Algemene beschouwingen Pro Krimpenerwaard

IMG_1340
Weet u nog? het aanbieden aan de burgemeester en Ria Boere, wethouder, van de uitkomst van de OZB-petitie “zeg nee tegen de ozb” (verhoging met 34,4%).

Pro Krimpenerwaard heeft gisteren in de raadsvergadering zijn jaarlijkse bijdrage geleverd bij de begrotingsbehandeling. Zoals Pro Krimpenerwaard in het presidium had voorspeld was de gekozen behandeling een uiterst saaie vertoning. Wij hebben voorgesteld om de volgende keer voor een andere aanpak te kiezen en de tekst niet door 9 partijen gedurende 15 minuten te laten voorlezen. Meer onderlinge actie!

Algemene Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard 8 juli 2015

Op naar een duurzame en sociale gemeente Krimpenerwaard

Als gemeentebestuurders nemen we beslissingen die direct invloed hebben op de leefomgeving van onze inwoners. Door de uitbreiding van de taken van gemeenten op het gebied van werk en zorg, wordt dat alleen maar meer. Waar besteden we ons geld aan? Is het financieel beleid wel degelijk? Kunnen we tegenvallers opvangen? Hebben we genoeg financiële ruimte om ook de komende jaren goede zorg voor onze inwoners te betalen? Allemaal zaken die ieder raadslid en elke inwoner in de begroting en jaarrekening moet kunnen terugvinden. Het gaat immers over onze inwoners.

En van de raadsleden wordt verwacht dat ze de kaders stellen. Maar de praktijk wijst uit dat gemeentefinanciën, binnen en buiten de gemeenteraad, te vaak gezien worden als het exclusieve terrein voor specialisten. Dat moet anders! Want daarvoor zijn de gemeentefinanciën te belangrijk. Om gemeenteraadsleden en burgers echt inzicht en invloed te kunnen geven, is vergelijkbaarheid van onze cijfers en prestaties noodzakelijk. Ook moeten de begrotingsregels voor en vergelijkbaarheid van gemeenschappelijke regelingen worden aangepakt.

Een ander punt van zorg is de samenwerking en de gunfactor in deze raad en alle ingevoerde factoren die het democratisch proces vertragen. Het is haast niet meer mogelijk om een onderwerp op de agenda te zetten of een interpellatie te houden. Steeds wordt weer verwezen naar formats die moeten worden gebruikt, dan weer is de onderbouwing onvoldoende. In het coalitieakkoord staat: “Wij willen geen overbodige regels”. Laten we dan ook de bureaucratische regels schrappen en het reglement van orde zodanig aanpassen dat dit instrument meer recht doet aan de lokale democratie.

Nog ernstiger is de politieke blokkade van de coalitie op de politieke processen, om zo de controlerende rol van de oppositie te kunnen blokkeren als men denkt dat de druk op het college anders te groot wordt. Het is dezelfde coalitie die denkt dualistisch op te treden maar wel daarbij de eigen wethouder aan het fractieberaad laat aanschuiven. In het coalitieakkoord staat: “Als rode draad door dit akkoord loopt het respect voor elkaars overtuiging, de visie om onze Krimpenerwaard stevig te positioneren etc. “. Daar is weinig tot niets van te merken. Maar toch een lichtpuntje. De interpellatie over de zorgplicht, aangevraagd door Pro Krimpenerwaard, is wel met unanieme steun van de gemeenteraad  toegestaan.

Wij hebben geen financieel sluitende begroting ontvangen. Bovendien worden vele mogelijke tegenvallers in de risicoparagraaf vermeld.  De gemeente heeft een schuld van bijna 4½ miljoen in 2015 en aflopend naar een te kort van 1 miljoen in 2018. Dit heeft vele oorzaken. Met name het te voeren collegebeleid en de te verwachten te korten voor het Sociale Domein. Ter dekking doet het college voor 4,7 miljoen een greep uit de reserves, waardoor deze nog net boven de reservenorm blijven.  Het college geeft aan dat de provincie eenmalig hiermee akkoord gaat. Voor de extra begrotingsuitgaven van ruim 1 miljoen moet het college nog in de begroting snijden. We wachten in spanning of de verkiezingstoezeggingen worden nagekomen.  Dat is niet gebeurd met de harmonisatie van de OZB, waarbij de rekening eenzijdig naar de inwoners van de voormalige gemeente Schoonhoven is geschoven. Dat betekende een OZB verhoging van 34,4%. Dit was te voorkomen als alle lokale belastingen tijdig waren geharmoniseerd.  Maar er waren gemeenten die ruziemaken belangrijker vonden dan op te komen voor de belangen van alle inwoners van de Krimpenerwaard. Ook de dienstverlening is voor meerdere kernen afgebroken. Pro Krimpenerwaard neemt haar verantwoordelijkheid en wij doen de volgende bezuinigingsvoorstellen:

In plaats van 5 wethouders gaan we door met 4 wethouders. Dat betekent een besparing van € 100.000,– structureel. Dure projecten vooruitschuiven totdat er betere tijden aanbreken. Een onderzoek naar de meest passende huisvesting en het bezuinigen op de huisvestingskosten. Versnelde afvloeiing van boventallig personeel naar passende banen buiten de organisatie.  Het college haalt de taakstellende bezuiniging op de personeelslasten niet. Maak minder gebruik van externen om zo de kosten in de hand te houden. Onze vragen over boventallig personeel zijn nog steeds niet beantwoord.

Niet onverlet mag blijven het feit dat het college ons aanvankelijk voor het lapje houdt als het gaat om het accountantsrapport voor de jaarrekeningen. Op onze vragen aan de griffie is schriftelijk gemeld dat er alles aan wordt gedaan om het rapport tijdig te presenteren. Toen wisten het college en griffie al dat de partijen niet op één lijn zaten door met een financiële kwestie in de voormalige gemeente Vlist. Dit had tijdig gemeld moeten worden.

Kernpunten waaraan Pro Krimpenerwaard werkt zijn het zwanendriften, huisvesting Kruiswijk  in Bergambacht en een adequate uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht. De burgemeester heeft zowel schriftelijk, op gestelde vragen van Pro Krimpenerwaard, als in de gemeentelijke rubriek  in Het Kontakt verklaard dat er een dierenwelzijnsnota komt. Op onze vragen in de raadscommissie zegt diezelfde burgemeester dat wij er ons niet zoveel van voor moesten stellen. Schande, om zo voor de gek gehouden te worden door het college.

Het werkprogramma van het college met de titel “Fundament voor de toekomst” hebben wij in de commissie besproken. Wij zijn redelijk tevreden met het voorliggende document. Het is weliswaar geen Pro Krimpenerwaardstuk, maar wij zijn tevreden als dit programma door het college deze raadsperiode wordt uitgevoerd. Positieve punten zijn: aansluiten bij de fairtrade gemeente; geen winning van fossiele brandstof in de gemeente; breed inzetten van diftar.

Natuurlijk missen wij enkele belangrijke thema’s.

De presentatie van het punt zondagsrust door de coalitie en dan met name de SGP vinden wij niet passen in het respectvol met elkaar omgaan. De uitwerking daarvan dwingend opleggen aan alle inwoners getuigt van een miskenning van andere gevoelens op dit punt. Laat mensen vrij in de beleving van de zondag!

Wij zien geen werkgelegenheidsplan (ten minste 650 mensen zonder werk), blijkbaar gaan we op de oude voet verder. Geen bijstelling van het armoedebeleid. Wij willen geen tweedeling en bij ons doet een ieder mee. Wij verwachten dat de mensen met een beperking straks niet meer terecht kunnen bij de sociale werkplaats Promen. Dat daarvoor in de plaats er geen werkplekken zijn bij de bedrijven en dat deze inwoners straks achter de geraniums zitten. De zorgplicht zou bij de gemeenten in goede handen zijn. Pro Krimpenerwaard heeft zo zijn bedenkingen. De minimale rijksbijdrage zal leidend zijn en nu al is te merken dat vertragend wordt gewerkt en dat de  boot wordt afhouden.

De druk op de vrijwilligers wordt groter. Als die poot onder het welzijnsfundament wegvalt ligt heel de zorg op zijn gat. Dit moet kost wat kost worden voorkomen. Wees zuinig op de vrijwilligers, behandel ze met respect en haal de druk weg.

In de raadscommissie hebben wij er op aangedrongen zo snel mogelijk een woonvisie vast te stellen. Pas dan kun je afdwingbare prestatieafspraken met de corporaties maken. Wethouder Blok vindt dat de huidige werkwijze met de corporaties goed is en dat het op zich niet nodig is snel een woonvisie te hebben. Zo werken wij nu eenmaal; niet te veel regeltjes. Het is toch altijd goed gegaan?

Momenteel wordt Nederland overstroomt door vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië en Libië. Kan het college ons uitleggen waarom er over de opvang van asielzoekers nog geen afspraken met de corporaties zijn gemaakt?

Na de interpellatie over de zorgplicht/sociale huurwoning in de vergadering van gisteren wil Pro Krimpenerwaard weten of, en zo ja waar, in de afgelopen juni vastgestelde Huisvestingsverordening een inkomensplafond voor de urgentie categorieën stadsvernieuwing en medische noodzaak vermeld staat.

Ik heb inmiddels begrepen dat de Woningcorporaties bereid zouden zijn aan het gezin, waar de casus over ging, een passende woning aan te bieden mits de gemeente de urgentieaanvrager ook per omgaande een urgentieverklaring geeft. Dat is voor de woningcorporatie noodzakelijk om bij voorrang een woning toe te wijzen.  Graag helderheid hierover!

Met dank voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.