locatiekeuze basisschool De Kromme Draai in Ammerstol

In de raadsvergadering van 4 juni komt de locatiekeuze voor de basisschool De Kromme Draai in Ammerstol aan de orde. Naast ons eerder gepubliceerde artikel wordt nu de reactie op de Commissievergadering Oordeelsvorming R&F, vanuit de verontruste inwoners, omwonenden en betrokkenen weergegeven. Pro Krimpenerwaard onderschrijft de inhoud van deze brief van 29 mei 2024.

“Geachte commissieleden en raadsleden,

Wij willen u bedanken voor uw bijdrage tijdens de commissievergadering van 14 mei 2024.

Maar wij hebben wel onze bedenkingen bij meerdere vragen en opmerkingen die er in de vergadering zijn gesteld en gemaakt. Wij zullen niet op alle punten reageren, maar wij willen wel graag onze reactie in hoofdlijnen geven.

Gestelde vragen en opmerkingen

D66, mw. E. Jaspers:

Mw. Jaspers vraagt of er wederhoor is geweest met school, ASV (voetbal) en IJsclub. Tevens stelt mw. Jaspers, dat de directrice van De Kromme Draai heeft aangegeven dat 80% van de ouders voor verhuizing naar de nieuwe locatie is.

SGP, dhr. J.J. Speksnijder:

De SGP vindt waarborgen van de veiligheid een vereiste, hoewel ze ook aangeven de nieuwe locatie geen veilige plek te vinden. De doelen van de samenwerking vinden ze belangrijk en er moet toezicht komen door de politie en BOA. De SGP wil ook het groen behouden, wanneer er woningen worden gebouwd op de huidige locatie.

Pro Krimpenerwaard, dhr. A. Struijs:

Dhr. Struijs verwoordt precies wat er leeft bij de inwoners van Ammerstol, dat de school op de huidige locatie moet blijven. Dat de argumenten, om de school te willen verplaatsen, zo van tafel worden geveegd, omdat ze niet onderzocht, noch onderbouwd zijn en het geen sterke argumenten betreft. Dat de participatie/communicatie tekort is geschoten. Onderzoek naar nieuwbouw/vernieuwbouw op de huidige locatie is niet of slechts heel summier gedaan.

VVD, dhr. D. Coomans:

De VVD stelt wel kritische vragen, maar gaat voor nieuwbouw op de nieuwe locatie, omdat bij vernieuwbouw de kans bestaat, dat het gebouw over een aantal jaren niet meer voldoet aan nieuwe eisen vanuit het Rijk. De VVD vindt ook versterking van de samenwerking met de IJsclub en ASV belangrijk.

CDA, dhr. M. Stouthart:

Dhr. Stouthart geeft aan, dat er ook een brief van voorstanders is ontvangen. Zij vinden samenwerking met de sportverenigingen belangrijk. Het CDA wil ook onderzocht hebben, wat de mogelijkheden zijn om woningen te bouwen op het hele kunstgrasveld. Verder geven ze aan, dat de communicatie met de inwoners is hersteld.

Leefbaar Krimpenerwaard, dhr. T. de Wijs:

Dhr. De Wijs vraagt zich af waar de onderzoeken, met onderbouwing, zijn m.b.t. de andere scenario’s om te bouwen op de huidige locatie, alsmede de geurmetingen van de rioolzuivering?

Zij maken zich geen zorgen over een jaar extra vertraging, als er dan weer 39 tot 49 jaar gebruik kan worden gemaakt van een fijne school.

VGBK, dhr. Van Zoest:

Dhr. Van Zoest geeft aan, dat VGBK voor veilig en goed onderwijs is en daarom voorstander is voor de nieuwe locatie. Dat er 575 handtekeningen zijn opgehaald, maar 1000 mensen niet hebben getekend. Waarschijnlijk hebben de ouderen getekend.

Dat de IJsclub belangrijk is, omdat de kinderen dan kunnen skeeleren.

Christen Unie, dhr. A. Tom:

Dhr. Tom geeft aan dat de participatie/communicatie, m.b.t. dit project., zeer gebrekkig is geweest.  Dat er veel niet bekend is, m.b.t. de invulling en gevolgen van de huidige en nieuwe locatie.

PvdA/Groen Links, dhr. B. van Ree:

Dhr. Van Ree geeft aan dat het handelen van het college wantrouwen van de burgers veroorzaakt en stelt voor om het participatietraject opnieuw aan te gaan. Wat is de meerwaarde van het geheel en is dit 1,5 miljoen waard?

Directrice van De Kromme Draai, mw. M. Peltenburg :

Mw. Peltenburg geeft aan dat zij al in 2019 is benaderd door de gemeente. In het voorjaar van 2020 zijn de eerste gesprekken gevoerd. In maart 2021 is het eerste rapport ontvangen. Zij geeft ook aan dat het huidige pand, gebouwd in 1976, niet optimaal is. De jaarlijkse energiekosten bedragen momenteel € 30.000. Ze wil de accommodatie nog meer integreren met andere partijen, t.w. Ziezo, de bibliotheek en de verenigingen. Zij geeft aan dat zij de kinderen niet twee keer wil laten verhuizen en dat bij het lesgeven in noodlokalen er voor de gymnastieklessen zou moeten worden uitgeweken naar Bergambacht.

Bestuurder, Stichting Onderwijs Primair (SOP),  dhr. B. Roth:

Dhr. Roth vindt het zijn verantwoording, dat er goed en veilig onderwijs wordt gegeven in Ammerstol. Hij wil niet dat er vertraging komt, m.b.t. de aanpak van het schoolgebouw. Hij geeft aan, dat er bij de bouw van 28 woningen op de huidige locatie misschien maar een aantal kinderen naar de school komen, maar ieder kind is er één. Hij geeft tevens aan, dat het verplaatsen van de school de leefbaarheid van Ammerstol ten goede komt. En dat samenwerken in de toekomst heel belangrijk wordt. Hij vindt de argumenten van de actiegroep randvoorwaarden, los van de locatie. Tevens geeft dhr. Roth voorbeelden van andere scholen, m.b.t. de samenwerking met verenigingen. En in de toekomst samenwerking met fysiotherapie etc.

Reactie van de actiegroep verontruste inwoners

D66

Mw. Van Vliet, van de actiegroep, heeft tijdens de commissieavond geantwoord m.b.t. de vraag over de contacten. Wij willen hier aan toevoegen, dat er een brief bij de stukken zit, d.d. 10 januari 2024, die is opgesteld namens De Kromme Draai, Kinderopvang ZieZo, ASV en de IJsclub. Maar is er wel contact geweest? Want we weten dat niet alle bestuursleden en leden van de verenigingen voor verplaatsing van de school zijn. Wij voeren wel degelijk gesprekken met de inwoners. We herhalen wat er in onze brief staat van 9 mei 2024, ASV heeft al een aantal jaren geen ledenvergadering gehouden, dus kunnen de leden hun bezwaren niet langs de gewenste route bespreken met het bestuur. Tevens durven de leden van ASV zich nu niet uit te spreken, bang dat ze het voortbestaan van hun vereniging op het spel zetten. Wil de gemeente zo met hun inwoners omgaan? Wat betreft de 80% voorstanders voor het verplaatsen van de school. Helaas moeten we vaststellen dat er misschien één keer een nieuwsbrief is uitgegaan naar de ouders, tijdens de gehele periode dat dit project loopt. Bij navraag weten ouders zich niet meer te herinneren wat er in de brief stond. Er heeft geen gedegen enquête/onderzoek plaatsgevonden onder de ouders en de ouders hebben daarom niet hun voorkeur kunnen uitspreken. Ook de MR is hierin tekort geschoten. Veel ouders hebben de Petitie ondertekend.

SGP

Zoals met zoveel aspecten in onze maatschappij, is toezicht/handhaving geen garantie voor een prettige en veilige leefomgeving. Donkere (hang)plekken met weinig sociale controle lokken problemen uit, dat blijkt uit onderzoek. Wat gaat handhaving hieraan veranderen? Wie gaat dit doen en hoe gaan we dit controleren? Onvoldoende personeel, geen prioriteit, geen tijd, etc. Kijken of de doelen worden behaald, m.b.t. samenwerking, kan al helemaal niet. En wat als deze doelen niet worden behaald? Behouden van het groen bij woningbouw op de huidige locatie van de school: is een belofte van wethouder mw. Boere, voldoende om erop te vertrouwen dat er kwalitatief groen wordt gerealiseerd bij de bouw van nieuwe woningen? Als er dan plannen komen voor nieuwbouw met weinig of geen groen, waar de inwoners zich niet in kunnen vinden, wordt dit dan ook uitgelegd als “we zijn het niet eens met elkaar”?

Pro Krimpenerwaard

Wij kunnen ons vinden in het pleidooi van dhr. Struijs, omdat dhr. Struijs aanvoelt wat er leeft in Ammerstol. Hoe belangrijk het is, dat we onze school en mooie ontmoetingsplaats in het weinige groen wat er nog is in het dorp, kunnen behouden. Dat er nog heel veel informatie bij de plannen ontbreekt: hoe gaan de kinderen het vinden om straks nog maar één locatie te hebben in het dorp waar zij de hele dag (en avond) doorbrengen? Eerdere projecten, zoals bijvoorbeeld de brede school in Westergouwe laten zien dat kinderen ook juist minder kunnen gaan bewegen en liever binnen dan buiten zijn.  Dat meerdere alternatieven tot het realiseren van een school en woningen niet zijn uitgewerkt. Dat er nu heel snel wordt gehandeld en dat er niet voldoende of volledig is gecommuniceerd met de inwoners.

VVD

De VVD gaat voor nieuwbouw op de nieuwe locatie, omdat in de toekomst de eisen vanuit het Rijk kunnen worden aangescherpt. Echter zowel bij nieuwbouw als bij vernieuwbouw moet de school voldoen aan de huidige nieuwbouw kwaliteitseisen. Dus worden de eisen in de toekomst weer aangepast, dan geldt dit voor beide opties. Anders hoeven we nu ook geen nieuwe school te bouwen. We hebben in 1976 een nieuwe school gekregen en die voldoet nu niet meer. Dus dit argument houdt geen stand. Versterking van de samenwerking moet nog blijken. Als de wil er is van beide verenigingen, dan had die samenwerking al lang tot stand kunnen komen. En is de samenwerking wel wat kinderen gaat stimuleren om lid te worden van een sportclub, waarom zou je nog lid worden als voetballen op school gratis kan? Daarbij, telt deze locatie-samenwerking werkelijk zwaarder dan de kosten van het project, de omgeving, de kwaliteit en veiligheid van de onderwijslocatie?

CDA

Het CDA heeft een brief van voorstanders ontvangen. Gelukkig leven we in een democratie en mogen we verschil van mening hebben.  De vraag is echter wie zijn deze voorstanders. Zijn dit de betrokken verenigingen, of inwoners of bestuursleden met eigen belang? Wij, als actiecomité, gaan voor het dorpsbelang.  In de toekomst moet het college beter communiceren met de inwoners en betrokken partijen. Dus dat er nu bij dit project zoveel misgaat, m.b.t. het ontwikkelen, onderzoeken en selecteren van scenario’s, financiering, secundaire aspecten en lange termijn effecten, wordt gewoon geaccepteerd? Is dit dan allemaal van ondergeschikt belang, als de samenwerking met de verenigingen maar kan plaatsvinden?

Leefbaar Krimpenerwaard

Wij kunnen ons vinden in het pleidooi van dhr. De Wijs. Waar de vertraging ook door is veroorzaakt, niet alle scenario’s voldoende onderzoeken mag geen reden zijn om nu een verkeerd besluit te nemen. Het kunstgrasveld is pas in 2026 beschikbaar. Dan moet het nog bouwrijp worden gemaakt. En in 2027 zijn de mobiele lokalen al beschikbaar, of nog eerder afhankelijk van planning in BAB. Dus bouwen op de huidige locatie is zeer waarschijnlijk zelfs sneller, hier kan men al met de plannen en aanbestedingen beginnen. Huizenbouw op andere locaties kunnen dan ook eventueel starten. Dan kun je beide projecten tegelijk aanpakken en dus sneller klaar.

VGBK

Dhr. Van Zoest wil goed en veilig onderwijs. Is het huidige onderwijs in Ammerstol dan nu niet goed en veilig? Had er dan al niet eerder moeten worden ingegrepen? Is dit afhankelijk van een nieuw gebouw? Nieuwbouw/vernieuwbouw draagt zeker bij aan het plezier van het naar school gaan en het krijgen van fijne lessen. Maar de kwaliteit van het onderwijs, in de school, is bepalend. Wat betreft de 1000 mensen die niet hebben getekend: We gaan uit van 1690 inwoners in Ammerstol, waarvan alleen de inwoners van 18 jaar en ouder een Petitie mogen ondertekenen, een aanzienlijk deel in deze vakantieperiode helaas niet bereikbaar was en een deel van de inwoners geen kinderen in de schoolgaande leeftijdsklasse hebben en daarom het belang van de locatie niet op waarde schatten, daarom mogen we ervan uitgaan, dat een aanzienlijke meerderheid van belanghebbenden tegen verhuizing van de school ageert. We hebben ± 150 niet-thuis adressen en vanwege tijdsgebrek zijn niet alle adressen benaderd. Dit vertegenwoordigt naar schatting 200 à 250 additionele ondertekenaars. De opmerking over de ouderen, die dan wel zullen hebben getekend, komt vrij denigrerend over. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid van Ammerstol, zowel voor jongeren als voor ouderen.

Daarbij hechten ouderen bij onze enquête relatief minder aan hun stem (ik maak dat toch niet meer mee, of ik heb daar geen belang meer bij, dus ik teken niet). Het is nog maar de vraag of de jongeren in de toekomst in Ammerstol willen blijven wonen, wanneer er geen voorzieningen meer zijn voor hún kinderen. Een ASV met één veld is niet echt aantrekkelijk voor voetballiefhebbers. Het aantrekken van nieuwe leden, ook al worden er hele wijken bijgebouwd, blijft dan een uitdaging voor ASV ook al zijn er wel genoeg potentiële leden, die gaan dan voor de mooie velden allemaal heen en weer in de auto naar Bergambacht of Schoonhoven. De kinderen en ouders van de nu schoolgaande kinderen zijn niet alleen bepalend voor een besluit. Kinderen komen en gaan naar school. De inwoners blijven wonen in het dorp, hun woonplezier bepaalt het leefklimaat. En dat bepaalt of hier mensen willen komen wonen, en daarmee dus het succes van huizenbouw en dorpsuitbreiding in de toekomst.

Christen Unie

Wij zijn het volledig eens met dhr. Tom. Hoe dit project wordt uitgevoerd en hoe de inwoners niet tot hooguit zeer summier zijn geïnformeerd, geeft geen vertrouwen in de politiek. Nogmaals, niet geforceerd zo’n belangrijke beslissing nemen, als er nog zoveel onduidelijk is. Het gaat hier om zoveel meer dan alleen een school. Het hele dorp gaat qua indeling en functie om!

PvdA/Groen Links

Dhr. Van Ree geeft aan dat het handelen van het college zorgt voor wantrouwen naar de politiek. Als men de inwoners van de Krimpenerwaard ernaar vraagt, dan blijkt hun wantrouwen niet ongegrond. Scenario drie is de duurste optie, waar wij als dorp een grote prijs voor betalen. Wij willen geen dure school. Wij willen een fijne, veilige locatie behouden en een mooie nieuwbouw/vernieuwbouw school op de huidige locatie. Voor veel lagere kosten. En meer ruimte voor blijvende sociale verbinding, ook na de lagere school. Dit valt mensen van buitenaf altijd op, hoe saamhorig het dorp is, ondanks grote sociale verschillen. Hoe anders wordt dit, als die functie een onderdeel van de lagere school wordt, en de sportuitdaging voor tieners naar Bergambacht en Schoonhoven verplaatst? Zo valt een dorp toch uit elkaar?

Mw. Peltenburg, directrice De Kromme Draai

In 2019 is mw. Peltenburg al benaderd en in 2020 zijn er al gesprekken gevoerd. Waarom zijn de ouders vanaf het begin daar niet in meegenomen? Waarom zijn de ouders niet volledig van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden, wanneer er iets te melden was? Waarom is er geen onderzoek gehouden onder belanghebbenden? Hoe is de MR in dit proces betrokken geweest? De (hoge) energiekosten zijn ook een gevolg van de onvoorziene situatie in Oekraïne. De energiekosten waren een internationaal probleem, niet alleen voor de school. Zijn deze kosten werkelijk heel veel meer dan de energiekosten van vergelijkbare scholen? Daarbij geven veel ouders aan, dat de verwarming vaak erg hoog staat, vooral in de gymzaal waar dit juist onwenselijk is. Waarom is er niet geïnvesteerd in een beter systeem, of (meer) zonnepanelen? Die zijn nog herplaatsbaar ook bij verbouw, dus waarom heeft de school daar niet eerder wat mee gedaan om de energiekosten laag te houden?

ZieZo en de bibliotheek zijn al ruim 30 jaar geïntegreerd, dus dat is niet nieuw. Er is nu een mooie voetbalkooi aanwezig achter de school. Als bewegen zo belangrijk is, waarom wordt er vanuit school dan zo weinig gebruik van gemaakt? De voetbalkooi is geen onderdeel van een gymles, om hygiënische redenen van zaalsportschoenen. Waarom de huidige buiten ruimte, met veel speelruimte en met schaduw van de bomen er omheen, inleveren voor een half kunstgrasveldje, zonder bomen? Veel leerlingen houden niet zo van voetballen in de pauze en spelen hier juist liever creatieve en sociale rolspellen. Bij de huidige school is er tevens ruimte voor educatieve lessen, wat in het programma staat van Primair Onderwijs, hoe gaan we dit realiseren bij een kunstgrasveld?

Is twee keer verhuizen echt zo’n probleem, wanneer de school op de huidige locatie blijft? Kinderen zijn heel flexibel, volwassenen creëren de problemen. Het krijgen van een nieuwe school moet positief worden benaderd door het personeel. Er is niet onderzocht of bij nieuwbouw/vernieuwbouw de gymzaal kan blijven staan. Kan deze tijdens bouwwerkzaamheden aan school nog worden gebruikt, of later worden aangepast of alleen worden gerenoveerd? In de zomer is buitensporten ook een optie, hier zou bij de plaatsing van de tijdelijke lokalen rekening mee gehouden kunnen worden.

Buiten gymmen is heel gezond. Dat gebeurt bij meer scholen in Nederland. En er zijn binnen onze kern echt wel alternatieven om binnen te gymmen. De kinderen van de basisscholen in Bergambacht maken al jaren gebruik van een aparte locatie (De Waard) voor de gymlessen. De kinderen van de basisscholen in Schoonhoven, fietsen in de zomer naar het zwembad. Kunnen deze kinderen wel naar een andere locatie lopen/fietsen, maar de kinderen van Ammerstol niet? Tevens hebben wij meerdere ouders gesproken en moeten wij helaas constateren dat veel ouders niet voor hun mening durven uitkomen. Vanuit de directie wordt gezegd dat er snel een besluit moet worden genomen, omdat anders het voortbestaan van de school op het spel wordt gezet. Dit zorgt voor druk en onzekerheid bij de ouders. De juiste informatie wordt ouders onthouden, zodat ouders geen eerlijke mening kunnen vormen.

Dhr. Roth, bestuurder SOP

Dhr. Roth geeft aan dat de school in slechte bouwkundige staat verkeert. Waarom heeft dhr. Roth dan de voorgaande jaren geen bouwkundig onderhoud laten doen? Het zijn nu vrijwilligers die zorgen voor klein onderhoud in de school. Er hadden al eerder energiemaatregelen genomen kunnen worden. Niet alleen zonnepanelen laten plaatsen. Er hadden airco’s geplaatst kunnen worden, de ramen hadden vervangen kunnen worden, isoleren etc. Waarom is het geld, dat hiervoor wel is gebudgetteerd, zelfs met extra corona subsidies voor ventilatie, hier niet aan besteed? Waar is dit geld gebleven?

Het verplaatsen van de school komt de leefbaarheid van het dorp ten goede, maar dhr. Roth draagt als enig argument hiervoor aan, de samenwerking met ASV en de IJsclub. Bepaalt dit de leefbaarheid van een dorp? Geldt dit dan alleen voor de school van Ammerstol? Waarom is deze samenwerking dan niet eerder georganiseerd. De school en ASV liggen twee straten van elkaar verwijderd. De andere scholen in de Krimpenerwaard liggen niet bij sportvelden. Worden die dan in de toekomst verplaatst naar de sportvelden? Waarom wordt Kiezel en Kei dan nu niet gebouwd bij de voetbalvelden. Dit is een grote gemiste kans op samenwerking met de voetbal in Bergambacht.

Dhr. Roth hoopt op meer leerlingen, al is het er maar één. Het aantal leerlingen hangt niet alleen af van huizen bijbouwen. In de jaren 80 en 90 hadden we 170 tot 180 leerlingen op school. Vanaf 2011 is er een nieuwe wijk gebouwd (± 80 huizen) en hebben we 120 tot 125 leerlingen op school. Ouders maken andere keuzes, uit verschillende overwegingen, wanneer ze het niet eens zijn met de kwaliteit van het onderwijs.  Samen werken met fysio etc. Wij hebben in Ammerstol een voormalig Groene Kruisgebouw. Daar hebben de huisarts en fysiotherapeut etc. spreekuren gehad. Dit is al een tijdje niet meer van toepassing, omdat het niet rendabel is. Denkt dhr. Roth dat ze dan wel met de school gaan samenwerken? Wil je dat geloop in je school?

Niet langer vertraging willen? Het kunstgrasveld is pas in 2026 beschikbaar. Dan moet het nog bouwrijp worden gemaakt. Dus bouwen op de huidige locatie is zeer waarschijnlijk sneller. Als dhr. Roth een vergelijk wil maken met andere scholen, m.b.t. de samenwerking met verenigingen, is dan ook aantoonbaar dat het werkt, of is het nog in de onderzoeksfase?

Als men een vergelijk wil maken met andere scholen, kijk dan ook eens naar de O.B.S. Het Volle Leven in Den Haag en de Dr. H. Bavinckschool te Dordrecht. Beide scholen zijn vernieuwd op hun huidige locatie. De school in Dordrecht al twee keer sinds haar bestaan. Beide scholen zijn op de huidige locatie verduurzaamd/gerenoveerd naar de eisen van deze tijd. In Goverwelle in Gouda wordt ook een school verbouwd en verduurzaamd naar de huidige eisen. Ook deze school kan op de huidige locatie blijven. Dat de eisen in de toekomst weer kunnen veranderen, heeft invloed op zowel nieuwbouw als vernieuwbouw. Waarom wordt er niet gekeken naar deze scholen? En waarom wordt er niet kritischer gekeken naar de toegevoegde waarde van sport & school op 1 locatie, wat gaat dit nu werkelijk brengen voor het onderwijs anders dan wat nu al mogelijk is? En waarom wordt er helemaal niet gekeken naar de scholen waar dit concept juist niet zo’n succes bleek? Waar lag dit aan? Dat zijn belangrijke lessen waar dit project in Ammerstol wat aan heeft, maar lijkt nu weinig serieus genomen te worden.

Dhr. Roth vindt de argumenten van de tegenstanders, randvoorwaarden. Helaas missen wij juist vanuit SOP goede beargumenteerde en onderbouwde argumenten, die ertoe doen in deze besluitvorming.

Aanvullende vragen en informatie:

Wat is nu precies het probleem voor de gemeente? De huidige school is te ruim, we moeten kleiner. En dan wordt de kern uitgebreid en komen er meer leerlingen, hebben we dan een probleem op de nieuwe locatie? Met het ophalen van de handtekeningen is duidelijk geworden, dat ongeacht om welke reden mensen wel of niet tekenden, de nieuwe locatie sowieso werd afgewezen. Mensen gaven ook aan woningen te willen voor hun kinderen, maar niemand kan ons vertellen of deze woningen er werkelijk komen op de huidige locatie van school. Waarom geen andere bouwlocaties bekijken in het dorp? De school op de huidige locatie behouden en dan woningen op het kunstgrasveld of een andere locatie. Twee projecten die tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Dus tijdwinst.

Nieuwe locatie:

De gemeente geeft aan dat het onderhoud van het kunstgrasveld te veel geld kost. Daarom wordt het afgestoten. Wie gaat de kosten betalen voor het onderhoud van het halve kunstgrasveld? Is het al duidelijk wat de jaarlijkse kosten gaan worden voor het onderhoud van het huidige hoofdgrasveld, wanneer daar alle leden van ASV op gaan trainen en voetballen? Een grasmat is veel kwetsbaarder dan een kunstgrasveld. Welke kosten worden er nu feitelijk bespaard voor de gemeente? Die van een half kunstgrasveld? En daar staan de kosten van 8 miljoen tegenover voor een nieuwe school. Het hoofdveld is anderhalf jaar geleden opgeknapt voor € 50.000, maar het ligt er heel slecht bij. Hoeveel gaat het kosten om dit veld goed bespeelbaar te houden. Men is bang voor vertraging, maar het kunstgrasveld is pas in 2026 beschikbaar. De vraag is, komt het veld in januari al beschikbaar, of pas aan het einde van het voetbalseizoen, eind mei begin juni. Dan moet het veld nog bouwrijp worden gemaakt, dus voor 2027/ 2028 wordt er niet gebouwd. Wij zijn echter van mening dat nieuwbouw/vernieuwbouw op de huidige locatie, sneller kan worden gerealiseerd dan nieuwbouw op de nieuwe locatie. Dan kan er nu al worden begonnen met onderzoeken welke variant wenselijk is en kunnen de aanbestedingen worden uitgezet. Er is binnen het dorp ook een oplossing voor noodopvang. Maar je moet het willen onderzoeken. Nogmaals, kinderen zijn flexibel, maar volwassenen creëren de problemen.

ODMH rapport:

In het ODMH rapport, met verzenddatum 28 november 2023 en kenmerk 2023-00016869, wordt aangegeven dat bouwen van 13 woningen op het kunstgrasveld mogelijk niet binnen de actuele kwaliteiten van het gebied past. Er is mogelijk sprake van licht- en geluidshinder en beide zouden dan nader moeten worden onderzocht. In de mailing van 27 maart 2024, aan de inwoners, noemt de gemeente dit een milieutechnische reden waarom er niet gebouwd zou kunnen worden op de velden van ASV. Is dit dan nu niet van toepassing voor de huidige omwonenden? Zijn er überhaupt wel eens klachten ontvangen bij de gemeente van omwonenden bij de voetbal, ijsbaan en tennisbanen? Nee, de omwonenden weten deze verenigingen horen bij ons dorp. En hoe kan men dit argument staande houden als de lichtmasten moeten worden verplaatst naar het hoofdgrasveld, want daar wordt in de toekomst dan getraind en gevoetbald. De lichtmasten staan dan dicht achter de woningen van de Capellelaan. Is er dan geen sprake van licht- en geluidsoverlast voor de omwonenden? Kijk naar de werkelijke feiten en waarheden binnen het dorp.
Communicatie/participatie:

U weet allen dat al in 2018/2019 de eerste gesprekken werden gevoerd, m.b.t. het verplaatsen van O.B.S. De Kromme Draai. In de zomer van 2022 kwam er ruis in het dorp. Er waren geruchten dat de school verplaatst ging worden. In augustus 2022 is er een overleg geweest met de IJsclub, ASV, Welzijn, huurders van de gymzaal, afgevaardigden van de peuterclub etc. Een bezorgde inwoner heeft in de zomer van 2022 navraag gedaan bij de projectleider, waarom er niet werd gesproken met de inwoners en omwonenden van beide locaties. Het antwoord was, dat moest nog gebeuren, waarbij de inwoner zelf heeft gevraagd om een informatieavond te organiseren. Op 30 november 2022 vond deze avond plaats, maar alleen scenario drie werd besproken. Dat was de opdracht voor die avond. Op verzoek van diezelfde inwoner is er een afspraak gemaakt met wethouder mw. Boere. Het gesprek in januari 2023 werd uiteindelijk gevoerd met voormalig wethouder dhr. Wassink en twee inwoners van Ammerstol. Daar is een gespreksverslag van.

In februari 2023 heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met voormalig wethouder dhr. Wassink. Ook daar is een gesprekverslag van. Beide gesprekken gaven geen duidelijkheid over waarom alleen scenario drie in beeld was en niet scenario één en twee. Vervolgens een aantal maanden niets meer vernomen. Op 25 juli 2023 (in de zomer/schoolvakantie) een mailing, niet naar alle betrokken adressen, dat er nog verder onderzoek zou plaatsvinden. Vervolgens weer lange tijd stilte. In februari/maart 2024 maar weer gevraagd om een gesprek met de wethouder, inmiddels mw. Bultman. Dit gesprek heeft op 8 april plaatsgevonden, met drie inwoners/betrokken personen. Tot op heden hebben we nog geen gesprekverslag ontvangen. Op 27 maart 2024 is er een mailing verspreid over het dorp, dat scenario drie zou worden voorgelegd aan de raad op 4 juni 2024. Dit noemen we “voor het blok zetten” scenario.

Wethouder Bultman gaf dinsdag 14 mei aan dat de communicatie/participatie was hersteld. Maar zoals u hebt kunnen lezen, is niet één keer het initiatief vanuit de gemeente gekomen om de inwoners, omwonende en betrokkenen te informeren. De gesprekken zijn op verzoek van inwoners tot stand gekomen. In de gesprekken werd niet duidelijk waarom scenario 1 en 2 niet werden onderzocht en geen optie waren, dus zijn de inwoners en ouders nooit op de juiste manier geïnformeerd. Nu gaan een directrice, die volgende week een andere functie kan accepteren, een bestuurder van SOP, die verzaakt heeft om de school goed te onderhouden en beiden niet betrokken zijn als inwoner, meebeslissen over het verplaatsen van de school en de leefbaarheid van Ammerstol. Wij, als actiecomité, zouden geen oordeel durven geven over de leefbaarheid van andere kernen. Wie beter als de inwoners zelf kunnen hierover oordelen? Aan de inwoners die daar iedere dag wonen en genieten van hun dorp, wordt voorbij gegaan.

Scenario drie:

Wanneer er wordt gekozen voor scenario 3, dan wil dit zeggen dat: Geld geen rol speelt. Een miljoen meer of minder, wat maakt het uit. Onvolledige onderzoeken, niet alle mogelijkheden voor de school en woningbouw hebben onderzocht, beloftes dat er toezicht komt van politie en BOA, dat er groen blijft gehandhaafd bij nieuwbouw en hopende op samenwerking met de IJsclub en ASV, wegen zwaarder als het veel goedkoper kunnen nieuwbouwen of verbouwen op de huidige locatie. En de mooie plek afnemen van de inwoners, zodat Ammerstol geen mooie groene ontmoetingsplaats meer heeft. Onderzoek woningbouw bij ASV en bij andere locaties. Dan wordt niet het hele dorp zijn kop gegooid.

Een school uit een woonwijk halen, heeft er iemand van de gemeente al gesproken met de bewoners van deze nieuwe wijk? Waarom zij daar een woning hebben gekocht en wat het verplaatsen van de school voor gevolgen heeft voor deze woonwijk v.w.b. verkeersdruk, ontsluitingswegen etc.? Wanneer het college had voorgesteld dat er een nieuwe/vernieuwbouw school zou komen op de huidige locatie, dan had niemand gezegd: Moeten we niet kijken of het kunstgrasveld een betere locatie is? Nee, dan had iedereen gezegd, fijn we krijgen een nieuwe school en de gevolgen, m.b.t. tijdelijke noodlokalen en andere aanpassingen, waren gewoon geaccepteerd. Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Dit moet voor het onderwijs toch een pré zijn.

Is de huidige locatie van de school, de ontmoetingsplek, voor jong en oud, het mooie laatste stukje groen wat we nog hebben op het dorp, een doorn in het oog van de gemeente? Gaat het werkelijk om de kinderen en de samenwerking? Wij voelen ons als inwoners van Ammerstol niet serieus genomen.

Conclusie: Ook al haal je geen voldoendes, het diploma krijg je toch.

Hoe herstellen we het vertrouwen in de politiek? Niet zoals er nu wordt omgegaan met de inwoners, omwonenden en betrokkenen.

Met vriendelijke groeten,

De verontruste inwoners, omwonenden en betrokkenen uit Ammerstol”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.