Algemene Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard heeft de hierna weergegeven tekst in de raadsvergadering van 13 juli 2021 uitgesproken.

Pro Krimpenerwaard trekt de woningbouw uit het slop!

Pro Krimpenerwaard heeft een groen, sociaal en diervriendelijk programma. Wij staan klaar voor de inwoners en doen wat is beloofd. Iedereen kan een beroep op ons doen.

Wij schenken al jaren aandacht aan “macht/tegenmacht”, transparant bestuur en fatsoenlijke communicatie. Dat is nodig gebleken. Wij willen geen tweespalt in de gemeente. Iedereen doet gelijkwaardig mee.

De presentatie van de voorliggende Kadernota schiet ernstig tekort doordat de Jaarrekening 2020 niet is verwerkt; evenals de Meicirculaire; evenals de extra uitgaven voor de gemeenschappelijke regelingen; evenals “mogelijk” de miljoen extra kosten WMO/Jeugdzorg van minstens 5,2 miljoen; evenals het aantrekken van leningen tot 80 miljoen; de, volgens het college, oplopende structurele ongedekte lasten tot wel 10 miljoen; de gevolgen van het duurzaamheidsvraagstuk; de kaders 2022 laten ook structurele tekorten zien voor de komende jaren door o.a. lasten sociaal Domein(WMO/Jeugdzorg) – invoering Omgevingswet – herijking Gemeentefondsen en inhuur duur personeel (20% van het personeelsbudget);           1 miljoen voor uitvoering van het noodzakelijk deel van het collegeprogramma;  etc.

En dan nog vinden de meeste politieke partijen de financiële huishouding gezond! Onbegrijpelijk. Zouden ze de verkeerde Kadernota hebben gelezen van bijvoorbeeld de nabuurgemeente. Wij vinden dat de inwoners mogen weten wat ze van college en de politiek mogen verwachten de komende tijd. En niet pas na de verkiezingen. Wij dienen een motie in om de bezuinigingsplannen openbaar te maken.

PK vindt ook dat de raad vooraf actief betrokken moet worden bij o.a. het aangaan van geldleningen. Het antwoord van wethouder Boere op onze vraag dat het college bevoegd is is procedureel onjuist.

PK heeft in het commissieoverleg aan de wethouder gevraagd om een actueel financieel overzicht voor de komende raadsvergadering. Maar dat ziet deze wethouder niet zitten. Je moet de raad een beetje dom houden, anders heb je er alleen maar last van. Macht/tegenmacht. Maar de wethouder heeft zich plots bedacht en op 8 juli ontvingen we toch een bijgewerkte kadernota. Maar dat maakt het er niet beter op. Een uitstraling van nog meer vaagheden en onmacht.

Volgens wethouder Boere (VVD) schijnt financieel de zon weer. Zij weigert haar verantwoordelijkheid te nemen en weigert het in het kamertje geniep besproken bezuinigingspakket in de raadsvergadering aan de orde te stellen. Het concept bezuinigingspakket ligt nu in haar lade, naast het burgerinitiatief “Panorama Krimpenerwaard”. De werkelijke reden om het bezuinigingspakket nu niet te bespreken zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Nu wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid daaraan ondergeschikt gemaakt. Op verzoek van PK om ons te informeren over de mogelijke bezuinigingen krijgen wij een raadsinformatiebrief van het college achter slotje van geheim. Het college heeft blijkbaar besloten om deze ingrijpende maatregelen niet openbaar te maken met als argument om daarmee te voorkomen dat overbodige en onnodige onrust in de samenleving zou kunnen ontstaan.

Pro Krimpenerwaard voegt zijn bijdrage voor de noodzakelijke bezuinigingen, zoals eerder met het college gedeeld, wel bij onze algemene beschouwingen. Wij nemen hiermee wel onze verantwoordelijkheid en zijn transparant naar de kiezer.

Pro Krimpenerwaard kan nu op grond van de gepresenteerde financieel ondeugdelijke kadernota geen ander besluit nemen dan deze nota voor kennisgeving aan te nemen. PK begrijpt in die context ook dat er een beleidsarme Kadernota is opgesteld.

Wat ons verder opviel in de Kadernota.

 • Verbeteren bereikbaarheid: Er wordt nog steeds sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De komende maanden wordt – in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad – door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen. Op onze vragen in de commissie antwoordt de wethouder dat het college nog steeds die die doelstelling onderschrijft. Dat is dan in schrille tegenstelling met de onderbouwing van zowel de VGBK en raadslid Pannekoek dat hij weer tot de VGBK kan toetreden nu die extra oeververbinding van de baan is. Niet dus en dat vraagt om uitleg. Wordt wij weer voor het lapje gehouden? Die affaire heeft de gemeenschap al een half miljoen gekost. Amendement

 • Gezien de ambitie voor sport, cultuur en recreatie lijkt het erop dat de kernvoorzieningen op termijn worden losgelaten. Wij willen dat aan de basisvoorzieningen niet wordt getornd en dienen een Amendement in.
 • Ook PK wil dat eindelijk iedereen kan en mag meedoen. Sociaal Domein. Slechts 75% van die groep heeft tot nu toe een gesprek gehad. De inspanning is minimaal. Slechts 25% heeft in 2022 een zinvolle dagbesteding. Motie
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn. Dit moet steviger worden aangezet en niet alleen op papier met nota’s. Zet handhavers in het Buitengebied en zorg dat het gebied geschikter wordt voor de weidevogels en insecten. Opvallend dat niet extra wordt geïnvesteerd door de gemeente. De provincie zet wel 1,1 miljoen extra in voor de bescherming van de weidevogels.
 • Het college stelt voor om de OZB slecht met het inflatiepercentage te verhogen en dat heeft onze instemming evenals het eindelijk afschaffen van de hondenbelasting.
 • Capaciteit Ruimtelijke Ordening wordt fors uitgebreid met 3 fte=€ 295.000,–. Voor handhavings- en toezichtstaken op dit gebied. Op onze vragen blijkt dat het college niet voornemens is de illegale activiteiten in het buitengebied in kaart te brengen. Ook wordt deze financiële inzet gebruikt om de fors toegenomen juridische procedures van onze inwoners te bestrijden. Het college begrijpt nog steeds niet dat ze namens de inwoners de gemeente bestuurt.
 • Nog steeds heeft de wethouder de toegezegde informatie over de mogelijke besteding van Enecogelden niet met de raad gewisseld. We weten intussen wel dat van de 23 miljoen er nog 11 miljoen vrij besteedbaar is. Ook het overzicht van de Coronakosten en rijksbijdragen ontbreekt.
 • Veel starters komen door een tekort aan betaalbare woningen en de oververhitte woningmarkt niet in aanmerking voor een woning. Tiny Houses bieden ook geen soelaas, omdat wethouder de Wit (VGBK) tegen de bouw van deze miniwoningen is. Wij dienen voor Tiny House/alternatieve woonvormen een motie

In 2021 zijn er slechts 11 woningen bijgekomen en is het aantal sociale huurwoningen met 146 afgenomen. Pro Krimpenerwaard wil dit aanpakken.

Tot nu toe zijn commerciële partijen actief op het gebied van de midden huur- en koopwoningen. De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de bouw van sociale huurwoningen. De gemeente moet een actievere rol vervullen en het initiatief nemen om huurwoningen te bouwen in het middensegment en premiekoopwoningen door het oprichten van een woonfonds, waarin de gemeente zelf deelneemt als participant. Uiteraard moet hieraan een gedegen plan gekoppeld worden. Bovendien is dit een goede investering, omdat geld bijna tot niets overlevert. College, neem uw verantwoordelijkheid.

Motie onderzoek naar de bouw van midden huurwoningen en premiekoopwoningen.  door woningcorporaties met steun/initiatief van de gemeente. Instellen van een bouwfonds. Betaalbaar bouwen!

 • Opkoopverbod van woningen opleggen. Met de opkoopbescherming kunnen steden (wij ook?) de komende vijf jaar fors ingrijpen om de krapte en de extreem hoge prijzen op de woningmarkt aan te pakken. Ze kunnen wijken aanwijzen waar beleggers geen goedkope en middeldure panden mogen opkopen voor de verhuur. Onderzoeken of dit soelaas biedt als bijdrage aan een betaalbare woningmarkt.

Moties:

 1. Tiny House/alternatieve woonvormen  (Aangenomen)
 2. Iedereen kan meedoen
 3. Motie bouwfonds – Instellen woonfonds/Rijswijk (Aangenomen)
 4. Opkoopverbod van woningen opleggen. Met de opkoopbescherming kunnen steden (wij ook?) de komende vijf jaar fors ingrijpen om de krapte en de extreem hoge prijzen op de woningmarkt aan te pakken. Ze kunnen wijken aanwijzen waar beleggers geen goedkope en middeldure panden mogen opkopen voor de verhuur. Onderzoek doen naar nut.
 5. Motie het mogelijke bezuinigingspakket openbaar te maken/wij zijn openbaar bestuur (alle partijen m.u.v. Pro Krimpenerwaard willen het geheim houden)

Amendementen

 1. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 2. Kernvoorzieningen

Bezuinigingsvoorstellen

 1. In een echte crises zet je eerst zoveel mogelijk zaken stop. Je draait van alle niet 100% noodzakelijke uitgaven de kranen dicht. Ga dan op basis van analyse, inzicht en keuzes op basis van de nieuwste inzichten als er ruimte voor is de kraan weer langzaam openzetten.
 2. Het college moet een overzicht aan posten presenteren waarop bezuinigd zou kunnen worden en daaraan gekoppeld de gevolgen daarvan.
 3. Bezuiniging op de bestuurskosten, zoals het terugbrengen van het aantal wethouders van 6 naar 4.
 4. Onderzoek naar mogelijkheden om de komende jaren structureel te besparen op de ambtelijke kosten. Minder management.
 5. Vermogen bij gemeenschappelijke regelingen terugstorten in de gemeentekas; het zijn beleidsuitvoerende organen
 6. € 190.000 extra structurele subsidie Zilvermuseum intrekken
 7. € 300.000,–terugdringen juridische procedures
 8. € 500.000,– terugdringen bestuurskosten; 4 wethouders is voldoende
 9. € 500.000,– slim inkopen
 10. Fatsoenlijk bestuur ten minste 2 miljoen
 11. Een deel van de € 23 miljoen aan Enecogelden (verkoop aandelen) inzetten voor een sluitende begroting en op termijn terug laten vloeien in de kas voor met name de energietransitie en de betaalbaarheid daarvan voor de inwoners
 12. 1 miljoen besparen op de kosten afval
 13. Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten en de eenmalige verhoging van 12.8% voor de kostendekkendheid structureel maken. In 2021 is die 60,99%. verzekering kan de kosten betalen – onderscheid begraven en cremeren niet op de gemeenschap afschuiven.
 14. Geen overname Steinsedijk – zolang de compensatie niet 100% dekkend is. Besparing 8,5 miljoen aan onderhoud. (Jammer dat de raad anders heeft besloten)
 15. Inhuur personeel tot het uiterste beperken en vooraf toestemming vragen aan de raad. PM Het uurloon is nu regelmatig € 130,– of zelfs meer. Voor 1 inhuurkracht staan 2 vaste medewerkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.