SVN-sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk en financiële claim

Aan de hand van het onderwerp SVN-sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk wil Pro Krimpenerwaard inzicht geven in de niet transparante uitvoering van het harmonisatieplan sportaccommodaties, de besteding van publiek geld en het geruime tijd buitenspel zetten van de raad.

Op 10 juni 2021 is de raad geïnformeerd over het stagneren van de gesprekken met Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN) om tot een ontvlechting van de voetbalaccommodaties in Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek te komen. Het college deelde de raad toen al mee dat de gesprekken gestagneerd zijn.  

Toen is mede op verzoek van vv Dilettant en vv Lekkerkerk per 1 januari 2021 het beheer en de exploitatie van deze voetbalaccommodaties teruggekomen van SVN naar de gemeente. Deze verenigingen waren niet tevreden over het fors te kort schietend onderhoud. Daarmee komen ook de onderhoudsverantwoordelijkheden terug naar de gemeente. Naar aanleiding van een onafhankelijke schouw was het nodig om op korte termijn onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op de voetbalaccommodaties tot een bedrag van + 800.000,– (herstel gebreken). Het gaat hoofdzakelijk om renovaties van twee kunstgrasvelden en het in goede staat brengen van de kleedkamers bij vv Lekkerkerk. Deze werkzaamheden heeft de gemeente inmiddels uitgevoerd, maar dat onderhoud had SVN moeten doen.

SVN heeft in haar jaarrekening bestemmingsreserves opgebouwd voor renovaties. Het gaat dan om een reserve van gelijke omvang. Hierop kan volgens het college aanspraak worden gemaakt. SVN weigert dat bedrag terug te storten in de gemeentekas. Hier is sprake van ongerechtvaardigde verrijking door SVN. Dit bedrag had aangewend moeten worden voor het plegen van (groot) onderhoud aan de sportaccommodaties.

De gemeente is van mening, gezien de mantelovereenkomst, dat de opgebouwde reserves voor de voetbalaccommodaties moeten worden overgedragen aan de gemeente. SVN had zelf ook op zeer korte termijn middelen moeten inzetten voor renovaties en onderhoud van de voetbalaccommodaties.

SVN stelt echter dat na ontbinding van de mantelovereenkomst de opgebouwde bestemmingsreserves hen toebehoren. De gemeente keurt dit af, omdat de gelden bedoeld zijn voor de vervangingsinvesteringen. Deze gelden zijn in de afgelopen gelden opgespaard vanuit publieke middelen.  Zoals gemeentelijke subsidie en gebruikersvergoedingen van beide voetbalverenigingen. Het college schrijft dat deze gelden door SVN nu aangewend worden voor andere doeleinden c.q. niet-prioritaire sporten.

Ruim 1 jaar na het opzeggen van de overeenkomst en meerdere bestuurlijke gesprekken, op basis van redelijkheid en billijkheid, is het nog steeds niet tot een oplossing gekomen. Het college was zelfs bereid het inbare bedrag te halveren. Daarmee voor een bedrag van € 400.000,– in strijd handelend met het harmonisatiebeleid. Ook de gemeenteraad had hiervoor geen toestemming gegeven om zo met publiek geld om te gaan. Ook andere sportverenigingen zijn gehouden aan het harmonisatieplan.

Nu bereidt het college een juridisch vervolg voor om de opgebouwde middelen bij SVN alsnog in te zetten ten gunste van de beide voetbalaccommodaties. Dat vindt Pro Krimpenerwaard wel erg laat.

Conclusie: Volgens onderzoek is het onderhoud van de gebouwen/kleedkamers en opslag en velden (vv Lekkerkerk) jarenlang zeer matig gedaan. Ook de accommodatie van de voetbalvereniging Dilettant vertoont ernstige gebreken.

Het college schrijft in haar RIB van 6 december 2022 het volgende.  Opeenvolgende colleges hebben ingezet op een aanvaardbare oplossing voor beide partijen op basis van redelijkheid en billijkheid. Een oplossing die recht doet aan de jarenlange contractrelatie met de SVN, maar die ook rekening houdt met de belangen van alle gebruikers van de sportparken die SVN beheert of beheerde. Tot een oplossing is het helaas, ruim 2,5 jaar na de opzegging van de mantelovereenkomst en meerdere bestuurlijke gesprekken tussen SVN en verschillende collegeleden niet gekomen.

Aangezien er niet in der minne tot een oplossing gekomen kan worden, zal de gemeente de kosten van het beheer van de voetbalaccommodaties via de mantelovereenkomst verhalen op SVN. De gemeente zal een sommatiebrief zenden aan SVN en daarin sommeren om de kosten aan de gemeente te voldoen. Wanneer SVN niet tot betaling overgaat, zal de gemeente een gerechtelijke procedure tegen SVN opstarten.

Daarnaast loopt er een gerechtelijke procedure van SVN tegen het college, over de afbouw subsidie sportpark Weydehoeck.

Dit besluit is genomen nadat de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard heeft geconcludeerd dat het college terecht en op goede gronden heeft kunnen besluiten voor 2022 een lager bedrag aan subsidie toe te kennen voor het beheer, de ontwikkeling en exploitatie van sportaccommodatie Weydehoeck. De verlaging van de jaarlijkse subsidie vloeit voert uit het gemeentelijke harmonisatiebeleid.

Voor de verenigingen die gebruik maken van sportpark Weydehoeck is deze situatie ongewenst.

Pro Krimpenerwaard vindt dat met spoed deze zaak volledig transparant moet worden opgelost.

Dat betreft de afbouw van de gemeentelijke subsidie in verband met het harmonisatiebeleid sportverenigingen en de teruggave door SVN van € 800.000,– aan reservering voor het achterstallig onderhoud, dat door de gemeente is uitgevoerd.

Na 2 ½ jaar van discussie moet het college doorpakken. Gezien de laatste RIB van 6 december 2022 en het gesprek in de commissievergadering van 17 januari 2023 lijkt er nog steeds geen schot te zitten in dit dossier.

Pro Krimpenerwaard vindt dat er heel zorgvuldig met overheidsgeld moet worden omgegaan en als iets ten onrechte is ontvangen zullen wij dit moeten terughalen, juist om inwoners en verenigingen hiervan niet de dupe te laten zijn. 

Raadsvragen voor het college:

1. Waarom is de raad zo laat geïnformeerd over deze ernstige kwestie (zaak loopt zeker al vanaf juni/juli 2019)?
2. Wanneer heeft uw college de sommatiebrief voor de betaling van ongeveer € 0,8 miljoen verzonden?
3. Is het door SVN gereserveerde bedrag voor onderhoud van ongeveer € 0,8 miljoen al aan de gemeente overgemaakt?
4. Zo niet, waarom niet?
5. Uw college schrijft dat deze gelden door SVN nu aangewend worden voor andere doeleinden c.q. niet-prioritaire sporten. Kunt u ons informeren over welke zaken het hier gaat? Is dat bijvoorbeeld de permanente wielerbaan in Lekkerkerk?
6. Heeft de gemeente al een bedrag voor de wielerbaanplannen Lekkerkerk toegekend?
7. Hoe groot is dat bedrag?
8. Indien betaald is, waarom wordt SVN nog steeds als een betrouwbare gesprekpartner gezien?
9. Is het jaarlijkse subsidiebedrag aan SVN al afgestemd op het harmonisatiebeleid voor sportverenigingen?
10. Zo nee, waarom niet?
11. Uw college heeft een schikkingsvoorstel aan SVN gedaan van € 400.000 dat door SVN is afgewezen. Kunt u dit bedrag verantwoorden naar andere sportverenigingen?
12. Heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd?
13. Welke procedures lopen er nog meer?
14. Wat is nu het vervolg in dit dossier?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.