Wethouder Boere schoffeert inwoners

De beoogde uitbreiding van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Vogelweide in Schoonhoven is bij omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten.  De bewoners schrijven het volgende:”Naar aanleiding van de informatieavond moet ons van het hart, dat er absoluut niets is gedaan met ons gesprek van 25 juli jl. Tijdens dat gesprek is o.a. gesproken over gevelbekleding i.v.m. het weerkaatsen van het geluid, over de plaats van de ramen i.v.m. de privacy (dus geen ramen aan de kopse kanten). Deze punten zou u meenemen in het gehele verhaal. Tijdens de informatieavond bleek dat deze punten onbespreekbaar waren en al vast stonden. Volgens de architect werd er absoluut niets meer aan het ontwerp veranderd.  Het gesprek van 25 juli jl. was dus nutteloos.

Ook is er uitgebreid gesproken over onze “angst“ over de permanente status van het gebouw. Daarnaast voelen bewoners zich totaal niet serieus genomen en onheus bejegend door mevrouw Ria Boere (VVD). De arrogante houding en wijze hoe zij “burgers“ te woord stond, is ronduit stuitend te noemen. Zij luisterde absoluut niet en lachte ons zelfs uit. Meerdere omwonenden waren hier getuige van en delen onze mening. Mevrouw Boere schijnt vergeten te zijn, dat zij volksvertegenwoordigster is. Het lijkt mij zeker relevant, om vragen te stellen over de functie van het gebouw, wanneer deze niet meer in gebruik is als school. Mevrouw Boere reageerde ontzettend pedant, lachte en gaf aan het hier niet over te gaan hebben.  Ze antwoordde lachend, wie weet wordt het wel een asielzoekerscentrum. Dit als antwoord op een vraag van een andere verontrustende omwonende. Dit was haar manier van reageren op praktisch alle vragen die haar niet aanstonden. Zij gaf aan dat wij niet moesten zeuren, omdat we wisten dat er een school was en deze kon gaan uitbreiden. Ik zal het maar niet hebben over de totaal verkeerde en ronduit domme inschatting van de gemeente, inzake het aantal leerlingen. Elke weldenkend mens kon vooraf doorrekenen hoeveel kinderen en bij zouden komen in deze hele wijk. Als kopers kunnen wij niet verwachtten dat een parkeerplaats gebruikt gaat worden om een uitbreiding neer te zetten. Vooral niet omdat hierdoor de, door de gemeente zo verafgoden, zichtlijn wordt onderbroken. Over deze zichtlijn heb ik meerdere mails van de gemeente, waaruit blijkt dat hier ABSOLUUT niet aan getornd mocht worden. Onze vraag is dat ook, hoe wij een officiële klacht tegen mevrouw Boere kunnen indienen wegens dit gedrag. Concluderend is het duidelijk dat deze informatieavond  alleen voor de bühne is geweest en dat er niets met op- of aanmerkingen van de omwonenden wordt gedaan. Het verstrekken van papier om hier suggesties op te schrijven zou worden besproken. Dat bevreemdt mij, gezien alle gevoerde gesprekken tijdens de bijeenkomst. De strekking was, dit is het en zo blijft het. U zult begrijpen dat wij (meerdere omwonenden) ons totaal niet serieus genomen voelen door de gemeente en zullen dit meenemen in verdere procedures.”

Aan de hand van deze brief en de diverse andere reacties van bewoners heeft Pro Krimpenerwaard op 26 september 2019 de navolgende vragen aan het college gesteld, waarop tot op heden niet is geantwoord.

Vragen

 1. Is een inloopavond en de besprekingen daarvoor ook praktisch bedoeld om feedback van de bewoners op te halen of is het in de praktijk vaak een “wassen” neus / moetje? Zoals bijvoorbeeld ook de inwoners bij Skaeve Huse hebben ervaren. Nu leek het ontwerp al 100% vast te staan volgens de architect.
 2. Kan deze school echt vanuit het bestemmingsplan asielzoekerscentrum worden, zoals de wethouder impliciet opperde. Gaat de raad daar niet over?
 3. Is het door de briefschrijver omschreven gedrag passend voor een wethouder? Zo nee, op welke punten niet?
 4. Als het omschreven en door de burgers zo ervaren gedrag niet passend is, wat gaat het college doen om het vertrouwen van onze inwoners weer terug te winnen?
 5. Stond ten tijde van deze inspreekavond en de besprekingen hiervoor het gehele ontwerp al vast, zoals de omwonenden beschrijven of waren er nog aanpassingen mogelijk?
 6. Welke wijzigingen/aanpassingen zijn op basis van de input van de burgers nu meegenomen in het plan?
 7. Nu zijn o.a. punten als gevelbekleding en geen ramen aan de kopse kant besproken door de omwonenden. Blijkbaar zijn deze mogelijkheden niet overgenomen. Dit kwam blijkbaar door een architect die zijn ontwerp boven de wensen van de burgers acht. Wat was zijn motivatie bij deze afwijzing? Wij gaan er vanuit dat dit verzoek en de afwijzing schriftelijk is gedaan. Mogen wij hier een kopie van?
 8. Is het mogelijk om deze aanpassingen toch te doen?
 9. Welke alternatieven zijn door de gemeente geopperd, om de te verwachten overlast te verminderen. Bijvoorbeeld geblindeerde ramen, voorkomen geluidsoverlast. Zo ja, waarom zijn deze niet doorgevoerd? Zo Nee, waarom niet?
 10. Gaat het college n.a.v. dit schrijven nog inhouden kijken naar de wens van de omwonenden?
 11.  Zo nee, waarom niet?
 12.  Voldoet de bouw van deze permanente uitbreiding aan de daarvoor geldende onderwijshuisvestingsregels?
 13.  Zo nee, bent u dan voornemens het permanente karakter om te zetten in een semipermanent onderwijsgebouw of overige maatschappelijk nut mogelijkheden?
 14. Is dit een bevoegdheid van het college of de raad?

Pro Krimpenerwaard heeft op 11 juni 2019 tegen dit raadsvoorstel gestemd. Wij hebben hiervoor de volgende argumenten: de MFA is op grond van verouderde leerlingsprognoses tot stand gekomen; de aantasting van de architectuur van het gebouw; strijdigheid met de parkeernorm; op grond van de de leerlingsprognose is de uitbreiding slechts voor een korte periode noodzakelijk; de keuze van een permanent gebouw stoelt op toekomstig gebruik voor andere doeleinden; overleg met de omwonenden op 6 juni heeft plaatsgevonden terwijl het raadsvoorstel al in de commissie was besproken en aan de raad ter besluitvorming is voorgelegd (bewoners niet serieus genomen) ; serieuze alternatieven beschikbaar waren.

Pro Krimpenerwaard heeft begrepen dat omwonenden bezwaar aantekenen, nadat de vergunning is verleend. Dat is procedureel zo geregeld.  Ook is een officiële klacht ingediend over de gang van zaken en het optreden van wethouder Boere.

Een en ander betekent dat de kans groot is dat de uitbreiding of niet doorgaat of wordt uitgesteld. Het optreden van wethouder Boere heeft grote gevolgen voor het onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.