Corruptiezaak voormalige gemeente Vlist

Leefbaar Krimpenerwaard heeft voor de raadsvergadering van 18 april een actualiteitendebat aangevraagd gesteund door o.a. Pro Krimpenerwaard over sepot gemeente Vlist en waarheidsvinding voor de inwoners betreffende de “vermoedelijke” corruptiezaak van grote omvang.

Pro Krimpenerwaard heeft in december 2021 al een motie hierover ingediend (M21-112) die toen helaas alleen de steun van de PvdA kreeg. Daarin werd opgeroepen om de toenmalige wethouders, fractievoorzitters en bepalende ambtenaren van de gemeente Vlist te horen. Toen hebben de toenmalige wethouder en fractievoorzitters, nu raadslid, zich niet van stemming onthouden en tegengestemd. Dat geeft al een verkeerd signaal.

Pro Krimpenerwaard heeft de agendacommissie op 3 november 2022 gevraagd dit onderwerp op de commissieagenda te plaatsen i.v.m. de opvatting van de Officier van Justitie om niet tot vervolging over te gaan. Het extern rapport, opgesteld in opdracht van het college, zou te weinig overtuigend bewijs van corruptie bevatte voor verder onderzoek. De voorzitter van de agendacommissie (de voormalige wethouder in Vlist) heeft ons laten weten dat agendering begin van dit jaar plaats zal vinden. Daarna niets meer vernomen.

Voor de duidelijkheid, de mogelijke corruptie gaat hier om ongeveer € 20 miljoen aan projecten. Pro Krimpenerwaard wil dat aan de inwoners verantwoording wordt afgelegd over de “zorgvuldige” besteding van gemeenschapsgeld en dat de beerput opengaat. Wij willen schoon schip maken, ook van belang voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

De waarnemend burgemeester heeft in de raadsvergadering van 14 maart nog toegelicht waarom het college zich heeft neergelegd bij de uitspraak van de officier van justitie. Er is geen bewijs van strafbare feiten en dus is er geen sprake van fraude. Er zijn volgens het college geen realistische aanknopingspunten. Toen is afgesproken dat de motie van Leefbaar Krimpenerwaard over het vervolg van het corruptieonderzoek wordt aangehouden. De burgemeester zegde toe met een gedegen advies te komen.

Dat advies is er nooit gekomen en op vragen van Pro Krimpenerwaard draaide burgemeester eromheen. Blijkens verslagen van overleg met de burgemeester, Leefbaar Krimpenerwaard en wel 6 advocaten (2 dure advocaten zijn ingevlogen) en overige deskundigen blijkt dat de burgemeester de aangehouden motie wilde overnemen. Zij is door de wethouders teruggefloten. De wethouders vinden dat het onderzoeksrapport voor het Openbaar Ministerie onvoldoende is voor verder onderzoek en dat de vraag bij het Hof om alsnog dit onderzoek op te starten geen kans van slagen heeft. Slechts bij nieuwe feiten is het college bereid om het onderzoek te vervolgen door het doen van nieuwe aangifte. Sinds wanneer gaat het college op de stoel van het Hof zitten?

De argumenten van de oppositiepartijen konden de coalitiepartijen en het college niet overhalen de motie uit te voeren. Wij vinden dat ondervraging door de officier van justitie van een andere orde is dan het voorliggende goed gedocumenteerd rapport van het extern bureau. Dat kan als basis dienen voor verder onderzoek. Het extern onderzoek heeft al aangetoond dat sprake was van belangenverstrengeling van ambtenaren, schijnconstructies bij de aanbestedingen waarvan de gemeente op de hoogte was. Dat de toenmalige gemeente Vlist zichzelf daardoor het zicht op alle toezichtprincipes ontnomen heeft. Dat volgens het rapport alle normale controlemechanismen van functies en belangenscheiding daardoor lange tijd gefaald hebben. Dat volgens het onderzoek de gemeente Vlist meerdere keren signalen kreeg van de fraude door een bepaalde ambtenaar en een projectleider. Dat veel bewijsstukken niet meer aanwezig waren. Dat geen van de signalen geleid heeft tot het doen van uitgebreid onderzoek. Dat een aantal personen in deze kwestie, zoals de voormalige burgemeester met Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille niet mee wilde werken. Ook zijn de voormalige wethouders, topambtenaren, de accountantedienst en bijvoorbeeld gemeente Lopik niet gehoord. Daar speelde toen eenzelfde affaire. Misschien is het corruptiegebied wel groter.

Tegen deze achtergrond durft de burgemeester te beweren dat er niets aan de hand is!! Wonderlijk dat dit college van gedachte is veranderd, zonder steekhoudende argumenten, behalve dan dat het vervolgonderzoek ten koste gaat van gemeenschapsgeld.

Wat zijn de echte argumenten van de wethouders om het vervolgonderzoek tegen te werken? Zijn in het verleden ook andere gemeenten hierbij betrokken?

Pro Krimpenerwaard is ervan overtuigd dat een vervolgonderzoek door de officier van Justitie een diepgaander onderzoek zal zijn, dat meer mensen worden opgeroepen voor verhoor en dat er meer bewijs boven tafel komt. De officier van justitie kan zelfs de voormalig burgemeester van de gemeente Vlist dwingen om te worden gehoord in deze kwestie.

De inspreker, de heer Bakker, oud-officier van justitie, pleit ervoor om deze zaak alsnog aan het Hof voor te leggen om een vervolgonderzoek in gang te zetten. Deze zaak moet worden opgehelderd. De kans van slagen schat hij hoog in. Hij geeft ook een uiteenzetting van de klokkenluidersregeling. Zijn klokkenluider, waarvan hij de belastende stukken heeft ingezien, is bereid met de burgemeester hierover te spreken, mits de klokkenluidersregeling voor hem geldt. Dat is in het belang voor de noodzakelijke bescherming. Dat zegt de burgemeester niet toe. Zij vindt dat dit afhangt van de verstrekte informatie. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat ook op dit punt het college en de burgemeester niet meewerken om de onderste steen boven te krijgen.

Het was verder duidelijk dat de coalitiepartijen samen met de wethouders hadden afgesproken in koor uit te spreken dat er voldoende informatie beschikbaar was en dat dit niet het overtuigende bewijs heeft opgeleverd. Al onze argumenten werden terzijde geschoven. Wij vragen ons af welk doel dit diende. Zitten zij in de raad om voor de belangen van de inwoners op te komen of is de hoofdtaak geworden het verdedigen van hun wethouders.

Leefbaar Krimpenerwaard heeft de aangehouden motie ingediend. De uitslag van de hoofdelijke stemming was 12 stemmen voor en 19 tegen. Daarmee werd de motie verworpen. Voorlopig betekent dit het einde van het onderzoek en blijft de corruptiezaak boven de markt zweven.

Leefbaar Krimpenerwaard maakte zich zo kwaad over deze gang van zaken dat zij een motie van afkeuring tegen het college in diende. Onder druk van diverse partijen werd de motie uiteindelijk niet in stemming gebracht, maar aangehouden.

Samenvattend kan worden gezegd dat de onafhankelijke burgemeester de gevangene is van de wethouders. In zo’n klimaat moet de burgemeester de rug recht houden en bij de Commissaris van de Koning haar aftreden aankondigen. Wees een sterke vrouw, ben je bewust van je positie en doe het in het belang van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.