Nieuw gemeentehuis. Architectenselectie en bestemmingsplanprocedure

Locatie Nieuw gemeentehuis Veerweg Bergambacht

Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om te komen tot een centrale huisvesting van de gemeentelijke kantoor- en vergaderfuncties (nieuw gemeentehuis). Pro Krimpenerwaard heeft tegengestemd, omdat het nu niet de tijd is om fors te investeren terwijl de kosten uit de pan rijzen. Voor de ontwerpfase is een bedrag van 1,7 miljoen uitgetrokken. De investering zelf bedraagt € 27.320.000,– . De jaarlijkse lasten van het nieuwe gemeentehuis mag niet meer bedragen dan € 1.081.000,–. Dat zou volgens het college gelijk zijn aan de geraamde kosten voor de verbouw van de 4 bestaande locaties. Inmiddels zijn de kosten al fors opgelopen door de stijgende rente, loon- en materiaalkosten. De gemeente stevent volgend Pro Krimpenerwaard af op een debacle. Ook de financiële verantwoording ontbrak en de noodzaak was onvoldoende onderbouwd.

Op 6 juli jl. heeft de raad (Pro Krimpenerwaard was tegen) ingestemd met de locatie van het nieuwe gemeentehuis. Dat is de locatie Veerweg in Bergambacht. Het ontwerp-stedenbouwkundig plan is in deze vergadering vastgesteld en het budget voor de opstelling van het voorlopig ontwerp is vrijgegeven.

De ontwerpopdracht voor het nieuwe gemeentehuis is Europees aanbesteed. Op grond van de uitkomsten van deze aanbesteding heeft het college besloten Ector Hoogstad Architecten uit Rotterdam opdracht te geven om het voorlopig ontwerp op te stellen. Deze beslissing is gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie die de inschrijvingen heeft beoordeeld. Naast diverse deskundigen maakte ook de voorzitter van de klankbordgroep van de raad, de projectportefeuillehouder en de gemeentesecretaris deel uit van de commissie. De inschrijvende partijen hebben hun visie op de opgave (let wel, nog geen ontwerp) gepresenteerd aan de commissie. Leidend in de beoordeling van de commissie zijn de door de raad vastgestelde uitgangspunten te weten het ruimteprogramma, de uitgangspunten op het gebied van duurzaam, energieneutraal en circulair bouwen, multifunctionaliteit, participatie en financiën. De commissie was unaniem van oordeel dat de visie en aanpak van gekozen architect het beste aansloot bij deze criteria. Onlangs is een start gemaakt met het ontwerpproces. Over de vorderingen hierin wordt de klankbordgroep van de raad geïnformeerd. Pro Krimpenerwaard neemt geen deel aan de klankbordgroep, omdat deze actieve rol strijdig is met de controlerende rol van de raad. De bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2023 het voorlopig ontwerp gereed te hebben en dit met het voorstel om het realisatiebudget beschikbaar te stellen, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Op basis van het door de raad vastgestelde ontwerp stedenbouwkundig plan is voor de beoogde locatie een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het integrale project inclusief natuurontwikkeling en de ontsluiting is uitgangspunt voor de ontwikkeling. Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet hier (als juridisch planologisch kader) nog niet in maar biedt in deze vorm wel handvatten voor inspraak en participatie met belanghebbenden. Zo zal naar het ontwerp bestemmingsplan toe de toelichting worden aangevuld met informatie die moet komen uit een aantal onderzoeken die nu nog gaande zijn en de komende tijd worden afgerond. Daarnaast lopen er nog gesprekken tussen gemeente, Dunea en Provincie e.a. over de ambitie en omvang van de beoogde natuurbestemming in het gebied rondom de locatie van het gemeentehuis en de wijze waarop de afspraken hierover (planologisch) worden vastgelegd. Helderheid hierover zal er zijn op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan eind dit jaar.

In oktober a.s. wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor de inwoners waarin uitleg wordt gegeven over het voorontwerp maar ook naar wat is/wordt gedaan met de actie- en aandachtspunten die in de eerdere bijeenkomst van 13 juni jl. door de inwoners zijn aangegeven. Nadat de inspraakperiode van 4 weken voorbij is, kunnen de ontvangen inspraakreacties worden verwerkt en een aantal nog lopende onderzoeken worden afgerond. De planning is om het ontwerp bestemmingsplan in december 2022 ter inzage te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.