Bewoners winnen rechtszaak tegen de uitbreidingsplannen van de kerk op het Kerkplein te Lekkerkerk

Pro Krimpenerwaard heeft vernomen dat de omwonenden van het Kerkplein te Lekkerkerk door de Rechtbank in het gelijk zijn gesteld in hun bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de gefuseerde kerk op het Kerkplein te Lekkerkerk. De parkeerdruk/parkeervoorzieningen gaf hierbij de doorslag. Pro Krimpenerwaard heeft altijd samen met de omwonenden opgetrokken in deze “riekende” zaak. Op 31 oktober 2017 heeft Pro Krimpenerwaard hierover een actualiteitendebat in de raadsvergadering gehouden en in januari 2018 is hierop een definitief besluit genomen. De omwonenden en Pro Krimpenerwaard stonden in deze zaak tegenover de raad en het college. Uiteindelijk heeft de Rechtbank ons/omwonenden in het gelijkgesteld.  Wij feliciteren hen met dit prachtige succes. Wij zullen het college in de commissievergadering van 11 september vragen deze zaak verder toe te lichten, aan te geven of het college in hoger beroep gaat en zo nee, wat dan de gevolgen zijn voor de uitbreidingsplannen van de kerk, de parkeervoorzieningen en de aankoop door de gemeente van de 2 panden van de kerk (aanvankelijk wilde het college die panden niet kopen, maar vage toezeggingen verplichtte het college tot nakoming).

Hierna volgt een beknopt toelichting op deze zaak

In de raadsvergadering van 31 oktober 2017 heeft Pro Krimpenerwaard een actualiteitendebat gehouden over de uitbreidingsplannen van de gefuseerde kerk op het Kerkplein te Lekkerkerk. Blijkens onderzoek is bij de gevolgde procedure bij de voormalige gemeente Nederlek veel fout gegaan. Het voormalig college zegt dat de raad in december 2014 (laatste maand van de zelfstandigheid) met die bouwplannen zou hebben ingestemd en dat ook was ingestemd met de aankoop van 2 panden van de Kerk voor een bedrag van € 650.000, –. Dat geld heeft de kerk nodig voor de verbouwing. Hierover is in het archief niets terug te vinden. Wel een brief van het college waarin een en ander wordt beschreven. Ook het verslag van de beraadslaging ontbreekt. Ook was toen toestemming vooraf nodig van alle bij de herindeling betrokken gemeenten om financiële verkwisting tegen te gaan. Niets daarvan is terug te vinden. Het lijkt op een soloactie van het toenmalig college van de gemeente Nederlek. Intussen is de petitie tegen deze uitbreiding zeker 300 maal ondertekend. Ook zijn 39 bezwaarschriften ontvangen. Inmiddels is de raad door het college buitenspel gezet. Het zou nu een aangelegenheid van het college zijn. Terwijl in 2016 het college nog schriftelijk laat weten dat de raad bevoegd is om hierover zijn mening te geven.

Actualiteitendebat van Pro Krimpenerwaard in de raadsvergadering van 31 oktober 2017

Inleiding

Het gaat hier om de uitbreiding van De Grote Kerk of Johanneskerk (Rijksmonument) op het Kerkplein te Lekkerkerk aan de oostzijde met een moderne uitbouw van 2 verdiepingen.

Door fusie van de gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde kerk – is deze extra ruimte nodig.

Het uitbreidingsplan vindt plaats op het onlangs ingrijpend opgeknapte plein, dat een sociale functie geeft en gebruikt wordt voor evenementen. Er vervallen 8 parkeerplaatsen en winkeliers vrezen daardoor omzetverlies, laat en losruimte komt in de knel,  gevolgen voor het langzame verkeer en de bouw op een voormalig kerkhof (in gebruik tot 1868) ligt gevoelig en is tot op de dag van vandaag nog niet geruimd. Wij kunnen ons voostellen dat dit voor nabestaanden een gevoelige kwestie is. De gemeente is eigenaar van dit perceel.

De gemeente Nederlek zou zich op 19 december 2014 (laatste maand van de zelfstandigheid) hebben verplicht om de verwaarloosde pastorie en Ge-Ar naast de kerk voor € 650.000, — te kopen.  Vervolgens schrijft ons college dat wordt afgezien van deze aankoop, omdat de gebouwen voor gemeentelijke plannen niet nodig zijn en de gemeente doet niet aan actieve grondpolitiek. Dan volgt weer het bericht dat door besluiten in het verleden de aankoop doorgaat; ook ingegeven door juridische druk – het pand zou al formeel zijn aangekocht! Na aankoop wil het college de panden meteen doorverkopen. De financiële schade is nog niet vast te stellen.

Het uitbreidingsplan is strijdig met het bestemmingsplan Dorpskernen. De bestemming is verkeer en er mag niet gebouwd worden. Het gebied valt binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht. De besluitvorming moet nog plaatsvinden, maar inmiddels zijn er al voorbereidingsactiviteiten op locatie zichtbaar, zonder handhaving van het college.

Er is nu grote onrust bij de inwoners/bedrijven van Lekkerkerk. Zie de 39 ingediende bezwaarschriften/zienswijzen en de, door 300 personen getekende, petitie.

Het college heeft inmiddels met het ontwerp ingestemd.

Het college verklaarde in september 2016 dat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad in dit dossier nodig is en in de raadsbrief van 8 augustus 2017 verklaart het college dat een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet nodig is, omdat de uitbreidingsplannen passen binnen de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld.

Daarom heeft Pro Krimpenerwaard dit gevoelige dossier aangemeld voor het actualiteitendebat.

Vele vragen zijn door ons gesteld en het college heeft in veel gevallen de gevraagde informatie verstrekt. Daarvoor dank.

Onze bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

1.Blijkens onderzoek is de parkeerdruk met name op het Kerkplein erg hoog en er vervallen

naar onze mening 8 parkeerplaatsen door de verbouwing. Op onze vraag hoeveel

parkeerplaatsen vervallen wordt niet ingegaan. Ook de alternatieven worden niet

aangegeven. Wel wordt een verkeersrapport gepresenteerd. Niet hoe hiermee wordt

omgegaan!

2.Het college laat in 2016 een rapport opstellen om 4 parkeerplekken aan te leggen in de

pastorietuin met hoog cultuurhistorische waarde. Wie bedenkt zoiets? De onderzoekers

wijzen dit af.

3.Het college geeft in 2016 ook opdracht voor een archeologisch onderzoek op de locatie

van de verbouwing. Vastgesteld wordt dat het ruimen van de begraafplaatsen allerminst volledig is geweest. Er kunnen dus graven worden aangetroffen. Als de plannen worden gerealiseerd zal mogelijk archeologische resten worden verstoord. Geadviseerd wordt een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

4.De overeenkomst tot aankoop van de panden en verkoop van de gemeentelijke grond

voor de verbouwing is onder 8 voorwaarden in een overeenkomst vastgelegd. De transactie van de grond vindt plaats als de uitbreiding van toegevoegde betekenis is voor dit gevoelige gebied en de pastorietuin moet een publieke functie krijgen. Wordt er geen omgevingsvergunning afgegeven dan gaat het hele plan niet door, evenals de aankoop van de 2 panden!

5.Voor hoeveel kerkbezoekers wordt dit plan uitgevoerd, met alle consequenties van dien?

Wij hebben geen inzicht daarin? Graag meer informatie.

6.Alles wijst op een actieve financiële ondersteuning van de gemeente van de

bouwplannen van de kerk. Is dat wel een taak van de gemeente?

7.Het raadsbesluit, waarom is gevraagd, ontbreekt. Alleen een brief van het college wordt

toegezonden. Ook het verslag van die raadsvergadering ontbreekt.

8.Niet wordt ingegaan op welke wijze aan de bezwaarden tegemoet wordt gekomen.

8.Eerst is het college voornemens om dit dossier aan de raad voor leggen voor verklaring van

geen bedenkingen en later wordt daar vanaf gezien. Wij zullen hierover een raadsuitspraak vragen.

  1. Tot slot ontbreekt een flora- en fauna inspectie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.