Gedeputeerde Staten hebben op 31 juli 2019 een brief gestuurd aan de gemeente in het kader van het financieel toezicht. De bedoeling daarvan is te voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Gedeputeerde Staten schrijven het volgende:”Wij hebben geconstateerd dat de saldi uit de kadernota 2020 inclusief de mutaties van de meicirculaire voor de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 nog structurele tekorten tonen in alle jaren. Wij verzoeken u om maatregelen te nemen om de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 structureel sluitend te krijgen”.  Pro Krimpenerwaard heeft  bij de behandeling van de jaarrekening 2018 en de kadernota 2020 al onderbouwd aangegeven dat wethouder Boere (VVD) de financiële situatie mooier voorstelt. In het accountantsrapport staat namelijk dat ongeveer 500 facturen nog betaald moeten worden voor Jeugdzorg over 2017 en 2018  tot een bedrag van 1,7 miljoen. Dit bedrag is niet volledig in de jaarrekening 2018 verwerkt.

De groei van het Gemeentefonds valt voor 2018 tegen met een negatief bedrag van € 600.000. Minder groei dan verwacht. Dit bedrag is bewust niet in het Jaarverslag 2018, maar in de begroting van 2019, verwerkt. Met dat gegeven komt het positieve saldo van het Jaarverslag 2018 van 1,3 miljoen er toch anders uit te zien.  Pro Krimpenerwaard heeft de wethouder toen het verwijt gemaakt dat die bedragen bewust werden verstopt in andere documenten in plaats van deze op te nemen in een raadsinformatiebrief bij de Jaarrekening.

De brief van Gedeputeerde Staten  is het bewijs dat in dit dossier Pro Krimpenerwaard zijn financiële zorg terecht heeft uitgesproken. Wij zijn benieuwd op welke wijze de tekorten structureel worden opgelost. Wij zullen tegen lastenverhoging voor de inwoners stemmen. Problemen moeten binnen de begroting worden opgelost. Hiervoor hebben wij diverse voorstellen gedaan, zoals het terugbrengen van het aantal wethouders van 6 naar 4.

Beste mede-eisers, 

Goed nieuws over onze gezamenlijke actie voor het klimaat, de Klimaatzaak. Afgelopen vrijdag 13 september kwam het advies van de plv. procureur generaal Langemeijer en de advocaat generaal Wissink aan de Hoge Raad over de klimaatzaak.

Dit onafhankelijke juridisch advies beveelt aan dat de uitspraak van het gerechtshof in stand kan blijven. Dat betekent dat de Staat 25% CO2 moet reduceren in 2020 t.o.v.1990.
De adviseurs concludeerden dat de rechter rechtsbescherming moet bieden, ook in zaken tegen de overheid. De verplichtingen uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) dienen correct te worden nageleefd. Dit is een steuntje in de rug van Urgenda en voor u, de mede-eisers die al sinds 2012 met deze zaak bezig zijn.

Noteer de datum alvast in uw agenda!
De Hoge Raad heeft voorlopig de uitspraak bepaald op vrijdag 20 december in Den Haag. Zodra er meer bekend is over de definitieve datum en het tijdstip van de zitting stellen wij u weer op de hoogte. Deze laatste uitspraak wilt u vast niet missen.

Met vriendelijke groet,
Marjan Minnesma & Team

Dit is ook Pro Krimpenerwaard!

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard

In de extra raadsvergadering van 11 september hebben met name CU en VGBK suggestieve vragen gesteld aan Pro Krimpenerwaard over de kosten van de MIRT/extra oeververbinding. Deze bedragen volgens Pro Krimpenerwaard € 250.000. Deze vragen zijn eerder door ons aan het college voorgelegd en door het college onderschreven. Niets nieuws dus.Tijdens de inbreng van de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard werd hij bij herhaling, o.a. hierover, hinderlijk door die partijen onderbroken. Blijkbaar was deze strategie vooraf in het coalitieoverleg, al dan niet met collegeleden, afgesproken. De aandacht van de politiek/pers moest worden verlegd naar de “betrouwbaarheid” van onze partij i.p.v. de verspilling van geld door de gemiste extra oeververbinding. Wethouder Boere (VVD)  antwoordt op gestelde vragen dat € 55.000 hieraan is besteed. Met de voorzitter van de raad heeft Pro Krimpenerwaard afgesproken hierop terug te komen.

Wij zijn eruit en hebben de kosten verwerkt in raadvragen voor het college. Hierna worden die kosten onderbouwd. Pro Krimpenerwaard moet inderdaad zijn excuses aan de CU en VGBK aanbieden. De werkelijke kosten bedragen geen € 250.000 maar ruim € 560.000,–!

De cijfers zijn deels gebaseerd op de door het college verstrekte informatie en deels PM calculatie.

 1. Incidentele kosten verbetering bereikbaarheid, lobby MIRT (zie pagina 19 van de eerste tussentijdse rapportage 2019 en op 28 mei 2019 aan de raad gepresenteerd): €  240.000,–
 1. Kosten bestuurscrisis n.a.v. de MIRT – SV19-23  —     €    21.302,–
 2. Extra wethouder als gevolg van crisis 2019-2022        € 300.000,–

Werkelijke kosten conform eerdere opgave college:     € 561.302,-

Wij vermoeden dat de kosten nog hoger zullen liggen, vanwege:

 1. Vast personeel heeft zich nu niet kunnen inzetten voor andere werkzaamheden t.b.v. gemeente/burgers.
 2. Inhuur extra krachten vanwege extra werk.
 3. Extra raads- en/of commissievergaderingen
 4. Extra kosten voor personeel, bureaukosten i.v.m. extra Wethouder.

Wij vinden het als partij verrassend dat het college nu aangeeft dat de totale kosten circa € 55.000 euro bedragen. De werkelijke kosten zijn vele malen hoger.

Deze gelden hadden beter besteed moeten worden. Bijvoorbeeld voor de armoedebestrijding.

Vragen:

 1. Wil het college hierop inhoudelijk reageren?
 2. In verband met de inzet van de ambtenaren voor de MIRT willen wij weten of er een aparte tijdschrijfregel is en/of onder welke regel die uren t.b.v. de MIRT worden geadministreerd?
 3. Kan ons inzicht worden gegeven in het aantal ambtelijke uren?
 4. Zijn de loonkosten wethouder inclusief alle toeslagen, zoals pensioenopbouw?

Op verzoek van Pro Krimpenerwaard en met de steun van de oppositiepartijen heeft de extra raadsvergadering op woensdag 11 september plaatsgevonden. De vergadering was noodzakelijk nadat wij kennis hadden genomen van het advies aan de minister d.d. 16 juli 2019 om de keuze voor een extra oeververbinding te laten vallen op Rotterdam Oost (Fijenoord-Kralingen) en niet op Ridderkerk-Krimpen a/d Lek. Pro Krimpenerwaard vindt dit een belangrijk onderwerp wat veel bij inwoners, ondernemers en bestuur heeft losgemaakt. Wij willen terugkijken op het gelopen proces en vooruit kijken “hoe nu verder”.  Bijgesloten treft u onze bijdrage aan. inbreng PK – 11092019 Het was helaas een tam debat. Verder was de negatieve en soms agressieve inbreng van VGBK richting Pro Krimpenerwaard en ook wel richting CDA opvallend.

De VGBK betichtte beide partijen van het verspreiden van fake nieuws. Hij doelde op de 10.000 woningen die aanvankelijk als gebiedsbod werden gepresenteerd om de oeververbinding binnen te halen. Natuurlijk weet de VGBK dat wethouder Boere dat heeft toegeven en daar later op terug is gekomen met een aangepast plan van 4.000 woningen, industrieterrein en infrastructuur. Dus pure onzin van die partij om zo de tegenpartijen in een kwaad daglicht te stellen.

De fractievoorzitter van de VGBK, Schoof, vond dat nog niet genoeg en zwaaide met een motie van Pro Krimpenerwaard d.d. 9 mei 2017, die nota bene was ingetrokken, waarin werd gepleit voor een toekomstige bereikbaarheid van de Krimpenerwaard vanuit een samenhangende visie op de Krimpenerwaard. In die discussie wees de toenmalige wethouder Neven e op dat het college met een notitie zou komen. Dat maakte deze motie overbodig. De heer Schoof suggereerde dat Pro Krimpenerwaard ook toen al voor een extra oeververbinding was en bleef dat herhalen. Op verzoek van Pro Krimpenerwaard weigerde  Schoof om die motie in zijn geheel voor te lezen in plaats van het voortdurend uitspreken van slechts 2 zinnen (die met opzet uit de context werden gehaald).  Hij noemde Pro Krimpenerwaard o.a. ongeloofwaardig en nog wat van die emotionele termen. De VGBK vergeet te vermelden dat de extra oeververbinding/MIRT toen nog niet speelde. Wilt u bij het zien van de VGBK raadsleden hen waarschuwen met lichtsignalen dat zij op de verkeerde politieke weg zijn beland.

Een ander punt was de melding van Pro Krimpenerwaard dat de lobby voor een extra oeververbinding al € 250.000 aan gemeenschapsgeld heeft gekost. De CU en VGBK vroegen aan Pro Krimpenerwaard om dit te onderbouwen. Wij zullen de onderliggende stukken nog aanleveren. Wethouder Boere antwoordde dat slechts € 55.000 was uitgegeven. Pro Krimpenerwaard werd daarop door deze partijen van alles verweten. Jammer dat zij niet kunnen wachten op onze onderbouwing, die is gebaseerd op informatie van het college.

Pro Krimpenerwaard heeft nog drie moties ingediend die door wethouder Boere zijn overgenomen. De wethouder deelt mee dat de hoge mastroute (pleziervaart met mast) wederom op de agenda staat in het overleg van de Algeracorridor waarin Krimpen a/d IJssel, Capelle en Rijkswaterstaat zitten. De wethouder zal ons op de hoogte houden en mogelijk ook aan dit overleg deelnemen. Het openzetten van de Algerabrug voor deze boten is niet meer van deze tijd. Ook zal de wethouder deelnemen aan het overleg Algeracorridor wat betreft de verkeersdoorstroming en de te nemen maatregelen. Stevige uitspraken zoals die in het verleden zijn gedaan, zoals geen cent naar de Algerabrug, zal de wethouder in het vervolg eerst met de raad bespreken.

Op 3 oktober: Motiemarkt. Breng uw idee tot leven!

Heeft u een goed idee voor de Krimpenerwaard? Of weet u hoe het nóg beter, groener, veiliger, sportiever of anders kan? Kom dan op donderdagavond 3 oktober naar de motiemarkt in het gemeentekantoor van Lekkerkerk.

Meldt u zich voor 30 september aan, dan krijgt u een kraampje op de motiemarkt. Vervolgens presenteert u uw idee aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsleden “shoppen” langs de verschillende kraampjes om te kijken of er ideeën tussen zitten die ze kunnen en willen gebruiken voor een voorstel in de raadsvergadering. Is er een “match” dan kan zo’n motie uw idee zijn!

U bent ook van harte welkom wanneer u zelf geen idee presenteert, maar met raadsleden in gesprek wilt.

Meer weten of aanmelden kan via griffie@krimpenerwaard.nl of bekijk de website: www.krimpenerwaard.nl/motiemarkt.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur, gemeentekantoor Lekkerkerk aan de Burgemeester van de Willigenstraat 58.

Pro Krimpenerwaard vindt dit een goed idee en zal zeker aanwezig zijn.

 

Mondelinge vragen voor het vragenhalfuurtje van de raadscommissie Ruimte en Financiën van 10 september 2019.

Buiten de Veerpoort

Pro Krimpenerwaard heeft op 26 juli 2019 schriftelijke Raadsvragen gesteld over het dossier Buiten de Veerpoort. Deze vragen zijn nog steeds niet beantwoord. De termijn is ruimschoots overschreden.

Aanvullend kan worden opgemerkt dat het wildparkeren (tussen de bloembakken) nog steeds plaatsvindt (zie foto) en de handhaving ontbreekt. Het aantal banken aan het water (bij het veer) is minimaal.

Ook is in april een deel van de oude brug die voor de Veerpoort onder het straatwerk lag, bij werkzaamheden ernstig beschadigd. Na het aanbrengen van een noodmaatregel is verder geen actie ondernomen.

Vragen:

 1. Pro Krimpenerwaard wil over deze kwestie en de toenemende kritiek uit de samenleving volledig worden geïnformeerd.
 2. Volgens de historicus Ouweneel (zie bijgesloten artikel in Het Kontakt) blundert het college en negeert het college deskundigen bij de aanpak Buiten de Veerpoort’. Graag een reactie.

Visie op de Veerdiensten

In de besluitenlijst van het college van 16 juli 2019 staat dat niet wordt ingestemd met de in de visie op de veerdiensten in de Krimpenerwaard opgenomen voorstellen voor extra ambtelijke inzet en een extra veerverbinding tussen Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel.

Vragen:

 1. Graag een toelichting hierop en inzicht in de extra kosten.
 2. Is het college in dit dossier het bevoegde orgaan of de gemeenteraad?

Hierna worden enkele van de vele reacties gepubliceerd n.a.v. het initiatief van Pro Krimpenerwaard om het openen van de Algerabrug te beperken voor de plezierjacht. De namen van de reacties zijn weggelaten. Pro Krimpenerwaard zal hierover in de extra raadsvergadering een motie indienen.

1. Het krantenbericht betreft de visie van Pro Krimpenerwaard op een betere doorstroming van het verkeer, door het afsluiten van de rivier voor schepen met een mast, getuigt van een pijnlijk gebrek aan kennis van de feiten. Zonder ook maar één schip voor de brug staan er inderdaad dagelijks lange files; oorzaak is eenvoudig te vinden door het verkeer te tellen. Heeft maar af-en-toe te maken met een brugopening, en ik moet nog meemaken dat deze in de spits opengaat. Mijn ervaring – ik vaar zo’n boot met een mast – is dat de brugwachter het verkeer goed inschat, en daarop werkt. Aan de massa auto’s (economie draait goed) kan beter op een andere manier gereageerd worden: wisselstroken voor de bussen kan er een zijn.

Verder is het een beetje zielig om te lezen dat “we maar een strijkbare mast moeten nemen”. Op een beetje boot van formaat zijn die dingen niet te strijken, de kleinere kunnen dat (soms), maar die kunnen ook rechtop onder de brug door. Tjalken en vergelijkbare schepen hebben over het algemeen strijkinrichtingen, maar die categorie is op dit vaargebied niet sterk vertegenwoordigd.

Tenslotte mis ik het idee dat watersport ook een recreatiebijdrage is. Veel gemeenten zien dat heel goed, en faciliteren hier actief. Het is dom te proberen een soort dam in de Hollandse IJssel te willen, en ik hoop dan ook dat de gemeente daar niet op in gaat.

2. Uw bericht in het Kontakt van gisteren is mij uit het hart gegrepen.

Weliswaar hoef ik gelukkig geen regelmatig gebruik meer te maken van de brug der zuchten maar de keren dat ik er voor sta in beide richtingen zijn meestal niet van korte duur en dat is nog maar zacht uitgedrukt.

De Algerabrug maakt deel uit van het eerste Delta werk na de februari stormramp in februari 1953 in Zeeland met duizenden doden. Als kleine jongen die al zeer vroeg de krant kon lezen met 4 jaar heb ik destijds reeds de dodentallen van de diverse getroffen plaatsen uit mijn hoofd opgezegd.

Oorspronkelijk diende de Algerabrug met slechts 2 rijbanen ook als vervanger van het veer van de Ruit en reden er in het begin aanmerkelijk minder voertuigen over dan tegenwoordig wellicht nog met paard en wagen.

Sindsdien is het een hoofdpijndossier van hele generaties politici die daar tanden op stuk beten en zich lieten leiden door landelijk politiek belang gekoppeld aan de bekende uitstel mentaliteit, Nederlanders eigen.

De feitelijke gedupeerden die dagelijks over de brug moeten voor hun werk, zaken of andere

bezigheden wordt niets gevraagd maar laten hun stem onvoldoende of helemaal niet horen.

En dat heb ik het nog maar niet over het economisch verlies van professionele vervoerders

Wel indirect meebetalen via allerlei belastingen maar niet meetellen in de besluitvorming.

De Hollandse IJssel maakt deel uit van de zg. staande of hoge mastenroute van Rijkswaterstaat die tegen beter weten in dat gewoon laten voortduren.

In het verleden heb ik al voorgesteld het op- en aftuigen na resp. voor de Algerabrug te laten plaatsvinden en gebruik te maken van een daar liggend ponton en met behulp van een gespecialiseerd bedrijf. Maar nee hoor dat is te simpel gedacht.

Hetzelfde met het voorstel van een mijnheer uit Ouderkerk a/d IJssel om de voor miljoenen te renoveren kruising direct na de Algerabrug in Krimpen a/d IJssel ongelijkvloers te maken zodat het verkeer on beide richtingen ongehinderd kan doorrijden.

Ook hier nul op het rekest.

En wat en vooral wanneer gaat er met de € 90 miljoen gebeuren die beschikbaar zal komen voor de verbetering. Ik heb voorlopig begrepen dat er sprake is van een 2e fietspad?!

Tegen de tijd dat e.e.a. klaar is kost het 2 x zo duur en 2 x zo lang door het eindeloze geoha van beleids- en beslissingsnemers. Op Europese aanbestedingen van de overheid zit nauwelijks controle en is nog steeds de mentaliteit en werkwijze van toepassing als destijds door klokkenluider Bos aan de kaak gesteld.

Helaas kan ik niet persoonlijk aanwezig zijn bij de raadsvergadering op 11 september maar ik hoop van ganser harte dat u het college mee- en zo ver krijgt hier daadwerkelijk en op korte termijn iets aan te doen.

3. Al meer dan 10 jaar maak ik intensief gebruik van de brug. Ca. 16 keer per week rij of loop ik erover. Al een paar jaren hou ik bij wanneer en hoelang ik voor de brug sta. Meestal wel een paar uur per jaar bij elkaar opgeteld terwijl ik toch probeer zoveel mogelijk de brug te mijden rond tijden dat hij open kan gaan.

Inderdaad meestal open voor zeilboten. Ik heb me er al vaak kwaad over gemaakt en ik snap tot nu toe niet dat er niemand aan de bel trek om dat een halt toe te roepen.

U bericht gister in Het Kontakt verblijdde mij. Eindelijk een partij die het probleem ziet en er wat aan probeert te doen.

Als ik kan helpen hoor ik het graag.

4. Regelmatig lees ik in de krant de perikelen over de Algerabrug, die vaak openstaat. Komt vooral door zeil/plezier vaart.

Bij de bruggen in Alphen a/d Rijn, Boskoop, Waddinxveen, Maximabrug en Coenecoopbrug, moet plezier- wachten op de beroepsvaart.

Pleziervaarders zitten voor hun plezier op het water. Wachtende automobilisten en vrachtwagenbestuurders vaak voor hun brood.

Onderzoek spreekt over 80%

Misschien een idee voor de Algerabrug? Zeilschepen die – misschien met enige moeite -dan eerder hun masten strijken.

bomenkap Overtuin Bisdom van Vliet

Pro Krimpenerwaard heeft al vanaf 2015 zijn zorg uitgesproken over het park “De Overtuin Bosdom van Vliet” in Haastrecht. Het rijksmonument De Overtuin is door een ondeskundig bestuur op onverantwoorde wijze beschadigd geraakt. Het opgestelde masterplan en de daaraan gekoppelde onderhoudsplannen, die in opdracht van de voormalige gemeente Vlist door mevrouw Wolak zijn opgesteld, zijn met medeweten van de gemeente Krimpenerwaard, ter zijde geschoven. Mevrouw Wolak is landschapsarchitect en oprichter van groen erfgoed.

Door het gebrek aan kennis en kunde en mogelijk ook historisch besef is het park steeds verder afgedreven van het mastplan en de monumentale waarde die het zou kunnen hebben.

Pro Krimpenerwaard was van mening dat het bestuur van de  stichting bewust jarenlang zich niet aan het monumentale masterplan heeft gehouden. Het bestuur van dit park heeft jaar op jaar aangetoond haar beheertaak niet goed en verantwoord te kunnen uitvoeren en zal  van haar functie  ontheven dienen te worden.  De gemeente zal dan ook op korte termijn zijn verantwoordelijkheid weer moeten nemen om dit park in haar glorie te herstellen.

Wij zijn de vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en hen treft geen blaam.

De opsteller van het masterplan heeft zich schriftelijk kritisch uitgelaten over de kap van diverse bomen en over andere strijdige activiteiten. Ook Rijksmonumenten en de provincie hebben wij ingeschakeld en zij hebben het college blijkbaar kunnen overhalen om het rijksmonument in de oude glorie te herstellen en daarvoor de juiste besluiten te nemen.

Het college heeft op 20 augustus 2019 ingestemd met het actualiseren van het Masterplan “Blik op de toekomst van Overtuin Bisdom van Vliet” om de Overtuin weer terug te brengen op het niveau van een rijksmonument. Om de actualisatie van het Masterplan te realiseren is opdracht gegeven aan Monique Wolak groen erfgoed.

Stichting In Arcadië begeleidt de gemeente als adviseur van het gehele proces.

Er wordt nauw samengewerkt met Stichting Museum Bisdom van Vliet en Stichting Overtuin Bisdom van Vliet.

Dit is een mooi resultaat dat na jaren van inspanning van bezorgde inwoners en Pro Krimpenerwaard tot stand is gekomen.

Twee voorbeelden van grote zaken die in gemeente spelen en waarin niet wordt gehandhaafd. Pro Krimpenerwaard maakt zich hierover grote zorgen. Waar blijft de burgemeester als hoofd van de veiligheid/politie? Het gemeentebestuur heeft de plicht om de inwoners bescherming te bieden. Deze twee zaken worden in de commissie van vanavond aan de orde gesteld. Dit is slechts een topje van de ijsberg.

Onderwerp: verzoek om handhaving-overlast Koestraat 134 en 134a te Schoonhoven

Pro Krimpenerwaard heeft de bijgesloten brief ontvangen van inwoners die ten einde raad zijn en niet door het college/burgemeester worden gehoord. De 20 ondertekenaars van deze brief (namen bij ons bekend) schetsen het volgende beeld. Het pand Koestraat 134a en 134 te Schoonhoven wordt voornamelijk gebruikt voor de huisvesting van werknemers van Groene Hart Monumenten B.V. (red. waar staat deze naam voor?), haar zusterorganisaties en klanten. Het betreft meestal korte termijn huisvesting van 20 tot 25 mensen. Het gebruik is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. De omwonenden klagen al lange tijd over de ondraagelijke overlast. Vele malen is aangifte gedaan en hebben de inwoners noodgedwongen zelf in moeten grijpen. Afgelopen Pinksterweekeind was er weer sprake van een ernstig geweldsdelict (messentrekkerij, bloed, een weekeind lang geluidsoverlast, geschreeuw, gebrul, gegil, kotsen uit de ramen, vuil op straat, intimidatie naar de omwonenden en uiteindelijk gewonden. Brandalarmen gaan vrijwel dagelijks af en regelmatig is de politie gebeld. Voor de omwonenden is het niet langer aanvaardbaar. Zij vragen voor de zoveelste keer aan het college/burgemeester om handhavend op te treden. Pro Krimpenerwaard vindt het onthutsend dat inwoners door het college/burgemeester aan hun lot worden overgelaten en dat zij uiteindelijk moeten smeken om handhavend optreden  en strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen.

Vragen:

 1. Pro Krimpenerwaard wil hierover volledig worden geïnformeerd.
 2. Waarom handhaaft het college/burgemeester niet?
 3. Is er strijdigheid met het bestemmingsplan?
 4. Op welke termijn worden de bewoners gehoord en worden passende maatregelen genomen?
 5. De raad moet in deze ernstige situatie maandelijks over de afwikkeling worden geïnformeerd. Is het college/burgemeester voornemens hieraan te voldoen?

Onderwerp: Bewoners Groenland (Krimpen aan de Lek) zijn overlast zat

Artikel in Het Kontakt (digitaal) van 30 augustus 2019. Ter informatie volgt hierna het volledige artikel.

KRIMPEN AAN DE LEK • Lawaai tot diep in de nacht, het dealen van drugs, drank- en drugsgebruik op straat én de rotzooi die wordt achtergelaten in de openbare ruimte. De bewoners van Groenland in Krimpen aan de Lek zijn het meer dan zat.

Epicentrum van de overlast is het gebied rondom sporthal De Walvis. “Van de welwillende bezoekers van het daarin gevestigde sportcafé hebben we geen last, maar wat er buiten gebeurt kan écht niet”, zegt één van de omwonenden, die liever anoniem wil blijven (de namen van de gesprekspartners in dit artikel zijn bekend bij de redactie).

Vervolgens: “Onze kritiek richt zich ook niet op de uitbater. De irritatie zit hem vooral in de wijze waarop de gemeente en de politie met de situatie omgaan. Met uitzondering van de zomerperiode, waarin het sportcafé een aantal weken dicht is, is het hier in de weekenden -en soms ook doordeweeks- bal. Het komt vaak voor dat we middenin de nacht wakker schrikken van de herrie. De volgende dag zie je de resultaten op straat, in de struiken, in de sloot en op het gras: drankflessen, drugsgerelateerd afval en condooms. Troep die soms dagenlang blijft liggen.”

Drugs dealen
De omwonenden namen de afgelopen twee jaar regelmatig contact op met de gemeente en politie, maar voelen zich niet serieus genomen.

“Ik heb een keer de wijkagent gevraagd om poolshoogte te nemen, omdat er vanuit een auto openlijk drugs werd gedeald”, vertelt één van de omwonenden. “De man vroeg me toen om het kenteken te noteren en door te geven. Ik zei: ‘kom zélf maar vanuit mijn dakkapel de boel opnemen’. Van daaruit heb je namelijk een perfect overzicht. Daarna werd het stil. En ondertussen gaat het allemaal gewoon door. Auto’s, scooters, fietsen: verschillende vervoersmiddelen worden ingezet om drugs aan de man te brengen. Soms ook aan jonge tieners.”

“Ook ik heb regelmatig de politie gebeld om overlast te melden”, vertelt een andere wijkbewoner. “Dan hoor ik dat ik de enige ben die klaagt. Soms komt er een politieauto langs. Dan is het relatief even rustig. Zodra die wegrijdt begint het weer van voor af aan.”

De ‘Groenlanders’ stellen vast dat er in hun buurt dingen gebeuren, die niet door de beugel kunnen. “Het enige wat je dan moet doen is handhaven. Dat is toch niet zo moeilijk?”

Reactie
De klachten en de situatie rondom de Walvis, het café en het parkeerterrein zijn bekend bij de politie en de gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente Krimpenerwaard: “We hebben de problematiek op het netvlies en zoeken samen met de politie naar een oplossing. De burgemeester wil graag in gesprek met de bewoners, die de overlast hebben gemeld. Op korte termijn ontvangen zij hiertoe een uitnodiging.”

Pro Krimpenerwaard heeft hierover de volgende vragen gesteld:

 1. Pro Krimpenerwaard wil hierover volledig worden geïnformeerd en met name ook de kritiek van de inwoners over het niet handhaven door politie en burgemeester en de inzet van de burgemeester om dit in het vervolg te voorkomen.
 2. Regelmatig is er kritiek op het niet handhaven. Zowel bij drugsgerelateerde zaken als andere strijdige activiteiten, zoals in het buitengebied. Wat gaat de burgemeester hieraan doen.
 3. Daarnaast zijn er specifieke vragen betreffende de drugsoverlast gesteld, omdat Pro Krimpenerwaard dit serieus wil oppakken

 

Pro Krimpenerwaard heeft, naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (brief 16 juli 2019) over de reeds gebouwde illegale opstallen ten behoeve van de geitenhouderij MooiMekkerland in Stolwijk en de 1756 illegale geiten, aan de agendacommissie gevraagd dit onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte van 10 september te plaatsen. De agendacommissie weigert dat, omdat van nieuw beleid geen sprake zou zijn. Het leent zich meer voor een actualiteitendebat. Pro Krimpenerwaard kan deze procedure niet volgen en die is bovendien strijdig met de regels. Maar, wij moeten ons hierbij neerleggen en hebben een verzoek ingediend voor het houden van een actualiteitendebat in de raadsvergadering van 24 september en rekenen op steun van andere partijen.

Wij willen 3 punten uit de brief naar voren halen. De provincie weigert ontheffing te verlenen voor de uitbreiding van de bebouwing. Slechts de bebouwing voor de 812 geiten is legaal. De illegale 1756 geiten moeten worden afgevoerd. Wanneer wordt daadwerkelijk door het college gehandhaafd. Dan de gezondheid. De provincie komt expliciet terug op de longontsteking als reden voor zorg voor de gezondheid. Onder verwijzing naar diverse rapporten schrijft de provincie: “dat er nog steeds van moet worden uitgegaan dat in een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij omwonenden een verhoogd risico lopen op longontsteking (red. het argument van Pro Krimpenerwaard en omwonenden). De exacte oorzaak van die verhoogde kans is nog niet duidelijk. Onder die omstandigheden moeten wij het belang van de volksgezondheid zwaarder laten wegen dan het belang van de betrokken individuele ondernemer om zijn bedrijf uit te breiden”.  Het college schrijft in zijn voorstel aan de raad: ”De risico’s voor de gezondheid zijn niet van dien aard dat onderhavige ontwikkeling om die reden zou moeten worden geblokkeerd”. “Ook de risico’s op longontsteking verschillen per provincie”.

Verder worden door de provincie ook de andere argumenten van de gemeente in dit dossier ter zijde geschoven. Wat gaat het college met deze uitspraak van de provincie doen?

Voor een goede behandeling van dit onderwerp in de raad hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Worden bijgevoegd. Het college schrijft in zijn schriftelijke reactie dat zij het besluit van de provincie inhoudelijk zal laten beoordelen. Op 13 augustus heeft het college besloten om een beroep op nader in te dienen gronden (pro forma beroep) in te stellen bij rechtbank Den Haag.

Pro Krimpenerwaard heeft met verbijstering hiervan kennisgenomen. De inwoners moeten er op kunnen rekenen dat het gemeentebestuur (college) opkomt voor  het gemeenschappelijk belang. In dit geval de gezondheid. Dat nu eindelijk eens handhavend wordt opgetreden. Nu wordt op kosten van de gemeenschap het besluit van de provincie, die zijn verantwoordelijkheid neemt, bestreden. Het belang van MooiMekkerland is voor het college groter dan het belang voor de inwoners binnen een straal van 2 km om het geitenbedrijf.  Nog steeds vragen wij ons af wat de werkelijke reden is. Dat kunnen alleen  financiële redenen zijn. Het college is er niet voor de inwoners. Naar wij hopen geldt dat niet voor de gemeenteraad. Wij roepen alle volksvertegenwoordigers op om zich hiertegen te verzetten en het besluit van de provincie uit te voeren. Zolang de precieze oorzaak van de aantasting van de gezondheid door geiten niet bekend is moet geen toestemming worden gegeven voor verdere uitbreiding. Neem geen risico en neem nu maatregelen. Tot slot:  Wij hebben hier te maken met een illegaal opererend bedrijf met steun van het college.

1.30 SV19-80 antw PK, Mooimekkerland

Top