Een diervriendelijk Krimpenerwaard

Het respecteren van dier & natuur is voor ons essentieel, want wij hebben de natuur net zo hard nodig als zij ons. Onze voorstellen & uitgangspunten:

Tegen de jacht

 • Wij zijn tegen de jacht op in het wild levende dieren.
 • Beheerjacht moet veel beter gecontroleerd worden:
  • De politie moet jagers stelselmatig en actief controleren: voorafgaand aan de jacht en in het veld. Ze moet adequaat optreden tegen strafbare feiten.
  • De controle op jachtvergunningen moet verscherpt worden.
  • Het Hoogheemraadschap moet stoppen met het verlenen van ontheffingen aan jagers om met hun auto op het fietspad te rijden. Dit brengt namelijk de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers in gevaar. Inmiddels verleende ontheffingen moeten zo snel mogelijk ingetrokken worden.
 • Beheerjacht is overbodig bij duurzaam grondgebruik.

Een duurzame landbouw maken we samen mogelijk

 • De landbouw moet verduurzaamd worden door biologische, natuurvriendelijke en diervriendelijke bedrijfsvoering te stimuleren. Verdere schaalvergroting is op onze veengrond niet wenselijk.
 • Wij pleiten voor een natuurinclusieve landbouw. Hierbij wordt de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook gespaard en verzorgd.
 • Het moet voor agrariërs makkelijker zijn om hun activiteiten duurzaam te verbreden, zodat ze minder afhankelijk zijn van subsidies. Bijvoorbeeld het opwekken en verhandelen van duurzame energie. Of bedrijfsmogelijkheden in de recreatie, zorg, en agro- en ecotoerisme.
 • Agrariërs worden ondersteund bij het omschakelen naar een rendabele bedrijfsvoering die bijdraagt aan ecologisch herstel. We willen geen industriële landbouw.

Ruimte voor alle dieren

 • Elk dier heeft recht op het leven waar het voor gemaakt is. Landbouwhuisdieren hebben recht op weidegang: een koe hoort in de wei, een varken buiten in de modder. Het natuurlijke gedrag van dieren moet het uitgangspunt zijn.
 • Voor megastallen in de gemeente en regio is geen plaats: vanwege het welzijn van de dieren en de risico’s voor de volksgezondheid.
 • Alle stallen moeten zo snel mogelijk brandveilig gemaakt worden.
 • Langs de provinciale wegen moeten voorzieningen komen waar dieren veilig kunnen oversteken.
 • Wij willen de weidevogels in onze polders behouden. Net als de insecten, die noodzakelijk zijn voor de gewasbestuiving. Daarvoor moeten we omschakelen naar een kruidenrijk, gifvrij grasland in de veehouderij en een aangepast maaibeheer. De voordelen:
  • Het komt de gezondheid van het vee ten goede.
  • Het versterkt de overlevingskans van weidevogels omdat er een beter aanbod van insecten is.
  • Het versterkt de biodiversiteit.
  • Het werkt ganzenwerend.
  • Het draagt bij aan een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde veehouderij.
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet stoppen, zodat de insectenpopulaties kunnen herstellen.
 • We gaan zorgvuldig om met hoogstamboomgaarden, want ze dragen sterk bij aan de biodiversiteit. Daarnaast hoort dit landschapselement bij onze regio: cultuurhistorie & natuur in één!

Naar de pagina “Verkiezingsprogramma”