College doet aangifte van fraude en corruptie ambtenaren

De gemeenteraad heeft op 21 juli 2021 een anonieme klacht ontvangen over ernstige misstanden oftewel ernstige fraude van ambtenaren, interim ambtenaren, aannemer en enkele adviesbureaus. Volgens de klacht zijn nog voor de herindeling van de gemeente Krimpenerwaard op standplaats Stolwijk (red. gemeente Vlist) enkele adviesbureaus ingeschakeld om nog vóór de herindeling van 1 januari 2015 projecten op de markt te zetten. Uit de toenmalige berichtgeving zou het om diverse projecten gaan met een waarde van over de 20 miljoen euro.  In het bericht worden ambtenaren bij naam genoemd.  Ook ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard zouden hiervan op de hoogte zijn. In de klacht wordt de “corrupte werkwijze” over de periode 2012 – 2015 toegelicht.

De anonieme brief vervolgt ”Wij hebben klachten ingediend over onregelmatigheden en oneerlijke praktijken met aanbestedingen, maar er is door de gemeente Krimpenerwaard geen actie ondernomen. Om reden van dit ongenoegen en deze doofpotcultuur wordt dit nu naar de raadsleden van Krimpenerwaard verzonden.Wij verwachten dat de gemeente Krimpenerwaard iets gaat doen tegen deze corruptie en onrecht!”

Het college heeft op de eerde onderbouwde klacht niet gereageerd. Pas nadat de raad de anonieme klacht heeft ontvangen en pas nadat Pro Krimpenerwaard op 24 juli hierover publiceerde komt het college in beweging. Ook heeft Pro Krimpenerwaard op 19/26 juli en 26 oktober raadsvragen gesteld die tot op de dag van vandaag niet door het college zijn beantwoord. Het college weigert zelfs antwoord te geven op de vraag wanneer de anonieme brief bij het college is binnengekomen.

De Rijksrecherche heeft later aangegeven geen onderzoek te doen, wegens onvoldoende informatie. Vervolgens heeft het college besloten, gezien de gedetailleerdheid van de beschuldigingen, bureau States Consulting, opdracht te geven om onafhankelijk feitenonderzoek te doen. De onderzochte periode is 2012 t/m 2015.  Niet zijn bij het onderzoek betrokken de organisatorische en/of bestuurlijke componenten.

Gisteren is het eindresultaat in een geheim en in een openbaar rapport. In het geheime rapport worden namen van personen en bedrijven genoemd en een reconstructie gegeven van de diverse projecten en de werkwijze. In het openbare deel zijn privacy gevoelige gegevens weggelaten. Dat dit geheime stuk niet op de gebruikelijke wijze, achter een slotje, naar de raad is gestuurd.

Het college laat weten dat zij op basis van de feiten niet anders kan dan officieel aangifte doen van de geconstateerde feiten. Het Openbaar Ministerie zal op basis van deze aangifte besluiten of er voldoende grond is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van partijen en personen. Pas dan zou ook meer duidelijkheid kunnen komen of er daadwerkelijk sprake is van geleden materiële schade voor de gemeente.

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat doelbewust schijnconstructies zijn opgezet om bedrijven, waarin een gemeentelijk medewerker zakelijke belangen had, in te huren. Niet valt uit te sluiten dat het indienen van valse facturen en het ophogen van facturen plaats heeft gevonden. Er was onvoldoende functiescheiding. Misschien zijn daardoor bepaalde bedrijven bevoordeeld bij aanbestedingen. Geen enkele partij zou momenteel nog werkzaam zijn als contractpartij voor de gemeente. Opvallend is dat veel informatie niet meer is terug te vinden. Het archief van de voormalige gemeente Vlist was onvolledig en de kwaliteit van de bewaarde financiële administratie niet optimaal. Het verkrijgen van toegang tot de zakelijke mailboxen en/of telefoons van de in de brief genoemde voor de gemeente werkzame personen was niet mogelijk.

Een aantal personen wenst aan het onderzoek niet mee te werken, ook niet na herhaald aandringen. Zo ook de burgemeester van de voormalige gemeente Vlist, mevrouw Evenhuis-Meppeling, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken, wenst niet mee te werken aan het onderzoek. Zo ook twee in het rapport genoemde personen en een in het rapport genoemde partij.

Een persoon heeft aantoonbaar openbare informatie aangepast nadat hij is benaderd. De gemeente Lopik heeft wel haar medewerking verleend.

De anonieme melder is niet te achterhalen.

Vlak voor de herindeling wilde de gemeente Vlist snel projecten op de markt zetten betreffende de openbare ruimte en civieltechnische werken onder leiding van burgemeester Evenhuis. Namen van diverse extern ingehuurde projectleiders zijn in de anonieme brief nadrukkelijk genoemd evenals het bedrag van € 13/20 miljoen aan uitgaven incl. BTW.

Bij 2 aanbestedingen is een zeer sterke indruk van gemaakte prijsafspraken onderling tussen aannemers. Zo was er bij de aanbesteding als Persoon 1 begeleidde, dan won een bepaalde aannemer altijd. Dan het verschil in aanbesteding van een project van ruim € 3,5 miljoen. Er werden dan 2 bedrijven van buiten aangetrokken om zogenaamd een bieding te doen, die slechts enkele duizenden euro’s hoger of lager lag. Minimaals dus. Die bedrijven hadden geen enkele binding met de gemeente en hadden daar ook nooit werk voor gedaan. Dit was louter bedoeld om de schijn van transparantie hoog te houden dat uit zogenaamd 3 bedrijven een keuze werd gemaakt.

Pro Krimpenerwaard komt tot de volgende conclusies.

Als je het rapport leest dan kun je het haast niet voorstellen dat zo makkelijk met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Intern werd hierop gewezen, maar de verantwoordelijke bestuurders grepen niet in.

Het rapport is heel helder, alle normale controle mechanismen van functie – en belangenscheiding hebben gefaald. De gemeente heeft zichzelf in een positie gebracht dat zij mensen en bedrijven dubbele petten heeft gegeven en hiermee zichzelf het zicht op alle toezichtprincipes heeft ontnomen.

Maar wat Pro Krimpenerwaard het meest stuitende vind in het gehele rapport……………dat de voormalige burgemeester van Vlist, mevrouw Evenhuis-van Meppeling, in deze periode portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken, ondanks meerdere verzoeken, niet eens wil mee werken aan dit onderzoek, Zij moet alsnog hiervoor ter verantwoording worden geroepen.

In het rapport staan wat ons betreft de externe medewerkers te veel centraal en wordt weinig gekeken naar de toezichthoudende rol van de interne organisatie, die jarenlang in deze situatie heeft verkeerd en……..waar de Burgemeester dus de spil was. Dit moet echt bij meerdere medewerkers/bestuursleden bekend zijn geweest (en dus niet alleen 1 keer vragend door notabene een medewerker Control vanaf de zijlijn zijn opgemerkt (niet eens besproken).

Pro Krimpenerwaard zal in de commissievergadering van 7 december om 20.00 uur o.a. de volgende vragen stellen:

 1. Waarom is slechts 45 minuten ingeruimd voor deze bespreking over mogelijke corruptie?
 2. Waarom is het geheime rapport niet op de gebruikelijke wijze ter beschikking gesteld? De raad heeft het recht om op een zorgvuldige manier de uitkomst tot zich te nemen!
 3. Is er met de 2 wethouders gesproken, de heer Crouwers van de VVD en de heer van Dorp van de CU/SGP ivm collegiale verantwoordelijkheid
 4. Is de financiële controle/wijze van aanbesteding besproken met het toenmalig college?
 5. Zijn de verslagen van het college hierop onderzocht?
 6. Betreffende de punten 3/4/5 Zo nee, waarom niet?
 7. Is gesproken met de fractievoorzitters in de gemeente Vlist?
 8. Is het zeker dat met de genoemde bedrijven geen zaken meer worden gedaan en op een zwarte lijst staan?
 9. Zijn de betrokken ambtenaren niet meer in dienst of op enige wijze bij de gemeente betrokken?
 10. Wordt de burgemeester nog ter verantwoording geroepen?
 11. Wordt de financiële schade verhaald?
 12. Wanneer worden onze raadsvragen van 19/26 juli en 26 oktober beantwoord?

Het openbare rapport: OPENBARE rapportage Feitenonderzoek anonieme klachtenmail Krimpenerwaard

Heeft u nog vragen voor ons? Laat het ons weten! Wij stellen ze graag voor u in de openbare commissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.