Vraagtekens bij integriteit van de burgemeester

Zoals bekend heeft Pro Krimpenerwaard al kort na de benoeming van burgemeester Roel Cazemier (VVD) in 2016 vraagtekens geplaatst bij zijn benoeming. Hij had een belangrijk Rekenkameronderzoek in zijn vorige gemeente Dinkelland niet aan de gemeenteraad gemeld. Nu kan worden vastgesteld dat dit een “kwaliteit” van hem is en dat deze karaktertrek als een rode draad door zijn functioneren loopt.

Bij de afwijzing door de gemeenteraad van onze 2 burgercommissieleden speelde hij een bepalende rol. Hij kon niet door een deur met een van die voorgedragen personen. Pro Krimpenerwaard sluit niet uit dat zijn werkwijze zwaar heeft meegewogen bij het vertrek van de griffier.

De gekleurde integriteit van de burgemeester wordt zijn handelsmerk. Vragen van Pro Krimpenerwaard over ingewikkelde dossiers worden door hem niet beantwoord of naar derde doorgestuurd zoals in de zaak van het verongelukte Cessna -sportvliegtuigje in de gemeente. Het aantal dossiers dat door het college (burgemeester) wordt geblokkeerd groeit. Hij heeft een bijzondere opvatting over de gemeentelijke dienstverlening. Alles is gericht op prestige. Het niet beantwoorden van vragen heeft hij bijna tot kunst verheven. Bovendien is hij lid van een lobbyclub. De burgemeester moet alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen en daarom blijft Pro Krimpenerwaard van mening dat hij zijn lidmaatschap van deze lokale lobbyclub moet opzeggen. Wij hebben daarover opnieuw vragen gesteld, omdat hij niet van plan is zijn lidmaatschap op te zeggen.

Afgelopen dinsdag , 4 september, was het weer raak. In de raadscommissie werd gesproken over het dossier Unieck!Zorgverlening in Schoonhoven. Dit bedrijf biedt zorg aan 7 mensen met een beperking en zorgt voor werkgelegenheid voor 11 personen.

Aan de orde was de uitbreiding van de bedrijfswoning aan de Achterwetering. De reeds bestaande kantoren welke aansluiten op de bestaande bedrijfswoning zullen bij de woning worden betrokken. De aanvraag betreft een functiewijziging. De bebouwing is dus reeds aanwezig. De verbouw activiteiten zijn vergunning vrij, daar er geen constructieve aanpassingen plaatsvinden.

Wij hebben van het college de onderliggende stukken ontvangen, maar niet de alles bepalende e-mail van de voormalige wethouder Matheij van de gemeente Schoonhoven, waarin hij toezegt mee te werken aan een oplossing.  Die is er gekomen door te kiezen voor “de korte procedure (afwijken van het bestemmingsplan)”. Deze oplossing, via het overschrijden van de wettelijke termijn is van rechtswege goedgekeurd. De gemeente Krimpenerwaard heeft het verzoek namelijk niet binnen de wettelijke termijn begin 2015 afgehandeld.  Er is dus vergunning verleend voor het uitbreiden van de bedrijfswoning. Dus zou je denken dat is dus opgelost. Nee dus. Het college schrijft dat op grond van deze vergunning het gebouw niet gebruikt mag worden voor zorg c.q. dagbesteding van mensen met een beperking.  Vervolgens is het college handhavend gaan optreden met het opleggen van een dwangsom. Een boete van € 45.000 euro voor een vergunningsvrije aanbouw. Ook nog eens een dwangsom van € 142.500,– voor de zorgverlening op die locatie. Uit de verklaringen van de buren blijkt dat er geen enkel bezwaar is tegen deze uitbreiding. Dat is ook schriftelijk vastgelegd en aan het college overhandigd. Het college heeft de eigenaar opgedragen binnen 1 ½ jaar het bedrijf voor de zorg te verplaatsen. Nogmaals: In het verleden is dit gedoogd en daarna zou het bestemmingsplan worden aangepast. Een keiharde toezegging. Dat een en ander ten koste gaat van 150 m2 kantoorruimte is geen probleem. Het is binnen de nieuwe regelgeving mogelijk, omdat de grote leegstand van kantoorpanden moet worden aangepakt.  Er is nog steeds veel leegstand. De VVD wethouder Matheij is bereid onder ede te verklaren dat de beschreven aanpak door Unieck!zorgverlener correct is weergegeven. Dit wordt door ambtenaren ondersteund. Waarom doet het college zo moeilijk in deze zaak. Het lijkt op een prestigezaak op verkeerde grondslag. Hoe hoog zijn inmiddels de juridische kosten? Het bedrijf heeft inmiddels 2 ton geïnvesteerd. Er zijn ook andere vergelijkbare voorbeelden te noemen waaraan het college medewerking heeft verleend.

Pro Krimpenerwaard heeft deze zaak in de raadscommissie stevig aan de orde gesteld. De burgemeester ontkent de e-mail te hebben ontvangen en van toezeggingen zegt hij niets te weten. Hij spreek hier niet de waarheid en dat is zeer ernstig. Dit optreden is wel in lijn zoals inwoners dat ervaren. Pro Krimpenerwaard vindt dat het probleem niet groter moet worden gemaakt dan het is. Voorkomen moet worden dat er claims, onjuiste bejegeningen, emoties ontstaan waardoor alles en iedereen alleen maar met negatieve energie wordt belast; immers buren hebben ingestemd met de plannen (zijn enthousiast), niemand ondervindt nadeel.  Ouders, familie of anderszins verantwoordelijke personen van de cliënten zouden teleurgesteld zijn en in grote problemen terechtkomen als Unieck moet stoppen.

Er kan zo nodig een nieuwe aanvraag worden ingediend waarin expliciet ook zorg wordt aangevraagd. Zij zorgen voor een goede ruimtelijke onderbouwing en mogelijk kan daar (vanwege herbestemming huidige panden) op een vrij eenvoudige wijze vergunning voor worden verleend.

Juist gelet op de meeste recente nieuwe wet- en regelgeving van juli 2015.

Samenvattend:

Het college/burgemeester heeft verzuimd om aan de Raad te zeggen dat:

het College van de voormalige gemeente Schoonhoven het eens was met deze huisvesting o.a. i.v.m. grootte leegstand van kantoren. (Leegstandswet)

dat de wethouder van de voormalige gemeente Schoonhoven de toezegging had gedaan om het voor Unieck te regelen. Staat ook zwart op wit in de e-mail.

– dat de Raad van Schoonhoven dit gebied heeft beschreven als overgangsgebied tussen wonen en werken. Zie toelichting bestemmingsplan.

dat het bezwaar van Unieck al lang binnen was, terwijl de Wethouder glashard beweerde geen bezwaar te verwachten.

-dat de burgemeester de betreffende e-mail van de toenmalige wethouder Matheij op 16 juli heeft ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.