Interpellatiedebat op verzoek van Pro Krimpenerwaard en het CDA

Ad Struijs, fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard, in debat met burgemeester Cazemier.

In de raadsvergadering van 25 september vindt op verzoek van Pro Krimpenerwaard en CDA  een interpellatiedebat plaats over de plaatsing van 2 Skaeve Huse aan de Veerweg in Bergambacht. Skaeve Huse zijn sobere eenpersoons vrijstaande wooneenheden van 30 tot 50m2 gebouwd voor een doelgroep die niet in staat is in een groep of buurtverband te wonen en daardoor overlast veroorzaakt voor de buurt. De omgeving moet prikkelarm zijn. Pro Krimpenerwaard vindt dat deze scheve huisjes in het algemeen echt nodig en van waarde zijn. Maar de omwonenden moeten op een uiterst zorgvuldige manier in dat proces worden meegenomen en het moet een passende locatie zijn.

Voor deze interpellatie zijn vele argumenten.

Argument 1

Het college vindt dat het plaatsen van 2 Skaeve Huse de bevoegdheid van het college is. Pas nadat de bewoners zich zijn gaan roeren en hierover door het CDA schriftelijke zijn gesteld heeft Pro Krimpenerwaard schriftelijk verzocht dit dossier op de agenda van de raadscommissie te plaatsen. De gemeenteraad is namelijk het hoogste bestuursorgaan en gaat over alles was zich in de gemeente afspeelt.

Argument 2

Pro Krimpenerwaard is door bronnen geïnformeerd over de persoon die wordt gehuisvest in een van de twee Skaeve Huse. Hij komt uit de gemeente, zoals al door het college is gemeld. Overige informatie over de persoon wordt door Pro Krimpenerwaard nu niet bekend gemaakt, maar het roept veel vragen op (PK wil in een besloten vergadering informatie hierover). Op onze vragen in de raadscommissie over de nieuwe bewoners werd door de burgemeester gezegd dat de te plaatse persoon niet bekend was en de wethouder sprak dat tegen. Dat is uiterst merkwaardig, omdat de burgemeester op grond van zijn positie hierover vooraf volledig wordt geïnformeerd. Pro Krimpenerwaard vindt  dat er bepaalde situaties kunnen zijn om de omwonenden ook volledig te informeren. Zij kunnen zich hierop instellen. Ook het draagvlak wordt vergroot door een transparant opererend gemeentebestuur.

De persoon in kwestie wist (volgens bronnen) vorig jaar al dat hij naar deze locatie zou gaan. Indien die informatie juist is dan is het onderzoek een schijnvertoning. 21 mogelijke locaties werden aan de hand van de “zorgvuldig” opgestelde criteria van argumenten voorzien en daar kwam deze locatie uit. Dit proces kan mogelijk niet oprecht zijn geweest.

Argument 3

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat de communicatie van het college met de omwonenden te kort is geschoten. Dat beperkte zich tot een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst voor het inwinnen van informatie en een brief dat de 2 Skeave Huse op die locatie worden geplaatst. Vervolgens werden de inwoners door het college gerustgesteld met de mededeling dat tegen het besluit nog een bezwaar- en beroepsprocedure openstond. Ter plekke werden instructies voor het maken van bezwaar uitgedeeld. Op zich een prima service, maar dat doet wel de wenkbrauwen fronsen als alle bezwaarmakers (41) als geen belanghebbenden zijn weggezet. Zij hebben inmiddels een brief ontvangen. Op grond van jurisprudentie wist het college al dat de omwonenden niet belanghebbend waren. Zij grenzen niet aan het bouwperceel/straal van 100 meter en hebben geen uitzicht op de Skaeve Huse.

Het college presenteerde zich als een betrouwbaar en een zorgvuldig opererend bestuursorgaan met een zwart randje. Het college kende vooraf de jurisprudentie, waaronder een uitspraak van de Raad van State in een vergelijkbare zaak in Nijmegen. Als dat al bij het college bekend is dan moet uiterst zorgvuldig in deze gevoelige zaak worden gehandeld.

Argument 4

Pro Krimpenerwaard is van mening dat bij de keuze voor deze locatie van de Veerweg het college verzuimd heeft te onderzoeken of en in hoeverre er sprake is van een noodzakelijke prikkelarme zone. In de korte nabijheid van de locatie zijn aanwezig: het afvalbrengstation, diverse diensten van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat, het parkeerterrein voor vrachtwagens, een hele rumoerige JOP en de brandweer. Hier is sprake van een 24/7 actieve omgeving.

Argument 5

De burgemeester heeft in de vergadering van de raadscommissie de toezegging aan de bewoners gedaan dat de veiligheid wordt gehandhaafd. Dit is voor Pro Krimpenerwaard een zeer belangrijke voorwaarde.  Ook dit argument kan naar het land van de fabelen worden verwezen. De omwonenden klagen al jaren over overlast van de JOP waar gedeald wordt, gezopen, drugsgebruik, overmatig lawaai veroorzaakt door straatraces ‘s-nachts.  De bewoners hebben regelmatig de politie gebeld, zonder gewenst effect. Het was ook niet mogelijk hierover in gesprek te gaan met de burgemeester en wethouder. Er is volgens de burgemeester ’s-avonds maar 1 politieauto voor de gemeente beschikbaar. De bewoners hebben geen vertrouwen in de toezegging van de burgemeester, want hij kan dit nu ook niet nakomen. Hij kan niet aantonen dat de veiligheid van alle direct omwonenden gewaarborgd wordt. Dus moet elk risico die de veiligheid in gevaar brengt worden uitgesloten.

Argument 6

Blijkens de discussie in de raadscommissie moest de wethouder toegeven dat het begeleidingstraject niet is ingevuld. Uiterst onzorgvuldig. Starten met het Skaeve Huse traject en het flankerend beleid later regelen is onverantwoord. Het college roept de bewoners op om zitting te nemen in een nog op te richten bewonerscomité.  Ons is bekend dat de meeste zo niet al deze bewoners zich inmiddels hebben afgemeld uit grote onvrede met de gang van zaken. Maar het college heeft hier geen boodschap aan en gaat door op de ingeslagen weg.

Argument 7

De Raad gaat primair over het herbestemmen en gebruik van een locatie. Het College is door de Raad bevoegd om in sommige gevallen, onder voorwaarden, op een door de Raad bestemde locatie (tijdelijk) waarop al een hoofdgebouw is gevestigd anders te gebruiken of iets meer te bouwen dan in het bestemmingsplan is toegestaan.

Waarbij van belang is dat de bevoegdheid tot het extra bouwen t.b.v. een woonfunctie in het buitengebied de Raad is en deze heeft deze bevoegdheid expliciet niet aan het College overgedragen.

Naar de ons bekende feiten is het College in deze zaak onbevoegd en hebben wij op dit moment ook geen inzicht in het voldoen aan de extra voorwaarden die de Raad aan dit soort vergunningen heeft gesteld.

Het kan zelfs zo zijn dat ook de Raad niet bevoegd is om zonder een formele herbestemming dit beoogde gebruik toe te staan, namelijk in het geval dat er nu geen sprake is van een hoofdgebouw op dit terrein.

De locatie voor de 2 Skaeve Huses aan de Veerweg in Bergambacht is gelegen ten zuidwesten van het afvalbrengstation. Die locatie in het bestemmingsplan ligt nog net in het buitengebied en heeft de bestemming bedrijf. Zover wij zijn geïnformeerd is de verleende vergunning nietig.

Pro Krimpenerwaard heeft hierover vele vragen aan het college gesteld d.d. 18 september met het dringende verzoek hierop vóór de raadsvergadering  te antwoorden. Onze vragen vloeien ook voort uit het arrest Nijmegen.

Pro Krimpenerwaard wil de inhoud kennen van de afgegeven vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.  Bijvoorbeeld, heeft het College dit wonen of maatschappelijk genoemd? Voor het  debat is het noodzakelijk vooraf te beschikken over de afgegeven vergunning en motivering voor de bouw van 2 Skaeve Huse. Verzocht is deze met spoed toe te sturen.

Argument 8

Draagvlak ontbreekt bij de omwonenden en dan is huisvesting per definitie ongewenst; ook voor de te huisvesten personen die aangewezen zijn op een prikkelarme omgeving. Het vertrouwen in het college ontbreekt. Ondanks de soms heftige reacties van de bewoners en het gevoerde debat in de vergadering van de raadscommissie besloot het college haar beleid niet bij te stellen. Inmiddels hebben de bewoners een brief ontvangen dat het project doorgaat.

Pro Krimpenerwaard is dan ook van mening dat een extern onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden. Het dossier moet kritisch worden bekeken en de vragen van de gemeente en bewoners moet van een antwoord worden voorzien.

Samenvattend: burgemeester (burgervader) en wethouder dienen pal te staan voor de belangen van haar inwoners. Een wijk dient niet geofferd te worden aan de huisvesting van een persoon. Als draagvlak ontbreekt moet ook in het belang van de nieuwe bewoner een meer passende locatie worden gezochten. Die locatie moet voor 100% aan de te stellen eisen voldoen.

Wij zijn van mening dat dit besluit aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd en maken ons samen met de bewoners zorgen over de impact van deze huisjes op de naastgelegen wijk Dijklaan West. De door het college gevolgde procedure heeft het karakter van een verrassingsoffensief naar zowel de belanghebbende bewoners als naar de gemeenteraad. Dit vergroot ook de kloof tussen bestuur en burger. Al die mooie rapporten om die kloof te overbruggen kunnen in de kliko.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.