscheiding kunnen wij elkaar wel vinden. De voormalige wethouder Neven heeft op dit punt goed gepresteerd. Er valt ook veel te winnen door het afval aan de voorkant te laten afnemen. Over het zwerfafval zijn we niet te spreken. Het is regelmatig een zooitje. De gemeente scoort op dit punt een ruime onvoldoende. In ons verkiezingsprogramma doen wij een aantal concrete voorstellen om dat aan te pakken. Het college vragen wij bij de uitwerking ons programma als basis te nemen.

*Met betrekking de zorg en de ruimtelijke ordening ziet de coalitie eigenlijk geen taak voor de gemeente weggelegd. Zij willen dit aan de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties overlaten. Het is al een teken aan de wand dat de zorg samen met de ruimtelijke ordening als één onderwerp wordt behandeld. Een typisch VVD punt. Kosten besparen en mensen aan hun lot overlaten. Pro Krimpenerwaard zal dit punt zeer kritisch volgen en waar nodig bijsturen.

*De huidige infrastructuur leidt tot beperkte verbindingen met de regio en tot ernstige knelpunten. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Wij zetten in op beter openbaar vervoer, sluitend netwerk voor lange afstanden voor de elektrische fiets en lawaaierig en zwaar verkeer wordt ontmoedigd. Vormen van schoon vervoer worden gestimuleerd. Meer elektrisch vervoer en voldoende oplaadpunten. Naast de Algerabrug een aparte brug voor fietsers en voetgangers en de huidige Algerabrug alleen voor autoverkeer geschikt maken. Dit zal voor de korte termijn het gewenste resultaat opleveren.

*De recreatie blijft achter in de Krimpenerwaard. De toeristische/recreatieve sector levert slechts 3% van de banen. De buitengebieden zijn de parel van de Krimpenerwaard, waarin de beleving van de rust, stilte, natuur en de prachtige verschillende bijzondere diersoorten een grote recreatieve en toeristische waarde hebben. De gemeente moet het agro- en ecotoerisme meer stimuleren en op de kaart zetten.

*Pro Krimpenerwaard ondersteunt het voorstel van de coalitie om de horecasluitingstijden te harmoniseren voor alle kernen van de gemeente. Het politieadvies wordt eindelijk opgevolgd. Als de coalitie in wil zetten op een alcoholmatigingsbeleid dan moet er zeker nog meer aandacht zijn voor het  drugsgebruik en de handel daarin. Ook kunnen wij instemmen met het verruimde evenementenbeleid op zondag.

Over de koopzondagen en openingstijden hebben wij een andere mening vanuit de gedachte dat we één gemeente zijn en de politiek niet de remmende factor mag zijn. Ondernemers bepalen zelf of ze op de zondagen open willen zijn en/of activiteiten willen ontplooien. Wij zijn tegen een opgelegde verplichte zondagsrust. Een beperking tot 18 koopzondagen voor de kernen Schoonhoven en Haastrecht is uit den boze. Ook de openings- en sluitingstijd moet ruimer. Hier had je van D66 en VVD een meer liberale opvatting mogen verwachten. Overleg met de winkeliersvereniging is goed, maar mag niet bepalend zijn. Waarom een onderscheid aanbrengen tussen supermarkten die altijd op zondag open mogen zijn en de winkeliers niet. Graag een toelichting van de coalitiepartijen.

*De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar burgers, waaronder ook statushouders. Er wordt uitvoering gegeven aan het landelijk vluchtelingenbeleid. De statushouders moeten passend worden gehuisvest en adequaat worden begeleid. Pro Krimpenerwaard is tegen grote opvanglocaties voor statushouders maar een evenwichtige spreiding over alle kernen. Geen achterkamertjes overleg over dit gevoelig thema.

*Culturele vorming hangt er een beetje bij en moet een prominentere plaats krijgen in het programma. Kunst en cultuur verrijken ons leven en geven glans aan ons bestaan. Wij vinden dat het subsidiebeleid m.b.t. musea en culturele centra moet worden geharmoniseerd. Dit beleid afstemmen op het gebruik dat de inwoners hiervan maken.

*Over de veiligheid is Pro Krimpenerwaard van mening dat het handhavingsbeleid is ontspoord. Wij hebben regelmatig gevraagd om het aantal BOA’s uit te bereiden evenals de juridische ondersteuning. Het is jammer dat de coalitie blijft steken in een weinig zeggend stukje tekst. De coalitie wil de veiligheid houden zoals het nu is. Dat is voor PK onvoldoende.

*Over het huishoudboekje van de gemeente zijn wij niet gerust. We zullen de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 moeten afwachten. Dat het rijk 5 miljard aan het gemeentefonds toevoegt zegt nog niets over het financiële toekomstperspectief van onze gemeente. Meestal gaat dit met extra taken gepaard. Mocht tot verkoop van de Eneco aandelen worden overgegaan dan zal eerst de vaste jaarlijkse dividend inkomsten moeten worden gerepareerd. Daarna wordt het restant ingezet voor duurzaamheid. De hondenbelasting moet in 4 jaar worden afgeschaft.

Geen jongerenbeleid, terwijl die straks de gemeente de rug toekeren en waardoor de vergrijzing procentueel nog meer toeneemt.  Een gemiste kans! Wij zijn voorstander van een jongerenbeleid opgesteld in overleg met de jongeren.

De baliefunctie in de diverse kernen is opvallend genoeg niet opgenomen. PK wil de brede baliefunctie per kern om te beginnen op een vast moment eens per dag en avond in de maand in alle kernen organiseren. De kosten vallen ons inziens mee. Graag willen wij van het college een indicatie van de kosten horen.

Conclusie:

Een vrijblijvend en weinig zeggend akkoord. Politiek ongepast vinden wij. Het college mag de keuzes maken. Ons verkiezingsprogramma heeft als voorbeeld gediend wat betreft de verbeelding bij de tekst. Helaas is de tekst daarbij vergeten over te nemen. Een gemiste kans, zeker wat de duurzaamheid en dierenwelzijn betreft.

Het coalitieakkoord is een coalitieakkoord en dat nemen wij voor kennisgeving aan. Pro Krimpenerwaard stelt zich, zoals u dat van ons gewend bent, constructief op.

Wij stemmen tegen alle wethouders, omdat wij helder hebben aangegeven dat 4 wethouders de uitvoering van dit beleid op zich kunnen nemen. Wij weten niet wie de vijfde en in onze ogen boventallige wethouder is. Bovenal zijn wij van mening dat het prematuur is om nu wethouders te benoemen. Er lopen nogal wat kwesties, zoals het zilvermuseum. Dat maakt de uitkomst onzeker en ook de positie van de wethouders. Laten we de benoeming een maand vooruitschuiven en pas dan, als er helderheid is in dat dossier, tot benoeming overgaan. De uitgespaarde gelden worden ingezet voor het armoedebeleid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.