Uitbreiding melkveehouderijen

foto: Max van Gelder

Tot nu toe is het principeverzoek van melkveehouder Verhoef besproken in de commissievergadering (Zuidbroek 143). Daarnaast is er sprake van overlast van de grootschalige melkveehouderij van Schep (Zuidbroek 153) met uitbreidingsplannen.
Als de plannen van beide melkveehouders doorgaan dan is er op Zuidbroek sprake van meer dan 1.000 stuks melkvee en jongvee met nog meer overlast, terwijl omwonenden nu al het idee hebben op een industrieterrein te wonen.
Pro Krimpenerwaard heeft in de commissievergadering van 16 januari 2018 vragen gesteld over het principeverzoek om het bouwvlak aan Zuidbroek 143 in Bergambacht te vergroten in westelijke richting tot maximaal 1,5 ha. De veehouder Verhoef wil daarop een grotere stal bouwen voor 165 stuks vee. Hij zegt het aantal koeien niet te willen uitbreiden, maar de nieuwe stal biedt wel ruimte aan meer dan 200 stuks vee.
De uitbreidingsplannen van melkveehouderij Schep gaan gepaard met een verhoogde uitstoot van stikstofdepositie, waarvoor Schep een vergunning heeft aangevraagd in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). De omwonenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De vergunning is nog niet afgegeven in afwachting van uitspraken van het Europese Hof. Ook de rammelende PAS staat ter discussie.
In het arrest van 7 november 2018 trok het Europese Hof van justitie in Luxemburg toen al in twijfel of de Nederlandse natuur wel voldoende is beschermd tegen de uitstoot van stikstof. En dan met name van de landbouw, waarbij stikstof in de vorm van ammoniak en ammonium opstijgt uit mest, en bodemverzuring veroorzaakt als het neerdaalt in natuurgebieden. Het openbaar bestuur en de sector zijn verantwoordelijk als blijkt dat boeren zich niet aan de milieuregels hebben gehouden. In afwachting van het arrest van het Hof in Luxemburg werden alvast honderden rechtszaken tegen vergunningen voor staluitbreiding in Nederland vorig jaar stilgelegd. Verwacht wordt dat vele honderden vergunningen voor stallen zullen worden vernietigd.
Omwonenden hebben daarnaast aangegeven dat de melkveehouder een aantal regels aan zijn laars lapt (illegale dempingen, zonder vergunning bouwen van te hoge sleufsilo’s).
Het dossier (Verhoef) is in de raadscommissie van 27 november 2018 op verzoek van Pro Krimpenerwaard besproken. Ook hebben wij een raadsinformatiebrief ontvangen. Het
college heeft nu toestemming tot die uitbreiding gegeven naar achter toe in plaats van naar de westzijde.
De bewoners zijn van mening dat de illegale uitbreidingen bij Schep afgebroken moeten worden en de uitbreidingsplannen niet vergund worden. Illegaliteit moet niet worden beloond door het legaliseren daarvan.
Op 29 mei 2017 is de Wet grondgebonden groei melkveehouderij, houdende additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de merkveehouderij, tot stand gekomen.
Deze wet moet de grondgebondenheid van de melkveehouderij garanderen door de groei van bedrijven alleen toe te staan als er ook plaatsingsruimte of mestverwerking is geregeld voor de extra fosfaatproductie die hierdoor ontstaat.

Vragen:
1. Hoeveel stuks melkvee en jongvee heeft veehouder Schep vóór de uitbreiding en na de uitbreiding van zijn bedrijf?
2. Is hiervoor een vergunning?
3. Wordt met de uitbreiding van het bedrijf voldaan aan de Wet grondgebonden groei melkveehouderij?
4. Wordt met de uitbreiding voldaan aan de MER beoordelingsbesluit, kenmerk 2018289856?
5. Passen de plannen in het geldende bestemmingsplan “Agrarisch met waarden”?
6. Is hierover advies ingewonnen bij de agrarische beoordelingscommissie?
7. Zo ja, kan dit rapport worden toegestuurd?
8. Zo nee, waarom niet?
9. Kijkt deze commissie alleen naar bedrijfseconomisch belang?
10. Zo nee, wordt ook het belang van omwonenden en de natuur meegenomen?
11. Is door de ODMH een rapport opgemaakt of het bedrijf voldoet aan wet en regelgeving?
 Gemeente heeft zelf een brief opgesteld met de uitkomsten van onderzoek naar illegale uitbreiding.
 ODMH heeft na klachten een geluidsonderzoek gedaan m.b.t. de koeling van de kaasmakerij. De geluidsoverlast is daarna na 1,5 jaar wel vermindert, maar is er nog steeds.
12. Zo ja, kan dat rapport ter inzage worden gelegd?
13. Zo nee, waarom niet?
14. Kent uw college het arrest van het Hof van Luxemburg van 7 november 2018?
15. Zo ja, welke gevolgen heeft dat voor uw besluitvorming m.b.t. de uitbreidingsplannen van veehouderijen?
16. Bent u het met ons eens dat zowel het openbaar bestuur als de sector verantwoordelijk zijn als blijkt dat boeren zich niet aan de milieuregels hebben gehouden?
17. Een uitbreiding van het bouwvlak naar maximaal 1,5 ha is een bevoegdheid van het college, mits dit voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is. Wordt hieraan voldaan? Zo ja, dan graag onderbouwen, noodzakelijk voor onze controlerende taak.
 De extra sleufsilo’s liggen grotendeels buiten het bouwvlak. Schep geeft nu aan dat het bouwvlak nu anders wordt getekend, waarbij het betonnen deel achter de stal niet wordt meegeteld als bouwvlak en het bouwvlak naar achteren wordt verlegd in het stiltegebied en buiten de lintbebouwing. Gaat het college hierin mee?
18. Zijn er nog andere zaken in dit dossier die de gemeenteraad moet weten?
 Zoals dempingen van 15 sloten waarvoor nu achteraf vergunning wordt aangevraagd voor een deel van de sloten, terwijl deze al lang gedempt zijn.
 De gemeente heeft een vergunning moeten verlenen voor een waterbassin omdat niet voldaan is aan de wettelijke termijn. Daardoor wordt toegestaan dat afvalwater uit de kaasmakerij en olieresten van het terrein uitgereden worden over de weilanden bij het mesten.
19. De vragen hebben ook betrekking op de melkveehouderij Verhoef.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.