Algemene Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard en het sjoemelplan van het college

Meerjarenbegroting 2021 – 2024 – uitgesproken op 10 november 2020 in de raadsvergadering in Alphen a/d Rijn.

De meerjarenbegroting wordt in rode cijfers geschreven. Door bestuursfouten worden miljoenen verspeeld. Neem nu het mislukte project extra oeververbinding, met een schadepost  van ½ miljoen. De fouten bij de uitvoering van het project Buiten de Veerpoort kosten de inwoners ½ miljoen extra. Als klap op de vuurpijl toverde wethouder Boere vorige week een in strijd met de financiële voorschriften opgestelde meerjarenbegroting uit haar hoge hoed.

Ineens kan nu structureel ½ miljoen worden bezuinigd door slimmer in te kopen en op jeugdzorg € 700.000,– door een andere wijze van werken.

De lokale lasten zijn hoger dan het landelijk gemiddelde mede door de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing. Zonder tijdig in te grijpen heeft het college de kosten met 1 miljoen laten stijgen. De afvalstoffenheffing is in 2 jaar met meer dan 25% verhoogd. Met onze concrete bezuinigingsvoorstellen is, ondanks toezeggingen van de wethouder, niets gedaan. Pro Krimpenerwaard gaat alleen akkoord met een inflatiecorrectie van 1,8%.

Om het duale stelsel beter tot zijn recht te laten komen pleit PK al jaren voor het aanstellen van vakwethouders. Nu komen deze voort uit de coalitiepartijen, waarbij deskundigheid minder van belang is. Kost wat kost worden zij door de eigen partijen in bescherming genomen. Het algemene belang is hieraan ondergeschikt.

Met ons voorstel krijgt de gemeente een sterker en dualer bestuur. Pro Krimpenerwaard is ervan overtuigd dat de inwoners dit zelfs in uw portemonnee zullen merken. Het gemeentebestuur moet er voor de inwoners zijn en niet andersom!

Het college heeft een niet sluitende meerjarenbegroting aangeboden. Op papier is deze kloppend gemaakt door de hoge kosten van corona, Wmo en Jeugdzorg hierin niet op te nemen. Dat is strijdig met de financiële voorschriften. Nadat de wethouder stampvoetend de provincie de les had gelezen over haar financiële regels om te begroten ontvingen wij onlangs een brief van de provincie.

De meerjarenbegroting moet ook nu volgens de begrotingsregels worden aangeleverd, inclusief de structureel stijgende kosten sociaal domein (Wmo-Jeugd) van circa € 2,4 miljoen. Dat bedrag wilde de wethouder slechts in de risicoparagraaf opnemen. Indien de gemeente hiertoe niet bereid is dan geldt het zwaarste toezicht en mogelijk de artikel 12-status.

Afgelopen donderdag ontvingen wij van de wethouder het reparatieplan. Er wordt 2,7 miljoen bezuinigd. Het dekkingsplan: 5,8 miljoen Enecogelden; € 700.000,– bezuiniging op de kosten jeugdzorg; 10 miljoen minder lenen en nog wat kleinere posten.

Door het niet opnemen van een risicobudget Corona van 1 miljoen; door onbewezen besparing op de jeugdzorg en door het financiële risico voor het overnemen van de Steinsedijk van het Hoogheemraadschap (kostenraming 8,4 miljoen voor onderhoud) zonder uitzicht op volledige compensatie lijkt dit herstelplan erg op een sjoemelplan.

Voor de 4 miljoen voor de Algerabrug is, ondanks de toezegging van het college, geen dekking opgenomen. Het college roept de raad op over de dekking na te denken. Misschien een idee om hiervoor een prijsvraag uit te schrijven. Wat zou Wopke Hoekstra (minister van Financiën) hiervan vinden?

Het is maar zeer de vraag of met dit voorstel aan de eis van de provincie wordt voldaan en een artikel 12-status wordt afgewenteld.

De niet sluitende begroting moet eerst door de raad worden vastgesteld gevolgd door het zogenaamde herstelplan. Het blijft onbegrijpelijk en strijdig met de wet dat het college met dit plan komt. Waarom heeft het college zich niet vanaf het begin aan de begrotingsregels gehouden?

Pro Krimpenerwaard houdt zich wel aan de begrotingsregels. Wij hebben voldoende bezuinigingsvoorstellen gedaan zodat er zelfs ruimte ontstaat voor nieuw beleid en de lokale lasten hoeven slechts te worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,8%. De voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing met 10% wijzen wij af. Daarvoor dienen wij een amendement in.

Een punt van zorg is de fors afnemende Algemene Reserve vrij vermogen van 9 ½ miljoen in 2020 naar € 1.8 miljoen in 2024.

Met deze financiële situatie is het nog belangrijker dat er bij het realiseren nieuwbouwplannen goed wordt gekeken naar geschikte locaties. Bij de vorige ontwikkeling van Gouderak (eveneens een oostelijke uitbreiding het veenweidegebied) zijn de toch al forse ontwikkelkosten behoorlijk overschreden met ruim € 4.000.000. Dit omdat het gebied zeer zettingsgevoelig is.

Tot slot: college waar blijft de uitwerking van Panorama Krimpenerwaard van oktober 2018. Is dit document afgeserveerd, de financiële bijdrage voor niets geweest en het burgerinitiatief dus niet serieus genomen?

Bezuinigingsoverzicht:

 1. € 190.000 extra structurele subsidie Zilvermuseum
 2. € 300.000,–terugdringen juridische procedures
 3. € 500.000,– terugdringen bestuurskosten incl. 2 wethouders laten afvloeien
 4. € 500.000,– slim inkopen
 5. Fatsoenlijk bestuur ten minste 2 miljoen
 6. Een deel van de € 23 miljoen aan Enecogelden (verkoop aandelen) in zetten voor een sluitende begroting en op termijn terug laten vloeien in de kas voor met name de energietransitie en de betaalbaarheid daarvan voor de inwoners.
 7. 1 miljoen besparen op de kosten afval
 8. Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten en de eenmalige verhoging van 12.8% voor de kostendekkendheid structureel maken. In 2021 is die 60,99%
 9. Geen overname Steinsedijk – zolang de compensatie niet 100% dekkend is. Besparing 8,5 miljoen aan onderhoud.
 10. Inhuur personeel tot het uiterste beperken en vooraf toestemming vragen aan de raad. PM
 11. Uitvoering Veenweidepact bespaart € 750.000,– door o.a. de uitvoeringstermijn met 5 jaar te verlengen. Het weerstandsvermogen voor lopend risico kan van 1 ½ miljoen worden gehalveerd. Voordeel terug in algemene reserve.

Amendementen

 • Afvalstoffenheffing verhogen met maximaal 1,8% inflatiecorrectie
 • Afschaffen restant hondenbelasting
 • Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten en de eenmalige verhoging van 12.8% voor de kostendekkendheid – Wij willen dit structureel maken. In 2021 is die 60,99%

Moties

 • Extra geld voor de Boa’s € 300,– netto wordt natuurlijk gesteund
 • Alleen langzaam verkeer door de historische poort van Schoonhoven en plan Buiten de Veerpoort daarop aanpassen
 • Per kwartaal inzicht in kosten sociaal domein.

Pro Krimpenerwaard heeft deze niet sluitende begroting en het sjoemelherstelplan, strijdig met de financiële voorschriften, afgewezen. Nu afwachten of de provincie als toezichthouder wel hiermee instemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.