“De burgemeester op de vlucht”

Pro Krimpenerwaard is vanaf donderdagavond bezig geweest om in contact te komen met de burgemeester. Hij heeft op ons schriftelijk verzoek als op ons telefoontje niet gereageerd. Wij hebben hem opgeroepen om het raadsbesluit dat strijdig is met de wet en het algemeen belang ter vernietig aan de minister, via Gedeputeerde Staten, voor te leggen.  Een en ander is in de Gemeentewet geregeld. De VNG heeft op onze vragen helder de procedure voor benoeming van de 2 burgercommissieleden geschetst. Hieraan is door de burgemeester niet voldaan.  Bepalend is artikel 4 (toelichting) van het reglement voor de commissies. Daarin staat de alleszeggende tekst “De commissieleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Dit houdt in dat het aan de fracties zelf is om te bepalen wie de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende commissies. Het is enkel mogelijk – overeenkomstig het derde lid zelfs verplicht – de benoeming van een voorgedragen lid te weigeren als het betreft een “burgerlid” die niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet (zie verder de toelichting op het derde lid).”. De commissie voor de bezwaarschriften heeft in de raadsvergadering uitgesproken dat de twee leden van Pro Krimpenerwaard aan de eisen om benoemd te worden hebben voldaan.

Het is niet voor niets dat de burgemeester vanaf donderdagavond niets meer van zich heeft laten horen en het is niet voor niets dat hij nu voor Pro Krimpenerwaard onbereikbaar is en het is niet voor niets dat wij het persbericht van de burgemeester niet hebben gehad. Schande!!!  Een burgemeester onwaardig.

Ik heb als fractievoorzitter inmiddels een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris van de koning gezonden om het betreffende raadsbesluit wegens strijdigheid met het algemeen belang en strijd met de wet te vernietigen en de burgemeester ter verantwoording te roepen. Ik zal ook deze week schriftelijk een verzoek indienen voor een extra raadsvergadering waarin de burgemeester verantwoording moet afleggen volgens de Gemeentewet.

Zoals gevraagd, hierbij de reactie van de burgemeester.

Waarom heeft de BM niet ingegrepen met de benoeming?

Het niet benoemen van de twee voorgedragen commissieleden van Pro Krimpenerwaard is in een schriftelijk stemming een individuele keuze geweest van 21 respectievelijk 22 leden de gemeenteraad. De wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden is wettelijk bepaald en correct uitgevoerd.

Hoe ziet de procedure eruit?

Leden van raadscommissies (die geen gekozen raadsleden zijn) worden op voordracht van de fracties op grond van de Verordening op de Raadscommissie 2017 benoemd door de gemeenteraad. Voor commissieleden gelden de dezelfde vereisten als voor raadsleden. Dit wordt getoetst door de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, die hierover een advies uitbrengt aan de raad. De benoeming gebeurt op grond van artikel 31 van de Gemeentewet door middel van een geheime, schriftelijke stemming.

Deze stemming heeft tijdens de raadsvergadering van 24 april 2018 plaatsgevonden. Hierbij zijn de heer J.R. Haagsma (Pro Krimpenerwaard) met 8 stemmen vóór en 22 tegen en de heer B.J. Vriezen (Pro Krimpenerwaard) met 9 stemmen vóór en 21 stemmen tegen niet benoemd tot commissielid. De overige 30 voorgedragen commissieleden zijn met 30 stemmen voor wel benoemd.

Volgens Ad Struijs moet er een nieuwe raadsvergadering komen, wat is de reactie van de BM hierop?

Als de heer Struijs, naast de in het vergaderschema reeds vastgelegde data, een extra raadsvergadering wil, kan hij op grond van artikel 17 Gemeentewet met opgaaf van reden een verzoek daartoe doen. Een dergelijk verzoek is nog niet ingediend. Het is prematuur daar via de media op vooruit te lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.