Een sociaal Krimpenerwaard

Wij willen graag in een veilige, sociale, tolerante en solidaire gemeente wonen. Waar iedereen mag en kan meedoen. Onze uitgangspunten en voorstellen:

Iedereen telt mee

 • Geen armoede in de gemeente, en zeker geen kinderarmoede. Alle kinderen doen volwaardig mee en krijgen goede kansen. Voedselbanken kunnen en zouden overbodig moeten zijn.
 • Elk kind verdient een goede start, in een gezonde omgeving. Kinderen hebben recht op onderwijs dat talenten ontwikkelt en achterstanden wegwerkt.
 • De jeugdzorg moet meteen optreden als dat nodig is: geen wachtlijsten.
 • Niemand is zonder werk, of dat nu betaald of vrijwilligerswerk is. Iedereen doet mee!
 • De gemeente stimuleert stage- en leerwerkplekken bij bedrijven.
 • Sociale werkplaatsen moeten behouden blijven. Want iedereen telt mee.
 • De gemeente haalt obstakels weg – letterlijk en figuurlijk – zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.
 • Mensen tellen mee zoals ze zijn: geen sociale uitsluiting. De gemeente zorgt ervoor dat alle inwoners gelijke mogelijkheden en gelijke toegang hebben tot alle voorzieningen.
 • Mensen die tussen wal en schip raken, kunnen rekenen op de gemeente. De gemeente biedt een vangnet aan en hulp bij het vinden van werk.

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning

 • Iedereen heeft recht op een passende woning. De uitbreiding van het woningaanbod vindt zoveel mogelijk plaats binnen de stedelijke bebouwing, zoals de provincie dat voorschrijft. We kunnen bijvoorbeeld oude industrieterreinen omzetten in woningbouw.
 • Op kleine schaal worden nieuwe duurzame woningen gebouwd, naar de behoefte en omvang van elke kern.
 • Er moeten meer betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen komen, rond € 250.000,-. Voor de middeninkomens komen er wat duurdere woningen.
 • Wij maken ons ervoor sterk dat de (betaalbare) woningen éérst beschikbaar komen voor eigen inwoners.
 • We geven serieus ruimte aan alternatieven zoals mantelzorgwoningen en Tiny Houses.
 • Bij bestemmingsplannen en vergunningaanvragen is een snelle verduurzaming leidend.
 • Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Hier wordt scherper op gecontroleerd om uitbuiting van deze groep tegen te gaan.
 • We stellen een woonfonds in waarin de gemeente als participant deelneemt. Als dat noodzakelijk is om betaalbaar te kunnen bouwen, sluiten we commerciële partijen uit.
 • De huidige starterslening wordt geactualiseerd.
 • Bij nieuwbouwprojecten geldt een zelfbewoningsplicht van minimaal 5 jaar.
 • De gemeente maakt het onmogelijk voor opkopers om goedkope woningen op te kopen en deze tegen zeer hoge prijzen te verhuren. Dit opkoopverbod beschermt wanhopige woningzoekers en voorkomt speculatie op de krappe woningmarkt.
 • Er moeten voldoende, gevarieerde speelplekken zijn met een natuurspeeltuin in elke kern. Speeltoestellen rouleren regelmatig voor de afwisseling.

Goede zorg & welzijn

 • We maken ons sterk voor een goede zorg en welzijn van alle inwoners.
 • De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) moet ruimhartiger en inkomensafhankelijk worden uitgevoerd. Zodat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, er ook daadwerkelijk een beroep op kan doen.
 • Mantelzorgers worden in staat gesteld om zorg te verlenen.
 • Voor de leefbaarheid in elke kern mag er niet bezuinigd worden op de basisvoorzieningen.
 • De gemeente stimuleert een gezonde levensstijl. Dit voorkomt ziektes, beperkt de ernst van ziektes én verhoogt de kwaliteit van leven en welzijn. De rol van buurtsportcoaches wordt bijvoorbeeld versterkt.
 • Iedereen weet zorg en hulp te vinden:
  • In elke kern komt een balie/loketfunctie, als aanspreekpunt van de gemeente.
  • De wijkteams helpen (samen met de welzijnsinstellingen) de inwoners en zorgen dat zij bij de juiste zorgverlener terechtkomen.
  • Er komt een jeugdloket: voor iedereen die te maken heeft met jongeren en natuurlijk voor de jongeren zelf (tot 23 jaar). Voor vragen over bijvoorbeeld school en werk.
 • Wij willen dat er een hospice wordt gebouwd.
 • Is er behoefte aan een multifunctionele accommodatie? Dan realiseren we dat samen. Wij maken ons sterk voor een bloeiend verenigingsleven, het behoud van culturele voorzieningen, sportaccommodaties en gezondheidszorg in de buurt. Zo blijven we met elkaar in contact.
 • Aandacht voor jeugd en jongeren:
  • We vinden het belangrijk dat er voor jongeren een veilige uitgaansgelegenheid in de gemeente is met veilige (nachtelijke) vervoersmogelijkheden.
  • Jongerenevenementen moeten gestimuleerd worden.
  • We moedigen het buiten bewegen voor tieners aan en realiseren dit samen; bijvoorbeeld met een skatebaan of trapveldje.
  • Wij willen dat alle kinderen in deze waterrijke omgeving leren zwemmen.
 • We werken niet mee aan de uitvoering van het plan om asowoningen in woonwijken neer te zetten.

Verkeer & mobiliteit

 • We gaan de kansen van duurzame mobiliteit benutten:
  • Het openbaar vervoer moet optimaal functioneren. Iedereen moet er gebruik van kunnen maken.
  • Klimaatvriendelijk vervoer wordt gestimuleerd door voldoende oplaadpunten aan te leggen.
  • Meer aantrekkelijke en veilige (snel)fietspaden voor woon-werkverkeer en recreanten.
  • Vervuilend, lawaaierig en zwaar verkeer wordt ontmoedigd.
 • Verkeersveiligheid is essentieel voor een veilige en prettige leefomgeving:
  • Fietspaden zijn voor fietsers en andere weggebruikers die daar horen. Niet voor tractoren en landbouwvoertuigen.
  • Het verkeersveiligheidsplan (bijvoorbeeld voor de fietsroutes van scholieren) wordt versneld uitgevoerd.
  • Binnen de kernen, en dan met name bij school- en winkelgebieden, hebben voetgangers prioriteit.
  • Bij scholen, zwembaden en in de woonkernen moeten snelheidsbeperkende maatregelen komen.
 • De Algerabrug gaat niet open voor de recreatievaart: zo voorkomen we filevorming.
 • We stimuleren het personenvervoer over water (met de waterbus) tussen de kernen in de Krimpenerwaard aan de Lek/Hollandse IJssel en Rotterdam
 • Snelle aanrijtijden van de hulpdiensten.

Kunst, cultuur en toerisme

 • De gemeente ondersteunt recreatie en stimuleert agro-/ecotoerisme.
 • Bibliotheken blijven behouden; per kern wordt gekeken wat mogelijk is en waar behoefte aan is.
 • We voeren de Cultuurpas (Rotterdampas) in. Hierbij worden ook culturele voorzieningen als het Artotheater, het Cultuurhuis en Concordia aangesloten.
 • Gratis bezoek aan de gemeentelijke musea voor de inwoners als gevolg van de gemeentelijke subsidie.

Een veilig Krimpenerwaard

 • De handhaving kan en moet beter. Meer (groene) boa’s op straat om daadkrachtig op te treden tegen criminaliteit, overlast en vervuiling.
 • De drugshandel moet serieus aangepakt worden: meer voorlichting op scholen.

Naar de pagina “Verkiezingsprogramma”