Actualiteitendebat over de giflocatie Bolderkade Ouderkerk a/d IJssel-bouw 42 appartementen

Vervuiling met o.a. olie vanuit de Bolderkadelocatie in de IJssel d.d. 20 oktober 2022

Pro Krimpenerwaard, daarin gesteund door Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks, heeft een actualiteitendebat aangevraagd, voor de raadsvergadering van 1 november 2022. Het gaat over het bestemmingsplan Bolderkade, Ouderkerk aan den IJssel.

Toelichting

In de oordeelsvormende commissievergadering van 11 oktober 2022 is het raadsvoorstel besproken om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de “Bolderkade” in Ouderkerk aan den IJssel vast te stellen. De plannen maken het mogelijk om op het voormalige Avia-terrein aan de IJsseldijk-Noord in Ouderkerk aan den IJssel 42 appartementen te realiseren. Volgens wethouder Boere vindt besluitvorming in de raadsvergadering van 13 december 2022 plaats.

Het voormalig Avia-terrein aan de IJsseldijk-Noord aan de Hollandse IJssel is een buitendijkse zelling en in het verleden opgehoogd met sterk verontreinigend materiaal. Later is het terrein in gebruik als olieopslagplaats. De bodem is verontreinigd geraakt met metalen, PAK, asbest, olie, aromaten en VOCI. Er is volgens de deskundigen sprake van ernstige bodemverontreiniging in de zwaarste categorie. Vergelijkbaar met de zware verontreinigingen in Lekkerkerk en Gouderak.

Vastgesteld kan worden dat de locatie niet gesaneerd is voor het doel wonen met tuin, maar bedrijvigheid. De bestemming is bepalend voor de mate van de sanering.

De opzet van de sanering was ook om de uitstroom van gevaarlijke stoffen in de IJssel te voorkomen. Nog steeds loopt er vervuiling uit de locatie in de Hollandse IJssel. De laatste foto’s van 20 oktober 2022 tonen dat aan.

Dat alles ondanks het feit dat in het kader van de Wet bodemsanering in 2015, 2020 en 2021 sanering op het perceel heeft plaatsgevonden.

In het rapport van 844 pagina’s van Arnicon, d.d. 24 december 2020, staat het saneren wel beschreven. In dat rapport staat o.a. dat er olie, Benzeen, Pesticide, Xylenen, asbest etc. in de grond zit. Dus, niet alleen olie.

Volgens het college is nog 3940 m3 van de zwaarste categorie vervuilde grond achtergebleven. Er kan volgens het college in bepaalde situaties nog sprake zijn van actueel risico voor mens of milieu. Ondanks dat volksgezondheidsrisico moeten er op die locatie 42 appartementen worden gebouwd.

Pro Krimpenerwaard heeft vervolgens op 19 oktober een huiskamerbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Alle politieke partijen zijn hierover geïnformeerd en uitgenodigd. Alleen het raadslid Annette Kouwenberg van Leefbaar Krimpenerwaard was aanwezig.

Tijdens die bijeenkomst hebben de bewoners hun zorgen uitgesproken over de mate van bodemsanering voor woningbouw. Zij voelen zich niet serieus betrokken bij de ontwikkelingen op de Bolderkade.

Advies van een externe deskundige

De door ons ingeschakelde externe deskundige (milieuchemicus) adviseert het uitvoeren van een nader bodemonderzoek conform NTA 5755. De ernst van de achtergebleven restverontreiniging in de stortlaag en de kwaliteit van de aangebrachte klasse industriegrond kunnen met dit onderzoek worden bepaald en ook de concentraties verontreiniging in het grondwater kunnen worden onderzocht. Dit is een onderzoek met grondboringen op locatie en kan worden betaald door de initiatiefnemer als de gemeente nader onderzoek vraagt.

In het door de ontwikkelaar uitgevoerde verkennende bodemonderzoek is alleen de leeflaag onderzocht met hypothese onverdacht. Een nader onderzoek geeft een beter beeld van de situatie.

Naast de uitstroom van o.a. olieachtige stof in de Hollandse IJssel is de mogelijke aanwezigheid van vluchtige stoffen in het grondwater van belang om een goede inschatting te maken wat de risico’s zijn van het toestaan van woningbouw op deze locatie. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om een goed geïnformeerd besluit te nemen.

Het argument dat er in het verleden al veel onderzoek is gedaan naar deze locatie is discutabel, aangezien een milieukundig bodemonderzoek een beperkte houdbaarheid heeft (4 à 5 jaar). Ook wordt er door het college in het beantwoorden van de vragen vaak verwezen naar het onderzoek uit 2012. Het is interessant om te vermelden dat men pas tijdens de 1e sanering erachter kwam dat er ook verboden bestrijdingsmiddelen: drins (chemisch verwante stoffen etc.) aanwezig waren op deze locatie. Deze waren bij het onderzoek niet aangetoond, maar deze ontdekking leidde wel tot een aanpassing in het saneringsplan omdat de locatie zwaarder vervuild bleek te zijn dan van tevoren bekend.

Een nader bodemonderzoek gaat helpen om een beter beeld te krijgen van de situatie op het voormalige AVIA terrein.

Amendement A21-025

Op de vraag of met deze sanering wordt voldaan aan het aangenomen amendement A21-025, namelijk geen uitlekking van gifstoffen naar de IJssel antwoordt het college dat dit ter beoordeling is van de raad.

In het aangenomen Amendement staat: “…. er pas gestart mag worden als de resultaten uit de monitoring aantonen dat de uitstroom van olie en andere schadelijke stoffen is verholpen”. Dat is hier niet het geval! Met die informatie legt het college toch het voorstel aan de raad voor om te appartementen te bouwen.

Aanvullende punten

De te realiseren woningbouw is niet bedoeld voor de eigen inwoners, gezien de bouw in het zeer dure segment. Het doel om met deze bouw de doorstroming te bevorderen zodat goedkopere woningen beschikbaar komen voor eigen bewoners wordt niet gehaald. Wij zetten ons in voor de bouw van betaalbare woningen (35% sociaal) op schone grond.

Over de plannen heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden wel is het plan in een bijeenkomst toegelicht.

Pro Krimpenerwaard zal de bijgesloten motie indienen waarin de raad o.a. wordt voorgesteld om een aanvullend bodemonderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijk extern bureau. De Rekenkamer zou hierin ondersteunend kunnen zijn. De resultaten van dat onderzoek moeten voor de besluitvorming in de raad bekend zijn.

MOTIE 01112022

Pro Krimpenerwaard vraagt het college om de raadsvragen d.d. 15 oktober en 25 oktober 2022 vóór de raadsvergadering van 1 november te beantwoorden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.