Ernstige vervuiling Bolderkade/Avia-terrein in Ouderkerk

Afgelopen dinsdagavond 27 september 2022 heeft een expertmeeting over de Bolderkade plaatsgevonden. In de raadsvergadering van december zal worden voorgesteld om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Bolderkade/Avia-terrein in Ouderkerk aan den IJssel vast te stellen. De plannen moeten het mogelijk maken om op deze ernstig vervuilde locatie 42 appartementen te realiseren.

De raad heeft hierover op 1 juni 2021 een amendement aangenomen met als besluit: “—dat een bouwstop geldt voor de duur van de monitoringsperiode en er pas gestart kan worden als de resultaten uit de monitoring aantonen dat de uitstroom van olie en andere schadelijke stoffen is verholpen. En er eveneens een monitoringsperiode wordt ingelast nadat alle heipalen zijn geslagen, zodat met zekerheid kan worden gesteld dat er van uittreding van schadelijke stoffen, zoals genoemd in het ODMH-rapport, geen sprake meer is”.

Voor deze vergadering waren ook (externe) experts uitgenodigd, zoals de ODMH en Bodembeheer Nederland. De avond was vooral bedoeld om met hen in gesprek te gaan en antwoord te krijgen op de vele technische vragen. Dat liep echter anders. Wethouder Boere stelde aan het begin van de vergadering dat alle nadelige gevolgen voor woningbouw op die locatie, zoals de zeer ernstige vervuiling, zie recente foto, afdoende zijn opgelost. De wethouder voegde daaraan toe onder de indruk te zijn van alle genomen saneringsmaatregelen.

Vervolgens werd de discussie tussen leden van de commissie/raad en deskundigen regelmatig door wethouder Boere onderbroken om haar plan te verdedigen. Dat was niet alleen storend maar ook kwalijk, omdat de onafhankelijkheid van de deskundigen daardoor in twijfel kan worden getrokken. De wethouder wil het plan er doorheen duwen. Zij neemt de ernstige vervuiling niet serieus en de olieresten kwamen niet van deze locatie maar van de woeling in het water van de Hollandse IJssel. Zij noemde de Hollandse IJssel de meest vervuilde rivier.

Jammer was ook dat er vanaf het begin van de vergadering technische problemen waren waardoor er geen opname van de vergadering kon worden gemaakt en wij en de inwoners de bijeenkomst niet terug kunnen kijken. Toeval?

Niet alle vragen konden tijdens de vergadering worden gesteld en Pro Krimpenerwaard heeft 30 aanvullende vragen naar het college gestuurd met veel foto’s van de nog aanwezige vervuiling.

Vragen

Openbare vergaderingen dienen gevolgd te kunnen worden.

 1. Wat is de oorzaak van de storing tijdens de expertmeeting en waarom kon die niet worden hersteld?
 2. Welke actie wordt ondernomen om in voorkomende gevallen te zorgen voor extra verslaglegging?

(Beperkte) Toets onafhankelijkheid aanwezige deskundigen

 1. Zijn de aanwezige deskundigen onafhankelijk in het geven van informatie? Is dat getoetst?
 2. Door wie worden de deskundigen betaald? Of werden deze in het verleden betaald?

Goede Informatievoorziening aan de adviseurs van de gemeente

 1. Zijn de eerder toegezonden foto’s over het lekken van olie met de ODMH / Rijkswaterstaat gedeeld?
 2. Zo ja, wat was de reactie van de ODMH / Rijkswaterstaat? Zo nee, waarom niet? Hoe heeft het College dan kunnen vaststellen dat deze foto’s geen waarde hadden voor de ODMH / Rijkswaterstaat?
 3. Is er advies gevraagd aan de afdeling medische milieukunde van de GGD over dit bouwproject en bij het opstellen van het bestemmingsplan?

Vervuiling en Sanering

 1. Is de grond onder de 2 schuren en woonhuis gelegen aan de kop van de Zelling ook vervuild?
 2. Op welke wijze is dat onderzocht?
 3. Is die grond ook gesaneerd? Zo nee, waarom niet?
 4. Klopt het dat de locatie functioneel is gesaneerd, vooral om het vloeibare gif weg te krijgen en dat er bij deze sanering geen terugsaneerwaarden voor de vervuilde grond zijn overeengekomen?
 5. Klopt het dat bij de saneringen circa 90 a 95%de drijflaag en vloeibare producten is verwijderd, maar de giflaag niet is gesaneerd voor de functie wonen?
 6. Hoeveel kubieke meter vervuilde grond is circa verwijderd en hoeveel kubieke meter vervuilde grond is circa nog aanwezig
 7. Is het correct dat de nog aanwezige vervuilde grond van de hoogste categorie vervuilde grond was en is?
 8. Hoeveel (grove schatting) zou het ongeveer kosten om deze vervuilde grond nu te saneren en hoeveel zouden deze kosten (tegen het huidige prijspeil) bedragen nadat de woningen zijn gebouwd?

Uitdamping van gif uit de gifgrond gaat door dat staat vast

 1. Voor de zomer gaf het College aan dat er een dampdichte laag was aangebracht tussen de vervuilde grond en de deklaag van circa 1 meter om uitdamping te voorkomen. Is het correct dat deze dampdichte laag helemaal niet over het gehele terrein is aangebracht (maar slechts langs de dijk)? En hoe verklaart u dit zeer grote verschil in saneringswijze tussen nu en destijds aan de Raad gepresenteerd?
 2. Het lijkt ons voor de toekomst en de woonfunctie nodig om op deze locatie naast het standaard analysepakket voor milieukundig bodemonderzoek (het NEN-pakket) ook onderzoek te doen naar korte keten koolwaterstoffen < C10. Dit vanwege de sterke geur opgemerkt door omwonenden bij de sonderingen en het historisch gebruik als brandstof opslaglocatie. Heeft dit onderzoek plaatsgevonden en zo niet waarom niet. Kan dit alsnog plaatsvinden, dit lijkt ons noodzakelijk.
 3. Aangezien het ook om een verontreiniging door het storten van naoorlogs industrieel afval gaat wordt verzocht om aanvullend onderzoek te doen naar PFAS en andere ZZS. Zodat wij en ook de toekomstige generatie weet wat daar met 1000-en kubieke meters onder de grond zit. Graag een reactie.

Bouwen op gifgrond

 Klopt het dat de Woningwet een artikel bevat met een verbod om te bouwen op vervuilde grond?

 1. Zijn er alternatieven voor deze zwaar vervuilde locatie grond, die minder gevaar c.q. risico voor de mensen opleveren.
 2. Kan worden onderbouwd dat hier sprake is van goede ruimtelijke ordening? D.w.z. dat bouwen op gifgrond zonder enige twijfel in dit geval de beste ruimtelijke keuze is?
 3. Zijn er in onze gemeente andere locaties waarop gebouwd kan worden, die niet vervuild zijn?
 4. Heeft het volgens de regels van de ruimtelijke ordening normaal gesproken dan niet de voorkeur om op deze niet vervuilde locaties onze inwoners te laten wonen?

Risico van problemen in de toekomst

 1. Is erover nagedacht wat de procedure is als er door eventueel aanwezige corrosieve chemicaliën in de restverontreiniging schade ontstaat aan kabels, leidingen, bodemenergiesystemen en funderingen?
 2. Bent u op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften van werkzaamheden in vervuilde grond en de meldingsplicht voor deze activiteiten? In welke activiteiten worden de inwoners beperkt t.o.v. wonen op schone grond?
 3. Worden de toekomstige eigenaren van de grond ervan op de hoogte gesteld dat zij bij de verkoop eigenaar worden van de zwaarste categorie van bodemverontreiniging direct onder hun woning?
 4. Wie is na de oplevering aansprakelijk indien er toch iets misgaat met de grote bulk aan zwaar verontreinigde grond.
 5. Kan het eventuele vervolgrisico van onvoldoende sanering bij het saneringsbedrijf worden gelegd en hoeveel bedragen die (verzekerings-) kosten?

Het blijven uitlekken van olie uit de zelling naar de Hollandse IJssel en amendement A21-025

 1. Er is nog steeds sprake van vervuiling langs de kant van het perceel. Dit is extra gemeten op verzoek van de Raad. De standaard hypothese was dat dit uit de gifgrond zou komen. Nu werd plotseling (zonder reden) deze nulhypothese verworpen en zou de vervuiling door woeling van de aanwezige olie uit het slib komen dat door eb/vloed en boot wordt veroorzaakt. Er is geen nulmeting gedaan (naar bijvoorbeeld de vervuiling van het water bij niet vervuilde locaties). Is het dan wetenschappelijk mogelijk om vast te stellen dat de huidige vervuiling niet uit de vervuilde locatie komt? Is er feitelijk en of wetenschappelijk bewijs dat deze vervuiling ook niet (deels) uit de locatie komt?
 2. Wordt met deze sanering – op basis van gedegen onderzoeksresultaten – aan het aangenomen amendement A21-025 voldaan, namelijk geen uitlekking van gifstoffen naar de IJssel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.