Raadsbesluit Schoonhoven staat ter discussie!

Polsstok
obs De Polsstok te Berkenwoude

In de raad van de voormalige gemeente Schoonhoven is een aantal malen gesproken over de herbenoeming van mevr. Ras, als voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Onderwijs Primair.  In de raadsvergadering van 2 oktober 2014 hebben 12 raadsleden tegen haar herbenoeming gestemd. De argumenten waren overduidelijk en het algemeen onderwijsbelang gaat boven het individueel belang. Op de vraag van Pro Krimpenerwaard aan de burgemeester wat de status is van de aangenomen moties en raadsbesluiten in de oude gemeenten was helder. De raadsbesluiten worden uitgevoerd en de moties moeten eventueel opnieuw worden ingediend. In het Algemeen Dagblad van 24 februari 2014 staat dat het college heeft besloten om een ambtelijk rapport op te laten stellen over mevrouw Ras, die nog steeds hoopt op een herbenoeming. De portefeuillehouder heeft een verzoek tot herbenoeming van Stichting Onderwijs Primair ter afdoening doorverwezen naar wethouder Vente. Wethouder Neven heeft eerder als raadslid tegen de herbenoeming gestemd. De gemeenteraad is hierover door de krant geïnformeerd dat  het college het raadsbesluit van de voormalige gemeente Schoonhoven ter discussie stelt.  Pro Krimpenerwaard heeft nu een interpellatie over deze gang van zaken ingediend voor de raadsvergadering van 10 maart. Bijgesloten de tekst. Nog van belang is hier te melden dat mevrouw Ras commissielid is namens de coalitiepartner VVD. Wij besteden hier publiekelijk aandacht aan, omdat de persoon in kwestie zelf de publiciteit heeft gezocht en de oude gemeenteraad Schoonhoven ter discussie staat.

 

V E R Z O E K   I N T E R P E L L A T I E D E B A T

 

 

 

 

Raadsvergadering 10 maart 2015

 

Onderwerp: heroverweging raadsbesluit mevrouw Ras

 

Verzoek: 

Onderstaande partij wenst in de raadsvergadering van 10 maart het College te interpelleren inzake de voorgenomen heroverweging van “het raadsbesluit van de gemeente Schoonhoven om mevrouw Ras niet benoemen als lid (voorzitter) van de raad van toezicht van de Stichting Onderwijs Primair”.

 

Vragen:

 

1.    Is de berichtgeving in het Algemeen Dagblad van 24 februari over de herbenoeming van mevrouw Ras correct weergegeven? Zo ja,

2.     Waarom moet de gemeenteraad uit de krant vernemen dat het college heeft besloten het dossier mevrouw Ras opnieuw te onderzoeken?

3.     Is het juist dat een tegenstem van de voormalige gemeente Schoonhoven in deze herbenoemingskwestie de herbenoeming van mevrouw Ras blokkeert?

4.     De voorzitter van de raad, de burgemeester, heeft verklaard dat het college zich houdt aan de raadsbesluiten, niet zijnde de moties. Kan uw college uitleggen waarom een ambtelijk rapport moet worden opgesteld als de besluitvorming onherroepelijk is?

5.     Waarom worden kosten gemaakt in deze onherroepelijke zaak zonder vooraf de kwestie met de raad te bespreken?

6.     In hoeverre is een ambtelijk rapport onafhankelijk?

7.    Kan worden toegelicht waarom de portefeuillehouder Neven van deze zaak is afgehaald? Hijzelf zegt, omdat hij als raadslid tegen heeft gestemd, terwijl de stemming over personen geheim is. Is hij voor uw college dan niet meer integer om dit dossier af te handelen? Heeft wethouder Neven ingestemd met dit onderzoek?

8.    Wie betaalt de kosten die mevrouw Ras maakt, zoals het inhuren van een advocaat? Komen die kosten ten laste van de Stichting Primair Onderwijs?

9.    Is het niet merkwaardig dat we brieven in deze zaak krijgen van het kantoor dat ook voor de Stichting Onderwijs Primair werkt.

10.  Speelt in deze kwestie het coalitiebelang en dan met nadruk de VVD? Welke argumenten heeft de VVD wethouder ingebracht om haar partijgenoot alsnog te laten herbenoemen? Is er bijvoorbeeld met de portefeuille gezwaaid of op een ander manier druk uitgeoefend?

 

Ondertekening en naam:

 

Pro Krimpenerwaard                        Ad Struijs

 

 

Voor nadere informatie zie bijgevoegde toelichting.

 

 

Toelichting

In de commissievergadering Samenleving & Financiën van 12 mei 2014 is de herbenoeming van mevrouw T. Ras, als voorzitter van de Raad van Toezicht – Stichting Onderwijs Primair – voor het eerst in de toenmalige gemeente Schoonhoven in het openbaar besproken. Daarna is hierover in beslotenheid gesproken, omdat het hier over personen gaat. In de raadsvergadering van 2 oktober 2014 hebben 12 raadsleden tegen haar herbenoeming gestemd. Daarna is het WOB-verzoek van mevrouw Ras inhoudelijk in een besloten raadsvergadering  besproken en is besloten haar, d.d. 12 december, het verslag geanonimiseerd toe te zenden van die raadsvergadering met daarin de overwegingen van de meerderheid van de raad om tegen de herbenoeming van mevrouw Ras te stemmen.

Inhoudelijk wil ik hier niet verder op ingaan, maar je kunt je nog wel de vraag stellen, terugkijkend op het proces en wat dat heeft losgemaakt bij alle partijen, of het vanuit het onderwijsbelang gewenst is mevrouw Ras te herbenoemen. Het algemeen belang moet boven het individueel belang gaan.

 

Belangrijker is het feit dat er een raadsbesluit is genomen op grond van het gevormde dossier. Er was eerst geen enkele deugdelijke onderbouwing voor haar herbenoeming aangeleverd. De gemeenteraad heeft niet zomaar een besluit genomen in deze uiterst gevoelige kwestie voor de persoon en de spanningen binnen het onderwijs.

 

In de raadsvergadering van 3 februari heeft Pro Krimpenerwaard naar aanleiding van de brief van de  stichting onderwijs primair, aan de voorzitter (de burgemeester) gevraagd naar de status van de besluiten van de vorige gemeenteraden. “De voorzitter antwoordt dat het college zich houdt aan de besluiten van vorige colleges. Aangenomen moties moeten opnieuw worden ingediend.” Verwezen wordt naar het verslag.

 

Uit het Algemeen Dagblad van 24 februari 2014 staat dat het college heeft besloten om een ambtelijk rapport op te laten stellen over mevrouw Ras, die nog steeds hoopt op een herbenoeming. De portefeuillehouder heeft een verzoek tot herbenoeming van Stichting Onderwijs Primair ter afdoening door verwezen naar wethouder Vente. Wethouder Neven heeft eerder als raadslid tegen de herbenoeming gestemd. De gemeenteraad krijgt later een voorstel. Ook wordt nog besproken of dit voorstel in het openbaar behandeld moet worden. Het college zou van mening zijn dat mevrouw Ras niet nog meer beschadigd moet worden . Daarbij kan de vraag gesteld worden of mevrouw Ras zichzelf niet aan het beschadigen is.  Zij heeft zelf de publiciteit gezocht.

 

Nog van belang is  hier te melden dat mevrouw Ras commissielid is namens de coalitiepartner VVD.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.