Algemene Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard over de begroting 2017-2020

Copyright SASKIA VAN ROOY - Jager met aangeschoten zwaan waarvan hij bij volle bewustzijn nekwervels brak - kopieKernbegrippen voor Pro Krimpenerwaard: Wees eerlijk – wees betrokken – scheiding van kerk en staat – verbod op de plezierjacht en handhaving. De begroting 2017 is niet sluitend. Wederom is een greep uit de Algemene Reserve gedaan om een sluitende begroting aan te kunnen bieden. Voor 2019 is dat niet meer toegestaan! Er wordt een beter rioolstelsel voorgesteld om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen verwerken. Akkoord zegt Pro Krimpenerwaard, maar het kostenplaatje loopt gierend uit de hand. De rioolheffing moet € 25,– per jaar stijgen tot een bedrag van € 488,– i.p.v. € 256,– nu; naast de gebruikelijke inflatie (0,9%)! De inwoners hebben al fors extra bijgedragen aan de ozb – hondenbelasting-reinigingsrechten en rioolrechten in het kader van de harmonisatie. Voor bijvoorbeeld meerpersoonshuishoudens zijn de woonlasten jaarlijks € 63,-hoger dan de gemiddelde woonlasten in Nederland. Wat gaat het college hieraan doen? Voor Pro Krimpenerwaard is het plafond voor de lokale belastingen/heffingen bereikt. Genoeg is genoeg!

Voor 2017 wordt met een stijging van het rioolrecht met € 25,00 ingestemd, wegens de noodzakelijke verbreding van het rioolstelsel i.v.m. de klimaatverandering, maar de voorgestelde tariefstijgingen voor de daaropvolgende jaren wijzen wij af. Wij vinden dat de oplossing binnen de begroting moet worden gevonden.

Ombuigingsvoorstel van Pro Krimpenerwaard:

  • Het dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten van 38,76% moet fors worden verhoogd. Deze kosten worden in de meeste gevallen door de verzekering betaald, mits die is afgesloten.
  • Aantal wethouders terugbrengen van 5 naar 4.
  • Bestuurskosten van 18 miljoen fors naar beneden bijstellen.
  • De totale overhead excl. kapitaallasten is 32 miljoen. Moet omlaag.
  • Verlagen van personeelskosten door voor een periode langer dan een half jaar alleen nog te werken met eigen personeel (de kosten gaan 3 keer over de kop met inhuur/leen. Nu is 15,6% (90 personen) van het personeelsbestand extern.
  • 10 miljoen eigen vermogen dat bij de samenwerkingsverbanden op de plank ligt herverdelen onder de aangesloten gemeenten. Als dat bedrag lager is dan horen wij dat graag van u. Samenwerkingsverbanden hoeven geen reserve aan te houden. De achtervang is de gemeente. Dit beleid zal ook leiden tot een soberder financieel beleid.
  • De jaarrekening laat in de praktijk ook structureel een redelijk overschot zien, bij goed bestuur.

Het college is van mening dat in 2018 de begroting al sluitend zal zijn zonder de Algemene Reserve aan te spreken. Dat lijkt ons een moeilijk verhaal. Uw ombuigingsvoorstellen zijn boterzacht, ik verwijs naar de ingediende schriftelijke onderbouwing.

Pro Krimpenerwaard pleit voor herstel van betrokkenheid. De kloof tussen inwoners en bestuur is door het gemeentelijke beleid vergroot. Inwoners worden onvoldoende serieus genomen. Afspraken maken met bestuursters is moeilijk; het burgerinitiatief wordt niet echt gesimuleerd; de organisaties (zoals historische en archeologische verenigingen) worden niet serieus genomen; het schort ook aan de afhandeling van de e-mails

Positief zijn wij over de belangstelling van de jongeren voor de gemeentelijke politiek door de masterclass. Pro Krimpenerwaard is geraakt door de betrokkenheid van de inwoners bij het zorgvraagstuk. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen de zorgtaken worden uitgevoerd. Wij pleiten voor een onderzoek naar de vele miljoenen die voor de WMO en Jeugdzorg op de plank blijven liggen. Ook hieraan hebben we veel aandacht besteed en zelfs een motie voor extern onderzoek ingediend en aangehouden. Afgelopen mei oordeelde de Centrale Raad van Beroep onder meer dat huishoudelijke hulp een Wmo-voorziening is en dat gemeenten een duidelijke maatstaf moeten hanteren voor ‘een schoon en leefbaar huis’. Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geweigerd of het aantal uren hebben teruggeschroefd, moeten hun beleid aanpassen. Welke actie heeft de gemeente hierna genomen?

Het meest zorgelijke is de opstelling van de gemeenteraad en college dat over moeilijke kwesties geen kritisch debat kan plaatsvinden, zoals in de raad van 1 november.

De Algemene Reserve stijgt in de komende 4 jaar van 20 miljoen naar 31 miljoen. Grote chocoladeletters in de meerjarenbegroting. Naar onze mening wordt dit veroorzaakt door het invoeren van Precariorechten voor leidingen ondergronds van Oasen en de energiedoorvoer. Dit geld wordt toch aan de inwoners teruggegeven? Waarom wordt de Algemene Reserve op deze misleidende wijze gepresenteerd?

Wij hebben het subsidiejaarplan 2017 vandaag ontvangen. De uitkomst van de controle van de subsidieafspraken 2015/2016 is ons niet bekend. Wanneer komt het antwoord? De subsidieharmonisatie zou hebben plaatsgevonden. Klopt dat? Wij willen dit onderwerp in de commissie bespreken en ook het SWOSS verzoek om hogere subsidie daarbij betrekken.

In de commissie hebben wij regelmatig over het werkgelegenheidsbeleid gesproken. Wij zijn niet tevreden over het bereikte resultaat. Voor Pro Krimpenerwaard is de inzet dat iedereen meedoet. Al dan niet betaald. Ook hebben we regelmatig gesproken over de sociale werkplaats Promen en de afbouwregeling. De Staatsecretaris van Sociale Zaken heeft onlangs een uitspraak gedaan over de Sociale Werkplaats. Het langer openhouden daarvan is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de leertrajecten van jongeren met een verstandelijke beperking etc. Er mogen dus wel degelijke nieuwe mensen worden geplaatst. Dit lijkt in tegenspraak met de opvatting van het college. Wat is hierop uw reactie?

Mogen wij van het college voorstellen tegemoetzien over de afvoer van hemelwater. Wij denken o.a. voor nieuwbouwwijken aan een separaat afvoersysteem daar waar het water niet direct naar het oppervlaktewater vanaf de woningen kan worden afgevoerd

Tevens zou voor woningen in nieuwbouwwijken een beperking opgelegd moeten worden betreffende het aantal vierkante meters bestrating in en rondom de tuinen, uiteraard met de bedoeling om zoveel mogelijk hemelwater op te vangen.

Het armoedebeleid is een zeer serieuze zaak. Wij moeten als beschaafde gemeente alles op alles zetten om eenieder een menswaardig bestaan te geven. De wethouder heeft op onze vragen gezegd dat er onvoldoende zicht is op de inwoners die in armoede leven. Dit is zorgelijk. Hoe gaan we dit verbeteren? Wij pleiten voor een integrale aanpak van armoede en schulden.

Wij willen worden geïnformeerd over het rapport van de Nationale ombudsman over de afhandeling van bijstandsaanvragen door inwoners ouder dan 27 jaar. Deze moeten direct in behandeling worden genomen.  Wij hebben begrepen dat het college de werkwijze onmiddellijk heeft aangepast. Zijn er meer gelijksoortige afhandelingen geweest en zo ja, worden die gecompenseerd?

Pro Krimpenerwaard blijft van mening dat de plezierjacht in onze gemeente, moet worden verboden. Dat geldt ook voor het afsteken van vuurwerk. Dit kan door de gemeente in de kernen in overleg met de inwoners worden georganiseerd. Het huidige beleid om vuurwerkzones aan te wijzen is discutabel. Graag een reactie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.