Pro Krimpenerwaard wil dat misbruik van fietspaden en gesloten verklaarde wegen als “jagers-autosnelbanen” onmiddellijk stopt

Stichting Dierenradar van klokkenluider Saskia van Rooy heeft met de hulp van bestuursrechtadvocaat mr. Marco Van Duijn van “Advocatenkantoor Recht voor Allen” op 5 januari 2017 een bestuursrechtelijk kort geding gewonnen, dat zij tegen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had aangespannen. Het Hoogheemraadschap verleende ten onrechte 13 ontheffingen aan 13 jagers van de Wildbeheer Combinatie Stolwijk om met 13 personenauto’s en bedrijfsauto’s op fietspaden in Stolwijk, de Vlist en Bergambacht te rijden. Pro Krimpenerwaard en Stichting Dierenradar vinden het onaanvaardbaar dat het Hoogheemraadschap de fietspaden tot “jagers-autosnelbanen” heeft gebombardeerd, die nota bene in milieubeschermingsgebieden voor stilte en in natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur en beschermde vogelweidegebieden) liggen. Deze fietspaden zijn een recreatieve en toeristische trekpleister van de gemeente Krimpenerwaard, waar fietsers, wandelaars, joggers, recreanten, toeristen, vogelspotters en kinderen van de natuur, rust en stilte genieten. Deze fietspaden behoren tot het fameuze wandel- en fietspuntenknoopnetwerk van de Krimpenerwaard. Door het met 13 jagersauto’s berijden van deze zeer smalle fietspaden wordt niet alleen de beleving van de natuur, rust en stilte van fietsers en wandelaars in ernstige mate aangetast, maar wordt ook hun verkeersveiligheid moedwillig ernstig in gevaar gebracht en worden de gebruiksmogelijkheden van deze fietspaden in grote mate aangetast. Een aantal fietspaden is dusdanig smal, dat fietsers en wandelaars bij het passeren van de jagersauto’s genoodzaakt zijn om in de smalle drassige berm te gaan staan, waardoor zij kwetsbare bermflora en- fauna vertrappen. Het betreft de fietspaden Geerpad in Stolwijk, Geerpad in de Vlist, Bergweg in Stolwijk, Bergweg in Bergambacht, Reevlietpad in Stolwijk, Reevlietpad in Bergambacht en Koolwijkseweg in Stolwijk.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde op 5 januari 2017 dat het verlenen van 13 ontheffingen in strijd met de eigen Beleidsnota van het hoogheemraadschap was en schorste 11 van de 13 ontheffingen. Omdat het kort geding zich niet leende voor een inhoudelijk oordeel van de rechter of er een zogenaamde “noodzaak” voor de 13 jagers aanwezig is om de fietspaden met 13 auto’s te berijden (hetgeen volgens de Beleidsnota een voorwaarde is om een ontheffing überhaupt te mogen verlenen), gaf de rechter de Bezwarenadviescommississie van het Hoogheemraadschap opdracht om zelf ter plaatse van de fietspaden te gaan kijken om de situatie aldaar te beoordelen alsook om de videobeelden van Stichting Dierenradar te bekijken. De videobeelden van Stichting Dierenradar tonen namelijk aan dat er voor de betreffende 13 jagers in het geheel geen noodzaak is om met 13 personen- en bedrijfsauto’s op deze fietspaden te rijden en het Hoogheemraadschap de 13 ontheffingen aldus ten onrechte verleende, omdat de jagers de (jacht)percelen grenzende aan deze fietspaden uit eigen beweging uitstekend op andere wijzen bereiken. De videobeelden van Stichting Dierenradar alsook verklaringen van andere ooggetuigen bewijzen dat de jagers reeds jarenlang uit eigen beweging vanaf de percelen van verhuurders c.q. boeren te voet en/of per boot en/of met de auto en/of per quad – o.a. via eigen wegen en/of via eigen bruggen en/of watergangen van boeren – de gronden grenzende aan de fietspaden bereiken waar zij gewoon zijn dieren dood te martelen c.q. te doden. Bestudering van de fietspaden ter plaatse alsook van de videobeelden van Stichting Dierenradar door de Bezwarenadviescommississie, zou naar de mening van Pro Krimpenerwaard en Stichting Dierenradar tot geen enkele andere conclusie kunnen en moeten leiden dat het Hoogheemraadschap de 13 ontheffingen in strijd met de eigen Beleidsnota verleende en dat die dus allemaal ingetrokken moeten worden en dat derhalve het bezwaarschrift van Stichting Dierenradar gegrond verklaard dient te worden. De door Saskia op camera vast gelegde feiten tonen aan dat de jagers de fietspaden als “vluchtroutes” c.q. “snelbanen” c.q. “short cuts” gebruiken teneinde de aangeschoten zwanen en andere dieren (waarvan zij veelal illegaal de nekwervels hebben gebroken en/of waarbij zij op andere wijzen wet- en regelgeving hebben overtreden) in hun wagens te dumpen, snel aan het zicht te onttrekken en daar weg te scheuren. Het Hoogheemraadschap heeft in de afgelopen weken – naast de eerder genoemde 13 ontheffingen – ook aan vele andere jagers ontheffingen verleend om met hun personen- en bedrijfsauto’s op fietspaden en gesloten verklaarde wegen in de Krimpenerwaard te rijden, welke ontheffingen evenzo – vanwege het ontbreken van een zgn. noodzaak daartoe – in strijd met de eigen Beleidsnota van het Hoogheemraadschap zijn en aldus onrechtmatig.

Pro Krimpenerwaard vindt het onacceptabel dat de fietspaden in de gemeente Krimpenerwaard, “toeristische parels” van de gemeente, alsook de voor verkeer gesloten verklaarde wegen tot ware “jagers-autosnelbanen” verworden! Hierdoor wordt niet alleen de beleving van de natuur, rust en stilte van deze prachtige natuur- en stiltegebieden in ernstige mate aangetast, maar loopt ook de (verkeers)veiligheid van fietsers, wandelaars, joggers, kinderen, recreanten, toeristen, vogelspotters ernstig gevaar. Het veelvuldige gebruik van fietspaden en van gesloten verklaarde wegen door jagersauto’s leidt immers evident tot gevaarlijke verkeerssituaties en holt de facto de geslotenverklaring geheel uit. Het leidt tot een te grote aantasting van de gebruiksmogelijkheden van deze wegen door andere (zwakkere) weggebruikers. Deze fietspaden zijn niet voor niets gesloten voor motorvoertuigen verklaard vanwege de veiligheid van fietsers en wandelaars, waarbij volgens Pro Krimpenerwaard uiterste terughoudendheid bij de verlening van deze ontheffingen in het belang van de verkeersveiligheid is geboden. Pro Krimpenerwaard wil dan ook dat deze wildgroei aan jagersontheffingen voor het met personen- en bedrijfsauto’s berijden van fietspaden en gesloten verklaarde wegen in de gemeente Krimpenerwaard onmiddellijk stopt en dat de reeds aan jagers verleende ontheffingen met directe ingang alsnog worden ingetrokken. Pro Krimpenerwaard wil dat het misbruik van de fietspaden en de gesloten verklaarde wegen als “jagers-autosnelbanen” per direct stopt. Pro Krimpenerwaard wil dat Burgemeester Cazemier zo spoedig mogelijk een krachtig signaal aan het Hoogheemraadschap afgeeft dat er per direct een einde aan de wildgroei aan jagersontheffingen dient te worden gemaakt en dat alle verleende ontheffingen aan jagers alsnog onmiddellijk dienen worden ingetrokken, waarvoor immers geen enkele rechtsgrond bestaat en waarbij de belangen van fietsers en wandelaars alsook die van de natuur en milieu ten onrechte in ernstige mate zijn veronachtzaamd.

 

Saskia’s videobeelden tonen daarnaast aan dat de Politie Krimpenerwaard afgelopen jaren honderden jagers in de gehele Krimpenerwaard ongemoeid op fietspaden en gesloten wegen liet rijden c.q. scheuren en nog steeds laat rijden, terwijl deze jagers hiervoor tot voor kort geen ontheffing van het hoogheemraadschap hadden c.q. hebben. De politie bekeurde de jagers echter nimmer voor het met hun auto’s – zonder ontheffing – rijden op fietspaden en gesloten verklaarde wegen. De Politie Krimpenerwaard bekeurde afgelopen periode echter wél met groot machtsvertoon en machtsmisbruik – naar aanleiding van meldingen van jagers c.s. – Saskia Van Rooy 5 x voor het parkeren en/of rijden op gesloten verklaarde wegen of fietspaden (5 x 99 euro plus verhogingen, in totaal circa 625 euro) die aldaar strafbare feiten door jagers aan het opsporen en aan het filmen was, terwijl de politie de jagers – die daar ook niet zonder ontheffing mochten rijden – nota bene ongemoeid liet! Dit terwijl Saskia doende was – met gevaar voor eigen leven en op eigen kosten – het (opsporings)werk van de politie en toezichthouders van de provincie te verrichten, welk werk de politie en provincie reeds jarenlang aantoonbaar verzaken te doen en waarvoor zij niet eens de benodigde kennis, ervaring, middelen (50x optische zoom camera), tijd en capaciteit hebben. Stichting Dierenradar en Pro Krimpenerwaard zullen binnenkort schokkende videobeelden van het wangedrag van een aantal agenten van de Politie Krimpenerwaard gaan openbaren, waarover Pro Krimpenerwaard opheldering van burgemeester Cazemier en de Teamchef van de Politie Krimpenerwaard, Gert-Jan Van den Burg, wenst te hebben.

Omdat het in rechte procederen zeer kostbaar, tijdrovend en een kwestie van een zeer lange adem is en hierbij de belangen van duizenden fietsers en wandelaars in de gemeente Krimpenerwaard zijn betrokken, is iedere (kleine) financiële bijdrage aan Stichting Dierenradar op reknr. NL67 INGB 0007 4040 85 zeer welkom.

In de bijgevoegde video https://www.facebook.com/545246752267264/videos/680256258766312/?pnref=story vertelt bestuursrechtadvocaat mr. Marco Van Duijn van Advocatenkantoor “Recht voor Allen” over het kort geding dat op 5 januari 2017 bij de Rechtbank Rotterdam plaats vond. Op 3.33 min. van deze film is te zien hoe jagers een aangeschoten jonge zwaan op de achterbank van hun auto dumpen (die ze voor de ogen van moederzwaan schoten), die daarna – zonder ontheffing – op het fietspad Bergweg in Stolwijk weg scheuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.