Tweede Kamerfractie PvdA en de benoeming van burgercommissieleden

Burgemeester Roel Cazemier (VVD)

Mevrouw Kuiken (Kamerlid PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken over de benoeming van een burgercommissielid in Bodegraven. Dat was voor ons aanleiding om haar te informeren over onze uiterst vervelende ervaring met de opstelling van de burgemeester en de raad die de toelating van eerst 2 en daarna 1 burgercommissielid van Pro Krimpenerwaard weigerde toe te laten. Voorafgaande hieraan was er handjeklap in het college- en coalitieoverleg geweest. De burgemeester heeft zich van meet af aan verzet tegen de benoeming van een van de door ons voorgedragen personen. Hij heeft die benoeming politiek gemaakt.

Argumenten die tot dit besluit hebben geleid ontbreken tot op heden. De minister is door ons aangeschreven en neemt geen helder standpunt in. Zij schrijft: “Met Gedeputeerde Staten ben ik van mening dat deze kwestie door gesprek in de gemeenteraad tot een goed einde moet worden gebracht”. Dat was een teleurstelling, omdat je van een D66 minister een andere houding mag verwachten als het actief kiesrecht, toch een grondrecht, je wordt ontnomen. ”

Namens mevrouw Kuiken hebben wij de volgende reactie ontvangen: “Wij hebben naar aanleiding van signalen die wij over de benoeming van een burgercommissielid kregen, schriftelijke vragen gesteld.  (ik voeg ze voor de zekerheid toe). De aanleiding daarvoor was een geval in Bodegraven, maar wij konden ons niet aan de indruk onttrekken dat het vaker voor komt dat de benoemingseisen verder gaan dat de wettelijke eisen.  Vandaar dat wij om opheldering vroegen.

Ook uit uw mail blijkt weer dat de manier waarop de regels geïnterpreteerd of aangevuld worden, op zijn minst niet helder is.  Hopelijk brengen de antwoorden van de minister wat meer duidelijkheid. Die verwachten wij binnen uiterlijk vier weken.

Afhankelijk van die antwoorden zullen wij verder beoordelen wat nodig is.”

Inmiddels heeft Pro Krimpenerwaard het raadsvoorstel om de verordening aan te scherpen op het punt van benoeming van burgercommissieleden uit kunnen stellen tot na de beantwoording van de gestelde vragen door de PvdA aan de minister.

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad

  1. Kent u het bericht “Eindelijk benoemd”?1)
  2. Welke wet- en regelgeving geldt er ten aanzien van de benoemingsvereisten voor een burgerlid van een raadscommissie?
  3. Kunnen er belemmeringen zijn voor de benoeming van een burgerlid van een raadscommissie als die aan de formele eisen uit wet- en regelgeving voldoet? Zo ja, welke belemmeringen?
  4. Mag een gemeente aanvullende eisen stellen aan een dergelijke benoeming? Zo ja, welke eisen en wie mag die stellen? Wat is de rol van een burgemeester? Maakt het daarbij uit of een voorgedragen commissielid op de kandidatenlijst van een fractie heeft gestaan? Zo nee, waarom mogen er geen aanvullende eisen worden gesteld?
  5. Kan de benoeming van een commissielid waartegen geen formele bezwaren bestaan door middel van stemming in de gemeenteraad geblokkeerd worden? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, waarom niet en kan een dergelijk besluit op grond van artikel 268 van de gemeentewet bij koninklijk besluit vernietigbaar zijn?
  6. Hoe verhoudt de benoemingswijze van de in het bericht genoemd commissielid zich tot de toelichting bij de Model Verordening op de raadscommissies 2018 van de VNG en tot hetgeen in de verordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat namelijk dat het mogelijk is “dat de raad (moet) besluiten een voorgedragen lid niet te benoemen tot lid van een commissie. Dit kan het geval zijn wanneer een “burgerlid” niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet. Andere redenen om een dergelijke benoeming achterwege te laten zijn niet aan de orde.”2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.