Werkloosheid in Krimpenerwaard verdubbeld

jobsIn de K5-raad van 17 april 2014 heeft Pro Krimpenerwaard bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 aangegeven nader geïnformeerd te willen worden over de werkloosheidscijfers in het gebied en de acties die gepleegd worden om cliënten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De letterlijke tekst van ons verhaal in de K5-raad: “Wij stellen namelijk vast dat de werkloosheid is verdubbeld in vergelijking met 2011. Er zijn activiteiten ondernomen om mensen naar werk te begeleiden, maar wij zien weinig resultaat en weinig effecten. Er zijn ook andere mogelijkheden om mensen aan het werk te helpen. Wij stellen voor om een stevig actieplan op te stellen om zo snel mogelijk mensen naar werk te leiden.” Hierop wordt door het K5 bestuur als volgt gereageerd. “De ontwikkeling van het aantal geregistreerde-niet-werkende-werkzoekenden in de Krimpenerwaard is eind 2013 gestegen tot 1.495. Begin 2011 was dit 792. Inderdaad bijna een verdubbeling (stijging van 88%). Het aantal aanvragen voor een uitkering WWB binnen de K5 geeft een vergelijkbaar beeld te zien. Hier is sprake van een stijging van 169 naar 283; procentueel een verhoging met 68%. Behalve het verstrekken van een uitkering is het de taak van de afdeling Sociale zaken om te kijken naar de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde om maatschappelijk actief te zijn. Naast het bestaande instrument Jobhunter wordt in 2014 actief ingezet op Werkgeversvoorzieningen, zoals tijdelijke loonkostensubsidie en de No–risk polis. Bij deze laatste voorziening worden bij ziekte van de werknemer de loonkosten overgedragen aan de verzekering. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat de acties van de K5 gemeenten onvoldoende werken. Wij blijven pleiten voor een breed actieplan om mensen niet aan de kant te laten staan, maar meedoen is ons devies. Wat vindt u? Zie bijgesloten memo van het K5-bestuur.

Memo
secretariaat:       postbus 2507      2940 AA  Lekkerkerk
telefoon:             0180  667850      e-mail:   g.peters@k5-gemeenten.nl
                                                       website:  www.k5-gemeenten.nl

 

Datum              : 7 juli 2014

Onderwerp        :  werkloosheidscijfers en actuele acties

 

 

Geachte heer Struijs,

 

In de K5-raad van 17 april 2014 gaf u bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 aan nader geïnformeerd te willen worden over de werkloosheidscijfers in het gebied en de acties die gepleegd worden om cliënten toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

U maakte ter vergadering de navolgende opmerking:

“De werkloosheid is verdubbeld in vergelijking met 2011. Er zijn activiteiten ondernomen om mensen naar werk te begeleiden, maar spreker ziet weinig resultaat en weinig effecten. Er zijn ook andere mogelijkheden om mensen aan het werk te helpen. Spreker stelt voor om een stevig actieplan op te stellen om zo snel mogelijk mensen naar werk te leiden.”

Onderstaand treft u nadere informatie aan:

De ontwikkeling van het aantal geregistreerde-niet-werkende-werkzoekenden in de Krimpenerwaard is eind 2013 gestegen tot 1.495. Begin  2011 was dit 792. Inderdaad bijna een verdubbeling (stijging van 88%).

Het  aantal aanvragen voor een uitkering WWB binnen de  K5 geeft een vergelijkbaar beeld te zien. Hier is sprake van een stijging van 169 naar 283; procentueel een verhoging met 68%.

Behalve het verstrekken van een uitkering is het de taak van de afdeling Sociale zaken om te kijken naar de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde om  maatschappelijk actief te zijn.

Naast het  bestaande instrument  Jobhunter wordt in 2014  actief ingezet op Werkgeversvoorzieningen , zoals tijdelijke loonkostensubsidie en de No–risk polis. Bij deze laatste voorziening worden bij ziekte van de werknemer de loonkosten overgedragen aan de verzekering.

Specifiek voor de Jongeren is  in samen met de Arbeidsmarktregio Midden Holland een ESF-subsidieaanvraag ingediend en gehonoreerd. Een specifiek op jongeren gericht programma is ontwikkeld. Het doel van deze regeling is om jongeren weer te activeren om  te starten met een opleiding.

Verder is dit jaar een specifiek traject gestart om 15 personen te laten uitstromen. Het gaat hier om 5 jongeren (waarvan 3 met een detentieverleden), 5 kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en 5 kandidaten met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt. Deze 15 kandidaten worden door middel van training en individuele begeleiding intensief gecoacht, met de gedachte om aan het einde van het traject een baan te hebben.

Binnen de arbeidsmarktregio worden via het Werkgeversservicepunt, een samenwerking met Gouda, Waddinxveen en het UWV, regionale bijeenkomsten georganiseerd waar de uitkeringsgerechtigden  voor worden uitgenodigd.  Voorbeelden hiervan  zijn “speed meet bijeenkomsten” en de Kansmarkt recent op 24 juni j.l.  Het doel is contacten te leggen en uitstroom te bevorderen. Voor deze bijeenkomsten worden ook werkgevers uitgenodigd.

In de Marap 2014 welke binnenkort opgesteld gaat worden, worden bestuur en raad weer uitgebreid op de hoogte gesteld van de actuele cijfers en acties en effecten daarvan.

 

Ik hoop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

 

K5-secretaris

Ger Peters

 

 

cc. aan overige leden van de K5-raad