Interview met de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard

AD-intervieuw-19012019

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 19 januari 2019 staat een interview met de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard.

Onze inzet voor de inwoners is niet onopgemerkt gebleven. U kunt ook een bijdrage leveren aan een meer democratisch bestuur. U kunt  lid worden van Pro Krimpenerwaard.  Klik op de button in de zijbalk en dan wordt u hierover geïnformeerd.

Pro Krimpenterwaard staat voor u klaar.

Struikelend naar een nieuw coalitie

Na de eerste geheime gesprekken met de informateur Elzinga d.d. 21 november 2018 heeft het nog bijna 2 maanden geduurd voordat er witte rook kwam. De hele vertoning vond achter gesloten deuren plaats. Slechts in de raadsvergadering van 11 december werd openheid van zaken gegeven. Vandaag, 17 januari, is de nieuwe coalitie gepresenteerd. Voor deze besloten bijeenkomst om 18.00 uur was de oppositie uitgenodigd. Vriendelijk is de oppositie verzocht geen vragen te stellen. Dat zou in de raadsvergadering van 29 januari kunnen. Pro Krimpenerwaard heeft schriftelijk  laten weten niet in te gaan op deze uitnodiging. Wij zijn tegen dergelijke besloten bijeenkomsten. Wij laten ons leiden door de Wet openbaarheid van bestuur. Uitgangspunt is openbaarheid. Het coalitieakkoord is gesloten tussen 5 partijen. VGBK, VVD, CU, D66 en Lokaal op 1. Deze laatste partij is na de coalitiecrisis aangesloten. Struikelend is deze samenwerking tot stand gekomen.  D66 is op grond van principes ernstig verzwakt. Deze partij is tegen de 200ha verstedelijking in de Krimpenerwaard als compensatie voor een extra oeververbinding tussen Krimpen a/d Lek en Ridderkerk.  Maar wethouder Bening van D66 wil vasthouden aan het pluche en verklaart dat hij het besluit om 200ha te verstedelijken wel kan uitvoeren. Deze partij kan geen deel uitmaken van het college. Dat vond de lijsttrekker en een commissielid van D66 ook. Die stapten daarom op. Deze partij was al na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste verliezer. Slechts in het belang van een meerderheidscoalitie is die partij door de andere coalitiegenoten gedoogd. D66 zal het ontzettend zwaar krijgen deze raadsperiode. Eigenlijk was dit het moment om nieuwe raadsverkiezingen te houden, maar dat laat de wet niet toe. Pro Krimpenerwaard is voor een breed raadsprogramma gedragen door alle partijen. De 4 wethouders (voor meer is geen werk) worden advertenties geplaatst en per portefeuille wordt een deskundige benoemd. Ons plan is goed voor de echte democratie, verantwoord en duaal bestuur en minder vatbaar voor uittredende raadsleden.

De nieuwe punten/wijzigingen zijn in het akkoord duidelijk met geel aangeduid en in rood de tekst die vervalt. Zie het programma: Coalitieakkoord 2019-2022 20190117 incl wijzigingen

Over het aantal wethouders is alleen bekend dat er 6 zijn in plaats van 5 en dat deze formatie strijdig is met eerdere toezegging van de informateur/formateur Elzinga. Hij had het over hooguit 5,2 formatieplaatsen als redelijk. Voorheen waren dat er 4,6. De extra wethouders zijn volstrekt overbodig en voor een wethouder kunnen bijvoorbeeld 3 Boa’s worden aangesteld,  goed voor de veiligheid. Ook kan het geld worden besteed aan het bestrijden van de armoede in de gemeente of het langer openhouden van het zwembad in de zomer. Het coalitieakkoord in de zijbalk is geactualiseerd. In de raad van 29 januari zal hierover een pittig gesprek plaatsvinden.

coalitieakkoord 2019-2021

Pro KrimpenerwaardEindelijk wordt het coalitieakkoord a.s. donderdag om 18.00 uur gepresenteerd. De werktitel luidt:”Met ambitie samen verder”.  De heer Elzinga zal als formateur een korte presentatie geven over de tot totstandkoming van het nieuwe akkoord. Dat was nodig, omdat de vorige coalitie van VVD, VGBK, CU en D66 de meerderheid verloor door het opstappen van de heer Pannekoek uit de VGBK. Aanvankelijk was het de opzet om de coalitie al voor 1 januari te presenteren, maar al struikelend wordt dat a.s. donderdag. Intussen is D66 uiteen gevallen door het opstappen van een commissielid en de fractievoorzitter, mensen met principes. De nieuwe coalitie bestaat uit de hiervoor genoemde partijen en aangevuld met Lokaal op 1. Het aantal wethouders is nog niet bekend.

Fake news over het Zilvermuseum-Schoonhoven

Het college verspreidt fake news over het Zilvermuseum om op die manier extra geld vrij te maken om een faillissement te voorkomen. Jammer genoeg wordt dit nieuws klakkeloos door alle politieke partijen, behalve Pro Krimpenerwaard, en de pers overgenomen. Voor de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van 29 januari heeft Pro Krimpenerwaard alle documenten opgevraagd waarop het positieve nieuws van het college is gebaseerd. Die stukken zijn toegezegd.  Het dossier: het Zilvermuseum ontvangt jaarlijks € 200.000,– subsidie van de gemeente. Doordat het bestuur en de directeur jaarlijks € 114.0000,– meer uitgeven dan er binnenkomt kwam het museum eind 2017 in acute liquiditeitsproblemen. Dat extra geld wordt o.a. gebruikt om het salaris van de directeur fors te verhogen, extra betaalde krachten aan te trekken, het negatieve vermogen van € 600.000,– weg te werken etc.  De accountant heeft het bestuur tijdig op dit onverantwoorde beleid gewezen. Deze zaak moest tot de gemeenteraadsverkiezingen onder de pet blijven. Het bestuur/directeur hebben de gemeente willens en wetens onder druk gezet om zo de noodzakelijke extra financiële subsidie binnen te halen. Dat is gebeurd. Het “VVD bolwerk” is voorlopig gered. Over 2018 en 2019 zal een extra gemeentelijke bijdrage van € 75.000,– worden overgemaakt. Hieraan zijn prestatieafspraken gekoppeld. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat die afspraken niet zijn nagekomen. Een van die afspraken is de toename van het aantal bezoekers in 2018 met 10 % en in 2019 met 15% t.o.v. 2017. Het aantal bezoekers is in 2017 gedaald tot 20.000. In de raadsinformatiebrief van het college van 18 december 2018 kan niet de conclusie worden getrokken dat het aantal bezoekers van 2017 is geëvenaard en zeker niet dat die met 10% is toegenomen. Wij beschikken niet over de cijfers waaruit blijkt dat we nu te maken hebben met een gezond financieel beleid. Wel kan worden vastgesteld dat het museum niet bezuinigt.

Het museum heeft  met extra gemeenschapsgeld de formatie verder uitgebreid met de aanstelling van een parttime fondsenwerver en er wordt tegenwoordig gewerkt met een professioneel boekhoudsysteem.  Je kunt je daarbij afvragen wat de positie van de directeur nog is. Zijn salaris is fors verhoogd en zijn functie uitgekleed.

Het externe rapport van LAWSONLUITEN d.d. 2017, opgesteld in opdracht van de gemeente, staat dat er geen draagvlak is in de gemeente voor het Zilvermuseum. Slechts 10% bezoekt het museum. Het landelijke gemiddelde is 28%. Het museum heeft verklaard met de extra gemeentelijke subsidie door te willen groeien naar 40.000 bezoekers per jaar. Zowel de opstellers van het rapport als het college (raadsinformatiebrief van 18 december 2018) zetten hierbij vraagtekens. Het museum is zeer beperkt van omvang en voor een kaartje moet € 9,00 worden betaald.

Nu de inwoners zoveel moeten bijdrage aan het Zilvermuseum, in 2018 € 275.000,– en 2019 € 350.000,–, zal Pro Krimpenerwaard in de raadsvergadering van 29 januari voorstellen om de inwoners gratis het museum te laten bezoeken. Dan zal het bezoekersaantal zeker toenemen en zien de inwoners nog iets terug van hun bijdrage. Voor het museum betekent dit hooguit € 18.000,– per jaar minder aan inkomsten. Dat moet het museum toch wel kunnen opbrengen lijkt ons.

Oproep: Zeg NEE tegen Mega geitenstal in Stolwijk.

foto Louise Huffmeijer

Oproep: Zeg NEE tegen Mega geitenstal in Stolwijk.
Onze gezondheid loopt gevaar !
De gemeente Krimpenerwaard is voornemens de vergunning voor een reeds illegaal uitgebouwde geitenstal met 2.500 geiten aan de Koolwijkseweg alsnog te verlenen.
Dit ondanks de door Provincie Zuid-Holland ingestelde geitenstop
en het advies van de GGD, wat bepaalt dat de afstand tussen een geitenboerderij en gevoelige bestemmingen zoals woningen, kinderdagverblijven én scholen minimaal 2 km moet zijn.
Deze afstand word gehanteerd om het verhoogd risico op longontsteking zoveel mogelijk uit te sluiten.
Het dorp Stolwijk met een groot aantal buurtschappen liggen binnen deze 2 km en lopen daardoor een verhoogd gezondheidsrisico !
Wij als “ Buurtcomité Koolwijkseweg “ willen dit NIET laten gebeuren
en gaan de gemeente oproepen alsnog van haar voornemen af te zien.
Wij vragen u dringend hieraan mee te werken door de petitie te ondertekenen die wij daartoe hebben opgesteld en welke zal worden aangeboden aan het gemeentebestuur.
U kunt zich daarvoor aanmelden via het volgende email adres:
bc.koolwijkseweg@gmail.com waarna wij u de petitie met verdere informatie per email zullen toesturen.
Stemt u in met de inhoud van de petitie dan kunt u dit eveneens per email bevestigen en bent u geregistreerd.
Wij houden u daarna op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Hartelijk dank voor Uw medewerking.

Namens Buurtcomité Koolwijkseweg:
H. Graveland, M. Kooijman, C. Kooijman, H. den Ouden, J. den Ouden,
A. Rozemeijer, C. Rozemijer, J. Sanders, S. Smit, en J. Smit

Pro Krimpenerwaard onderschrijft deze petitie.

D66 valt uiteen!

fractievoorzitter Ad Struijs

Pro Krimpenerwaard heeft het volgende bericht ontvangen van de fractievoorzitter en een commissielid van D66. “Momenteel wordt er gesproken over een nieuwe coalitie. D66 heeft uitgesproken deel te willen blijven uitmaken van de coalitie. In dat kader komt vanzelfsprekend de vraag op welke punten voor de partij acceptabel zijn en waar de grenzen van het acceptabele liggen. Als fractie heeft D66 daarin een afweging gemaakt die wij, Famke Houthoff en Max van Leyenhorst, respecteren. Tegelijkertijd menen wij dat de gemaakte afweging niet goed valt te rijmen met onze principiële opvattingen en met ons toekomstbeeld voor Krimpenerwaard. De consequentie daarvan is dat wij in goed overleg hebben besloten uit de D66-fractie en de politiek van Krimpenerwaard te stappen. De zetel van Famke zal zo spoedig mogelijk worden overgedragen. Over de aard van de kwestie kunnen wij nog geen mededelingen doen, omdat wij gebonden zijn aan de afgesproken vertrouwelijkheid.”

Pro Krimpenerwaard vindt het zeer te waarderen dat er nog partijmensen zijn die voor hun principes staan.  De kiezer heeft daar ook recht op. Het is niet niks dat zowel de fractievoorzitter als een commissielid opstappen. Pro Krimpenerwaard heeft al een forse aanvaring gehad met de slappe houding van wethouder Bening van D66 over zijn standpunt over het milieu. Het aantal te bouwen extra woningen,10.000, zal het breekpunt zijn voor D66. In de raad hebben zij ook tegen dit voorstel gestemd. Dan kun je dit besluit niet uitvoeren. Wethouder Bening vindt blijkbaar de royale beloning voor zijn wethouderschap belangrijker dan de principes waar D66 voor staat. Ook de CU had hiertegen moeten stemmen. In het verkiezingsprogramma staat helder aangeweven dat die partij tegen de verstedelijking is van de Krimpenerwaard. Pro Krimpenerwaard vindt dat zowel de CU als D66 uit de coalitie moeten stappen. Die partijen zijn anders ongeloofwaardig geworden. Dit zal een twistpunt blijven gedurende de resterende raadsperiode en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de politiek en het bestuur.

De gemeente probeert de behandeling Mooi Mekkerland te blokkeren!

Pro Krimpenerwaard heeft over het geitenbedrijf Mooi Mekkerland in Stolwijk d.d. 13 december 2018 schriftelijke  vragen aan het college gesteld. Ook hebben wij verzocht dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie  van 15 januari te plaatsen.  Door een oogje toe te knijpen is het houden van 1.700 geiten zonder vergunning zeker 2 jaar door het college gedoogd. De RIVM en de GGD van Zuid Holland geven om de verhoogde kans op longontsteking zo klein mogelijk te maken een minimale afstand van 2 km. aan t.o.v. geitenhouderijen en de bewoonde wereld. Op de platte grond is te zien dat het hele dorp Stolwijk met een groot gedeelte van het buitengebied binnen deze 2 km. grens ligt. We praten hier dus over een potentieel gevaar voor de volksgezondheid van meer dan 5000 mensen ! (Dan hebben we het nog niet over een evt.uitbraak van Q koorts waarbij 5 km. rondom de geitenhouderij als besmet gebied word beschouwd.)

Het college wil, ondanks de negatieve adviezen van de diverse deskundigen, toch alles in het werk stellen om via de provincie alsnog een vergunning voor in totaal meer dan 2.500 geiten af te geven. Pro Krimpenerwaard heeft evenals de omwonenden bij de provincie gevraagd hiervan af te zien en zo snel mogelijk over te gaan tot handhaving. De provincie heeft besloten om uitbreiding van alle geitenhouderijen sinds eind december 2017 niet meer toe te staan. Toch gaat ons college hieraan voorbij en is de volksgezondheid ondergeschikt aan het geitenbedrijf Mooi Mekkerland.

De omwonenden zijn inmiddels een petitie gestart om de druk op het college te vergroten om eindelijk in het belang van de volksgezondheid, het dierenwelzijn en andere negatieve effecten op het milieu handhavend op te treden. Het bedrijf heeft al 2 jaar geen vergunning en handelt in strijd met de wet.

Tot onze verbazing zijn de gestelde vragen nog niet beantwoord en wil de agendacommissie (bestaande uit CU, Lokaal op 1, CDA en VGBK) dit belangrijke dossier niet op de agenda van de commissie plaatsen. De commissie wil wachten op de reactie van het college op onze vragen. De voorzitter van de agendacommissie (Ton van Dorp/CU) wil zelfs ons herhaald verzoek niet nogmaals in de agendacommissie bespreken. Dat kan digitaal. Pro Krimpenerwaard zal de voorzitter van de raad vragen om hierover een actualiteitendebat te mogen houden in de raadsvergadering van 29 januari.  Dit is een hoogst ernstige zaak!

Fijne feestdagen

Pro Krimpenerwaard wenst u fijne feestdagen en een gezond, groen, duurzaam, sociaal, tolerant en diervriendelijk 2019. Ook in 2019 staan wij weer voor u klaar.
Wilt u meepraten over een onderwerp, of actief worden in onze steunfractie, meldt u dan aan of kom naar een fractievergadering. De eerste openbare fractievergadering na de jaarwisseling is op 7 januari 2018 om 20.00 uur in de fractiekamer, Stadhuisstraat, in Schoonhoven. Ook komen wij graag bij u op de koffie.

1550 mensen doen een beroep op Q-koortsgeld

Het college wil het al 2 jaar lang illegaal houden van 1700 geiten op het bedrijf Mooi Mekkerland te Stolwijk legaliseren via de provincie. Ondanks dat alle ontvangen adviezen negatief uit pakken voor dit bedrijf. Zelfs de provincie heeft de verordening aangepast zodat met ingang van eind 2017 geen toestemming meer wordt gegeven voor de uitbreiding van geitenboerderijen. Blijkbaar vindt ons college het bedrijfsbelang groter dan de volksgezondheid, dierenwelzijn en negatieve milieueffecten. Om nogmaals te onderstrepen dat  de risico’s die omwonenden lopen bij een geitenbedrijf tonen wij u onderstaande link betreffende de nieuwsuitzending van Een Vandaag.

Huisartsen willen onderzoek doen naar het aantal mensen dat onwetend rondloopt met de Q-koorts bacterie. Dat schijnen er nog een groot aantal te zijn.

Hier worden de omwonenden op zijn minst niet vrolijk van!

Nogmaals: Onbegrijpelijk dat ons college de intentie heeft de bevolking dit risico te laten lopen.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-19-12-2018

 

 

Klimaatakkoord: de belangrijkste plannen op een rij

Deze dagen krijgen heel veel mensen de aankondiging van een hogere energierekening in de bus. Deze energierekening van gewone mensen stijgt fors, maar waarom gaan de grote vervuilers niet meer betalen?

We zijn het er allemaal over eens dat we in actie moeten komen tegen klimaatverandering. De rekening daarvoor zou niet bij gewone mensen, maar bij de vervuilende industrie moeten liggen. Het kabinet kiest er voor om gewone huishoudens veel meer te laten betalen dan de vervuilende industrie.

Voer nu een CO₂-heffing in voor de vervuilende industrie, dan hoeft onze energierekening niet zo hard omhoog. Dit is ook verreweg de beste manier echt wat aan de klimaatverandering te doen.

Wij willen de klimaatverandering aanpakken én een eerlijke energierekening.

ANP: Na maanden onderhandelen is het klimaatakkoord vanmiddag overhandigd aan het kabinet. Op meer dan 200 pagina’s staan plannen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te brengen. In 2030 moet die met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die je als burger gaat merken. Veel van de plannen waren overigens al uitgelekt tijdens de onderhandelingen:

 • In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat.
 • Huiseigenaren die als gevolg hiervan hun huis ingrijpend moeten verduurzamen kunnen een goedkope gebouwgebonden lening krijgen. Die lening gaat mee met het huis bij de verkoop en ‘hangt’ dus niet aan de eigenaar.
 • De belasting op gas gaat omhoog. Om mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen, wordt de jaarlijkse teruggave van energiebelasting vier jaar verhoogd.
 • Woningcorporaties moeten de startmotor vormen van de verduurzaming van onze huizen, het gaat om 30.000 tot 50.000 huizen per jaar. De corporaties krijgen hier extra geld voor. Als woningcorporaties op grote schaal beginnen wordt het energiezuiniger maken van je huis snel goedkoper is de verwachting.
 • Verhuurders worden verplicht om woningen te verduurzamen. De energieprestatie van de woning zal sterker gaan meetellen in de maximale huurprijs.
 • Er komt in 2021 een subsidie van 6000 euro voor elektrische auto’s. Die subsidie loopt ieder jaar af met 400 euro, naar 2200 euro in 2030.
 • De aanschaf- en motorrijtuigenbelasting voor benzine- en dieselauto’s gaat vanaf 2021 omhoog en stijgt ieder jaar met een paar tientjes. De accijns op benzine en diesel gaat met een paar cent omhoog.

De belangrijkste wijziging voor het bezit van een auto in een grafiek:

De belangrijkste veranderingen voor automobilisten

 • De industrie moet meer energiebelasting gaan betalen en plannen maken om minder CO2 uit te stoten. Bedrijven die die plannen niet hebben gemaakt of niet nakomen krijgen een boete. Die boete vloeit in een subsidiepot waar bedrijven uit kunnen putten om projecten te financieren die leiden tot minder CO2 uitstoot.
 • Kolen- en gascentrales krijgen in tegenstelling tot de industrie te maken met een nationale CO2-heffing, maar die wordt minder hoog dan eerder was afgesproken in het regeerakkoord.
 • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn.
 • Er komen nog veel meer grote windmolenparken op zee, maar ook wind op land moet verder uitgebreid worden. Ook komen er nog veel meer zonnepanelen te liggen op daken en in weilanden.
Top