Algemene Beschouwingen- meerjarenbegroting 2019-2022

Zwaan met jongenSPREEKTEKST

Algemene Beschouwingen– meerjarenbegroting 2019-2022

De titel van onze algemene beschouwingen:

 GEEN VINEX WIJK, MAAR EEN GROEN KLOPPEND HART

 Het college biedt een structureel sluitende meerjarenbegroting aan. Jammer dat de septembercirculaire niet in de begroting is verwerkt. Dat had simpel via een bijlage gekund. Waarom Niet?

Wij hebben vooraf schriftelijke vragen gesteld en de beantwoording was matig. Met name de vragen over de besteding van de 2.5 miljoen voor het uitvoeren van het collegeprogramma. De inflatiecorrectie is 2,4%. Een positief saldo in 2019 van € 123.000,– afgezet tegen een totale uitgave van € 139,1 miljoen. De algemene reserves nemen in 2019 verder af. Van 19,7 miljoen in 2016 naar 9,2 miljoen eind 2019. Ook de bestemmingsreserves nemen af van 42 miljoen in 2019 naar 31 miljoen in 2022. De schuldenpositie t/m 2021 gaat van 65.9 miljoen naar 78.4 miljoen.

De financiële positie is minder rooskleurig dan in de fleurige folder aan de inwoners wordt voorgespiegeld. Inmiddels weten wij dat de begroting 2018 ipv een positief saldo van € 180.000,– afsluit met een negatief saldo van bijna 1 miljoen (2e tussenrapportage).

Wij gaan in op de hoofdlijnen

 PK vindt het voor de hand liggend dat de meerjarenbegroting 2019-2022 “voor kennisgeving wordt aangenomen”, om later een aangepaste begroting vast te stellen. De argumenten daarvoor zijn in de Algemene Beschouwing verwerkt.  Indien onze visie niet wordt gedeeld zal ten minste het bedrag van 2,5 miljoen voor de uitvoering van het collegeprogramma moeten worden geparkeerd en later met een aangepaste visie aan de raad worden voorgelegd. Ook de formatie-uitbreiding roept vragen op. De toename van formatie in 2019 met 8,5%, ongeveer 2 miljoen, is niet onderbouwd en wijzen wij nu af. De lokale lastenstijging met 2,2 miljoen boven het landelijke gemiddelde is onbespreekbaar en wijzen wij af.

Wij stellen vast dat in het gepresenteerde collegeprogramma (vervolg op het coalitieakkoord) en de meerjarenbegroting een inspirerende visie ontbreekt op alle terreinen van beleid. De lokale democratie wordt ingeperkt. Geen passend antwoord op veiligheid, sociaal beleid, dierenwelzijn/biodiversiteit en milieu. De toelichting op de diverse toename/afname van posten is zeer algemeen en samenvoegend beschreven. Dat geeft geen duidelijk handvat voor een raadslid voor zijn begrotingswerk.

 De lokale democratie: Pro Krimpeneerwaard brengt dit belangrijke onderwerp voortdurend onder de aandacht en zal dit blijven doen.

 De coalitie, die onder leiding van de VGBK risicovol tot stand kwam, is na een half jaar haar meerderheid kwijt. Hierdoor komt het coalitie- en collegeprogramma te vervallen. Dus ook de bouwstenen onder de meerjarenbegroting 2019-2022. Eerst moet de Groningse hoogleraar prof. Mr. Douwe Jan Elzinga als informateur/verkenner in de meest brede zin onderzoek doen naar een coalitie die nu wel kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad. Eind van het jaar moet hierover meer duidelijk zijn. De hoge kosten zijn voor rekening van de inwoners met dank aan de VGBK.

PK is voor een zo’n openbaar mogelijk coalitieoverleg, een raadsbreed programma op hoofdlijnen en bestuurders die hierbij passen. Bij ons staat het gemeenschapsbelang voorop.

Dan de MIRT en het document Panaroma Krimpenerwaard.

De VGBK, VVD, CU, Lokaal op 1 hebben in de raadsvergadering van 16 oktober besloten om in te stemmen met een pré-verkenning naar een tweede oeververbinding tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk en daaraan gekoppeld de bouw van 10.000 extra woningen op 200 ha bouwgrond. En daarmee de toename van het aantal auto’s met 15.000. Dat betekent de toename van CO2-uitstoot in plaats van een afname. Ook de aanleg van een autoweg van Lekkerkerk naar de A20 via Ouderkerk, dwars door het Loetbos, is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Dat betekent een aantasting van het Nationaal Park, het Groen Hart. Wij zijn wel voor een digitale snelweg voor inwoners en bedrijven! Daarmee is nu een serieuze gestart gemaakt.

De inwoners zijn over de MIRT niet geraadpleegd (het college heeft de mond vol over participatie) en de raad moest, binnen 3 weken, zonder effectenonderzoek, een besluit nemen. Dat raadsbesluit is uiterst onzorgvuldig tot stand gekomen. Strijdig met de Woonvisie (3.000 woningen tot 2030), de Strategische Visie en de uitwerking daarvan in het Panorama Krimpenerwaard. Dat Panorama-document vindt de bouw van 10.000 woningen ongewenst en heeft dat zelfs in een principe vertaald. “Wijk niet voor druk van de omliggende steden”. Dan daaronder “punt 4: De Krimpenerwaard is een karakteristieke groene long tussen grote steden die vooral groen en open moet blijven met behoud van biodiversiteit. Opvang van ruimtelijke druk vanuit steden doet daaraan afbreuk”. Zo zijn er meer citaten te geven. Graag een reactie!

Het document Panorama is een burgerinitiatief en het proces wordt door het college ondermijnd. Het college heeft met voorkennis van zaken bewust aangestuurd op een afrondende besluitvorming over de MIRT en daarmee het proces Panorama Krimpenerewaard ter zijde geschoven.

De officiële presentatie van het document Panorama Krimpenerwaard op 28 november zal niet feestelijk zijn met dank aan het college en de krappe meerderheid van de raad.

De gemeente staat ook voor een grote maatschappelijke opgaaf waaronder: aanpak bodemdaling, herstel van natuur, uitvoeren gebiedsovereenkomst, serieuze maatregelen nemen in het belang van de klimaatverandering, betaalbare huizen voor alle doelgroepen, armoede/schulden aanpakken, verbeterplan dierenwelzijn, afnemende veiligheid, onderwijshuisvesting en de zorginstellingen naar waarde subsidiëren.

Door o.a. de indexering van de OZB wordt een hogere structurele opbrengst van € 530.000 verwacht, inclusief de afschaffing van de hondenbelasting met 1/10 deel. PK wil volledige afschaffing binnen deze raadsperiode (er staat geen tegenprestatie van het college tegenover) en de indexering loslaten totdat de lokale lasten meer in de pas lopen met het landelijke gemiddelde. Wij staan in 2019 op plaats 259 van de 387 gemeenten.

Milieu De gemeente heeft als doelstelling geformuleerd in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat gaat met de voorgestelde maatregelen bij lange na niet lukken. Zo ontbreekt het aan een concreet plan om schone energie te stimuleren. Zoals een zonnepanelenprojecten.  Wij dienen daarom een amendement in om hiervoor middelen te reserveren (PM post) passend binnen de solvabiliteit.

Maak een eind aan varend ontgassen door de binnenvaart-Actiegroep van tientallen inwoners van Lekkerkerk – aangesloten bij burgerinitiatief Stop Ontgassen– hierdoor komen tientallen tonnen kankerverwekkende stof benzeen vrij – de veroorzakers zijn: scheepvaart/petrochemische industrie en de handel. Voor de binnenvaart is er slechts een ontgassingsinstallatie in Moerdijk waar legaal kan worden ontgast. Veel te weinig en lost het probleem niet op. Er is landelijke regelgeving in de maak, maar het duurt te lang!

De gemeente moet deze actie ondersteunen. Reactie college. Motie

Wij zijn blij dat de gemeente volgend jaar een start maakt met het stimuleren van het insectenleven op haar gronden. Zoals u heeft kunnen lezen staan er volgens de Vogelbescherming wederom 9 nieuwe Nederlandse vogels, vooral door het gebrek aan voedsel, op het punt van uitsterven. De zorg voor voedsel voor onze vogels en andere dieren moet prioriteit krijgen.

Verder stellen wij vast dat het college eindelijk de Dierenwelzijnsnota gaat aanpassen en daaraan een bedrag koppelt voor de uitvoering. In mei volgens jaar zullen wij hierover spreken. Wij willen vooruitlopend daarop het volgende meegeven.

Om identificatie van (zwerf)dieren te vergemakkelijken en de zwerfdierenproblematiek tegen te gaan wil Pro Krimpenerwaard dat de gemeente het chippen van katten en honden stimuleert, bijvoorbeeld door een jaarlijkse chipactie. Ook is daarbij belangrijk dat sterilisatie of castratie van katten en honden wordt gestimuleerd. Ook zijn wij voor een waarderingssubsidie voor de opvang van katten door kattenopvang Wetland Cats in Gouderak. De toename van verwilderde katten is een groeiend probleem.

Ook de afvalscheiding moet beter worden toegesneden op de behoefte. Bijvoorbeeld conservenblikken bij plastic zoals in Gouda. Dit werkt kostenverlagend voor de inwoners. Je moet inwoners verleiden om actief mee te doen door kostenverlaging. Een motie wordt ingediend.

De kosten van de begraafplaatsen blijft ongewijzigd, terwijl de gemeente hier fors op toelegt. De dekking is 40% van de kosten. Jaarlijks legt de gemeente 1 miljoen hierop toe. Pro Krimpenerwaard wil dat de tarieven worden verhoogd tot een dekking van 60%. De inwoners kunnen zich tegen deze kosten verzekeren. Start hier mee in 2019! Waarom niet?

Kwijtschelding van de geheven belastingen is gebaseerd op 100% bijstandsnorm Waarom wordt hierboven geen geleidende schaal gehanteerd? Verdien je iets meer dan houd je netto minder over dan iemand met een bijstandsuitkering. Werken moet lonen! Graag een reactie van het college.

Wij blijven van mening dat het eigen vermogen/reserves van verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen moet worden beëindigd. De argumenten hebben we regelmatig gewisseld. Die miljoenen opbrengst moet voor een groot deel worden besteed aan het thema duurzaamheid.

Een enkele vraag:

Kan een overzicht per jaar van de woningbouwplannen tot 2030 worden gepresenteerd, met een onderverdeling naar de soort woningen en de locaties?

Wij zijn platgebeld omdat het college het verstrekken van kerstbomen in de kernen niet meer als haar taak zien. Graag hierop een reactie. Motie??

Overzicht amendementen:

  1. Inflatie van 2,4% niet toe te passen voor OZB -2019
  2. Schone energie/zonnepanelen
  3. Zonnepanelen/OZB
  4. Formatie-uitbreiding

Overzicht moties:

  1. Varend ontgassen
  2. Welzijnsinstellingen/status aparte
  3. Conservenblikken bij plastic
  4. Ombudsfunctie sociaal domein

Conclusie

Pro Krimpenerwaard stelt de begroting formeel vast en dat betekent dat wij die voor kennisgeving aannemen. Wij komen hierop terug nadat een nieuw raadsprogramma is vastgesteld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.