Waarheidsvinding over de informatie van burgemeester Cazemier over ontsluiting brandweergarage Stolwijk

Mogelijke locatie voor de bouw van de brandweergarage langs de Goudseweg en realiseren van een uitweg naar de N207

Pro Krimpenerwaard dient een verzoek tot inlichtingen in op grond van het Reglement van orde voor de gemeenteraad, als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid van de Gemeentewet voor de raadsvergadering van 7 maart 2017. Pro Krimpenerwaard wil volledig door burgemeester Cazemier worden geïnformeerd over het overleg tussen de gemeente en de provincie over een mogelijke ontsluiting voor de te bouwen brandweergarage zoals hierna wordt weergegeven. De uitkomst van dat overleg was bepalend voor het uiteindelijke raadsbesluit voor de locatiekeuze. De provincie Zuid-Holland heeft op het Wob-verzoek, d.d. 14 december 2016, op 24 januari 2017 schriftelijk geantwoord. In de brief wordt gevraagd naar alle bij de provincie ingekomen schriftelijke, per e-mail en/of telefonisch gedane verzoeken van de gemeente Krimpenerwaard om een extra uitrit voor de brandweer ten behoeve van de nieuwe kazerne te Stolwijk te overwegen. Tevens is verzocht om naar de schriftelijke, per mail en/of telefoon gedane beantwoording hiervan door de provincie en inzien aanwezig de overige communicatie tussen de provincie en de gemeente over dit onderwerp. De provincie heeft naar aanleiding van dit verzoek en op basis van het doel van de Wob archiefonderzoek gedaan. De documenten, waaronder e-mailwisseling tussen de provincie en de gemeente Krimpenerwaard over het realiseren van een uitweg naar de N207 vanaf de destijds beoogde brandweerkazerne langs de Goudseweg zijn openbaar gemaakt. Deze zijn in ons bezit.

In de e-mails wordt melding gemaakt, nadat duidelijk werd dat de Provincie Zuid-Holland in beginsel niet tegen het toestaan van de uitweg was – van een omgevingsvergunning die verleend zou moeten worden, en waarover PZH zou moeten adviseren. Uit IDMS blijkt dat een dergelijk verzoek om advies echter nooit is ontvangen. Meer correspondentie is er niet terug te vinden over dit onderwerp schrijft de provincie.

Op 29 maart 2016 schrijft de provincie aan burgemeester Bruinsma:” Naar aanleiding van uw aanvullende verzoek om nadere informatie met betrekking tot de ontsluiting van een nieuwe brandweerkazerne in Stolwijk heb ik intern nog even navraag gedaan. Zoals uw collega onderstaand al aangeeft kunnen en zullen wij, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, positief adviseren over een rechtstreekse calamiteiten/noodontsluiting van een brandweerkazerne op de N207. Het belang van alle inwoners van Stolwijk weegt in zo’n, geval uiteraard zwaarder dan het belang van de gebruikers van de N207. Die ontsluiting mag alleen bij een uitruk worden benut.

Hiervoor is wel een WABO-ontheffing nodig en zal ons als wegbeheerder om advies moeten worden gevraagd. Als wegbeheerder zullen we instemmen en voorwaarden stellen waaronder de ontheffing kan worden verleend. Te denken valt aan een afgesloten hek en waarschuwingssignalen op de N207 bij de uitruk van de brandweer. Een vergelijk dient zicht voor met Haastrecht.

Raadsvergadering 13 december 2016.

Het college stelt voor om de brandweergarage te realiseren aan de Bovenkerkseweg/Hoflaan en niet binnen de Poort van Stolwijk. Dit voorstel wijkt af van de raadsopvatting in de raadsvergadering van 29 maart. Daarin werd door het college dit voorstel teruggenomen en alle mogelijke locaties zouden nog eens tegen het licht worden gehouden. Ook de mogelijkheid van een uitrit zou worden onderzocht. Uiteindelijk hield het college vast aan haar eerder ingenomen standpunt.

Nu ligt de vraag voor of de burgemeester aan de eerdere toezegging aan de raad heeft voldaan of de ontsluiting, kernpunt voor het college en raad, op de provinciale weg de goedkeuring krijgt van de provincie. De motie, ingediend door SGP, CU, VVD, PK, D66, vraagt de onduidelijkheid over de aanrijmogelijkheden grondig te onderzoeken en in kaart te brengen.

Volgens het vastgestelde verslag van de raadsvergadering van 13 december 2017 stelt burgemeester Cazemier het volgende:” Dat het in de motie gevraagde onderzoek naar aanleiding van de toezegging uit maart 2016 ambtelijk is uitgevoerd, namelijk of de provincie wil meewerken aan een inrit van de provinciale weg naar de poort van Stolwijk. Het antwoord was duidelijk “nee”. Het college heeft daarom geen behoefte aan nader onderzoek. Bovendien heeft men in de contacten met de provincie niet geschermd met voorkeurslocaties, alleen of de provincie bereid was tot medewerking.

De heer van Dorp, CU beluistert dat het belangrijke dossier namens de raad ambtelijk is afgedaan.

Burgemeester Cazemier bevestigt dit. Het is gebruik dat collegebesluiten ambtelijk worden voorbereid, maar niet dat een collegelid controleert of de betreffende beleidsmedewerker het werk goed heeft gedaan. Het standpunt van de provincie kan niet anders worden geïnterpreteerd”.

Conclusie:

Uit de stukken blijkt dat de provincie in ieder geval wilde meewerken aan een uitrit. Dat burgemeester Bruinsma woord heeft gehouden om, na overleg in de commissie Ruimte, in maart 2016 de commissie over de uitrit te informeren.

De gemeente en de provincie op dat moment dachten dat ze er wel uit zouden komen.

Er na 29 maart geen enkel contact meer met de provincie is geweest.

Over het terugrijden via de uitrit, na een uitruk naar de Brandweerkazerne is geen woord gesproken. Wel dat de uitrit alleen voor een uitruk mocht worden gebruikt. En dat de situatie volgens de gemeentelijke ambtenaar vergelijkbaar zou zijn met die in Haastrecht (daar mag in en uitgereden worden).

Wel blijkt er intern een soort van discussie te zijn wat deze uitrit zou betekenen voor een mogelijk toekomstige rotonde. (maar, geen idee of dat meespeelt)

De provincie is nooit expliciet gevraagd of het inrijden na een uitruk onder voorwaarden zou worden toegestaan.

De provincie zegt eigenlijk: laten we met elkaar in gesprek gaan over de oplossing.

Dit heeft dus nooit meer plaatsgevonden, noch is er om een advies gevraagd.

De reactie van de burgemeester over het ontsluitingsonderzoek strookt niet met de feiten. Het lijkt erop dat de gemeenteraad onjuist door de burgemeester is geïnformeerd. Daarom de volgende vragen: kan de burgemeester hard maken op welke momenten na 29 maart nog overleg met de provincie heeft plaatsgevonden, door wie en met wie en wat de uitkomst van dat overleg was !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.