Reactie Pro Krimpenerwaard op onderzoeksrapport college over huisvesting vluchtelingen/statushouders

A dodenherdenkie cazie
Burgemeester Cazemier, coördinator opvang vluchtelingen en statushouders

Wij moeten de ogen niet sluiten voor mensen in nood! Dat is de opvatting van veel partijen meer dan 1 jaar geleden. In dat licht bezien was het stuitend te moeten vaststellen de enorme traagheid van het college om te komen tot een uiteindelijk onderzoek naar de opvang van de vluchtelingen toen het zeer noodzakelijk was. De druk van het college is ook door Pro Krimpenerwaard opgevoerd door o.a. het stellen van zeer kritische vragen. Toen het onderzoek eindelijk opgang kwam wist het college al dat de noodzaak voor de opvang afnam. Kort daarna werden landelijk de eerste noodopvangplekken afgestoten door een verlaagde instroom van vluchtelingen. Pro Krimpenerwaard heeft in de raadsvergadering van 5 juli een motie ingediend om het huisvestingsonderzoek te staken, omdat dit alleen nog voor de bühne werd gedaan. Slechts het aanwijzen van een bouwlocatie voor noodsituaties was voldoende. De onvrede in de wijken waar mogelijk 80 tot 100 vluchtelingen, of een deel daarvan, zouden worden opgevangen nam toe. Iedereen was gebaat bij duidelijkheid op zeer korte termijn. Nee het college wilde het onderzoek eerst afronden en met provincie, COA en regiogemeenten om de tafel zitten voordat de zaak werd afgeblazen, zoals dat nu wordt voorgesteld.Het college is naar onze mening te kort geschoten in zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ook van het open en eerlijk communiceren kwam weinig terecht. Bewoners aan de Spoorstraat te Schoonhoven moesten zelfs een advocaat inschakelen om op grond van de WOB geïnformeerd te worden over mogelijke huisvestingslocaties om vervolgens het gesprek op een gedegen manier te kunnen voeren. Het is ons opgevallen hoe moeilijk het is om voor bezorgde inwoners een afspraak te maken met de burgemeester. Blijkbaar geen burgemeester voor alle inwoners? Het college deelt de uitkomst van het bestuurlijk overleg van 21 september mee. Er is geen behoefte aan de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente en het onderzoek wordt beëindigd. Had volgens PK sneller gekund en gemoeten.

Opvang statushouders

Brief van bewonerscollectief Fortpad/Broereshof te Lekkerkerk over de huisvesting van 16 statushouders in het voormalige K-5 kantoor.  Zij zijn tegen die huisvesting. Daarbij wordt de huisvesting van immigranten betrokken en de sociaal zwakkere. Bang voor gettovorming.

PK kan zich de zorgen indenken en dat is met name gebaseerd op de onbekendheid. De statushouders moeten dan ook goed begeleid worden en moeten snel integreren. Ook in de toekomst zal het aantal statushouders toenemen. Nu een taakstelling van 138, was vroeger aanzienlijk minder (38 in 2013). Dit vergt veel extra werk voor de gemeente en partners. De regels voor inburgering zijn inmiddels stevig aangehaald en terecht. Verveling lijdt ook tot ellende. De uitvoeringskosten worden volledig gedekt door de rijksbijdrage. Er zijn voorbeelden waarbij de statushouders aan hun lot worden overgelaten en de gemeente een andere kant op kijkt. Dat kan niet en moet in het vervolg worden voorkomen. Betere en controleerbare afspraken maken met een vast aanspreekpunt voor de statushouders. De eindverantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de gemeente.??? Niet alles kan aan vrijwilligers worden overgelaten. De problematiek is daarvoor te ingewikkeld.

De buurt moet betrokken blijven bij de leefbaarheid van de wijk. Extra inzet van de gemeente is hier noodzakelijk. De zorgen van de buurt zijn ook onze zorgen!

**** PK stemt, onder voorwaarden, zoals hiervoor uitgesproken, in met het voorstel om de statushouders op die locatie in Lekkerkerk op te vangen voor een periode van 5 jaar!

  • Onderzoek Zilvervakschool voor de opvang van statushouders. In de raadsvergadering van 31 mei is een motie van treurnis door de VVD ingediend en later ingetrokken. Aanleiding was de incorrecte informatie van de burgemeester in de aula van het Schoonhovens College over die huisvesting. De burgemeester heeft zich vooral laten leiden door de investeerder/belegger. Er was toen geen overeenstemming met alle partijen van de Zilvervakschool. PK heeft zich vanaf het begin tegen deze opvang op die locatie verzet. Door de actie van de VVD heeft het college deze optie teruggenomen. Het zou ook niet in het belang van de Zilvervakschool zijn en strijdig met de eerdere besluitvorming om een deel van het gebouw geschikt te maken voor studentencampus.
  • Beschikbaarstellen van € 68.000 voor de ontwikkeling en realisatie van de statushouders. Is akkoord en kostenneutraal.
  • Integratienota 2017/2019 en keuze voor uitvoering scenario 3. Akkoord, maar papier zegt zo weinig. Wij willen daden zien! Wat doet de gemeente met de 20% van de statushouders die niet binnen 2 jaar zijn geïntegreerd? De doelstelling gaat uit van 80%. Een te laag ambitieniveau. Een goed punt is de participatieverklaring. Elke statushouder moet verklaren de Nederlandse kernwaarden te respecteren en actief bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. Waarom pas op 1 juli 2017 laten ingaan? Goed dat de schuldproblematiek van de statushouders nu serieus wordt aangepakt.
  • Akkoord met de aanpak van de woningvoorraad. Door statushouders wordt een extra beroep gedaan op de sociale huurwoningen. Aan de woningcompensatie wordt gewerkt. Denk hierbij ook aan huurwoningen in de wat duurdere klasse. Daaraan is veel behoefte, omdat door de verlaagde inkomensnorm veel woningzoekenden tussen wal en schip vallen. Te weinig inkomen voor een koopwoning en te veel voor een sociale huurwoning.
  • Wolfsongebouw: Het college is zeer onduidelijk over de geschiktheid van dit gebouw als huisvestingslocatie voor vluchtelingen. Meermalen werd aangegeven dat er geen draagvlak was en dus was deze oplossing ongewenst en kort daarna, zie ook de uitkomst van dit onderzoek, doen alsof deze locatie wel geschikt gemaakt kan worden! Dit wordt dan gepresenteerd als een opvatting van de COA. Over draagvlak wordt niet meer gesproken!

Het plan tijdelijke huisvesting statushouders gedurende de komende 2 jaar heeft onze instemming. Aan de spreidingsvoorwaarde wordt voldaan en er is geen verdringing van de woningmarkt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.