Algemene Beschouwingen onder de titel: Duurzaamheid en Betrouwbaarheid als richtsnoer

geld1(2)Pro Krimpenerwaard heeft zijn schriftelijke algemene beschouwingen bij het college ingediend. In een samenvattende vorm zullen wij a.s. dinsdag in de raadsvergadering in 10 minuten deze inbreng samenvatten. Ook dienen wij 4 amendementen en 6 moties in. Hierna volgt voor geïnteresseerden de gehele tekst van onze algemene beschouwingen. Duurzaamheid en betrouwbaarheid als richtsnoer

Wederom wordt een niet sluitende meerjarenbegroting 2016/2019 aangeleverd en worden er miljoenen uit de reserves gehaald om de begroting sluitend te maken. De voorgestelde ombuigingen voor de komende jaren zijn boterzacht. Het voorzieningenniveau staat op de tocht. De werkloosheid wordt niet echt aangepakt. De mensen met een beperking tellen niet meer mee. De zorg wordt geminimaliseerd. Wij zijn tegen de hondenbelasting, omdat die alleen bedoeld is om de begroting sluitend te maken. De rioolbelasting wordt geharmoniseerd en afgestemd op een- of meerpersoonshuishoudens. Dit betekent voor huurders in Schoonhoven een forse lastenverhoging van € 192,– tot € 256,– per jaar. Voorheen betaalden de eigenaren en verhuurders het rioolrecht (bv. QuaWonen). Wij vragen hiervoor aandacht.  Wij willen het rioolrecht koppelen aan het waterverbruik, dan zijn de kosten te beïnvloeden en het systeem is duurzaam.

Duurzaamheid en betrouwbaarheid als richtsnoer

Wederom wordt een niet sluitende meerjarenbegroting 2016/2019 aangeleverd en worden er miljoenen uit de reserves gehaald om de begroting sluitend te maken. De voorgestelde ombuigingen voor de komende jaren zijn boterzacht. Het voorzieningenniveau staat op de tocht. De werkloosheid wordt niet echt aangepakt. De mensen met een beperking tellen niet meer mee. De zorg wordt geminimaliseerd. Wij zijn tegen de hondenbelasting, omdat die alleen bedoeld is om de begroting sluitend te maken. De rioolbelasting wordt geharmoniseerd en afgestemd op een- of meerpersoonshuishoudens. Dit betekent voor huurders in Schoonhoven een forse lastenverhoging van € 192,– tot € 256,– per jaar. Voorheen betaalden de eigenaren en verhuurders het rioolrecht (bv. QuaWonen). Wij vragen hiervoor aandacht.  Wij willen het rioolrecht koppelen aan het waterverbruik, dan zijn de kosten te beïnvloeden en het systeem is duurzaam. Interessant is nog de post geldleningen. De gemeente leent volgend jaar € 30 miljoen extra. De schuldpositie wordt dan € 94 miljoen op een totale begroting van € 130 miljoen. Het begrotingspraatje houden wij jaarlijks, maar nu vinden wij het vluchtelingenvraagstuk belangrijker. Dagelijks zien we de grote vluchtelingenstromen en de ellende van die mensen, op weg naar betere oorden. Pro Krimpenerwaard heeft aan het college en raad voorgesteld een raadgevend referendum te houden om zo draagkracht binnen de samenleving te meten voor de opvang van deze vluchtelingen. Alleen D66 steunde het voorstel. De andere partijen zeggen uw mening al te kennen. Pro Krimpenerwaard vindt dit menselijk drama even belangrijker dan de begroting. Kan de burgemeester, coördinator, ons informeren over de vervolgstappen die zijn gezet na de raadsvergadering van 6 oktober 2015 betreffende de opvang van vluchtelingen? Ligt het college met dit tempo op schema?

Hierna zoemen wij in op de diverse onderdelen van beleid. We eindigen met een overzicht van in te dienen amendementen en moties.  We beginnen met het jaarlijkse begrotingsritueel.

In de praktijk blijkt dat ongelofelijk veel tijd bij de gemeenten wordt besteed aan ineffectief werken. Voor de bühne dus en dat dit ten koste gaat van het echte werk en effectieve inzet van mensen, tijd en gemeenschapsgeld. De jaarlijkse pakken papier over de meerjarenbegroting en de vele vergaderdagen leveren in verhouding te weinig op. Natuurlijk moeten we aan de wet voldoen en natuurlijk moet de raad het college financiële kaders meegeven om de gemeentelijke taken uit te voeren en natuurlijk bepaalt de raad het beleid. Maar het kan volgens Pro Krimpenerwaard allemaal veel praktischer. Aan het begin van de raadsperiode wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd en dient als basis voor die raadsperiode. Vervolgens volstaan we met halfjaarlijkse tussenrapportages. Die krijgen we nu ook al. Dat levert tijdwinst op en geeft een kwaliteitsimpuls. Bovendien kostenbesparend en daarmee kan de begroting méér sluitend worden gemaakt.  Wij schatten deze besparing op ten minste € 100.000,–, maar dat kan aanzienlijk meer zijn. Het college wordt gevraagd de kostenbesparing voor ons in beeld te brengen. De gepresenteerde meerjarenbegroting is onduidelijk, zie ook de veelheid aan gestelde vragen, slaapverwekkend door een opeenhoping van detailopsommingen en onleesbaar voor het brede publiek. Dit moet anders!

De tussentijdsrapportage 2015 laat over het eerste half jaar per saldo een positiever financieel beeld zien. Ondanks een fors lagere algemene uitkering. Door lagere uitgaven op de producten ziet het meerjarenplaatje er positiever uit, maar blijft toch in de min en blijft dus zorgelijk. Een greep uit de algemene reserves blijft met dit beleid noodzakelijk. Vanaf 2015 zijn de grote risico’s voor de begroting: de kosten voor de vluchtelingenopvang, grondexploitaties, het sociaal domein en wanbeleid.

De begroting 2016 sluit met een nadelig saldo van € 2.607.000 en oplopend tot een tekort van € 2.824.000 in 2019. Hierin zijn de tekorten van de decentralisatietaken verwerkt. De meerjarenbegroting wordt in 2019 sluitend gemaakt door een ombuigingstraject in te zetten van € 1.3 miljoen 2016 oplopend naar 2.8 miljoen 2019. Deze is gebaseerd op aannames en is dus boterzacht. Het college schrijft dat er in 2019 een positiefsaldo is van € 26.000,–. Vele partijen spreken dan ook van een gezond financieel beleid. Wij niet! De algemene reserve wordt ingezet om de resterende tekorten weg te werken. De provincie staat dat voor 2019 niet meer toe. Pro Krimpenerwaard vindt dat de uitgaven fors moeten worden bijgesteld, zodat de algemene reserve in stand kan blijven voor bijvoorbeeld nieuw beleid, wij hebben nu een beleidsarme begroting. Wij zijn tegen lastenverhoging maar stemmen wel in met de inflatiecorrectie van 0,8%, Het college bezuinigd door de subsidies niet te indexeren (betekent een verlaging van de bijdragen aan de verenigingen en dat is strijdig met de verkiezingsbeloften). Het college gaat na of fors kan worden bezuinigd op voorzieningen, accommodaties, zoals zwembaden/bibliotheken en de zorg. Ook deze inzet is strijdig met de verkiezingsbeloften en coalitieakkoord. Het voorzieningenniveau in de kernen zal met dit beleid afnemen.

Pro Krimpenerwaard adviseert de volgende structurele ombuigingen: een wethouder minder =  € 100.000,–; geen uitstapjes naar bijvoorbeeld Milaan en minder hapjes en drankjes bij gelegenheden en voor het college = € 50.000,–; minder externe bureau’s/deskundigen =  € 100.000,–; doelmatiger huisvesting = € 100.000,–; scherper beleid ICT en inkopen = € 100.000,–; doelmatiger participatiebeleid = € 200.000,– (minder uitkeringen door mensen aan een baan te helpen); minder bureaucratie en personele ombuiging door efficiënter te werken (incl. praktische inzet meerjarenbegroting)  = €  300.000,–;  op gemeenschappelijke regelingen (Regio Midden Holland: € 106.000,–) € 150.000,–; etc.

Over het bestuur van de nieuw gemeente kunnen we kort zijn. De vroegere dorpspolitiek is ook meeverhuisd. We missen de passie. Het meest gebruikte woord in de politiek anno 2015 is ‘bezuinigingen’ of, als je het mooi wilt framen, ‘ombuigingen’. Het is een zielloos gebeuren, het inspireert niet en schept geen vergezichten. Wat wil het college betekenen in het leven van mensen in de gemeente Krimpenerwaard? Waar is dit college trots op en waar zitten zaken die misschien tegenvallen? Pro Krimpenerwaard kiest ervoor te investeren in duurzame energie, in werkgelegenheid, in biologisch boeren, in natuur en het op peil houden van het voorzieningenniveau in de kernen. We hadden een bestuur willen zien die gaat voor nieuwe uitdagingen en daarbij iedereen betrekt. Dat valt tegen. Zoals een ieder weet kent het gemeentebestuur het duale stelsel. Door de Wet dualisering gemeentebestuur vindt de ontvlechting van raad en college plaats, met ieder een eigen verantwoordelijkheid van besturen. Controle en kaders stellen. Het is dan ook ongebruikelijk en zelfs ongewenst dat coalitiepartijen en wethouders regelmatig bij elkaar aanschuiven om de politiek door te nemen. In deze gemeente is dat, waarschijnlijk uit onmacht, een gebruikelijk ritueel. Niet in een achterkamertje, maar voor een ieder zichtbaar. Dat is dan wel weer winst. Pro Krimpenerwaard veroordeelt deze werkwijze. Dit is strijdig met het duaal stelsel. Stop hiermee!

Pro Krimpenerwaard staat voor een open en transparant bestuur. Waar het raadsleden is toegestaan om in de debatten ter ondersteuning van het verhaal beeldmateriaal te tonen, in deze tijd van social media en het maken van films en foto’s. Nu zijn de andere fractievoorzitters en de voorzitter van de gemeenteraad unaniem tegen het tonen van beelden tijdens de vergadering. Dit vindt Pro Krimpenerwaard een ernstige beperking in de vrijheid van meningsuiting, en wij hebben deze zaak bij de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de orde gesteld. Wij dienen hierover een motie in.

Wij hebben eerder kritische opmerkingen gemaakt om de positie van de oppositie te versterken. Nu kan de coalitie de oppositie monddood maken. Dat is al eerder gebeurd. Dit komt de gemeentelijke democratie niet ten goede. Ook de ondersteuning van de raad verzand regelmatig in bureaucratische oplossingen.

Pro Krimpenerwaard maakt zich zorgen over de integriteit in de gemeentelijke organisatie. Wij hebben hierover al vragen gesteld en blijkbaar heeft dit niet de prioriteit van het college. Voor het personeel is er geen integriteitscode vastgesteld. Voor het college is dat geen punt van zorg, want je grijpt terug op bestaande regelingen. Pro Krimpenerwaard vindt dit een zorgelijke opstelling van het college. Wat vindt het college van ons advies om zowel voor de bestuurders, management als ambtenaren een integriteitscursus aan te bieden? Wat vroeger misschien acceptabel was, daar wordt nu anders tegenaan gekeken. De overheid ligt onder een vergrootglas en de norm is strenger geworden. Ons bereiken signalen dat de integriteit op een eigen manier wordt geïnterpreteerd. De oude cultuur wordt voortgezet en leidt tot onthutsende inkijkjes. Als dit niet op korte termijn verandert dan zullen wij met voorbeelden naar buitentreden!

Kan het college ons informeren of de gespreide huisvesting over de diverse locaties nog problemen geeft of vindt het college dit een ideale oplossing? Kan ons inzicht worden gegeven in de daaruit voortvloeiende extra kosten?

 

De harmonisatie van de belastingen moet uiterlijk per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd. De geharmoniseerde OZB is dit jaar ingegaan en die rekening (34% verhoging) is eenzijdig bij Schoonhoven neergelegd. De compensatie via de rioolbelasting wordt pas voor 2016 geharmoniseerd. De geharmoniseerde rioolbelasting zorgt voor een verlaging van de lasten voor Schoonhoven. Echter, de huurders in Schoonhoven krijgen wel een stevige rekening gepresenteerd van € 193,– tot 256,– per huishouden. Nu worden de huurders in Schoonhoven aangeslagen en voorheen de eigenaren en verhuurders. Qua Wonen wil deze hogere lasten niet compenseren, gezien het verslag van het telefonisch  overleg van de wethouder met QuaWonen. Wij hebben van de wethouder ook, ter onderbouwing van het rioolrechtenverhaal Schoonhoven, een controlerapport ontvangen d.d. oktober 2010. Daarin staat o.a.: ”In onze optiek wordt door de wijze van kostenverhaal van de gemeente een onevenredig groot gedeelte van de rioleringskosten doorberekend aan eigenaren van onroerende zaken, in het bijzonder aan de woningcorporatie. Er wordt niet voldaan aan het adagium ‘het recht moet zich richten naar het gebruik’, waarmee de wetgever bij ontstaansgeschiedenis van de gemeentelijke rechten rekening heeft gehouden. Omdat de gemeente de gebruiker niet belast, wordt ook geen rekening gehouden met milieu karakter van het rioolrecht. Feitelijk wordt verreweg het grootste gedeelte van alle kosten van de riolering neergelegd bij de eigenaar (de corporatie) terwijl zij geen gebruik maakt van de voorzieningen die met het rioolrecht in stand worden gehouden. Ook kan de corporatie deze lasten niet doorberekenen aan de huurders, gegeven wettelijke huurprijsstijgingen.”

Ook is bekend dat een deel van de straatveegkosten in Schoonhoven in de rioolrechten zijn verwerkt. Is dat nu ook in de heffing verwerkt.? Zo ja, welk percentage van deze kosten?

Pro Krimpenerwaard dringt er op aan om deze lastenverzwaring voor de huurders stapsgewijs in te voeren. Graag een reactie van het college. Over het rioolrechtsysteem zijn wij duidelijk. De totale kosten worden afgewenteld op de een- of meerpersoonshuishoudens  zonder dat dit bedrag is te beïnvloeden door bijvoorbeeld milieubewust met water om te gaan. Pro Krimpenerwaard pleit al jaren voor een systeem op basis van waterverbruik. Het onderscheid in een- of meerpersoonshuishoudens komt daarmee te vervallen. Dit systeem werkt voor de uitvoeringskosten kostenbesparend. In de voormalige gemeente Nederlek bestond dit systeem al. Dit moet ook voor de nieuwe gemeente gaan gelden. Wij zullen daarom een amendement indienen. De gekozen oplossing past ook niet in het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma. De harmonisatie van de afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten moet voor 2017 plaatsvinden. De voorgestelde hondenbelasting in deze vorm wordt door Pro Krimpenerwaard afgewezen. Het is verworden tot een ordinaire belastingmaatregel. Niet uit te leggen aan onze inwoners. Enige koppeling aan het terugdringen van de overlast ontbreekt.

Het zal de komende jaren een hele klus worden om de 3 decentralisatietaken in 2018 budgettair neutraal uit te voeren. De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor: AWBZ, WMO  en jeugdzorg. Een korting van 10 tot 40% wordt doorgevoerd, want de gemeenten zouden deze taken goedkoper kunnen uitvoeren. Dat is nog maar de vraag. Voor Pro Krimpenerwaard is het geven van de noodzakelijke zorg belangrijker dan het kostenplaatje. Onze beschaving wordt hierop afgerekend. Wij hebben de thema-avond over de zorg bijgewoond en stelden vast dat het solidariteitsprincipe bij de gemeenten in de provincie Zuid-Holland ontbreekt. In de provincie Utrecht is dat wel geregeld. Wij willen dat in de provincie een afspraak wordt gemaakt om de tekorten op de producten Sociaal Domein, daar waar mogelijk, te compenseren uit de overschotten bij andere gemeente. Wij dienen hierover een motie in.

In verband met de verandering van de wetgeving Sociale Werkvoorziening en Participatiewet moet over de toekomst van Promen worden gesproken. Op dit moment wordt hierop door het Rijk fors bezuinigd en staat het werk in de sociale werkplaats voor 158 inwoners met een beperking op de tocht. Zij moeten naar regulier werk uitstromen maar dat gaat niet gebeuren. Pro Krimpenerwaard komt op voor de zwakkere in de samenleving. Deze mensen moeten kost wat kost een passende baan behouden. Als we niet oppassen wordt deze groep afgeserveerd; te duur!

Het wordt de hoogste tijd dat er een echt “plan van aanpak werk” komt. Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente is de laatste 4 jaar met 64% toegenomen. De huidige plannen werken niet. Er moet gekozen worden voor een andere aanpak. Vooral de aanpak van de jeugdwerkloosheid moet prioriteit hebben. De nieuwe doelstelling van het college om het aantal uitkeringsgerechtigden van 585 in het jaar 2016 terug te brengen naar 400 is jammer genoeg niet onderbouwd. Wij vinden dat nu eindelijk serieus werk moeten worden gemaakt om mensen met een uitkering ook een tegenprestatie te laten leveren. Bij voorkeur in een reguliere baan. Is dat er niet dan als vrijwilliger, zonder bedreiging voor de betaalde reguliere banen. Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten kunnen experimenteren met een sociale(re) bijstand: minder regels, meer bijverdienen, gebaseerd op vertrouwen in plaats van repressie. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan en gaat het college dit besluit ook uitvoeren? Pro Krimpenerwaard wil per kwartaal inzicht in de in- en uitstroom van mensen met een uitkering. Hierna wordt dit verder uitgewerkt.

In het collegewerk programma staat dat de Job- hunter intensiever word ingezet. Met de nadruk op wat mensen wel kunnen. Wij zien hier nog niks van terug. De werkwijze blijft grotendeels hetzelfde. Wij missen de drive en de intentie om grote groepen mensen in de komende jaren te laten uitstromen naar een baan. Wij vinden dat sociale zaken (en het college) een te afwachtende houding aanneemt.  Het is de bedoeling dat mensen in een uitkering aan het werk worden geholpen. Dit houd in dat mensen zonder een arbeidsbeperking uitstromen in een reguliere baan met een fatsoenlijk arbeidscontract waar ze voor een langere tijd blijven en echt re-integreren.  Het is niet de bedoeling dat mensen met een uitkering via de werkgeversbenadering “over de schutting worden gegooid” naar bedrijven die misbruik gaan maken van de positie van deze mensen als uitkeringsgerechtigden. Wij willen hiermee voorkomen dat mensen op termijn toch weer terugvallen in een uitkering. Hoe groot is de kans dat deze mensen weer in een uitkering terug vallen? Kunnen wij nog wat voor deze mensen doen zodat ze niet alsnog weer in een uitkering belanden? Het is ons doel om meer omscholingen en trainingen aan te bieden zodat mensen weer aantrekkelijker worden voor bedrijven. Op deze manier kan er beter worden ingespeeld op de vraag van de dynamische economie die steeds in verandering is. Wij zien graag dat er afspraken worden gemaakt met nieuwe bedrijven in het kader van de werkgeversbenadering. Ook zien wij graag een betere samenwerking met andere gemeentes in de regio en de landelijke overheid. Een goed voorbeeld zijn de banenplannen van Minister Lodewijk Asscher. Wij zien ook graag dat mensen uitstromen in een baan via de werkgeversbenadering van andere gemeentes. Ook hier willen wij terugval in een uitkering voorkomen. Wij willen een prestatie overzicht per kwartaal zien waarin staat hoeveel mensen er vanuit de bijstand zijn uitgestroomd naar een geschikte baan bij een bedrijf via de werkgeversbenadering. Wij willen een prestatie overzicht per kwartaal hebben waarin staat hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn uitgestroomd naar een geschikte baan bij een bedrijf via de werkgeversbenadering.  Wij willen een prestatie overzicht per kwartaal zien waarin staat hoeveel mensen er vanuit de bijstand zijn uitgestroomd naar een geschikte baan bij een bedrijf via de werkgeversbenadering van een andere gemeente. Wij willen een prestatie overzicht per kwartaal hebben van de mensen die via omscholing uitgestroomd zijn in een reguliere baan.   Wij willen een prestatie overzicht per kwartaal hebben van de mensen met een beperking die via omscholing uitgestroomd zijn in een baan. Wij willen een overzicht hebben per kwartaal van de terugval van mensen in hun uitkering vanuit hun baan waarin ze zijn ingestroomd via de werkgeversbenadering. Wij willen een overzicht hebben per kwartaal van de terugval van mensen met een arbeidsbeperking in hun uitkering vanuit hun baan waarin ze zijn ingestroomd via de werkgeversbenadering. Wij willen een overzicht hebben per kwartaal van de terugval van mensen in hun uitkering vanuit hun baan waarin ze zijn ingestroomd via de werkgeversbenadering via een andere gemeente. Wij willen een totaal overzicht hebben per kwartaal van de oorzaak van de terugval in hun uitkering van alle mensen met of zonder arbeidsbeperking die oorspronkelijk zijn uitgestroomd vanuit hun uitkering in een baan via de werkgeversbenadering via deze of een andere gemeente. Wij willen een prestatie overzicht hebben per kwartaal van de afspraken die zijn gemaakt met nieuwe bedrijven in het kader van de werkgeversbenadering ”   Ook willen wij dat dit onderwerp ieder kwartaal in de commissie terugkomt. Wij dienen een motie in.

Naar de toekomst kijkend zal een meer economisch afgestemde keuze voor het onderwijs moeten plaatsvinden. Samenwerken in het belang van de werkgelegenheid tussen onderwijs, bedrijven en (regio) gemeente(n) optimaliseren.

Steeds meer mensen zien zich genoodzaakt een eigen bedrijf te beginnen (ZZP-ers), daartoe gedwongen door de aanhoudende benarde economische vooruitzichten of door ontslag. Niet zelden zien zij zich vervolgens gedwarsboomd, omdat de banken hun een krediet weigeren, ondanks hun kennis en ervaring en ondanks het feit dat zij een gedegen en deugdelijk ondernemersplan voorleggen.  Pro Krimpenerwaard vraagt u om een actiever economisch beleid te voeren en hierin samen te werken met de Kamer van Koophandel. Inmiddels is er een licht herstel van de economie, maar dat levert nog geen banen op. Hoe staat het college tegenover het in leven roepen van een investeringsfonds om ondernemers, die bij de banken geen gehoor vinden, een lening te kunnen verstrekken. De lokale economie kan daarmee worden bevorderd. Kan op dit punt met andere gemeenten worden samengewerkt?

Steeds meer mensen raken in de schuld. De schuldhulpverlening verleent dan ook aan meer huishoudens steun om die schuld af te bouwen.  De gemeente moet er scherp in blijven om mensen in financiële en geestelijke nood op te sporen en te helpen. Zo lezen wij in het Algemeen Dagblad van 28 oktober 2015 dat niet wordt uitgesloten dat minima straks € 300 duurder uit zullen zijn. Zij gaan namelijk fors meer waterschapsbelasting betalen, omdat de waterschappen in onze regio af willen van het solidariteitsbeginsel dat armlastige inwoners worden ontzien bij de zuiveringsheffing. De kwijtscheldingsregeling wordt waarschijnlijk afgeschaft. Pro Krimpenerwaard vindt dit een onthutsende mededeling, die niet vooraf met ons is gedeeld. Is het college hiervan op de hoogte? Is het college hierbij betrokken en wat is het standpunt.

Pro Krimpenerwaard maakt zich zorgen om de veiligheid in het verkeer en het te weinig serieus nemen van deze problematiek. Wij zijn blij dat de veilige schoolroutes en het verkeer in het buitengebied de aandacht van het college hebben, maar het is toch te weinig overtuigend. Weinig echte concrete stappen. Is hiervoor budget opgenomen in de begroting?

Neem nu de verkeersonveilige situatie aan de Tiendweg te Schoonhoven. Jaren van discussie, zowel in 2013 en 2014 zijn raadsbesluiten genomen om de weg binnen de kortste keren veilig te maken. Terugdringen van de snelheid naar 30 km en nemen van snelheidsbeperkende maatregelen. Geen kostbare zaak. Nog steeds niets uitgevoerd. Nu blijkt, ondanks toezeggingen, dat zonder extra bedrag in de begroting op te nemen hieraan geen uitvoering wordt gegeven. Eerst heeft de wethouder gezegd dat deze kosten uit de reguliere begroting worden betaald. Op welke termijn kunnen we spreken van een veilige Tiendweg, waar veel schooljeugd gebruik van maakt! Wij dienen een amendement in.

 

De ontsluiting van de gemeente Krimpenerwaard aan de westzijde wordt te veel toegespitst op de Algeracorridor. We horen niets over het bevorderen van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld het doortrekken van het metrospoor in de Krimpenerwaard. Extra bussen laten rijden, het vervoer over water. Zeer milieuvriendelijke alternatieven. Wij vernemen graag uw reactie.

In verband met de klimaatverandering en de enorme bedreiging voor ons allemaal kunnen en moeten nog grote stappen worden gezet. Een actiepunt hebben wij al benoemd en dat is het rioolrecht koppelen aan waterverbruik. De straatverlichting onmiddellijk aanpakken dat is op termijn ook een besparing voor de portemonnee. Waarom niet serieus met de Vereniging Waardstroom in overleg gaan om te bezien waar windmolens op de minder kwetsbare plekken kunnen worden geplaatst. Waarom geen windmolentjes op de flats om zo een appartementencomplex of wijk van stroom te voorzien?  De invoering van Diftar voor de gehele gemeente is een goede stap voorwaarts. Zorg ervoor dat dit plan draagkracht krijgt bij de inwoners. Neem de negatieve aspecten daarin mee. Zoals het dumpen van afval in de natuur en ouderen met incontinentiematerialen.

De uitvoering van de gebiedsovereenkomst vordert gestaag. Het is ook een ingrijpend plan. Wij zetten ons in voor het behoud van het cultuurlandschap (bijvoorbeeld geen sloop van bruggetjes, maar herstel) en geen vervuilende/overlast gevende bedrijven in deze mooie gemeente. Wij zijn tegen forse schaalvergroting van de agrarische bedrijven, maar voor een bedrijfsomvang waar nog aandacht is voor een diervriendelijke aanpak en de koe in de wei. Het gaat niet goed met de weidevogels in het Groene Hart. Er broeden steeds minder grutto’s, kieviten, leeuweriken en tureluurs op onze weides. Pro Krimpenerwaard wil dat er grond wordt aangewezen als weidevogellandschap. Voor deze gebieden moet geld vrijgemaakt worden waarmee maatregelen ter bescherming van de vogels en het leefgebied worden betaald. Hiervoor kan bij de provincie/landelijke overheid of Europese Unie een bijdrage worden gevraagd.

Pro Krimpenerwaard streeft naar een groene gemeente. Dan moet het totale bomenbestand ten minste gelijk blijven. Het aantal bomen neemt echter af door diverse ontwikkelingen, zoals stedelijke uitbreiding of ziekte van bomen. Wij dienen hiervoor een motie in.

Blijkens het onderzoeksrapport Paardenkastanjes Schoonhoven moeten in een periode van 10 jaar ¾ van het bomenbestand worden vervangen. Het college heeft in zijn overdrachtsdocument het nieuwe college laten weten dat hiervoor jaarlijks een bedrag van € 50.000,00 voor de vervanging in de begroting moet worden opgenomen. Op onze vragen heeft het college geantwoord dat dit bedrag niet in de begroting is opgenomen. Wat nu? Nemen we de overdrachtsdocumenten serieus? Is er trouwens een groenbeheersplan en is de gezondheid van de bomen in kaart gebracht? Is er een zogenaamde nulmeting uitgevoerd? Kan de raad jaarlijks worden aangeboden een overzicht van gekapte en nieuwe aanplant van bomen?  Wordt de kap van bomen tijdig gepubliceerd, zodat inwoners bezwaar kunnen maken?

Het college moet de bewoners meer betrekken bij de groenvoorziening. Stimuleer de mensen om de versteende tuinen weer groen te maken met bijvoorbeeld een gesubsidieerd boom in de tuin. Ook goed tegen de toenemende wateroverlast.

 

Wij zijn blij dat de bestrijding van onkruid met chemische bestrijdingsmiddelen (slecht voor de volksgezondheid) wettelijk is verboden. Welke alternatieven gaat het college inzetten en zijn de hogere kosten in kaart gebracht en in de begroting opgenomen?

 

Pro Krimpenerwaard heeft van de burgemeester begrepen dat er snel een dierenwelzijnsnota komt. Hij neemt dat nu wel serieus, zegt hij. Eerst antwoordde hij op vragen van ons dat we van die nota niet veel moeten verwachten. Daar is hij blijkbaar op teruggekomen. Dat is maar goed ook. Wat ons ook opvalt bij dit thema is het rentmeesterschap van het CDA. Zij doen op basis van niet onderbouwde cijfers boute uitspraken over de overlast van “grote vogels” . Als het aan het CDA ligt wordt het rentmeesterschap wel op een zeer bijzondere manier ingevuld en zal het stil worden in de gemeente Krimpenerwaard. Daarna zijn de bomen aan de beurt, wegens overlast. Misschien moet eerst het overlast gevende CDA worden geruimd. Wij vragen de burgemeester bij het opstellen van de dierenwelzijnsnota een paragraaf in te ruimen voor de jacht. Pro Krimpenerwaard zou die op ons grondgebied willen verbieden. Kan dat? Om snel tot actie te kunnen overgaan willen wij dat de jacht beter wordt gecontroleerd. We zien de jagers in groepen weilanden, Loetbos en Buitengebieden afstruinen en het lijkt er op dat alles wat beweegt wordt afgeschoten Wie stelt die regels en geeft toestemming voor de jacht? Wie ziet er op toe dat de regels worden nageleefd?

Mag slachten van dieren op de boerderijen plaatsvinden? Zo nee, wie ziet hierop toe?

Wij zijn inmiddels een fairtrade gemeente geworden en dat wordt door ons als zeer positief ontvangen.

Pro Krimpenerwaard vindt dat wij alles in het werk moeten stellen om de jeugd aan ons te binden. Dat vindt het college ook, maar doet het tegenovergestelde. Om een voorbeeld te noemen. De zondagsrust. Dat was vroeger in de gemeenten geen agendapunt en komt nu om de haverklap terug. Het instellen van de avondklok om 23.00 uur op de zaterdagavond zal van grote invloed zijn op het organiseren van nieuwe activiteiten. De jongeren zullen zich massaal afkeren van de gemeente. Ook wij stellen regels, maar dit tijdstip is voor ons onbespreekbaar. Ook het bouwen voor starters is een regelmatig terugkerend onderwerp. Al 15 jaren praten wij hierover, zonder zichtbaar resultaat. Het ene rapport na het ander verschijnt. Het toverwoord was de doorstroming, daarmee wordt alles opgelost. Pro Krimpenerwaard heeft dat altijd als te simpel afgewezen. Is er al weleens een onderzoek gedaan naar de wensen van de jeugd in de gemeente? We kunnen wel vaststellen dat de vele sportverenigingen in de kernen ongelofelijk goed werk verrichten en de jeugd bindt. Het is dan jammer dat het college heeft besloten de inflatiecorrectie voor de subsidies in te trekken voor 2016. Daarmee worden de welzijnsverenigingen niet beloond voor al het fantastisch werk. Hier wordt in de begroting een verkeerde keuze gemaakt. Wij dienen een amendement in.

In de sociale huursector hebben we te maken met scheefwonen. Dit probleem kan pas worden aangepakt als er ook passende huurwoningen voor deze doelgroep worden gebouwd, die om wat voor reden dan ook niet kunnen of willen kopen. Wanneer wordt hier werk van gemaakt? Bekend is dat er geen prestatieafspraken met de woningcorporaties kunnen worden gemaakt als de woonvisie ontbreekt. Waar blijft de woonvisie?

Het toerisme wil nog maar niet goed van grond komen. In de vele zogenaamde K5-vergaderingen hebben we daar regelmatig over gesproken. Wanneer wordt hier echt werk van gemaakt. Graag een plan van aanpak in A4 formaat. Het toerisme in Nederland neemt toe, maar niet hier. We hebben zoveel te bieden. Het college heeft hiervoor op kosten van de gemeenschap een wethouder naar Milaan gestuurd, met enkele inwoners, om daar een zogenaamde masterclass te volgen. Waar blijft het resultaat?

Misschien dat het college inmiddels wat geld bij elkaar heeft gesprokkeld om het “dure” plan van Pro Krimpenerwaard uit te voeren: het plaatsen van een of meer waterpunten in de kernen waar dat ontbreekt. Te beginnen in Schoonhoven. Ook goed voor het toerisme. Hoe staat het hiermee?

Een punt van zorg is de krimp van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nu en in de toekomst. De situatie is in de ene kern zorgelijker dan de andere kern. In Berkenwoude is er een openbare school die, volgens de prognose, in 2025 nog maar 25 leerlingen heeft. Dit verdient de hoogste aandacht. Pro Krimpenerwaard wil dat de huidige basisscholen in de kernen behouden blijven. Is dat nu binnen de wet mogelijk? Wat is het standpunt van het college over het onderwijs? Welke stappen gaan we zetten voor voldoende openbaar onderwijs  in alle kernen?

Pro Krimpenerwaard komt zijn verkiezingsbelofte na en zal niet tornen aan het voorzieningenniveau voor de kernen. Ook op het schoolzwemmen, de logopedie en de schoolbegeleidingsdiensten wordt niet bezuinigd. Wij hebben een ombuigingspakket aangereikt tot een totaal bedrag van € 1,1 miljoen.

De veiligheid in de gemeente is afgezet tegen het landelijke niveau goed. Echter, door een slecht functionerend politiekorps Krimpenerwaard moeten extra BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) uit gemeenschapsgeld worden aangetrokken. Tot op heden werden die ingehuurd. Nu is de burgemeester van plan om 3 BOA’s  in vaste dienst te nemen. Incl. materiaal en auto bedragen die kosten € 280.000,– per jaar. Dit is een taak van de landelijke overheid. Die kunnen wij ook in gebreken stellen. Een eerder voorstel van Pro Krimpenerwaard om het functioneren van het politiekorps Krimpenerwaard extern te laten doorlichten stuit op fel verzet van het hoofd van de politie, de burgemeester. De goede agenten lijden nu onder de kwade. De rekening ligt nu bij onze inwoners!

Overzicht van amendementen en moties:

 • Amendement: rioolrecht op basis van waterverbruik
 • Amendement: Hondenbelasting afschaffen De opbrengst wordt namelijk niet voor dit doel gebruikt. Alleen nog een belastingmaatregel voor een sluitende begroting.
 • Amendement: om de geschrapte inflatiecorrectie voor verenigingen ongedaan te maken.
 • Amendement: Voor het verkeersveilig maken van Tiendweg Schoonhoven een bedrag in begroting opnemen, anders kan niet tot uitvoering worden overgegaan.
 • Motie: om de financiële risico’s te beperken door het solidariteitsoverleg over de decentrale taken sociaal domein met zoveel mogelijk gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland op te starten en de raad van de voortgang op de hoogte te houden,
 • Motie: het aantal bomen in de gemeente moet tenminste gelijk blijven.
 • Motie: Uitvoering van de Participatiewet.
 • Motie: opstellen van een verordening voor het raadgevend referendum
 • Motie: andere, kostenbesparende, meerjarenbegrotingsopzet
 • Motie: het tonen van beelden in de vergaderingen valt onder de vrijheid van meningsuiting; dit moet in de vergaderingen worden toegestaan!

Tot slot nog 2 opmerkingen:

 • Het indienen van een tegenbegroting is tijdrovend en heeft geen enkel effect en wordt in het vervolg achterwege gelaten.
 • Indien de begroting wordt vastgesteld, dan wordt ook ingestemd met de taakstellende ombuiging van het college waarvan we de inhoud niet kennen. Bestaat uit veel PM posten. Met dit laatste wordt in ieder geval niet ingestemd. Dat nemen wij nu voor kennisgeving aan en wij verwachten op korte termijn van het college een onderbouwd inzicht in de taakstellende ombuiging. Graag hierop een reactie van het college.

Algemene Beschouwingen van Pro Krimpenerwaard 10 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.