College weigert raadsvragen van Pro Krimpenerwaard te beantwoorden

P.J. (Pauline) Bouvy-Koene, waarnemend burgemeester

Pro Krimpenerwaard heeft 15 december 2022 raadsvragen gesteld (SV22-095) over MooiMekkerland. Pro Krimpenerwaard heeft op 21 november 2022 raadsvragen gesteld (SV22-085) over het uitbreiden van bestaande ligboxenstal Stolwijk. Beide stukken zijn voor de volledigheid bijgevoegd.

Het college antwoordt in de zaak MooiMekkerland: ”Het dossier is momenteel ambtelijk in behandeling. Lopende deze behandeling zal er geen inhoudelijke beantwoording van de raadsvragen worden gedaan.

Het college antwoordt in de zaak uitbreiden bestaande ligboxenstal dat het dossier momenteel ambtelijk in behandeling is en in de periode van 17 oktober 2002 tot en met 27 november 2022 heeft het ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor eenieder ter inzage gelegen. Etc. Vanwege de ordentelijke procesgang is het niet gewenst dat een nog lopende procedure politiek wordt gemaakt. Wij gaan om deze reden niet inhoudelijk in op de vragen.

Pro Krimpenerwaard kan met deze afdoening niet instemmen.

Gemeenten hebben een dualistische bestuursvorm. Dit betekent dat de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gescheiden zijn. Het college bestuurt de gemeente, maar de gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners.

Om onze rol als volksvertegenwoordiger waar te kunnen maken, moet een raadslid op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die van belang zijn voor het te voeren beleid. Goede informatievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor een raadslid om zijn contacten met maatschappelijke organisaties te kunnen onderhouden en vragen van inwoners te kunnen beantwoorden. Voor de vertegenwoordigende rol zal veelal het natrekken van inwoners verkregen informatie noodzakelijk zijn. Instrument daarvoor is onder meer het vragenrecht.

Wettelijk kader

Raadsleden bekleden in het gemeentelijk stelsel een belangrijke en bijzondere positie. Zij zijn als gekozen volksvertegenwoordigers verantwoordelijk voor het gevoerde bestuur en mogen wat betreft hun informatievergaring niet afhankelijk worden gesteld.

De Gemeentewet voorziet daarom door middel van de hierna te noemen artikelen die zien op de actieve en passieve informatieplicht in een ‘lex specialis’ ten opzichte van de Wet openbaarheid van bestuur.

Gemeentewet

De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 169 leden 2 en 4 en 180 lid 2. Kort samengevat: het college en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft en vindt.

De passieve informatieplicht (recht op informatie) is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 155,169 leden 3 en 4 en 180 lid 3. Kort samengevat: het college geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

In het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2022” zijn de bepalingen met betrekking tot de passieve
informatieplicht uitgewerkt.

In het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Krimpenerwaard 2022 staat onder artikel 38 het volgende:

  1. Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffie.
  2. De griffie brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.
  3. Schriftelijke vragen worden schriftelijk beantwoord. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen nadat de vragen zijn ingediend.
  4. De antwoorden worden door de griffie beschikbaar gesteld voor de hele raad.

In de toelichting op artikel 38 staat o.a. het volgende:

Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Op grond van deze bepaling kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester, al naar gelang wie verantwoordelijk is.  De verantwoordelijke portefeuillehouder dient de vragensteller gemotiveerd in kennis te stellen, indien de beantwoording niet binnen de gestelde termijnen kan plaatsvinden.

Pro Krimpenerwaard stelt de volgende raadsvragen aan het college:

  1. Is de portefeuillehouder alsnog bereid uitvoering te geven aan de wet en de gestelde vragen binnen de termijn van 30 dagen na ontvangst van de eerder toegezonden raadsvragen te beantwoorden?
  2. Zo nee, wat zijn daarvoor precies de argumenten? Pro Krimpenerwaard zal uw reactie dan ter toetsing voorleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken, de Commissaris van de Koning, de VNG en de Vereniging voor raadsleden, omdat Pro Krimpenerwaard door het college belemmerd wordt zijn raadstaken uit te voeren.

SV22-085 antw PK, Uitbreiden bestaande ligboxenstal Benedenheulseweg 11 – Stolwijk

SV22-095 antw PK, MooiMekkerland  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.