Locatiekeuze Maatwerkwonen/Skave Huse/Aso-woningen

Op 20 januari 2024 heeft Pro Krimpenerwaard de hierna weergegeven brief geschreven aan de burgemeester over de door ons verwerpelijke procedure over de locatiekeuze “Maatwerkwoningen”. Het college blijft er blijkbaar bij dat de inwoners, tegen de afspraak in, hierbij niet betrokken worden en dat alles geheim moet blijven tot zelfs een week na de raadsvergadering van 6 februari 2024. Het vertrouwen in het gemeentebestuur zal hierdoor zeker niet toenemen. Pro Krimpenerwaard kan met dit ondemocratische proces niet instemmen.  Het college brengt ons als volksvertegenwoordiger in een onmogelijke situatie en willen over ons standpunt verantwoording afleggen aan de inwoners.

 

Open brief

“Geachte burgemeester Beenakker, beste Hans,

In de geheime beeldvormende informatiebijeenkomst, d.d. 16 januari 2024, is het raadsvoorstel met bijlagen “Locatiekeuze Maatwerkwonen” (voorheen Skeave Huses) besproken.

Wij blijven bij ons standpunt dat deze overlast gevende doelgroep niet op deze wijze moet worden gehuisvest en dat inwoners met de mogelijke overlast worden geconfronteerd, evenals de politie die nu ook als z’n handen vol heeft aan de overlast veroorzakende verwarde personen. In het verleden, vr de rijks bezuinigingen, werden deze mensen centraal gehuisvest met voldoende begeleiding. Daarmee zijn zij beter gediend. Nu wordt al ongeveer € ½ miljoen aan onderzoeken over de balk gesmeten die beter direct aan de mensen besteed had kunnen worden in plaats van hen in afgelegen oorden te plaatsen. De onderzoeken van 2020/2021 lagen al in de lade. Toen al ASO-woningen genoemd.

Dat wil niet zeggen dat we geen mening hebben over het voorliggende raadsvoorstel en de gekozen procedure. Daar wordt nu op ingegaan.

Uit de stukken blijkt dat het college geheimhouding heeft opgelegd ten aanzien van de in het raadsvoorstel verstrekte informatie, alsmede de bijbehorende bijlagen. Daaraan wordt toegevoegd de gevolgen als de geheimhouding wordt geschonden. Dat is bedreigend naar de raadsleden en in deze vorm niet eerder voorgekomen. Dit is duidelijk een blijk van onzekerheid over het gekozen proces.

Er is geen sprake van betrokkenheid van de inwoners/omwonenden bij de locatiekeuze. De inwoners konden alleen mogelijke locaties voor de plaatsing van de zogenaamde Maatwerkwoningen in de gemeente doorgeven.

De omwonenden worden pas een week na de geheime besluitvorming in de raad over de locatie betrokken bij de invulling van de locatie. Dit heet volgens het college participatie!

In de stukken valt te lezen dat het college zich verschuilt achter het participatieplan vastgesteld in de raad van 17 oktober 2023. In de inleiding van dat voorstel staat: ”Gezien de complexiteit en maatschappelijke impact met het project Maatwerkwonen is het noodzakelijk inwoners op een zorgvuldige wijze te betrekken. Verder kunt u lezen dat wordt gestreefd naar optimaal draagvlak van de inwoners in het algemeen en de direct omwonenden van eventuele locaties in het bijzonder. Door zorgvuldig te communiceren wordt het draagvlag vergroot”. Pro Krimpenerwaard heeft bij de vaststelling van het participatieplan een stemverklaring afgelegd dat ervan uit wordt gegaan van echte betrokkenheid van de inwoners.

Wij stellen vast dat sprake is van een zeer onduidelijk participatieplan en dat het college in strijd handelt met dat raadsvoorstel.

Op vragen van Pro Krimpenerwaard bevestigt wethouder Boere dat de bespreking in de Beeldvormende commissie R&F van 23 januari en de daaropvolgende besluitvorming in de raad van 6 februari 2024 in het geheim plaatsvindt. Dat betekent o.a. dat de inwoners geen gebruik kunnen maken van het spreekrecht in zowel de commissie als de raadsvergadering.

Inhoudelijk kan en moet worden opgemerkt dat in de vergelijking van 2 locaties “met opzet” met cijfers van de uitkomst van het onderzoek is gegoocheld. Volgens het college kan anders bij de realisatie van de Maatwerkwoningen “de ontwikkeling van het nieuwe gemeentekantoor worden bemoeilijkt, omdat mogelijke bezwaren zich stapelen”. Pro Krimpenerwaard heeft die uitspraak aan wethouder Boere voorgelegd, die dat vervolgens ontkent dat het gemeentehuis hierin een rol speelt. Blijkbaar heeft de wethouder geen herinnering aan de tekst van haar eigen raadsvoorstel.

Het college spreekt over de gevoeligheid van het project en dat daarom zorgvuldig gecommuniceerd moet worden. Voor Pro Krimpenerwaard betekent zorgvuldig communiceren het tijdig betrekken van de inwoners en zeker de omwonenden. Het bestuur van de gemeenten heet niet voor niets “openbaar bestuur”. Het vertrouwen in het openbaar bestuur is al fors afgenomen en door deze procedure te volgen zal dat naar onze overtuiging het er niet beter op worden.

In de stukken wordt ook verwezen naar het proces Skeave Huse in 2021, waar de nodige onrust bij de omwonenden ontstond.  Maar dat proces is niet vergelijkbaar. In dat dossier, waar de woning(en) aan de Veerweg in Bergambacht werd(en) gepland was al voorafgaande aan het “zorgvuldige” proces afspraken gemaakt wie waar zou gaan wonen. De omwonenden voelden zicht door het college bedonderd. In de betreffende raadsvergadering is, in de door Pro Krimpenerwaard aangevraagde schorsing,  door de toenmalige burgemeester dat toegegeven. Samenvattend, de onrust is toen ontstaan door de schijninspraak. Dit wordt nu door het college aangegrepen om de inwoners helemaal niet vooraf te informeren.

Pro Krimpenerwaard heeft over het besturen van de gemeente o.a. het volgende in zijn verkiezingsprogramma opgenomen: “Het is tijd voor een open, eerlijk, deskundig en toegankelijk gemeentebestuur. De gemeente is van ons en voor ons allemaal. Het gemeentebestuur is er voor u. Het gemeentebestuur is een integer bestuur dat luistert naar de inwoners en hen serieus neemt. Inwoners worden gezien en gehoord door het bestuur”.

Pro Krimpenerwaard heeft zich verplicht om de inwoners voorafgaande aan besluiten te betrekken, behalve als op grond van de Wet open overheid geheimhouding is opgelegd. Dat laatste is volgens ons hier niet aan de orde.

Wij vinden dat hier geen zwaarwegende gronden zijn om de democratische rechten, zoals openbaarheid van bestuur, inspreekrecht en demonstratie/bezwaarrechten, van burgers te beperken.

In een toelichting schrijft het college dat openbaarmaking niet opweegt tegen het goed functioneren van de gemeente. Als de locatie voor Maatwerkwoningen openbaar zou worden gemaakt kan dit onrust veroorzaken. Een verdere motivering ontbreekt. Daarmee wordt naar onze mening niet voldaan aan de tekst in artikel 5.1 lid 2 van de Woo. Dit is niet de noodzakelijke wettelijke motivering.  Door de zienswijze van het college te accepteren  zou het college alles hieronder kunnen schuiven wat als gevoelig wordt opgevat. De openbaarheid wordt daarmee geweld aangedaan en past meer bij dictatoriaal regimes.

Pro Krimpenerwaard vraagt de burgemeester:

  1. Zijn wettelijke taak als toezichthouder op goed en openbaar bestuur uit te voeren;
  2. Kiest hij voor burgerrechten…of voortgang van het dorpsbestuur (zoals de Commissaris van de Koning het noemde bij de installatie van u als de nieuwe kroonbenoemde burgemeester);
  3. De geheimhouding van de stukken te halen en de vergaderingen over dit dossier in het openbaar te voeren;
  4. De inwoners vooraf bij de locatiekeuze te betrekken;
  5. De inwoners, net als altijd, inspreekrecht te geven bij de commissie- en raadsvergadering waarin dit onderwerp wordt behandeld.

Indien het college hierin niet meegaat dan zal Pro Krimpenerwaard

  1. Hierover in een open brief publiceren;
  2. De geheime beraadslaging in de commissie van 23 januari niet bij te wonen;
  3. Overwegen niet bij deze geheime stemming in de raadsvergadering van 6 februari 2024 aanwezig te zijn, omdat wij geen onderdeel willen uitmaken van dit ondemocratische proces.

Met vriendelijke groet,

Ad Struijs, fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard”

De burgemeester heeft op 23 januari in min of meer gelijke bewoordingen het collegestandpunt herhaald. Daarom gaat Pro Krimpenerwaard over tot publicatie zonder de locatie te noemen. Het college heeft aangegeven dat de schending van de geheimhouding strafbaar is en dat daarvan aangifte wordt gedaan bij het OM. Ook zal de partij drie maanden worden uitgesloten van geheime stukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.