Onderzoek van Pro Krimpenerwaard naar het vergunningenbeleid bouw van een 2e woning in het buitengebied wordt door wethouder de Wit (VGBK) tegengewerkt!

wethouder de Wit (VGBK)

Pro Krimpenerwaard heeft op 6 september 2021 technische vragen gesteld over agendapunt 8 van de commissie R&F van 14 september 2021 “Bouw extra woning Provincialeweg 15b in Bergambacht”. De beantwoording is noodzakelijk om het werk als raads-/commissielid te kunnen doen. Wethouder de Wit heeft in de commissie gezegd de gestelde vragen niet te beantwoorden.

Vervolgens hebben wij, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 28 september, opnieuw op 16 september 2021 de vragen gesteld op grond van artikel 169/180 van de Gemeentewet. Die informatie is nodig om te kunnen vaststellen of dergelijke aanvragen volgens de vastgestelde regels plaatsvindt en of in alle gevallen sprake is van het gelijkheids- en rechtzekerheidsbeginsel. Is er sprake van willekeur dan is het aan de raad om in te grijpen.

Pro Krimpenerwaard is van mening dat de raad en het individuele raadslid niet belemmerd moeten worden in zijn belangrijke rol van tegenmacht naast de macht van het college.

Wij hebben noodgedwongen op 11 oktober 2021 de vraag gesteld op grond van artikel 169 en 180 van de Gemeentewet.

“Wij willen inzicht hebben in alle formele en informele aanvragen van burgers over het bouwen van een 2e woning in het buitengebied van de afgelopen 5 jaar, sinds de start van de gemeente. Zeker van belang gezien de vergelijkbare aanvraag door een raadslid. Het gelijkheids- en rechtzekerheidsbeginsel moet uitgangspunt zijn.”

Het college antwoordt: “Beantwoording van deze vraag zal veel tijd van de afdeling vragen. Het college gaat de afdeling vragen een inschatting te maken hoeveel tijd het kost (en daarmee tegelijk hoeveel geld) om de gevraagde informatie te inventariseren. Wanneer deze inschatting gemaakt is zal het college een raadsvoorstel laten opstellen met de vraag of een krediet beschikbaar kan worden gesteld om een externe kracht in te huren die het werk kan uitvoeren. Op voorhand is helder dat dit niet gedaan kan worden met de bestaande formatie.”

De visie van Pro Krimpenerwaard:

Voor het oog lijkt het erop dat het college bereid is de gevraagde informatie te verstrekken, maar onder een aantal voorwaarden. Naar onze mening is de gekozen procedure niet overeenkomstig de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet. Dit gaat voorbij aan het recht van ieder raadslid om volledig te worden geïnformeerd en zelfs vóór de raadsbehandeling. Als de raad het krediet niet beschikbaar stelt dan nog is het college verplicht de gevraagde info te verstrekken. Het zou strijdig zijn met de wet als ons zogenaamde politieke Wob-verzoek op grond van de kosten ter zijde wordt geschoven.

Ook kan het onderzoek naar onze mening binnen de begroting worden uitgevoerd. Het personeelsbudget is toereikend, zeker gezien het aantal van ten minste 30 vacatures. Pro Krimpenerwaard heeft het gevoel dat het college door de gekozen procedure alsnog probeert die informatie niet te verstrekken of vertraagd gaat uitvoeren.

Aanvullend het volgende:

Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dit is het toetsingskader van de uitzondering, die het derde lid op deze informatieplicht toelaat. Dit lid luidt: Zij (het college en elk van zijn leden) geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken in strijd is met het openbaar belang. Het enige correctief op de informatieplicht is dus het openbaar belang en niets anders. De conclusie is helder. Het college/burgemeester moet leveren.

Pro Krimpenerwaard is en blijft van mening dat de gevraagde informatie verstrekt moet worden. Wij hebben sterke aanwijzingen dat er sprake kan zijn van willekeur. Het toetsen op basis van de ruimtelijke kwaliteit is erg discutabel en maakt willekeur mogelijk wanneer niet aan de basiscriteria wordt voldaan zoals bijvoorbeeld de ruimte voor ruimte regeling. Mag straks eenieder gewoon een 2e of 3e woning op zijn erf bouwen als deze maar past in de “landelijke” omgeving? Of moet hiervoor sprake zijn van het weghalen van oude (agrarische) bebouwing. Wanneer hier geen sprake is van een heldere regelgeving, dan kan hier dus ook niet op worden getoetst. Juist hiervoor zijn er in het verleden duidelijke afspraken gemaakt waarbij de omvang van te slopen bebouwing in relatie tot de omvang van nieuwe bebouwing helder is vastgelegd.

Pro Krimpenerwaard staat voor transparant beleid; ook in de ruimtelijke ordening. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Vragen:

  1. Is uw college van mening dat op grond van de artikelen 169 en 180 de gevraagde informatie aan het raadslid moet worden geleverd?
  2. Zo nee, dan graag een onderbouwing.
  3. Hoeveel budget is op de post personeelszaken voor dit jaar nog beschikbaar?
  4. Is volgens de Gemeentewet het financiële aspect een argument volgens de Gemeentewet om de gevraagd informatie niet te verstrekken?
  5. Pro Krimpenerwaard vraagt u dringend de gevraagde informatie per omgaande te verstrekken en, als dat noodzakelijk is, extern via een bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.