Weidevogelbestand verder onder druk in de Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard zal in het actualiteitendebat in de raadsvergadering van 17 maart aandacht besteden aan de weidevogels in de Krimpenerwaard. Het aantal weidevogels staat verder onder druk door het het besluit van de raad om een deel van het grondgebied ten zuiden van de kern Haastrecht/Biltwijk te onttrekken aan de natuur. Ons verzoek om het actualiteitendebat te houden wordt voldoende ondersteunt. Hierna wordt uitgebreid hierop ingegaan.

Datum: 25 februari 2020

 Indiener: Pro Krimpenerwaard

Onderwerp: Ontgrenzen deel ten zuiden van de kern Haastrecht/Bilwijk

Inleiding

Pro Krimpenerwaard maakt zich (samen met de NVWK) ernstig zorgen over de negatieve effecten van het door de raad aangenomen amendement voor het aantal weidevogels.

Vanwege voortschrijdend inzicht, namelijk nieuwe informatie van de NVWK, willen wij dit onderwerp ter discussie stellen en/of aanpassen.

Aanvankelijk wilden wij het college in het kader van de uitvoering hierover vragen stellen.

De griffie adviseert om deze nieuwe informatie eerst aan de raad voor te leggen en naar uw mening te vragen.

Dat doen wij door het aanvragen van een actualiteitendebat over dit onderwerp in de raad van 17 maart. Mogelijk is de uitkomst van het debat, dat een motie wordt ingediend die bijvoorbeeld het college oproept de in vraag 5 genoemde opdracht (en bijv. het verzoek in 4) te betrekken bij het amendement.

Toelichting

De raad heeft op 5 maart 2019 besloten om een amendement aan te nemen over het ontgrenzen van een gebied ten zuiden van de kern Haastrecht (zie kaart). Dit amendement is door het college ontraden.

In het ontwerpbestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard is dit gebied aangeduid met de bestemming Natuur-Extensief agrarisch medegebruik. Dat betekent dat de kern aan die zijde niet meer kan uitbreiden.

De bestemming van die gronden wordt door het raadsbesluit gewijzigd in de bestemming “Agrarisch met waarden”.

Het college is nu in overleg met Gedeputeerde Staten om de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) daarop aan te passen.

Dit gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Hart

In 2004 is 180.824 ha door de rijksoverheid aangewezen als Nationaal Landschap. Hierdoor werd het erkend als een gebied met internationaal zeldzame of unieke kenmerken en landschapskwaliteiten. In samenhang daarmee worden ook de bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten benadrukt. Het streven dient te zijn deze kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Het Groene Hart vormt door zijn gevarieerde en overwegend landelijke karakter een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen. Landbouw, natuur en recreatie zijn de voornaamste functies van het Groene Hart. Bewoners en bezoekers zoeken er rust, ruimte en groen. Honderd maatschappelijke organisaties met tezamen een miljoen leden vrezen vergaande aantasting van het gebied als de steun van rijk en provincie afneemt.

Het Groene Hart is van groot belang voor de Nederlandse weidevogelstand. Bedreigde soorten als grutto, kievit en scholekster komen er nog veel voor.

Indien dit amendement wordt uitgevoerd heeft dat grote gevolgen voor de weidevogelstand. Het verleggen van de grens heeft nadelige gevolgen voor de natuurontwikkeling zoals deze is afgesproken in de Gebiedsovereenkomst.

Inmiddels hebben wij hierover informatie ontvangen van de NVWK (Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard). Bijgevoegd de monitoring weidevogels 2018).

De NVWK stelt dat: “De impact van wegen, bomen en bebouwing groter is dan op het eerste gezicht lijkt. Een weidevogel als kievit, tureluur en grutto zal niet broeden binnen een afstand van 300 meter van bebouwing. Daarom zal dus niet alleen naar de locatie gekeken moeten worden maar ook tot een afstand van 300 meter van de (mogelijk toekomstig) bebouwing.

Wij hebben gegevens van de weidevogels uit een telling door van der Goes en Groot. Hieruit blijkt dat bebouwing het wel degelijk impact heeft op enkele beschermde weidevogels, die binnen 300 meter van de grens een territorium hebben.”  Vele artikelen zijn verschenen over het verdwijnen van de weidevogels.

Wij verwijzen ook naar de bijgevoegde memo van 8 december 2017.

Hierna wordt inzicht gegeven in de verstoringszones, waarbinnen weidevogels te veel verstoring ervaren.

 

 

 

 

 

 

Verstoringszones: zones waarbinnen weidevogels te veel verstoring ervaren om er te foerageren of te broeden. (bron: Rapport_verkenning_inrichting_Bilwijk, 8 juni 2016, Ref. 1500044A22-R16-460)

Vragen

 1. Is de raad op de hoogte van de kwetsbaarheid van dit gebied?
 2. Is de raad op de hoogte van de monitoring weidevolgels Krimpenerwaard?
 3. Is de raad op de hoogte dat het aantal weidevogels fors afneemt?
 4. Kan het college de gevolgen van het amendement voor de natuurontwikkeling en de beschermde weidevogels in kaart brengen?
 5. Is het college voornemens de opdracht die wij hebben om de natuur inclusief de bedreigde weidevogels te beschermen te betrekken bij de bespreking van het amendement met Gedeputeerde Staten?
 6. Het college heeft het amendement ontraden. Neemt uw college dat nog mee in het overleg met GS?

Bijlagen:

 • Kaartje
 • Monitoring weidevogels Krimpenerwaard
 • Memo: onderwerp: Gebiedsovereenkomst Natuurgebieden Veenweiden (Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Natuuurgebieden Veenweiden) in relatie tot uitbreiding woningbouw Bergvliet Zuid – Datum: 8 december 2017, aangevuld
 • Artikel in het Algemeen Dagblad van 25 februari 2020 “Helaas, de kievit gaat toch de grutto achterna – natuur om de hoek”.

A19-15 Amendement Ontgrenzen deel ten zuiden van de kern Haastrecht

Monitoring_weidevogels_2018_stippenKriwa – kopie

Wulpen

1 reactie op “Weidevogelbestand verder onder druk in de Krimpenerwaard

 1. Ik vraag mij af wat de drijfveer van de raadsleden is om de bestemming van het gebied ten zuiden van Haastrecht te veranderen. Desinteresse voor de natuur of denken ze met dit plan kiezers te winnen? Duidelijk is dat met hun plannen een mooi gebied verrommelt en dat ze maar wat aan klooien zonder onderbouwde visie. Succes met jullie tegenactie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.