Verkiezingspropaganda van de VVD

Tijdens de raadsvergadering van 18 maart heeft de VVD een verkiezingsfolder schuin achter de rug van de fractievoorzitter van de VVD, Pascal Zuiderwijk, opgehangen. De VVD heeft dat bewust gedaan in verband met de verkiezingen voor provincie en waterschap op 20 maart. Als de VVD fractievoorzitter aan het woord was kwam de poster goed in beeld en dat werd dan ook direct uitgezonden. De VVD was daarom meer aan het woord; goed voor de propaganda. Pro Krimpenerwaard zat met de rug naar de poster en kon dat niet waarnemen. Na afloop van de vergadering hebben wij heel wat vragen van kijkers ontvangen. Is dit toegestaan en waarom hebben andere partijen geen gebruik gemaakt van deze gratis televisiereclame?

Pro Krimpenerwaard vindt dat de vergaderruimte  een neutraal karakter moet uitdragen.

Voorzitter Cazemier van de VVD deelt onze mening, gezien zijn ingrijpen als bezoekers op de publieke tribune hun voor- of afkeur tonen door applaus, plakborden of affiches. Wij vragen ons af waarom deze VVD-burgemeester in dit geval niet optreedt?

In de Presidiumvergadering (= een besloten vergadering van burgemeester en fractievoorzitters) van 25 maart komt dit punt aan de orde.

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De vier grootste partijen in Krimpenerwaard

In de gemeente Krimpenerwaard (provincie Zuid-Holland) is de VVD de grootste partij gebleven. De liberalen verloren echter fors stemmen: de partij ging van 18,7 naar 16,5 procent.

Als tweede partij eindigde Forum voor Democratie, dat met 16,0 procent als nieuwkomer binnenkomt.

De SGP werd ondanks een verlies de derde partij met 11,6 procent (dit was bij de vorige verkiezingen 12,9), gevolgd door de ChristenUnie met 9,3 procent (was 8,3).

De rest van de top 10

Het CDA haalde 9,2 procent (was 12,8), de PvdA 6,9 procent (was 9,8) en D66 5,8 procent (was 8,5). De top tien van de grootste partijen wordt gecompleteerd door de PVV (5,7%), GroenLinks (5,1%) en 50Plus (4,6%).

Van de partijen die bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen nog niet meededen, kwam Forum voor Democratie als grootste nieuwkomer binnen. GroenLinks boekte van alle partijen die vier jaar eerder al op het stembiljet stonden verhoudingsgewijs de grootste winst.

Opkomst

De opkomst in de gemeente Krimpenerwaard kwam uit op 63,1%, veel hoger dan bij de vorige verkiezingen (55,9%).

Reacties op de brief van de provincie over de geitenstop

foto Louise Huffmeijer

Naar aanleiding van de brief van de provincie en de inzet van Pro Krimpenerwaard, samen met de omwonenden, om de uitbreiding van het aantal geiten bij MooiMekkerland (Stolwijk) te stoppen in belang van de volksgezondheid zijn veel reacties ontvangen. Hierna worden er enkele weergegeven.

Iemand schrijft: “In het kader van een goede ruimtelijke ordening hoort het zorgdragen voor een goed en veilig woon- en leefklimaat onderdeel te zijn van een integrale ruimtelijke afweging. Volgens mij betekent dit niet anders dan dat de provincie vindt dat de gemeente niet zorgdraagt voor een goed woon- en leefklimaat(!)”

Een ander schrijft: “In de brief van de provincie wordt elke opening die de gemeente nog zocht keihard dichtgemetseld. Geen enkele ruimte meer voor de gemeente om anders te beslissen en te handelen dan zoals door de provincie wordt aangegeven. Hoezo een week de brief bestuderen? Klip en klaar!”

Weer een ander schrijft: “Welke belangen heeft de gemeente dat er weer gerekt moet worden en welke belangen heeft de gemeente dat alles uit de kast moet worden gehaald om deze geitenhouder te gedogen?”

Weer een ander schrijft: “Het is bestuurlijk niet uit te leggen dat de volksgezondheid voor inwoners ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van een geitenhouder, die ook nog eens zonder vergunning  1500 geiten houdt en zich ook bezig houdt met andere illegale activiteiten”.

Weer een ander schrijft: “In het verslag van de vergadering van Gedeputeerde Staten valt duidelijk te lezen dat ook de uitbreiding van de stallen onder de «geitenstop» vallen. De stallen zullen gesloopt moeten worden. De provincie zal dus niet meewerken aan de legalisering hiervan. De illegaal gebouwde stallen moeten dus weg…!”

Een ander merkt op: “Burgemeester Cazemier valt op door te gedogen in plaats van handhaven. Er is door hem nog niet een opgelegde dwangsom geïnd”.

Tot slot schrijft een inwoner: “In strijdige vergunningaanvragen wordt bewust de termijn van afhandeling overschreden zodat de vergunning wetmatig moet worden verleend”.

 

 

De provincie geeft geen ontheffing voor de illegale geiten MooiMekkerland.

In de commissievergadering Ruimte van 19 maart antwoordde wethouder de Wit, op vragen van Pro Krimpenerwaard over de geitenhouderij MooiMekkerland (Stolwijk), dat de brief van de provincie over het legaliseren van 1700 geiten was ontvangen. Het college heeft zeker een week nodig om die brief te bestuderen en pas dan zal de brief met de reactie van het college ook naar de raad worden gestuurd. Pro Krimpenerwaard vindt dit strijdig met de Gemeentewet. Gelet op de gezondheidsrisico’s voor duizenden mensen die in Stolwijk wonen moet die brief meteen naar de raad worden gezonden. Dit is passend en proactief informeren. Onderzoeken hebben aangetoond dat er binnen een straal van 2 km. van een geitenbedrijf een verhoogde kans op longontsteking bestaat. Blijkbaar is dit voor ons college en raad even niet aan de orde.

Inmiddels hebben wij de brief via via in ons bezit gekregen. Via deze link antwoord_gs_op_herhalingsbrief_van_b_en_w (1) kunt u daar zelf kennis van nemen.

Samenvattend schrijft de provincie op de herhaalde vragen van het college (vragen naar de bekende weg): “Gelet op het voorgaande blijven wij van mening dat voor meer dan de reeds aanwezige 812 geiten geen ontheffing kan worden verleend.Aangezien daardoor zicht op legalisering ontbreekt gaan wij er vanuit dat u de op dat punt ingezette handhavingsacties verder voortzet.Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.” Alle door het college aangevoerde argumenten zijn door de provincie vakkundig onderbouwd ter zijde geschoven.  Het college en de gemeenteraad zijn door deze brief wel gedwongen eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en onmiddellijk handhavend op te treden.

Pro Krimpenerwaard heeft inmiddels aan de agendacommissie gevraagd dit onderwerp voor de raadsvergadering van 2 april te agenderen. Zo niet dan is de burgemeester gevraagd dit onderwerp voor het actualiteitendebat op de agenda te plaatsen.

Aanvullende informatie. Pro Krimpenerwaard heeft samen met de omwonenden hard gewerkt om onderbouwd deze zaak bij het college, raad en provincie aan de orde te stellen met het dringende verzoek per omgaande niet mee te werken aan de uitbreiding van het aantal geiten wegens gevaar voor de volksgezondheid en handhavend op te treden betreffende alle illegale activiteiten bij dit bedrijf. Tot op heden heeft het college met steun van de raad geen enkele actie ondernomen.

Op 9 maart 2019 hebben wij het volgende geschreven: “Pro Krimpenerwaard heeft samen met het buurtcomité een motie opgesteld, omdat MooiMekkerland (Stolwijk) al jaren illegaal ruim 1.700 geiten houdt. De motie is in de raadsvergadering van 5 maart ingediend. Wij willen dat er wordt gehandhaafd in plaats van het al jaren van gedogen door burgemeester/college van deze illegale situatie. De volksgezondheid kan in gevaar zijn! Zolang dat onderzoek niet is afgerond moet de uitbreiding van het aantal geiten worden verboden. Dat heeft de provincie Zuid-Holland ook besloten. De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van de VGBK, de heer Schoof, heeft het voorlezen van deze motie aanvankelijk vele malen hinderlijk onderbroken en daarna zelfs “verboden”. Vervolgens bleef hij de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard kleineren; een voorzitter van de raad onwaardig en verre van transparant. Pro Krimpenerwaard heeft zijn volksvertegenwoordigende en controlerende rol niet kunnen uitvoeren en dat is zeer ernstig. Hierop wordt nog terug gekomen. De motie werd uiteindelijk door bijna alle partijen afgewezen. Inmiddels is de motie door het buurtcomité naar de provincie gestuurd. De komende week zal de provincie schriftelijk op deze kwestie en de brief van het college reageren. Dat is inmiddels gebeurd.

Pro Krimpenerwaard heeft veel tijd in deze zaak gestoken in het belang van de volksgezondheid van vele inwoners van Stolwijk. Pas nadat een Q-koorts uitbraak plaatsvindt wordt onze inzet op waarde geschat. Wij willen dit voorkomen.”

Inmiddels heeft Pro Krimpenerwaard een klacht tegen de waarnemend voorzitter de heer Schoof (VGBK) ingediend.

Raadsvergadering van 18 maart over vernietiging van het beschermde slagenlandschap Krimpenerwaard

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard (foto Louise Huffmeijer)

De gemeenteraad vergadert vanavond over de vernietiging van het beschermde slagenlandschap in de gemeente Krimpenerwaard.

De gemeenteraad heeft al op 16 oktober 2018 besloten in te stemmen met een extra oeververbinding en de bouw van 10.000 woningen verspreid over de gemeente.  Dit was een besluit met een meerderheid van plus 1. Zo’n ingrijpend voorstel moet met een grotere meerderheid worden gedragen.

Bovendien stond dit onderwerp niet in de verkiezingsprogramma’s  en maakte geen deel uit van de gemeenteraadsverkiezingen.

De argumentatie van het college is fout:

  1. Dit besluit betekent geen versterking van de winkelvoorziening in een tijd van webwinkels en daardoor leegstand.
  2. Evenwichtige opbouw van de bevolking is niet juist. De huidige woningbouwvisie gebaseerd op de Woonvisie gaat tot 2030 uit van 1200 woningen extra bovenop de noodzakelijke 1800 woningen om de bevolkingskrimp te voorkomen. Dus al extra groei. Wethouder de Wit heeft al aangegeven dat het een hele klus wordt om voor deze woningen bouwlocaties te vinden.
  3. Wethouder Boere onderbouwde de noodzaak van deze woningen voor de arbeidsmarkt: zoals voor de transportsector, het agrarische bedrijf/veeteelt en ZZP-ers.  Het transportbedrijf moet volgens Pro Krimpenerwaard verplaats worden naar de randen van de gemeente omdat onze veenwegen niet geschikt zijn voor transportbedrijven. De overige voorbeelden voor extra werkgelegenheid zijn zwak en niet onderbouwd.
  4. Wat heeft de energietransitie met dit hele verhaal te maken?

Het college wijst ter onderbouwing ook naar sterke signalen in de volgende 3 rapporten1

  1. Het Rabobankverhaal: dat klopt niet, omdat hierin niet wordt geschreven over de 10.000- extra woningen.
  2. Het Panorama Krimpenerwaard wordt niet over de 10.000 woningen gesproken, maar wel over de Woonvisie van 3000 woningen/1.800 als noodzakelijk.
  3. Strategische visie wordt door wethouder Boere niet juist weergegeven. Niet wordt gesproken over de extra woningen.

Pro Krimpenerwaard vindt dat het beschermde slagenlandschap Krimpenerwaard door college en coalitie wordt verkwanseld voor een oeververbinding en de extra  10.000 woningen die in het bod worden voorgesteld. Nu vernemen wij dat het er 7.000 of 4.000 mogen zijn. Waarop is dit gebaseerd? Waarom niet via de Woonvisie de lange termijn na 2030 uitzetten. Dat is pas zorgvuldig en alle belanghebbenden worden daarbij betrokken.

Waarom worden pas de afgelopen dagen de inwoners in 3 bijeenkomsten hierbij betrokken, terwijl het besluit er al ligt? Dit is de mensen voor de gek houden.  Zij gingen er vanuit nog invloed uit te kunnen oefenen op de plannen. Nee, dat is niet de bedoeling u mag met het college en volgens de regels van het college alleen positief meedenken. De uitkomst van die bijeenkomsten zijn niet bij de stukken gevoegd. Wij staan daar niet van te kijken, omdat uw mening, beste mensen, er niet toe doet!

Inmiddels heeft het college, via een politiek spel met de coalitie, in strijd met de natuuropgaaf volgens de gebiedsovereenkomst/bestemmingsplan 2 natuurlocaties van vele hectaren daaraan onttrokken. Dat is bij Haastrecht en Gouderak. Het gemeentebestuur staat blijkbaar boven de wet en verzoeken van inwoners worden in vergelijkbare gevallen afgewezen. Strijdig met het gelijkheidsbeginsel!

Met deze extra woningbouw en de extra oeververbindig zal de Krimpenerwaard met de toename van (sluip)verkeer dicht slibben. Waarom worden deze gevolgen niet eerst in kaart gebracht. Dan krijg je vooraf een helder beeld van de verschrikkelijke gevolgen voor ons prachtige gebied. De wegen slibben dicht, rotondes zijn niet voorbereid op zoveel extra verkeersbewegingen, extra wegen moeten worden aangelegd door onze prachtige natuur. Straks staan we van ’s-morgens tot ’s-avonds in de gemeente in de file. Stop deze waanzin en start een zorgvuldige procedure via de Woonvisie. Onderzoek onmiddellijk de alternatieven van vervoer zoals: het doortrekken van de metro – vervoer over water – snelfietswegen aanleggen en beter openbaar busvervoer.

Pro Krimpenerwaard wijst deze uiterst onzorgvuldige procedure af. Wij roepen de raad op om onze inwoners serieus te nemen. Er is niets zo belangrijks als ons beschermd uniek natuurgebied in het Groen Hart. Dat zijn de groene longen voor de verstedelijkte gebieden daaromheen. Werkgelegenheid in het toerisme en recreatie. Het klimaat. Dat wordt met deze dwaze plannen in een klap onherstelbaar vernietigd. Nu al worden de besluiten voor nieuwe natuur aangetast door steeds meer asfalt.

Van god los?

Inrichtingsplan Haastrecht

Zich boven de wet bevinden,  achterkamertjespolitiek, failliet dualisme, complot, afgeschaft gelijkheidsbeginsel, geen vertrouwen in de politiek.

De zaak

Het ontwerpbestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard” heeft ter inzage gelegen. Inwoners hebben voorstellen gedaan voor “ontgrenzing” van percelen, die hiermee geen  onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (het NNN) zouden gaan uitmaken en de natuuropgaven beperken. Dit is in strijd met de natuuropgaven. Veel verzoeken van inwoners zijn daarom afgewezen.  Echter niet twee verzoeken van de coalitie die in samenspraak met het college twee ontgrenzingsvoorstellen heeft ingediend in het belang van uiteindelijk woningbouw. De 10.000 woningen ter compensatie van de extra oeververbinding moeten toch ergens worden gebouwd! Het college kan op grond van de voorlopig door de provincie vastgestelde begrenzing dit verzoek niet indienen, maar heeft hierover vooraf met de coalitie afgestemd dat zij die voorstellen wel zou indienen. Zo kan het college zich hierachter verschuilen. Ook is afgesproken dat het college die verzoeken dan zou ontraden, zodat het lijkt alsof het college zich aan de regels houdt. Zo gaat dat politieke spel in het kamertje geniep tussen college en coalitie (dualisme) in de gemeente Krimpenerwaard. U wordt bedonderd.

Wij adviseren de insprekers in dit dossier om het adviesrapport “Peis Rijcken & Droogleever Frotuijn advocaten en notarissen” te lezen.

Juridisch advies Pels Rijkcken def

De twee locaties zijn Gouderak en Haastrecht.

  • Het voorstel voor ontgrenzing ten oosten van Gouderak ziet op circa 3,5 hectare grond die in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming “natuur” heeft gekregen. Het voorstel is om de gronden de bestemming “agrarische met waarden” te geven. Onderdeel van dit voorstel is ook dat het college aan Gedeputeerde Staten verzoekt om indeuking van het perceel, zodat het geen onderdeel meer uitmaakt van het Natuurnetwerk. Het voorstel wordt gedaan omdat de locatie in beeld is om sportvelden hiernaartoe te verplaatsen. Op de huidige sportvelden kan woningbouw plaatsvinden. Concrete voorstellen voor het verplaatsen van de sportvelden zijn er nog niet. De advocaten vinden het voorstel onvoldoende onderbouwd. Het heeft negatieve gevolgen voor de natuurontwikkeling en de waterkwaliteit. Verder stellen de advocaten vast dat op grond van “gelijke” argumenten verzoeken van inwoners zijn afgewezen. Het gelijkheidsbeginsel kan in het geding zijn.
  • Het voorstel voor ontgrenzing bij Haastrecht ziet op 5 hectare grond die in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming “natuur-extensief agrarisch medegebruik” heeft gekregen. Het voorstel is om de gronden de bestemming “agrarisch met waarden” te geven. Het college wil het perceel indeuken zodat het geen onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk. Deze locatie is in beeld voor uitbreiding van de kern Haastrecht. Ook hier bepaalt Gedeputeerde Staten of hiermee wordt ingestemd. Ook hier is de onderbouwing onvoldoende. De doelstelling kruiden- en faunarijk grasland en de weidevogeldoelstelling wordt niet gehaald. Ook hier is het gelijkheidsbeginsel in het geding. Bovendien zijn er nog geen concrete plannen voor woningbouw.

Dit onderwerp heeft zich afgespeeld in de raadsvergadering van 5 maart. Pro Krimpenerwaard heeft gewezen op dit verwijtbaar politieke spel en het achterstellen van de overige verzoeken tot ontgrenzing. Het college heeft geantwoord met een simpel: “Wij ontraden de voorstellen van de coalitie” en daarmee was het voor hen afgedaan. De raad ging akkoord met de twee voorstellen. Gedeputeerde Staten zijn nu aan zet.

In het onderwijs doen alle kinderen mee!

Aanvraagperiode Schoolspullenpas 2019 gestart

Veel kinderen kunnen in Nederland om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. Zij bieden deze kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden heeft de aanvraagperiode van de Schoolspullenpas 2019 geopend. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kan de Schoolspullenpas 2019 aangevraagd worden. Aanvragen kan via de website www.leergeldkrimpenerwaard.nl.

Betaalpas

De Schoolspullenpas is een betaalpas waar Stichting Leergeld eenmalig een vastgesteld bedrag op zet. Dit bedrag kan besteed worden aan schoolspullen. Kinderen kunnen hiermee voor het komende schooljaar bijvoorbeeld gymkleding, schriften, kaftpapier, pennen of een grafische rekenmachine aanschaffen. Zo beginnen zij, net als hun leeftijdsgenootjes, het nieuwe schooljaar met een frisse start.

Gezinnen waarvan de ouders een uitkering ontvangen, hoge schulden hebben of werkend zijn, maar het hoofd amper boven water kunnen houden, kunnen soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. Stichting Leergeld helpt deze gezinnen met de Schoolspullenpas. Op deze manier kan elk kind mee doen.

Aanvragen

U kunt de Schoolspullenpas 2019 aanvragen tot en met 31 augustus 2019. De pas kunt u besteden tot en met 31 oktober 2019. Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan via het online aanvraagformulier op www.elkkinddoetmee.nl/voorziening-schoolspullenpas-2019. Op deze website vindt u ook een overzicht van de voorwaarden en van de winkels waar u de pas kunt besteden.

Pro Krimpenerwaard is blij met deze regeling. Deze geldstroom komt wel bij deze doelgroep terecht. Dit is een van de maatregelen om de armoede te bestrijden, waarvoor Pro Krimpenerwaard zich al jaren inzet.

Motie handhavend optreden MooiMekkerland

Pro Krimpenerwaard heeft samen met het buurtcomité een motie opgesteld, omdat MooiMekkerland (Stolwijk) al jaren illegaal ruim 1.700 geiten  houdt. De motie is in de raadsvergadering van 5 maart ingediend. Wij willen dat er wordt gehandhaafd in plaats van het al jaren van gedogen door  burgemeester/college van deze illegale situatie. De volksgezondheid kan in gevaar! zijn! Zolang dat onderzoek niet is afgerond moet de uitbreiding van het aantal geiten worden verboden. Dat heeft de provincie Zuid-Holland ook besloten.  De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van de VGBK, de heer Schoof, heeft het voorlezen van deze motie aanvankelijk vele malen hinderlijk onderbroken en daarna zelfs “verboden”. Vervolgens bleef hij de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard kleineren; een voorzitter van de raad onwaardig en verre van transparant. Pro Krimpenerwaard heeft zijn volksvertegenwoordigende en controlerende rol niet kunnen uitvoeren en dat is zeer ernstig. Hierop wordt nog terug gekomen.  De motie werd uiteindelijk door bijna alle partijen afgewezen. Inmiddels is de motie door het buurtcomité naar de provincie gestuurd. De komende week zal de provincie schriftelijk op deze kwestie en de brief van het college reageren.

Pro Krimpenerwaard heeft veel tijd in deze zaak gestoken in het belang van de volksgezondheid van vele inwoners van Stolwijk. Pas nadat een Q-koorts uitbraak plaatsvindt wordt onze inzet op waarde geschat. Wij willen dit voorkomen.

 

MOTIE                                                  

Datum: 5 maart 2019

Onderwerp: handhavend optreden MooiMekkerland

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 5 maart 2019,

gehoord de beraadslaging,

overwegende,

dat het geitenmelkbedrijf MooiMekkerland, Koolwijkseweg 6 en 6a in Stolwijk een vergunning voor maximaal 812 geiten heeft;

dat het bedrijf dit aantal 3 jaar geleden zonder vergunning uitgebreid heeft tot 2.586 met alle gezondheidsrisico’s van dien;

dat de gemeente de illegale expansie al jaren ongehinderd laat voortbestaan en zich daarmee schuldig maakt aan toezichts- en handhavingsfalen;

dat op 6 april 2018 de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een last onder dwangsom opgelegd heeft aan melkgeitenbedrijf MooiMekkerland teneinde het aantal geiten terug te brengen naar de vergunde 812 stuks, welke afliep op 5 oktober 2018;

dat na eerst de begunstigingstermijn uitgesteld te hebben naar 1 december 2018 deze wederom uit te stellen naar 1 juni 2019 ;

dat omwonenden al jaren bij de gemeente klagen over de aanwezigheid van meer dan 1.700 illegale geiten en een petitie ingediend hebben;

dat in een straal van minimaal 2 km een verhoogd risico op longaandoeningen en Q-koorts bestaat;

dat het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden uit 2017 aanleiding voor de zorgen van de provincies is, waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) andermaal concludeert dat bewoners in de omgeving van geitenboerderijen gemiddeld vaker een longontsteking hebben;

dat het nog onduidelijk is hoe dat precies komt;

dat, zolang de echte oorzaak van Q-koorts onbekend is, veehouders geen adequate maatregelen kunnen nemen om het risico uit te bannen;

dat er per direct in ieder geval een tijdelijke stop op de uitbreiding van geiten moet komen  in afwachting van de uitkomst van diverse onderzoeken;

dat dit voor talloze provincies, waaronder Zuid-Holland d.d. 5 januari 2018, reden is geweest een “geitenstop” af te kondigen;

dat de gedeputeerde niet meer geiten op Mooi Mekkerland toelaat dan de vergunning aangeeft en dat handhavend door de gemeente opgetreden moet worden;

dat de door de provincie ingestelde “geitenstop” zonder overgangsrecht in werking getreden is en dat er bij de gemeente en het ODMH vóór 2018 géén aparte milieuaanvraag ingediend is voor het mogen houden van meer dan 2.500 geiten;

dat het ODMH niet voor niets een last onder dwangsom opgelegd heeft tot een maximum van € 450.000,–;

dat de provincie op grond van deze informatie er vanuit gaat dat de gemeente het handhavingsproces voortzet en dat  de provincie het handhavingsproces nauwgezet volgt;

dat Gedeputeerde Staten er in hun antwoord duidelijk maken dat er rechtmatig gezien destijds niet meer dan 812 geiten aanwezig waren;

dat derhalve de conclusie moet zijn dat van een overgangsrecht met betrekking tot het houden van meer dan 812 geiten hier géén sprake kan zijn;

dat het ontkennen van de risico’s zoals in het verleden met Q-koorts levens heeft gekost door niet op tijd in te grijpen;

dat het gemeentebestuur het belang van de geitenboer boven de volksgezondheid stelt en daarmee ingaat tegen de provinciale verordening;

dat de gemeenteraad nu de plicht heeft onverwijld in te grijpen;

dat de burgemeester vindt dat de gemeente de wettelijke plicht heeft om te onderzoeken of ‘illegale zaken kunnen worden gelegaliseerd;

dat het antwoord al bekend is;

dat het eindeloos rekken van de procedure tegen de regelgeving in, volstrekt haaks staat

op de bedoeling hiervan, nl. het voorkomen van ziekte;

dat het gemeentebestuur daarmee op onaanvaardbare wijze tekort doet aan een essentiële basistaak: het beschermen van de gezondheid van de burgers;

dat ten overvloede er nogmaals op wordt gewezen dat het hier een illegale situatie betreft waarbij door de gemeente voor het traject bouwen en milieu 35 overtredingen zijn vastgesteld;

roept het college op

om de illegale situatie direct na afloop van de huidige begunstigingstermijn, te weten 1 juni 2019, te beëindigen en het aantal geiten terug te brengen tot het aantal vergunde geiten van 812

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening: Pro Krimpenerwaard

Urgenda-klimaatzaak

Foto van Louise Huffmeijer

Zuid-Hollands Groene Kieskompas

Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN. Deze organisaties zetten zich in voor het beschermen en versterken van natuur en landschap en voor het verbinden van mensen met natuur.

Ze willen de betrokkenheid van inwoners van Zuid-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen vergroten. Daarnaast helpen ze kiezers bij het bepalen van hun stem door inzichtelijk te maken wat de standpunten en ambities van de verschillende partijen zijn inzake natuur en landschap. Uiteraard gaan de verkiezingsprogramma’s van de partijen ook in op andere onderwerpen dan de onderwerpen op het gebied van natuur en landschap die in het Groene Kieskompas aan de orde komen. Op www.groenekieskompas.nl kunt u lezen hoe groen de politieke partijen zijn, die deelnemen aan de Statenverkiezingen van 20 maart.

Top