Een duurzaam Krimpenerwaard

Door onze prachtige buitengebieden te beschermen en behouden, zorgen we dat het Groene Hart groen blijft. Want dat draagt bij aan een gezonde, fijne leefomgeving: voor mens en dier. Nu én in de toekomst.

De Krimpenerwaard is een veenweidegebied in het Groene Hart van de Randstad, met een dichtbebouwde omgeving. Naast de schoonheid heeft dat gebied nóg een andere belangrijke functie. In het kader van de duurzaamheid hebben het Rijk, de provincie en de gemeente namelijk besloten de natuurfunctie te herstellen. Zo levert de gemeente Krimpenerwaard een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Duurzaamheid is meer dan ‘klimaatvriendelijk’. Het staat voor een gezond leefmilieu, een goede biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Onze voorstellen en speerpunten:

De energietransitie maken we samen

 • Een Groene Economie is het uitgangspunt. De gemeente stimuleert en ondersteunt inwoners, bedrijven en agrariërs in een snelle overstap naar een duurzame energievoorziening. Dat levert milieuwinst op, werkgelegenheid en een lagere energierekening.
 • De gemeente bevordert woningisolatie en het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en groene daken. Daarnaast worden zonnestroom-projecten gestimuleerd.
 • We willen een energiefonds zodat inwoners subsidie krijgen om over te stappen naar een duurzame energievoorziening.
 • De vastgestelde Regionale Energiestrategie wordt versneld uitgevoerd.
 • Geen winning van fossiele energiebronnen zoals schaliegas.
 • Geen zonnevelden in ons mooie buitengebied: er zijn genoeg alternatieven. Platte daken op bedrijven en op boerderijen bieden bijvoorbeeld een enorm potentieel voor het opwekken van duurzame energie, zonder het landschap aan te tasten. Het gaat om de juiste balans tussen de leefbaarheid van de groene ruimte en het opwekken van duurzame energie.
 • Het elektriciteitsnet moet op orde zijn om de nieuwe duurzaamheidsontwikkelingen te kunnen verwerken.
 • De bestaande en nieuwe woningvoorraad wordt energieneutraal gemaakt.
 • Een verdere ontwatering moet in het belang van de agrariërs stoppen. Er moet eerder gekeken worden naar verhoging van het waterpeil; ook gezien de bodemdaling en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Een groene en schone leefomgeving

 • We moeten focussen op het herstel van biodiversiteit.
 • We verzetten ons tegen de teloorgang van natuur, milieuvervuiling en klimaatverandering. Om prettig te leven hebben we juist meer natuur nodig in plaats van minder!
 • De productie van afvalstoffen moet teruggedrongen worden. Afval moet ook beter gerecycled worden; goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee.
 • Het zwerfafval moet structureel opgeruimd worden. De gemeente stimuleert en ondersteunt opruiminitiatieven.
 • Een goede controle op en handhaving van milieuvoorschriften is essentieel voor een gezonde leefomgeving.
 • Meer vergroening in de meest brede zin van het woord:
  • Het inzaaien van de bermen met bloemen, dat is goed voor de insecten.
  • Ecologisch verantwoord maaibeheer om de biodiversiteit te stimuleren.
  • Gemeenschappelijke groentetuinen.
  • Stimuleren van bomen in het stedelijke gebied.
  • Stimuleren van de vergroening van tuinen.
 • Wij zijn voor schone, milieuvriendelijke en arbeidsintensieve bedrijven in de gemeente. Goed voor milieu én werkgelegenheid!

Een gezonde leefomgeving

 • Het ontgassen van vrachtboten op de Lek moet aangepakt worden, omdat hierbij kankerverwekkende stoffen vrijkomen.
 • De asbestmotie moet onmiddellijk uitgevoerd worden. We moeten de asbestgolfplaten inventariseren en de eigenaren stimuleren (en anders dwingen) deze versneld te verwijderen.
 • We willen geen overlast van vliegtuigen. De gemeente Krimpenerwaard mag niet vallen onder een laagvlieggebied voor oefeningen.

Bescherming van het buitengebied & woningbouw

 • We kunnen voorzien in de woningbehoefte binnen bebouwingsgrenzen. Bijvoorbeeld door inbreiden en oude industrieterreinen om te zetten in woningbouw.
 • Meer oppervlakte aan bedrijventerreinen is niet nodig. Bedrijven op kwetsbare locaties (zoals langs de Hollandsche IJssel) kunnen worden verplaatst. Zo wordt de dijk ontlast van zwaar verkeer en hebben de dorpen minder overlast. De terreinen die dan vrijkomen, worden benut voor woningbouw.
 • Geen lichtvervuiling in en rondom de buitengebieden.
 • Passende woningbouw in de kernen om juist die kernen levendig te houden.

Naar de pagina ‘Verkiezingsprogramma’