“Intentieondertekening nieuw politiebureau” – teamchef van politie Krimpenerwaard Robert-Jan van den Burg, burgemeester Roel Cazemier en mevrouw Rafaelle Quax, coördinator cluster Vastgoedtransacties van Politiedienstencentrum

Het politieteam Krimpenerwaard krijgt een nieuw bureau. De gemeente Krimpenerwaard en politie-eenheid Den Haag tekenden 13 november 2019 een intentieovereenkomst om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw politiebureau in de Krimpenerwaard.

Het huidige bureau van het politieteam aan de Hof ter Bergen voldoet niet meer aan de eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht, waaronder het verbouwen van de huidige locatie. Voor een bureau dat past bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt, blijkt de bouw van een nieuw pand de beste oplossing. De voorkeur voor de nieuwe locatie voor het nieuwe bureau gaat uit naar een goed ontsloten locatie zoals bijvoorbeeld de Veerweg in Bergambacht, centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard. Als alles volgens planning verloopt, opent het pand in 2023 haar deuren.

Goed nieuws

Gert-Jan van den Burg, teamchef van de politie, is verheugd. “Het is fantastisch dat de politie een nieuw modern bureau krijgt. Met het nieuwe pand kunnen we de toekomst tegemoet zien.

Het is ook goed nieuws voor de inwoners van Krimpenerwaard. We blijven met ons eigen politieteam en -bureau in de gemeente. Het aantal personeelsleden blijft nog gelijk, maar er komen minder tafels en stoelen. Uiteindelijk moet de politie toch vooral buiten zijn.”

Gezamenlijk belang

Burgemeester Roel Cazemier is zeer tevreden met het nieuw te bouwen politiebureau. “Met deze intentieovereenkomst geven we aan dat we als politie en gemeente samen het belang zien van een politiebureau in onze gemeente. De politie blijft daardoor toegankelijk voor onze inwoners. We zien de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat er over een aantal jaar een mooi, nieuw politiebureau staat.”

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat dit het derde politiebureau is in 20 jaar. Eerst het politiebureau Schoonhoven, dat aan alle eisen voldeed. Toen het politiebureau in Bergambacht wat niet aan de eisen voldeed en nu weer een nieuw bureau. De inwoners hebben meer belang bij een uitbreiding van het politieteam en dan zeker ‘s-avonds. Dan zijn er 2 agenten en 1 auto beschikbaar. Blijkbaar is er geld voldoende, maar wordt het niet aan personeel uitgegeven. Meer blauw op straat blijft toch het uitgangspunt!

 

vuurwerkschade

In de raadsvergadering van 12 november is de meerjarenbegroting 2020-2023 besproken. Diverse onderwerpen kwamen daarbij aan de orde. Pro Krimpenerwaard had evenals de SGP/ D66 ieder een eigen motie ingediend voor een vuurwerkvrije gemeente. Om de kans van slagen te vergroten heeft Pro Krimpenerwaard zijn, min of meer gelijkluidende motie, ingetrokken. Vervolgens werd de motie ingediend door SGP, D66, Pro Krimpenerwaard, Dierbaar Krimpenerwaard, Waard 18 en CU. De motie kreeg voldoende steun, mede omdat VGBK verdeeld stemde. De raad wil dat het bestaande plan van aanpak  (vuurwerkvrije zones) aangescherpt wordt en dat de gemeente uiterlijk tijdens de jaarwisseling 2022-23 vuurwerkvrij is. Een mooi resultaat van samenwerking. Iedereen weet dat het afsteken van vuurwerk niet bevorderlijk is voor de veiligheid (van onze jeugd, maar ook volwassenen), het milieu en het dierenwelzijn en de schade voor de gemeente groot kan zijn. In het plan van aanpak moet ook aandacht zijn voor het georganiseerd afsteken van vuurwerk.

Een ander opvallend punt was de aanpassing van de verordening afvalstoffenheffing. De tarieven zouden met € 48,–  worden verhoogd. Pas tijdens de raadsvergadering deelde wethouder Bening (D66) mee dat er opnieuw met Cyclus wordt gesproken over de kosten. De kans dat de kosten toch lager uitvallen schat hij hoog in. Bijzonder is dat, terwijl de tariefsverhoging gebaseerd was op het laatste overleg met Cyclus. Het college wilde de tariefsverhoging volledig opnemen bij het vaste deel van de afvalstoffenheffing en het variabele deel, afhankelijk van het individuele aanbod van afval, ongewijzigd laten. Pro Krimpenerwaard vindt dat het principe de vervuiler betaalt hiermee een dode letter is geworden. Ook de afvalscheiding zal dan naar onze overtuiging afnemen. De financiële prikkel komt namelijk te vervallen. Pro Krimpenerwaard heeft zijn amendement ingetrokken om het iets minder vergaande amendement van de SGP, CU en VVD te steunen. De raad heeft besloten om de tariefstijging van € 48,– evenredig te verdelen over het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Pro Krimpenerwaard heeft zich verder sterk gemaakt om de hondenbelasting in een keer af te schaffen, de OZB met 1,4 %, inflatiecorrectie te verlagen, de toeristenbelasting en havengelden fors te verlagen om zo meer op het gemiddelde niveau te komen. Helaas is dat niet gelukt.

In de begrotingsraad van dinsdag 12 november zal Pro Krimpenerwaard zijn Algemene  Politieke Beschouwingen uitspreken. In de gemeenteraad worden de hoofdlijnen van de meerjarenbegroting besproken. Vervolgens zullen wij 19 moties en amendementen indienen. Een opvallend punt is dat ook de lopende begroting 2019 niet sluitend is. Naast een negatief saldo van € 80.000,– kan daar een overschrijding van de zorgkosten aan worden toegevoegd van 1,118 miljoen. Extra geld voor het leerlingenvervoer, de WMO en de jeugdzorg. Wij sluiten niet uit dat dit bedrag verder oploopt. Hierna wordt via een link de tekst weergegeven die in de raadsvergadering van 12 november ‘s-middags rond 17.00 uur wordt uitgesproken.

begrotingsverhaal raad 12112019

 

Chemours vervuilt onze rivieren met GenX, een PFAS. Dit is kankerverwekkend en niet afbreekbaar. Toch worden vergunningen om GenX te lozen verlengd, terwijl anderen de schade van deze vervuiling dragen. Wij roepen beleidsmakers op om GEEN nieuwe vergunningen af te geven! Teken daarom deze petitie!

Deze petitie wordt door Pro Krimpenerwaard onderschreven.   https://geengifindelek.petities.nl/

res/HUiqjL9ZtWbvYPaFVw85xvXe/confirm?locale=nl

Wij,

omwonenden en medestanders

constateren

– dat het bedrijf Chemours onze rivieren vervuilt met PFAS en GenX.

– Deze stof is kankerverwekkend en hoopt zich op in ons milieu omdat het niet afbreekbaar is.

– De aanwezigheid van GenX in bagger, grond(water), rivier en oppervlaktewater veroorzaakt problemen.

– Recreatiegebieden blijken vervuild met verontreinigd slib.

– Tuinders, waterbouwers en bouwbedrijven zitten in hun maag met verontreinigde grond die volgens de huidige normen niet meer bruikbaar is.

– In de vergunningen is vastgelegd dat de vervuilers zelf gaan controleren of de lozingen binnen de normen blijven. Dit is een ernstig naïeve voorwaarde. De gezondheid van omwonenden is hierdoor in gevaar.

– Daarbij worden de vergunningen nu al verleend, terwijl de veiligheidsnormen pas in 2020 bekend zijn…

en verzoeken

de beleidsmakers om de nieuwe vergunningen niet af te geven, omdat een milieugevaarlijke lozing geen vergunning verdient.

Aan het slot van de raadsvergadering van 5 november verloor de voorzitter van de raad, Roel Cazemier, zijn zelfbeheersing. Aanleiding hiervoor was de ingediende motie van Pro Krimpenerwaard over MooiMekkerland. Inmiddels heeft de voorzitter schriftelijk zijn oprechte excuses aangeboden. Pro Krimpenerwaard stelt dat op prijs, maar vindt het meer gepast dat zijn excuses in de komende raadsvergadering van 12 november in het openbaar worden uitgesproken, omdat het ongepaste gedrag ook in het openbaar plaats vond. Ook zal Pro Krimpenerwaard hierover schriftelijke vragen stellen. In deze zaak gaat het om het, door het college, ingestelde beroep over MooiMekkerland tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 17 juli 2019 om de illegale gebouwen en geiten te legaliseren. Het college heeft het besluit om dit beroepschrift naar de rechtbank te sturen niet op de besluitenlijst van 8 oktober gemeld. Bovendien heeft Pro Krimpenerwaard 4 weken lang geprobeerd om het beroepschrift in handen te krijgen. Op grond van de Gemeentewet is het college verplicht de raad proactief te informeren en deze stukken toe te sturen. Gedwongen door deze situatie hebben wij op 5 november een motie ingediend om het college, via een uitspraak van de raad, op te roepen alsnog de stukken toe te sturen. Ernstig dat raadsleden zover moeten gaan om hun controlerende rol uit te voeren. Bovendien waren die stukken al aan een of meer inwoners gestuurd. Pro Krimpenerwaard heeft de motie al op maandagavond naar de griffie gestuurd met het verzoek om de stukken pas na 16.00 uur op de raadsagenda te plaatsen. Pro Krimpenerwaard wil zo voorkomen dat het college halsoverkop nog snel een raadsbrief opstelt, om zo de motie overbodig te maken.  Tot onze verrassing kregen wij om 16.04 uur bericht van de griffie dat de raadsinformatiebrief van het college was ontvangen. Wel erg toevallig!

Tijdens de raadsvergadering wilde Pro Krimpenerwaard de motie voorlezen. Dat recht heeft ieder raadslid. De voorzitter vond dit overbodig, want de motie is al uitgevoerd. Dat is bijzonder, nog niet ingediend en dan al uitgevoerd.

Wij wilden de motie toch voorlezen om daarna met het college en raad in discussie te gaan over de gevolgde procedure. De burgemeester verloor toen zijn zelfbeheersing, de motie mocht niet worden voorgelezen, is dus feitelijk niet ingediend en is niet in stemming gebracht. Opvallend dat de voorzitter zich niet onafhankelijk opstelt. Wegens zijn blijkbaar persoonlijke betrokkenheid, had hij het voorzitterschap moeten overlaten aan een waarnemer. Wat zit hier achter, vragen wij ons af?

Door het verplaatsen van de firma Kruiswijk van  de locatie Vlist (Oost Vlisterdijk)  naar het bedrijventerrein Bergambacht is er een leuke bouwlocatie beschikbaar gekomen. Er komen vrijstaande woningen en een “twee-onder-een-kap woning”. Nu heeft Kruiswijk de gemeente benaderd om twee extra vrijstaande woningen te mogen bouwen van 1.000 m3 ieder. Dat is buitensporig. Het bestemmingsplan moet daarvoor worden aangepast. Pro Krimpenerwaard wijst op de woonvisie en toenemende vraag naar betaalbare sociale huur- en koopwoningen. De wethouder zegt regelmatig dat het vinden van een bouwlocatie een punt van zorg is. In Vlist hebben we een uitstekende locatie. Op de plek van de 2 buitensporig grote woningen kunnen ten minste 10 sociale huur- en/of koopwoningen worden gebouwd. Dat is ook goed voor de kleine gemeenschap in Vlist. Pro Krimpenerwaard dient hiervoor vanavond tijdens de raadsvergadering een amendement in. Bouwen voor eigen inwoners met een kleine portemonnee heeft bij ons voorrang.

Er moet nog veel werk worden verzet!

Ruim 1000 inwoners (respons van 25%) hebben de moeite genomen om hun mening te geven in de gemeentelijke burgerpeiling. Pro Krimpenerwaard vindt dat matig. De volgende uitkomsten zijn teleurstellend, maar ook verwacht.

32% is ontevreden over het onderhoud van openbare ruimte (zoals groenonderhoud); 36% is ontevreden over de leefbaarheid; 37% vindt dat de gemeente meer een beroep moet doen op de inwoners/slechte samenwerking; 27% is niet tevreden over het openbaar vervoer en 57% ervaart soms of vaak onveilige verkeerssituatie in de buurt.

De waardering voor de dienstverlening van de gemeente is slechts 6,5.De ruimte voor eigen initiatieven wordt door 23% van de inwoners negatief beoordeeld en de inbreng 31% negatief.

Ook het taalgebruik wordt door veel inwoners als negatief beoordeeld.

Natuurlijk zijn er ook positieve punten:

Het wonen in de Krimpenerwaard wordt door de inwoners gewaardeerd met 8,1. De inwoners voelen zich voor 91% altijd/meestal veilig in hun buurt. De betrokkenheid is met 91% hoog.

De nieuwe coalitie, bestaande uit 6 wethouders, heeft zijn eerste begroting 2020-2023 aangeboden. Voor het eerst is deze niet sluitend. In 2022 € 1.687.000, – en in 2023  € 2.023.000, – negatief. Wethouder Boere (VVD) maakte tijdens de presentatie wat vreugdesprongetjes en zei dat dit een bewuste keuze is van het college. Een bestuur in verwarring.

Pro Krimpenerwaard ziet de toekomst somber in. Wij moeten een stevige ambitie hebben met betrekking tot o.a. de energietransitie, veiligheid, dierenwelzijn en de bestrijding van armoede.

Er is nog steeds grote onzekerheid over de Jeugdzorg. Zowel financieel maar ook m.b.t. de wachtlijsten. Hierop mag niet worden bezuinigd.

De woonlasten stijgen met 2,5 % door verhoging van de ozb en een forse toename van de afvalstoffenheffing, die maar ten dele wordt gecompenseerd door een (wonderlijke) verlaging van de rioolrechten. De gemeente staat hiermee op plaats 301 van de 380 gemeenten. Ook dit jaar stemmen wij tegen de lastenverhoging. Waarom moeten onze inwoners meer belasting betalen dan de gemiddelde Nederlander?

Het verhaal is nog veel somberder. De algemene reserve vrij vermogen is vanaf het eerste jaar van de herindeling (2015) van ruim 22 miljoen afgenomen tot een schamele 5,5 miljoen in 2023. Dit is potverteren. Een fraaie prestatie van de VVD-wethouder Boere.

Wij blijven van mening dat de gemeente te veel wethouders heeft, zelfs meer dan de grotere nabuurgemeente Gouda. Wij kunnen jaarlijks 1/4 miljoen besparen door afscheid te nemen van twee wethouders. Minder inhuur van extern personeel en minder juridische procedures bespaart jaarlijks nogmaals 1 miljoen. Fatsoenlijk besturen i.p.v. achterkamertjes politiek.

Kijk naar het algemeen belang in plaats van het eigen belang. Het gemeentebestuur moet dienstig zijn aan de inwoners. Bestrijdt illegale zaken in plaats van het daarvoor opnemen, zoals bij MooiMekkerland te Stolwijk. Het college stelt zelfs beroep in bij de rechtbank tegen de uitspraak van de provincie. Dat college besluit wordt uit de openbare besluitenlijst gelaten. Waarom? Wat mag de gemeenteraad niet weten? De provincie gaat wel voor het algemene belang, de gezondheid van zijn inwoners.

Bouwen, bouwen en nogmaals bouwen zeggen het college en de gemeenteraad. De praktijk is anders. Op bijvoorbeeld de voormalige locatie in Vlist komen o.a. 2 vrije woningen van ieder 1000 m3. Daar kunnen heel wat sociale huur- of koopwoningen worden gebouwd. Zoveel bouwlocatie heeft de gemeente niet. Hier wordt niet voor de eigen inwoners gebouwd. Wij hoeven geen enquête te houden onder de inwoners om vast te stellen dat er vooral behoefte is aan lager geprijsde woningen.  Dat zit bij ons tussen de oren en vervolgens zullen wij in de raadsvergadering van 5 november aan de raad vragen ons standpunt te steunen. Geen goedkope praatjes, maar doen!

zwanenmoord – deze foto’s moeten getoond worden om te laten zien dat controle en handhaving in het buitengebied noodzakelijk is

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechter verbiedt jacht op knobbelzwanen

Met deze uitspraak is volgens Pro Krimpenerwaard de werking van het rapport “Knobbelzwanen in de Krimpenerwaard” van Terlouw en de jagers per direct opgeschort en heeft het rapport geen enkele rechtskracht meer voor zover dat het dit überhaupt al heeft, want talloze feiten tonen aan dat het rapport aantoonbaar volstrekt ondeugdelijk is waarmee circa € 14.000,– gemeenschapsgeld over de balk is gesmeten! Geld dat ten behoeve aan de verbetering van het dierenwelzijn besteed had moeten worden. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een groene Boa voor de controle en handhaving van de Wet Natuurbescherming & controle op jagers tijdens het doden van dieren in het veld waarbij iedere week weer aantoonbaar strafbare feiten en misstanden plaats vinden zonder enige controle door de Politie Krimpenerwaard en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

Bovendien zou het de burgemeester sieren als hij de kwaliteiten van de opsteller van het rapport nader wil onderzoeken. Hij heeft een niet door feiten onderbouwd rapport gepresenteerd. Dat nemen wij hem en de opdrachtgever, de burgemeester, kwalijk

Pro Krimpenerwaard zal de burgemeester verzoeken het rapport “Knobbelzwanen in de Krimpenerwaard” in te trekken.

In het Algemeen Dagblad van 15 oktober 2019 staat het volledige artikel, dat  hierna wordt afgedrukt.

“De jacht op knobbelzwanen is niet langer toegestaan in de provincie Zuid-Holland. In ieder geval niet totdat natuurorganisaties en het provinciebestuur hun inhoudelijke geschillen over zwanen definitief hebben beslecht.

Dat is de uitkomst van een nieuw kort geding dat Stichting Dierenradar – van zwanenbeschermster Saskia van Rooy uit Stolwijk – en de Faunabescherming aanspanden tegen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Die gaf jagers bepaalde delen van het jaar toestemming voor het doden en vangen van knobbelzwanen, ter voorkoming van schade aan akkers en weilanden. Eind november vorig jaar haalde de Haagse rechter daar in een eerste kort geding al een streep door. Onvoldoende zou vaststaan wat de schade was.

Daarop wijzigde Zuid-Holland het zogenoemde faunabeheerplan voor de knobbelzwaan op enkele punten, waaronder dat het gebruik van messen niet is toegestaan, net als de jacht voor zonsopgang en na zonsondergang. Dat plan maakte het afschieten van zwanen mogelijk per 1 oktober dit jaar.

Nu bepaalt de rechtbank dat afschieten niet mag totdat uitspraak is gedaan in een bodemprocedure. Belangrijke rol in de voorlopige beslissing speelt de zeldzame, beschermde kleine zwaan. In het faunabeheerplan staan volgens de rechter alleen maatregelen ten aanzien van de ‘gewone’ knobbelzwaan, die lijkt op de kleine zwaan.

Verstoring

Bovendien is het ‘reëel’, zo zegt de rechter, dat de kleine zwaan zich mogelijk in groepen knobbelzwanen bevindt. ‘Niet is gebleken dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op enigerlei wijze maatregelen hebben getroffen om opzettelijke verstoring van de kleine zwaan te voorkomen’. Daardoor bestaat volgens de rechtbank de kans, dat ook kleine zwanen worden afgeschoten.

Gedeputeerde Staten waren gisteren nog niet in de gelegenheid om te reageren. De Faunabeheereenheid was onbereikbaar voor commentaar.”

De beoogde uitbreiding van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Vogelweide in Schoonhoven is bij omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten.  De bewoners schrijven het volgende:”Naar aanleiding van de informatieavond moet ons van het hart, dat er absoluut niets is gedaan met ons gesprek van 25 juli jl. Tijdens dat gesprek is o.a. gesproken over gevelbekleding i.v.m. het weerkaatsen van het geluid, over de plaats van de ramen i.v.m. de privacy (dus geen ramen aan de kopse kanten). Deze punten zou u meenemen in het gehele verhaal. Tijdens de informatieavond bleek dat deze punten onbespreekbaar waren en al vast stonden. Volgens de architect werd er absoluut niets meer aan het ontwerp veranderd.  Het gesprek van 25 juli jl. was dus nutteloos.

Ook is er uitgebreid gesproken over onze “angst“ over de permanente status van het gebouw. Daarnaast voelen bewoners zich totaal niet serieus genomen en onheus bejegend door mevrouw Ria Boere (VVD). De arrogante houding en wijze hoe zij “burgers“ te woord stond, is ronduit stuitend te noemen. Zij luisterde absoluut niet en lachte ons zelfs uit. Meerdere omwonenden waren hier getuige van en delen onze mening. Mevrouw Boere schijnt vergeten te zijn, dat zij volksvertegenwoordigster is. Het lijkt mij zeker relevant, om vragen te stellen over de functie van het gebouw, wanneer deze niet meer in gebruik is als school. Mevrouw Boere reageerde ontzettend pedant, lachte en gaf aan het hier niet over te gaan hebben.  Ze antwoordde lachend, wie weet wordt het wel een asielzoekerscentrum. Dit als antwoord op een vraag van een andere verontrustende omwonende. Dit was haar manier van reageren op praktisch alle vragen die haar niet aanstonden. Zij gaf aan dat wij niet moesten zeuren, omdat we wisten dat er een school was en deze kon gaan uitbreiden. Ik zal het maar niet hebben over de totaal verkeerde en ronduit domme inschatting van de gemeente, inzake het aantal leerlingen. Elke weldenkend mens kon vooraf doorrekenen hoeveel kinderen en bij zouden komen in deze hele wijk. Als kopers kunnen wij niet verwachtten dat een parkeerplaats gebruikt gaat worden om een uitbreiding neer te zetten. Vooral niet omdat hierdoor de, door de gemeente zo verafgoden, zichtlijn wordt onderbroken. Over deze zichtlijn heb ik meerdere mails van de gemeente, waaruit blijkt dat hier ABSOLUUT niet aan getornd mocht worden. Onze vraag is dat ook, hoe wij een officiële klacht tegen mevrouw Boere kunnen indienen wegens dit gedrag. Concluderend is het duidelijk dat deze informatieavond  alleen voor de bühne is geweest en dat er niets met op- of aanmerkingen van de omwonenden wordt gedaan. Het verstrekken van papier om hier suggesties op te schrijven zou worden besproken. Dat bevreemdt mij, gezien alle gevoerde gesprekken tijdens de bijeenkomst. De strekking was, dit is het en zo blijft het. U zult begrijpen dat wij (meerdere omwonenden) ons totaal niet serieus genomen voelen door de gemeente en zullen dit meenemen in verdere procedures.”

Aan de hand van deze brief en de diverse andere reacties van bewoners heeft Pro Krimpenerwaard op 26 september 2019 de navolgende vragen aan het college gesteld, waarop tot op heden niet is geantwoord.

Vragen

 1. Is een inloopavond en de besprekingen daarvoor ook praktisch bedoeld om feedback van de bewoners op te halen of is het in de praktijk vaak een “wassen” neus / moetje? Zoals bijvoorbeeld ook de inwoners bij Skaeve Huse hebben ervaren. Nu leek het ontwerp al 100% vast te staan volgens de architect.
 2. Kan deze school echt vanuit het bestemmingsplan asielzoekerscentrum worden, zoals de wethouder impliciet opperde. Gaat de raad daar niet over?
 3. Is het door de briefschrijver omschreven gedrag passend voor een wethouder? Zo nee, op welke punten niet?
 4. Als het omschreven en door de burgers zo ervaren gedrag niet passend is, wat gaat het college doen om het vertrouwen van onze inwoners weer terug te winnen?
 5. Stond ten tijde van deze inspreekavond en de besprekingen hiervoor het gehele ontwerp al vast, zoals de omwonenden beschrijven of waren er nog aanpassingen mogelijk?
 6. Welke wijzigingen/aanpassingen zijn op basis van de input van de burgers nu meegenomen in het plan?
 7. Nu zijn o.a. punten als gevelbekleding en geen ramen aan de kopse kant besproken door de omwonenden. Blijkbaar zijn deze mogelijkheden niet overgenomen. Dit kwam blijkbaar door een architect die zijn ontwerp boven de wensen van de burgers acht. Wat was zijn motivatie bij deze afwijzing? Wij gaan er vanuit dat dit verzoek en de afwijzing schriftelijk is gedaan. Mogen wij hier een kopie van?
 8. Is het mogelijk om deze aanpassingen toch te doen?
 9. Welke alternatieven zijn door de gemeente geopperd, om de te verwachten overlast te verminderen. Bijvoorbeeld geblindeerde ramen, voorkomen geluidsoverlast. Zo ja, waarom zijn deze niet doorgevoerd? Zo Nee, waarom niet?
 10. Gaat het college n.a.v. dit schrijven nog inhouden kijken naar de wens van de omwonenden?
 11.  Zo nee, waarom niet?
 12.  Voldoet de bouw van deze permanente uitbreiding aan de daarvoor geldende onderwijshuisvestingsregels?
 13.  Zo nee, bent u dan voornemens het permanente karakter om te zetten in een semipermanent onderwijsgebouw of overige maatschappelijk nut mogelijkheden?
 14. Is dit een bevoegdheid van het college of de raad?

Pro Krimpenerwaard heeft op 11 juni 2019 tegen dit raadsvoorstel gestemd. Wij hebben hiervoor de volgende argumenten: de MFA is op grond van verouderde leerlingsprognoses tot stand gekomen; de aantasting van de architectuur van het gebouw; strijdigheid met de parkeernorm; op grond van de de leerlingsprognose is de uitbreiding slechts voor een korte periode noodzakelijk; de keuze van een permanent gebouw stoelt op toekomstig gebruik voor andere doeleinden; overleg met de omwonenden op 6 juni heeft plaatsgevonden terwijl het raadsvoorstel al in de commissie was besproken en aan de raad ter besluitvorming is voorgelegd (bewoners niet serieus genomen) ; serieuze alternatieven beschikbaar waren.

Pro Krimpenerwaard heeft begrepen dat omwonenden bezwaar aantekenen, nadat de vergunning is verleend. Dat is procedureel zo geregeld.  Ook is een officiële klacht ingediend over de gang van zaken en het optreden van wethouder Boere.

Een en ander betekent dat de kans groot is dat de uitbreiding of niet doorgaat of wordt uitgesteld. Het optreden van wethouder Boere heeft grote gevolgen voor het onderwijs.