Raad zet streep door enkele nieuwe natuurgebieden!

Dertig Haastrechters uit de wijk Bos en Water en Bergvliet zijn zwaar ontstemd dat weilanden achter hun huis plaats dreigen te maken voor steen. Volgens hen offert de gemeente Krimpenerwaard de polder op ‘onnavolgbare wijze’ op voor een woonwijk.

Zij willen dat de Raad van State (RvS) een streep haalt door wat zij zien als een aanslag op de natuur. De groep Haastrechters staat hierin niet alleen in de Krimpenerwaard. In Gouderak spanden veertig bewoners ook al een zaak aan bij de RvS. Daar wordt een beoogd natuurgebied ineens volgebouwd, zeggen zij. Ook in Haastrecht gaan voornemens om natuur aan te leggen na jaren ineens deels overboord, volgens de bewoners. De RvS behandelt de zaken gezamenlijk op 15 februari 2021.

In maart vorig jaar besloot de gemeenteraad van Krimpenerwaard ‘bij nader inzien’ de voorgenomen natuurgrens bij Haastrecht te verleggen. De vijf hectare grond achter de huizen aan de Schaatsenrijder en de Beemdgras (ten zuiden van Haastrecht) krijgt daarmee toch niet de bestemming ‘natuur’, maar blijft ‘agrarisch’. Volgens direct aanwonenden om er eenvoudiger ‘wonen’ van te kunnen maken.

Voor hen komt dat als een donderslag bij heldere hemel. ,,Er is expliciet uitgesproken dat de percelen gereserveerd zijn voor woningbouw”, stelt Haastrechter Tim Oskam, vertegenwoordiger van de huishoudens aan de Schaatsenrijder, in zijn bezwaarschrift aan de RvS.,Dat is een wezenlijk ander plan. Wij konden op geen enkele manier bezwaar maken.”

Hij vervolgt:  ,,De makelaar en vanaf 2016 ook wethouders Jan Vente en Leon de Wit zeiden het allemaal: ‘Dit wordt gewoon natuur’. Dit bleek ook uit alle formele stukken.

Krimpenerwaard wrong zich in vreemde bochten, zegt Oskam. Ecologisch onderzoek lag er volgens hem binnen no-time terwijl daar normaal maanden voor staan. ,,In de stukken staat dat de Bilwijkerweg al weidevogels verstoort. Het tegendeel is waar. Bovendien is woningbouw binnen de kernen zeer goed mogelijk en wordt daar met de plannen op Galgoord ook aangewerkt. Daarnaast heeft Boezemmolen no. 6 windrecht. Dat betekent dat in een straal van driehonderd meter niet zomaar mag worden gebouwd.”

Volgens wethouder Leon de Wit (VGBK, ruimtelijke ordening) was het gebied ten zuiden van de kern Haastrecht weliswaar bestemd als natuur, maar heeft de gemeenteraad uiteindelijk anders besloten.

Waarom is er in de (nog summiere) ecologische onderbouwingen zoals gevraagd geen uitgebreide bureaustudies en veldonderzoeken gedaan?

Toelichting

Kennelijk is het voldoende om ambtenaren in een paar uurtjes wat tekst op papier te laten zetten. Daarbij krijgen ze ook al duidelijk mee wat erop papier moet komen te staan. Aangegeven wordt het volgend: “Concreet moet worden omschreven waarom de indeukingen ecologisch geen gevolgen hebben.” Dit lijkt niet op een ecologische toetst, maar meer op een redenatie naar een vooraf vastgestelde uitkomst.

Ook de onderbouwing in de ecologische toetst kan nauwelijks serieus genomen worden. De  volgende motivaties van de toetst worden gegeven.

“Gezien de ligging van het indeukgebied, vervullen de geplande kruiden- en faunarijke graslande geen functie voor de weidevogel- en/of verbindingsdoelstelling.”

Dit is tegenstrijdig met de eerdere vaststelling van de NNN-begrenzing in januari 2019 alsmede alle voorgaande correspondentie.

Er wordt enkel een kwantitatieve toetst uitgevoerd waarvoor geen enkele ecologische kennis benodigd is.

De motivatie laat duidelijk blijken dat er geen veldverkenning heeft plaatsgevonden en er onvoldoende kennis is van het betreffende gebied.

Daarnaast wordt er op geen enkele wijze rekening gehouden met de te realiseren ontwikkeling van de provinciale ecologische hoofdstructuur en de ontwikkeling van de nieuwe natuurgebieden in het kader van het Veenweidepact (2.450 ha).

Uit bestemmingsplan Bos en Water:

Door de realisatie van een natuurvriendelijke oever wordt nieuw leefgebied gecreëerd voor de bittervoorn en kleine modderkruiper, twee beschermde vissoorten die in de omgeving voorkomen. Met de ontwikkeling van deze ecologische waterzone wordt tegelijkertijd ingespeeld op twee belangrijke regionale natuurontwikkelingen, namelijk de ontwikkeling van de provinciale ecologische hoofdstructuur en de ontwikkeling van de nieuwe natuurgebieden in het kader van het Veenweidepact (2.450 ha). Via het bos Bisdom van Vliet en de aangrenzende watergangen wil de provincie een ecologische verbinding tussen de natuurgebieden “Beneden Haastrecht” en de “Reeuwijkse plassen” realiseren. Als men het toekomstige natuurgebied Bilwijk op deze ecologische verbinding aansluit ontstaat er regionaal een groot verbonden natuurgebied. Door de ecologische  inrichting van de verbrede watergang wordt een deel van de provinciale  ecologische verbinding gerealiseerd en wordt het verlies aan natuurwaarde van de te dempen sloot ruimschoots gecompenseerd

De woningbouw is een speerpunt van Pro Krimpenerwaard  en kan worden gerealiseerd op minder natuurgevoelige locaties. Wij hebben diverse locaties aangedragen, maar het college voelt daar niets voor. Waar blijft de burgerparticipatie?

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 reactie op “Raad zet streep door enkele nieuwe natuurgebieden!

 1. Ik kan me de boosheid van de bewoners Bos en Water levendig voorstellen. Mijn geboortehuis keek vroeger op dat gebied uit en ik heb er pas nog gewandeld. Prachtig weids uitzicht naar Schoonhoven. Oude liefde roest niet!
  De Omgevingsvisie van de Krimpenerwaard ben ik aan het doorlezen. Een stuk dat in een bureaulade niet zal misstaan. Schone lucht hier is een leugen en water idem.
  De plannen in de visie om grootschalig energie op te wekken in het buitengebied wekken mijn achterdocht op. Mooie natuur wordt verkwanseld aan zon-en windparken terwijl de subsidie en verdiensten naar buitenlandse investeerders gaat. Her en der is dat al het geval. En dat in het dichtsbevolkte gebied van Nederland. Totale waanzin!
  Lichtpuntje is dat kamerleden wakker worden en er meer publiciteit over komt.
  Burgerparticipatie is een loze kreet. Ervaring Mekkerland boezemt weinig vertrouwen in.

  Volgend bedoelde stukje komt ui de omgevingsvisie van de Krimpenerwaard.

  Zonnepanelen op daken kunnen een zeer klein deel van de totale energiebehoefte leveren. Daarnaast zal grootschalige opwekking in het buitengebied nodig zijn. Een mix van zonnevelden en windmolens is vanuit energetisch oogpunt optimaal om in de energiebehoefte te voorzien. Op regionaal niveau wordt de energietransitie verder uitgewerkt in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland (RES). De overgang van aardgas naar CO2-vrije verwarmingsmethoden wordt uitgewerkt in de gemeentelijke Warmtevisie. Hierin komt per wijk te staan wat de voorkeursalternatieven voor aardgas zijn en op welke termijn deze aardgas kunnen vervangen. De RES en de Warmtevisie worden belangrijke kaders voor de uitvoering van de energietransitie. Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd en de Warmtevisie minimaal elke vijf jaar. De planologische kant van de energietransitie en de definitieve keuze van het alternatief voor aardgas per wijk krijgt een belangrijke plek in het Omgevingsplan. Waar zetten we op in?  We zetten in op een samenleving die vrij is van fossiele brandstoffen en fossiele energie en CO2-neutraal in 2050. In 2030 is de CO2-uitstoot met 50% afgenomen (ten opzichte van 2015) (Programmaplan Duurz

  Groet, Adri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.