De meerjarenbegroting is niet sluitend!

Meerjarenbegroting 2022-2025

Deze begroting is opgesteld los van de nog niet ontvangen septembercirculaire.  Daarover later meer. De provincie heeft over de vorige meerjarenbegroting zijn zorg uitgesproken over de financiële huishouding en het verantwoorden van uitgaven jeugdzorg etc. Als dat zo doorgaat worden we onder toezicht geplaatst. De begroting is toen aangepast.

Pro Krimpenerwaard heeft een beleidsarme en een niet inspirerende begroting ontvangen.  Dat is volgens het college gedaan om de nieuwe coalitieonderhandeling in 2022 niet in de weg te zitten. Het saldo van jaarschijf 2022 van € 550.000,– wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve vrij vermogen. Deze middelen blijven beschikbaar voor een nieuw bestuur dat na de verkiezingen aantreedt, schrijft het college. Dat vindt PK een fopcadeau. Niet wordt verteld dat € 3 miljoen uit de Algemene Vrij Besteedbare Reserve wordt gehaald, inclusief dit cadeautje van 1/2 miljoen, om de begroting sluitende te maken.

Wij denken trouwens anders over de gekozen insteek. De coalitieonderhandelingen volgend jaar kunnen de nu vast te stellen begroting 2022 altijd nog wijzigen. Nu kan het 1e half jaar als verloren worden beschouwd, terwijl er veel opgaven liggen: klimaat, woningbouw starters/senioren- bestrijding van armoede –  uitvoeren verkeersveiligheidsplannen en vergroening om maar wat te noemen.

Het college schrijft aan de inwoners: ”Het college is er trots op dat het ook voor 2022 weer is gelukt om een sluitende begroting met een klein overschot van € 416.000, aan te bieden. De lastendruk blijft ruim onder die van andere gemeenten (in de regio en landelijk).

Maar dat klopt niet

De lastendruk neemt met de inflatiecorrectie van 1,6% toe voor OZB/tarieven riool en afvalstoffenheffing. Daarmee komen we volgens het college ruim onder die van andere gemeenten in de regio en ook onder het landelijke gemiddelde. Dat komt door de afschaffing van de hondenbelasting en geldt dus voor een beperkt aantal huishoudens. Dat moet het college ook vertellen. Daarnaast klopt de opmerking van het college ook niet als naar de woonlasten van de meerpersoonshuishoudens wordt gekeken. De gemeentelijke woonlasten zijn € 818,– en landelijk gemiddelde € 810,–. Dat scheelt niet veel, maar toch is het onjuiste informatie.

Op de sluitende meerjarenbegroting valt heel wat af te dingen.

PK stelt vast dat de negatieve saldi in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 worden gedekt door een greep van € miljoenen te doen uit de Algemene Vrij Besteedbare Reserve. Er wordt zodanig geschoven met de algemene reserve dat het lijkt op het optrekken van een rookgordijn. Hierdoor neemt de Algemene Reserve Vrij Vermogen fors af: in 2021 was het nog € 16 miljoen en in 2025  nog maar € 324.000,–.

Zonder de greep uit de reserve zouden alle jaarschijven zwaar in de min eindigen. Daarnaast is er sprake van een forse toename van de financiële onzekerheid waardoor de financiële positie, die al negatief is, verder onder druk komt te staan:

*Onzekerheid over de herijking van het Gemeentefonds

*Zorgen over de stijgende WMO kosten, ondanks extra incidentele bijdrage van het Rijk

*Onzekerheid door een gebrek aan info over de gevolgen van COVID-19. De kosten bedragen over 2020 en 2021 3 miljoen. De vraag blijft of het Rijk al die kosten vergoed.

*De invoering van de Omgevingswet is onzeker en de gemeente heeft hier veel tijd/geld in gespendeerd.

* Gevolgen Arbitragecommissie voor € 3.2 miljoen ingeboekt voor Jeugdzorg.

*Incidentele mutaties in het nadeel van de begroting worden gedekt uit de reserves voor een ½ miljoen.

* Schuiven met de Kapitaallasten om de begroting sluitend te maken, door o.a. afschrijvingen van 40 jaar op te rekken naar 42 jaar

* De mutaties m.b.t. de bestemming van het begrotingssaldo, pag. 10, is nog niet verwerkt in het overzicht reserves en voorzieningen. Zo wordt de begroting 2022 sluitend gemaakt.

* De kosten van veel voornemens van beleid zijn niet ingeboekt.

* De gemeente zal eventuele financiële tegenvallers moeilijk kunnen opvangen, omdat de algemene reserve behoorlijk meerjarig is verlaagd en dan neemt ook de weerstandscapaciteit af.

* Serieuze loonsverhoging om ambtenaren te behouden en/of aan te trekken – nu is de leegloop ook aan eigen krenterigheid te danken. De vraag is 2,75% en het aanbod is 0,5%. Rekening wordt gehouden met 1%. Iedere 1% meer kost structureel € 300.000,–.

* Extra ambtenaren nodig (voorlopig incidenteel voor 2022 van ruim € 1 miljoen en gedekt uit de reserves) voor uitvoering van wettelijke taken en dienstverlening. Ook is extra formatie nodig voor ondermijning en maatschappelijke voorzieningen. (binnen de organisatie oplossen zegt PK er is nog voldoende budget beschikbaar). Het zou gaan om 12 vacatures extra, bovenop de 35 die nog moeten worden ingevuld.

* Zijn de investeringskosten nieuw gemeentehuis en/of renovatie door milieueisen gemeentelijke kantoren (27 miljoen en 2 miljoen voorbereiding) – milieustraat ??? en 4 miljoen voor huisvesting buitendienst in de begroting opgenomen?

Het is zeer waarschijnlijk dat de zogenaamde geheime bezuinigingenlijst volgend jaar moet worden ingezet om de begroting meerjarig sluitend te maken, schrijft het college. Nu komt het net voor de gemeenteraadsverkiezingen niet uit, zegt Pro Krimpenerwaard.

Pro Krimpenerwaard heeft de laatste jaren diverse bezuinigen voorgesteld, maar die worden helaas niet overgenomen. Zoals: fatsoenlijk bestuur 2 miljoen -slim inkomen ½ miljoen, terugdringen juridische procedures 300.000,–, geen 5 maar 4 vakwethouders, kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten, dat betekent voor verzekerden geen lastenverhoging, geen overname Steinsedijk bespaart zeker 8,5 miljoen, beperken inhuur personeel en terugstorten van 31 miljoen reserveringen bij de gemeenschappelijke regelingen. Zij zijn uitvoerders van beleid.

Dan de septembercirculaire. De rijksbijdrage aan de gemeente neemt behoorlijk toe. Daar is Pro Krimpenerwaard blij mee, maar dat is nog onvoldoende om van een sluitende begroting te spreken.

  • 2022    –  4 miljoen   – saldo wordt:     €   2.740,–
  • 2023    –  1,6 miljoen   – saldo wordt:                81,–
  • 2024    –  1,5 miljoen   – saldo wordt:                95,– -/-
  • 2025    –  1,6 miljoen   – saldo wordt:               560,–

Nu is sprake van een gatenkaas begroting. Op deze wijze kan geen meerjarig verantwoord beleid worden gevoerd. Deze begroting heeft zeker niet onze instemming.

Bovendien vinden wij dat alle jaarschijven positief sluitend moeten zijn. Wij dienen hierover een motie in.

Het roer moet om en de gemeenteraadsverkiezingen komen zeker niet te vroeg. Tijd voor nieuw beleid en een echt sluitende begroting, zonder een greep te doen uit de algemene reserve, zonder lastenverhoging bovenop de inflatiecorrectie.  Pro Krimpenerwaard dient in totaal 8 moties in, waarvan een voor het uitgaansleven van onze jongeren en een over het recht van onze inwoners op een woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.