Adviserend referendum opvang asielzoekers afgewezen

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff VVD : “ sluit niet uit dat hij opnieuw gemeenten moet dwingen asielzoekers op te nemen”.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff VVD : “ sluit niet uit dat hij opnieuw gemeenten moet dwingen asielzoekers op te nemen”.

In de extra raadsvergadering van 6 oktober is gesproken over de opvang van asielzoekers in de gemeente Krimpenerwaard . Het college heeft in opdracht van de raad onderzoek gedaan naar de opvangmogelijkheden.  Een krappe meerderheid van de raad steunt de voorstellen, zoals een onderzoek naar een asielzoekerscentrum in waarschijnlijk Schoonhoven Noord (Wolfsongebouw) voor ten minste 250 personen.  Pro Krimpenerwaard is tegen grote concentraties van asielzoekers. Dat is slecht voor de asielzoekers zelf, slecht voor de integratie en slecht voor het draagvlak bij bewoners. Pro Krimpenerwaard heeft gepleit voor het houden van een raadgevend referendum over de opvang van de vluchtelingen. Wij vinden namelijk dat de opvang van vluchtelingen een ingewikkeld en gevoelig  onderwerp is, dat alle inwoners direct raakt. Wij willen de inwoners direct hierbij betrekken door een raadgevend referendum. Alleen D66 steunde dit voorstel. De andere partijen waren tegen, omdat ze al weten hoe de inwoners hierover denken en het zou volgens het CDA wel meer dan een jaar duren om dit te organiseren. Pro Krimpenerwaard heeft uitgezocht dat met een beetje goede wil dit in een week is geregeld, inclusief het opstellen van een verordening. Blijkbaar zijn de andere politieke partijen bang voor de uitkomst van zo’n raadgevend referendum. Hier volgt onze inbreng tijdens de raadsvergadering onder het kopje “Asielopvang moet anders”.

Asielopvang moet anders

In de raadsvergadering van 22 september heeft Pro Krimpenerwaard ingestemd met de strekking van de motie over de opvang van de vluchtelingen en de opdracht aan het college om te verkennen welke bijdrage de gemeente Krimpenerwaard kan leveren. Zowel het raadsvoorstel als de onderliggende stukken zijn daarvan een uitwerking. Daarover later meer.

Wij stellen vast dat door falende regeringsleiders de vluchtelingen de brandhaarden in het Midden-Oosten verlaten en of in de regio of in Europa en ook Nederland worden opgevangen. De vluchtelingen zijn helemaal aangewezen op steun van anderen.  Deze mensen kunnen we niet in de kou laten staan. Eerste opvang is hard nodig. Dat dit niet automatisch hoeft te leiden tot een verblijfsvergunning voor iedereen is evident. Daarnaast moeten we pal staan voor vrije ruime van mensen. Repressie en intolerantie in publieke instellingen, tot en met azc’s, kunnen niet worden getolereerd. Wie die ruimte open wil houden moet ook grenzen trekken en nee zeggen tegen religieus fundamentalisme dat deze ruimte te niet wil doen. Samenvattend: mensen in nood moeten worden geholpen, maar tegelijkertijd moet onze kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd.

Pro Krimpenerwaard vindt dat de gemeente de regie moet krijgen bij de opvang van vluchtelingen, zoals bij de huisvesting van statushouders, en kleinschaliger opvang moet kunnen bieden.

De afgelopen tijd hebben we hartverwarmende initiatieven gezien vanuit de samenleving om asielzoekers op te vangen. Maar ook zien we verzet vanuit de bevolking tegen de overhaaste komst van opvanglocaties. Hiermee gepaard verzamelen zich de klachten van gemeenten en particulieren over de rigide en soms stuurloze houding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zo luidde de burgemeester van Heerenveen de noodklok over bussen met onbegeleide vluchtelingen en verkeerde aantallen asielzoekers. Als handreiking kwam het COA niet verder dan dat ‘hij er zich maar mee moest redden.’ Nu het aantal vluchtelingen fors toeneemt, neemt de noodzaak toe om kritisch te kijken naar hoe we de vluchtelingenopvang kunnen organiseren. Dit kan volgens ons democratischer en kleinschaliger. Om zo lokale initiatieven te stimuleren, maar ook om de zorgen van inwoners serieus te nemen. Daarom ons voorstel om een raadplegend referendum te houden. Daarover later meer.

Daarnaast gaat de gemeente over de opvang van bijvoorbeeld daklozen en sinds dit jaar ook over zorg, werk en jeugdhulp voor hun inwoners. In de opvang en begeleiding van vluchtelingen kunnen zij deze taken aan elkaar verbinden. De verzoeken van het COA aan gemeenten zijn echter vaak abrupt en kort dag – het COA laat weinig ruimte voor gesprekken met omwonenden of het maken van een lange termijnplan. Hiermee is niet gezegd dat het COA niet haar best doet. Dat het nu acuut om noodopvang vraagt bij gemeenten is geen symptoom van een slechte planning, maar van slechte aansturing en budgettering vanuit het Rijk. Het COA weet pas aan het eind van het jaar hoeveel geld het krijgt voor de opvang van asielzoekers. Het COA is zo gedwongen zich reactief op stellen: zodra er meer asielzoekers zich melden, moet het snel aan slag om opvangplekken te regelen. Dit belet gemeenten om tijdig in gesprek te gaan met omwonenden en meer begrip te creëren.

Op dit moment keurt het COA alleen grootschalige ruimtes goed. Dat moet anders. Kleinschalige opvang biedt meerdere voordelen: het is gemakkelijker te organiseren, er is sneller draagvlak voor, onder omwonende burgers, het maakt dat integratie in de samenleving makkelijker is en prettiger voor vluchtelingen dan de grootschalige opvanglocaties. Diverse gemeenten hebben kleine opvanglocaties aangeboden aan het COA, maar zij vinden geen gehoor. Dit soort plekken kosten relatief meer geld en zijn minder efficiënt te managen, vindt het COA. De moeilijke opdracht om een goede balans tussen het opvangen van vluchtelingen en het rekening houden met de draagkracht van de lokale gemeenschap wordt zo ondergeschikt gemaakt aan het belang van de centen. De voordelen van kleinschalige opvanglocaties worden hiermee genegeerd.

Ingegaan wordt op het voorstel van het college.

Voorstel 1: 31 extra statushouders te huisvesten in de gemeente boven het huidige aantal. Dit is een verzoek van de VNG. Op deze manier stromen de asielzoekerscentra versneld leeg en kunnen die plekken door de vluchtelingen worden ingenomen. De gemeente heeft al een taakstelling voor 95 statushouders, waarvan er inmiddels 75 zijn gehuisvest. De huisvesting lijkt volgens het college geen probleem en de kans op een sociale huurwoning voor andere mensen wordt niet aangetast. Wij willen een bevestiging van deze opvatting van het college en waar ligt het omslagpunt? Wij willen een verdeling van de statushouders over alle kernen en daarbij moeten de kwetsbare wijken worden ontzien. Akkoord met dit voorstel.

Voorstel 2: Heeft onze instemming. Wij willen geen volwaardig AZC van ten minste 400 asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. De COA heeft de locaties Wolfsongebouw  (Bergambachterstraat), het zogenaamde Hongaren hotel” te Schoonhoven en Fikszo-locatie te Lekkerkerk hiervoor geschikt gevonden. Pro Krimpenerwaard is tegen grootschalige opvanglocaties en tegen huisvesting van vluchtelingen in kwetsbare wijken. Daar is, naar onze mening, ook geen draagvlak voor.  Van integratie komt niets terecht.

Voorstel 3: Heeft onze instemming. Geen 72 uurs crisisopvang in de gemeente. Pro Krimpenerwaard is tegen het gezeul met mensen en kiest voor een duurzame oplossing.

Voorstel 4: Voorstel college om het satelliet-model (AZC dependance)- locatie, nader te onderzoeken. Voor de opvang van 250 asielzoekers. Pro Krimpenerwaard is tegen dit voorstel. Wij zijn tegen grootschalige huisvestingslocaties, omdat de integratie is te verwaarlozen, de begeleiding moeilijk is en niet overgelaten kan worden aan vrijwilligers en het draagvlak hiervoor waarschijnlijk ontbreekt.  Zo’n oplossing ontwricht de samenleving. Wij zijn wel voor spreiding van de vluchtelingen over de kernen in de Krimpenerwaard, waarbij de gevoelige wijken buiten schot worden gelaten.

Voorstel 5: Het college op te dragen onderzoek te doen naar het opvangen van 30 tot 100 statushouders extra via het zogenaamde gemeentelijk zelfarrangement.  Pro Krimpenerwaard stemt in met dit onderzoek , waarbij ons uitgangspunt is spreiding over de gemeente. Zowel bij punt 4 als 5 zal de raad op grond van het onderzoek een besluit moeten nemen. Dus niet alleen een rapportage in ontvangst nemen!

Over de kosten is veel onduidelijk. Natuurlijk ontvangen wij voor de te maken kosten een bijdrage van het rijk. Kostendekkend zal dat zeker niet zijn.

Tot slot het amendement dat ik namens Pro Krimpenerwaard indien om voorafgaande aan de besluitvorming over het huisvesten van asielzoekers een raadgevend referendum te houden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Asielopvang moet anders

In de raadsvergadering van 22 september heeft Pro Krimpenerwaard ingestemd met de strekking van de motie over de opvang van de vluchtelingen en de opdracht aan het college om te verkennen welke bijdrage de gemeente Krimpenerwaard kan leveren. Zowel het raadsvoorstel als de onderliggende stukken zijn daarvan een uitwerking. Daarover later meer.

Wij stellen vast dat door falende regeringsleiders de vluchtelingen de brandhaarden in het Midden-Oosten verlaten en of in de regio of in Europa en ook Nederland worden opgevangen. De vluchtelingen zijn helemaal aangewezen op steun van anderen.  Deze mensen kunnen we niet in de kou laten staan. Eerste opvang is hard nodig. Dat dit niet automatisch hoeft te leiden tot een verblijfsvergunning voor iedereen is evident. Daarnaast moeten we pal staan voor vrije ruime van mensen. Repressie en intolerantie in publieke instellingen, tot en met azc’s, kunnen niet worden getolereerd. Wie die ruimte open wil houden moet ook grenzen trekken en nee zeggen tegen religieus fundamentalisme dat deze ruimte te niet wil doen. Samenvattend: mensen in nood moeten worden geholpen, maar tegelijkertijd moet onze kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd.

Pro Krimpenerwaard vindt dat de gemeente de regie moet krijgen bij de opvang van vluchtelingen, zoals bij de huisvesting van statushouders, en kleinschaliger opvang moet kunnen bieden.

De afgelopen tijd hebben we hartverwarmende initiatieven gezien vanuit de samenleving om asielzoekers op te vangen. Maar ook zien we verzet vanuit de bevolking tegen de overhaaste komst van opvanglocaties. Hiermee gepaard verzamelen zich de klachten van gemeenten en particulieren over de rigide en soms stuurloze houding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zo luidde de burgemeester van Heerenveen de noodklok over bussen met onbegeleide vluchtelingen en verkeerde aantallen asielzoekers. Als handreiking kwam het COA niet verder dan dat ‘hij er zich maar mee moest redden.’ Nu het aantal vluchtelingen fors toeneemt, neemt de noodzaak toe om kritisch te kijken naar hoe we de vluchtelingenopvang kunnen organiseren. Dit kan volgens ons democratischer en kleinschaliger. Om zo lokale initiatieven te stimuleren, maar ook om de zorgen van inwoners serieus te nemen. Daarom ons voorstel om een raadplegend referendum te houden. Daarover later meer.

Daarnaast gaat de gemeente over de opvang van bijvoorbeeld daklozen en sinds dit jaar ook over zorg, werk en jeugdhulp voor hun inwoners. In de opvang en begeleiding van vluchtelingen kunnen zij deze taken aan elkaar verbinden. De verzoeken van het COA aan gemeenten zijn echter vaak abrupt en kort dag – het COA laat weinig ruimte voor gesprekken met omwonenden of het maken van een lange termijnplan. Hiermee is niet gezegd dat het COA niet haar best doet. Dat het nu acuut om noodopvang vraagt bij gemeenten is geen symptoom van een slechte planning, maar van slechte aansturing en budgettering vanuit het Rijk. Het COA weet pas aan het eind van het jaar hoeveel geld het krijgt voor de opvang van asielzoekers. Het COA is zo gedwongen zich reactief op stellen: zodra er meer asielzoekers zich melden, moet het snel aan slag om opvangplekken te regelen. Dit belet gemeenten om tijdig in gesprek te gaan met omwonenden en meer begrip te creëren.

Op dit moment keurt het COA alleen grootschalige ruimtes goed. Dat moet anders. Kleinschalige opvang biedt meerdere voordelen: het is gemakkelijker te organiseren, er is sneller draagvlak voor, onder omwonende burgers, het maakt dat integratie in de samenleving makkelijker is en prettiger voor vluchtelingen dan de grootschalige opvanglocaties. Diverse gemeenten hebben kleine opvanglocaties aangeboden aan het COA, maar zij vinden geen gehoor. Dit soort plekken kosten relatief meer geld en zijn minder efficiënt te managen, vindt het COA. De moeilijke opdracht om een goede balans tussen het opvangen van vluchtelingen en het rekening houden met de draagkracht van de lokale gemeenschap wordt zo ondergeschikt gemaakt aan het belang van de centen. De voordelen van kleinschalige opvanglocaties worden hiermee genegeerd.

Ingegaan wordt op het voorstel van het college.

Voorstel 1: 31 extra statushouders te huisvesten in de gemeente boven het huidige aantal. Dit is een verzoek van de VNG. Op deze manier stromen de asielzoekerscentra versneld leeg en kunnen die plekken door de vluchtelingen worden ingenomen. De gemeente heeft al een taakstelling voor 95 statushouders, waarvan er inmiddels 75 zijn gehuisvest. De huisvesting lijkt volgens het college geen probleem en de kans op een sociale huurwoning voor andere mensen wordt niet aangetast. Wij willen een bevestiging van deze opvatting van het college en waar ligt het omslagpunt? Wij willen een verdeling van de statushouders over alle kernen en daarbij moeten de kwetsbare wijken worden ontzien. Akkoord met dit voorstel.

Voorstel 2: Heeft onze instemming. Wij willen geen volwaardig AZC van ten minste 400 asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. De COA heeft de locaties Wolfsongebouw  (Bergambachterstraat), het zogenaamde Hongaren hotel” te Schoonhoven en Fikszo-locatie te Lekkerkerk hiervoor geschikt gevonden. Pro Krimpenerwaard is tegen grootschalige opvanglocaties en tegen huisvesting van vluchtelingen in kwetsbare wijken. Daar is, naar onze mening, ook geen draagvlak voor.  Van integratie komt niets terecht.

Voorstel 3: Heeft onze instemming. Geen 72 uurs crisisopvang in de gemeente. Pro Krimpenerwaard is tegen het gezeul met mensen en kiest voor een duurzame oplossing.

Voorstel 4: Voorstel college om het satelliet-model (AZC dependance)- locatie, nader te onderzoeken. Voor de opvang van 250 asielzoekers. Pro Krimpenerwaard is tegen dit voorstel. Wij zijn tegen grootschalige huisvestingslocaties, omdat de integratie is te verwaarlozen, de begeleiding moeilijk is en niet overgelaten kan worden aan vrijwilligers en het draagvlak hiervoor waarschijnlijk ontbreekt.  Zo’n oplossing ontwricht de samenleving. Wij zijn wel voor spreiding van de vluchtelingen over de kernen in de Krimpenerwaard, waarbij de gevoelige wijken buiten schot worden gelaten.

Voorstel 5: Het college op te dragen onderzoek te doen naar het opvangen van 30 tot 100 statushouders extra via het zogenaamde gemeentelijk zelfarrangement.  Pro Krimpenerwaard stemt in met dit onderzoek , waarbij ons uitgangspunt is spreiding over de gemeente. Zowel bij punt 4 als 5 zal de raad op grond van het onderzoek een besluit moeten nemen. Dus niet alleen een rapportage in ontvangst nemen!

Over de kosten is veel onduidelijk. Natuurlijk ontvangen wij voor de te maken kosten een bijdrage van het rijk. Kostendekkend zal dat zeker niet zijn.

Tot slot het amendement dat ik namens Pro Krimpenerwaard indien om voorafgaande aan de besluitvorming over het huisvesten van asielzoekers een raadgevend referendum te houden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.