Minister Hugo de Jong zet druk op het woningbouwbeleid van de provincie Zuid-Holland

Hugo de Jonge zet druk op de provinciale woningbouwketel. Juridische instrumenten worden niet uitgesloten.
Aanleiding voor het gesprek is allereerst de in de woondeals afgesproken doelstellingen om in Zuid-Holland in totaal 247.896 woningen te realiseren en om actief te sturen op 130% realistische plancapaciteit. De minister heeft uit diverse eerdere bestuurlijke overleggen het beeld gekregen dat deze doelstellingen niet gezamenlijk worden nagestreefd. De tweede aanleiding is een aantal voornemens van gedeputeerde staten op basis van het coalitieakkoord 2023-2027. Het college van gedeputeerde staten heeft het voornemen om geen nieuwe buitenstedelijke locaties van 3 ha of meer toe te voegen, afgezien van twee locaties die zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Ander voornemen is om in de woningbouwprogrammering vanaf 2025, 40% sociale huur voor te schrijven, waarvan minimaal de helft (een derde van het totaal) door corporaties. De minister stelt dat in de woondeals is afgesproken dat alle gemeenten toewerken naar 30% sociale huurwoningen in de bestaande voorraad. In het groeipad vragen we daarbij het maximale, niet het onhaalbare. In het voorgenomen Besluit versterking regie volkshuisvesting wordt dit 30% nieuwbouw van sociale huurwoningen voor gemeenten met een bestaande voorraad sociale huurwoningen onder het landelijk gemiddelde (dit gemiddelde is nu 27%). Gemeenten met een bestaande voorraad sociale huurwoningen boven het landelijk gemiddelde moeten 40% nieuwbouw realiseren in het middensegment. En tot slot is er het voornemen om voor betaalbare koop generiek uit te blijven gaan van een bovengrens van 355.000 euro. Dit is in afwijking van de bovengrens die landelijk is vastgesteld op 390.000 euro en ook als zodanig in het Besluit versterking regie volkshuisvesting zal worden opgenomen.

In de brief van 6 maart licht de minister toe dat deze beleidsvoornemens van gedeputeerde staten een rem kunnen zetten op de woningbouw. Het generiek beperken van nieuwe buitenstedelijke locaties ontneemt bouwmogelijkheden op kansrijke locaties. Onrealistische eisen ten aanzien van betaalbaarheid zorgt ervoor dat projecten niet meer van de grond komen. Dit brengt ook de bouw van voldoende betaalbare woningen niet dichterbij. Daarnaast wijzigen deze beleidsvoornemens eenzijdig een aantal van onze gezamenlijke afspraken om eenduidig op de woningbouw te sturen. Juist in de provincie Zuid-Holland, waar zo veel mensen op zoek zijn naar een passende woning, is het belangrijk dat er voldoende ruimte is om de opgave voor de woningbouw te kunnen realiseren, dat overheden eenduidig daarop sturen en dat belemmeringen om woningen te bouwen worden weggenomen.

Voor verdere informatie verwijst Pro krimpenerwaard naar de 3 bijlagen. Kamerbrief over gesprek gedeputeerde staten van Zuid-Hollandwoningbouwafspraken(1)   Antwoorden op Kamervragen over noodkreet van 18 Zuid-Hollandse gemeenten Brief van 6 maart aan gedeputeerde staten ZH(1)

Voor Pro Krimpenerwaard spelen er ten aanzien van betaalbaar en met spoed bouwen een tweetal zaken.

* Er zijn bewijzen dat de gemeente bouwgrond van van Erk koopt tegen een bedrag van € 345,– per m2 terwijl van Erk die grond niet lang geleden voor € 19,– per m2 heeft gekocht. Dit is niet het enige voorbeeld. Blijkbaar is het geaccepteerd dat de diepe zakken van dergelijke bedrijven worden gevuld en de betaalbaarheid van woningen daaraan ondergeschikt is. Het Algemeen Belang vereist van de overheid dat hierop wordt ingegrepen.

*De gemeenten hebben de mogelijkheid om, buiten de provincie om, tijdelijke woningbouwprojecten voor een duur van max. 10 jaar te realiseren. Als de tijdelijke huisvesting binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning worden aangevraagd om tijdelijke huisvesting tóch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is als het ware een officiële toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Meer informatie over de omgevingsvergunning is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Specifiek voor tijdelijke huisvestingslocaties is dit waardevol, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden. Waarom maakt de gemeente Krimpenerwaard hiervan geen gebruik? Daarmee koop je tijd voor een structurele oplossing, die jaren kan duren, en biedt zo een oplossing voor de korte termijn voor het knellende woningtekort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.