Veel ganzen gedood op 9 april 2022 in Schoonhoven

Op zaterdag 9 april 2022 was er een schietfuifje bij het zwembad, Lekdijk Oost 1, in Schoonhoven. De jagers hadden zelfs lokganzen gebruikt. Ze hebben veel ganzen geschoten die nu broeden. Dubbel naar. Inmiddels heeft Pro Krimpenerwaard Animal Rights ingeschakeld.

Overal in de Krimpenerwaard schieten vele jagers op zaterdagen en doordeweekse dagen ganzen en andere diersoorten. Op dit moment hebben vele ganzen al jongen, zodat de jongen zonder ouders achter blijven en sterven. Ook verjagen en schieten de jagers de ouderganzen van hun nesten af, ook met honden, zodat de kuikens of eieren achter blijven en daarna vaak ook nog gedood of vernield worden. Gebruik van lokganzen en lokgeluiden is door de provincie Zuid-Holland blijkbaar toegestaan. Het onnodig lijden van de ganzen, zoals het spartelend levend meesleuren van aangeschoten ganzen naar de auto, is bij wet verboden, maar wordt door de jagers ook op grote schaal gedaan.

Op 5 april stond in het Het Kontakt een oproep van Krimpenerwaard Wildbeheereenheid om in de broedtijd honden aan de lijn te laten en katten binnen te houden. Harm Koelewijn, bestuurslid van WBE Krimpenerwaard: Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat honden en katten grote schade kunnen aanrichten in de natuur. Als de hond losloopt kan de baas of bazin niet voorkomen dat deze een jong wild dier grijpt. Houd het dier dus aan de lijn”.

De oproep is tegenstrijdig, omdat jagers immers hetzelfde doen: wilde dieren doden, ook in het broedseizoen. Het gaat zelfs zover dat de jagers zich de groene Boa’s noemen. Het moet niet gekker worden.

Deze activiteiten (doden, dood martelen & vernielen en roven van eieren) vinden in de Krimpenerwaard niet alleen op weilanden van boeren plaats, maar ook in vermeende ‘natuurbeschermingsgebieden’ van de Stichting Zuid-Hollands Landschap.

Wat is het standpunt van de Provincie. In het Provinciaal blad van Zuid-Holland stond op 16 maart 2022 een ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, provincie Zuid-Holland.

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een ontheffing ex artikel 3.3, eerste lid, in samenhang met artikel 3.17, eerste lid, onder a, van de Wnb te verlenen voor het bewerken van nesten en eieren van de grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans in de periode van 1 februari tot en met 30 juni en het doden van grauwe ganzen in de zomerperiode, het doden van brandganzen in de maanden juli tot en met oktober, het doden van kolganzen in de maanden maart tot en met oktober en het doden van Canadese ganzen gedurende het gehele jaar. De ontheffing wordt verleend tot en met 31 december 2027 in het belang van het voorkomen van belangrijke landbouwschade, ter bescherming van de vliegveiligheid en in het belang van het voorkomen van schade aan de flora en fauna en heeft betrekking op de provincie Zuid-Holland.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 16 maart 2022 tot en met 26 april 2022 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01021238, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeenten in Provincie Zuid-Holland. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Pro Krimpenerwaard doet wat in het verkiezingsprogramma staat en komt op voor het dierenwelzijn en is dus tegen de jacht. Wij hebben alle relevatie stukken opgevraagd bij de provincie. Wij hebben de burgemeester o.a. gevraagd of wij hier als gemeente in zijn gekend, wat onze rol hierin is en wat het standpunt van het College is. Er moet namelijk een hele hoge schade zijn vastgesteld voordat toestemming kan worden gegeven voor het doden van dieren. Ook wordt aan de burgemeester en de provincie gevraagd een opgave te doen van alle aangevraagde en uitbetaalde vergoedingen i.v.m. landbouw schade door de in de beschikking genoemde vogels. Intussen zijn de stichtingen Fauna4Life, Animal Rights alsook de Stichting Dierenradar op de hoogte gesteld en verzocht hiertegen te ageren.

Een van de ambtenaren van provincie ZH die fanatiek aan de lopende band ontheffingen voor afschot van ganzen, zwanen en andere diersoorten verleent is zelf een fanatiek jager, die in Gouda woont en in deze omgeving jaagt.

De Faunabescherming procedeert al jarenlang dapper tegen  ontheffingen tot afschot van vele diersoorten (waarvoor groot respect!), maar is vanwege de grote hoeveelheid aan ontheffingen in alle provincies en de onnoemelijke hoeveelheid geld en werk dat dit kost niet in staat om tegen alle ontheffingen te procederen. De Faunabescherming heeft een zeer goede, maar kostbare advocaat die voor hen procedeert.

Pro Krimpenerwaard overweegt a.s. dinsdag 26 april tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen om de gemeente bijvoorbeeld in beroep te laten gaan tegen het voornemen van de provincie. Indien er schade is dan bestaat er een schadevergoedingsregeling. Die regeling moet toegankelijker worden gemaakt ipv de huidige papierwinkel.

Ook verwijst Pro Krimpenerwaard nog naar een uitspraak van de Raad van State op 18 oktober 2018. Toen werd het afschieten van de ganzen direct stopgezet in de provincie Utrecht, wegens onvoldoende onderbouwing. Dat speelt ook in deze zaak. De Faunabescherming vindt ook dat de noodzaak van afschieten van duizenden ganzen onvoldoende is aangetoond. Ook moet gebruik worden gemaakt van alternatieven.

Pro Krimpenerwaard zal hierover raadsvragen stellen aan het college.

Zie dit filmpje als bewijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.