Vraag Rabobank: hoe betrokken zijn wij in jouw buurt?

foto Louise Huffmeijer

De Rabobank schrijft dat de bank actief betrokken is bij maatschappelijke initiatieven in jouw buurt. “Omdat we als bank graag willen weten wat er bij onze klanten en hun leefomgeving speelt, zijn we benieuwd hoe je onze betrokkenheid ervaart”. Vervolgens vraagt de bank mee te doen aan het online onderzoek. Pro Krimpenerwaard vindt dit een mooi initiatief van de Rabobank. Wij vragen ons wel af of ook onze inwoners in een straal van 2 km van MooiMekkerland zijn aangeschreven. Deze 2.000 inwoners lopen volgens het GGD-rapport van Utrecht een risico van 24% om longontsteking te krijgen. Nog erger, dat enkele het niet overleven. Vele weten niet dat het geitenbedrijf met 1.700 illegale geiten wordt gefinancierd door o.a. de Rabobank voor  ten minste 1 miljoen en misschien ook wel het dubbele. Dit speelt er dus in hun leefomgeving. Benieuwd wat de Rabobank hiermee doet. Zou de Rabobank zich mede verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van deze mensen.

Het gemeentebestuur maakt er een potje van!

Pro Krimpenerwaard geeft 7 willekeurige voorbeelden waaruit blijkt dat het gemeentebestuur er een rommeltje van maakt.

  1. Pro Krimpenerwaard heeft zich vanaf 2016 ingezet om het “mooie” bedrijf MooiMekkerland te Stolwijk binnen de wet te laten werken. Dat is ons niet gelukt, omdat het college en de ruime meerderheid van de gemeenteraad de belangen van het illegaal opererend bedrijf hoger inschat dan uw gezondheid. Onlangs heeft de GGD Utrecht vastgesteld dat bewoners binnen een straal van 2 km rond een geitenbedrijf 24% meer kans loopt op longontsteking. Nu wordt voor 1700 illegale geiten bij de provincie gevraagd hiervoor alsnog een vergunning af te geven. De provincie heeft al in stevige bewoordingen aangegeven dat er een geitenstop is afgekondigd en dat er geen kans bestaat op legalisatie. De geiten moeten worden verwijderd en het college wordt opgedragen te handhaven. Toch wordt nu een formeel verzoek ingediend terwijl het antwoord al bekend is. Wij sluiten een reprimande aan college en raad niet uit, omdat het algemeen belang, de volksgezondheid, niet serieus wordt genomen. Inmiddels hebben wij van de provincie bericht ontvangen dat binnen een maand Gedeputeerde Staten naar verwachting een besluit nemen. Daarin wordt het aspect volksgezondheid nadrukkelijk meegewogen.
  2. Naheffing Cyclus: Cyclus heeft over 2017 een naheffing aan de gemeente gestuurd van € 339.000,– voor meerkosten. De gemeente wil die extra kosten niet betalen. Over 2018 is een naheffing ontvangen van € 359.000,–. De kosten van afvalinzameling blijken nu hoger dan begroot. Ook volgt nog een factuur van € 131.000 voor hogere ureninzet over 2018. Over 2019 wordt een hogere factuur verwacht van € 400.000,– . Het is onbegrijpelijk dat deze extra kosten pas nu worden gepresenteerd en dat niet tijdig is ingegrepen door het beleid aan te passen. Pro Krimpenerwaard voorspelt dat de tarieven voor 2020 fors zullen stijgen. U wordt door een verkeerd beleid gedupeerd.
  3. Beschadiging oude brug voor de Veerpoort in Schoonhoven: Het college geeft schoorvoetend toe dat ernstige fouten zijn gemaakt door een deel van de oude brug, die voor de Veerpoort onder het straatwerk ligt, bij werkzaamheden ernstig is beschadigd. Het college was even vergeten de lokale historische vereniging hierbij te betrekken. De extra kosten mag u betalen.
  4. Verkoop gemeentelijk vastgoed: Het college heeft de raad in 2017 voorgespiegeld dat  31 objecten moeten worden verkocht i.v.m. de verwachte verkoopopbrengst, gebaseerd op WOZ-waarde van € 5,7 miljoen. Nu blijkt dat de opbrengst met € 1,2 miljoen wordt verlaagd. Het college voert als belangrijkste argument aan de de WOZ-waarde is gebaseerd op herbouwwaarde en niet op marktwaard. Dit argument is voor Pro Krimpenerwaard nieuw.  Iedereen weet dat WOZ-waarde stijgt als een vergelijkbare woning in de verkoop meer opbrengt. Blijkbaar geldt dat alleen voor u en niet voor gemeentelijk vastgoed. De gemeenteraad is misleid, doordat op  grond van verkeerde informatie een besluit tot verkoop is afgegeven.
  5. Het subsidieplafond: Het college wil op onjuiste gronden het subsidieplafond in 2020 structureel met € 180.000 verlagen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de bibliotheekbus voor Vlist, Stolwijk, Haastrecht en Berkenwoude wordt afgeschaft als het aan de wethouder Hofman (Lokaal op 1) ligt. Deze wethouder kende dit dossier niet en liet een ambtenaar tijdens de raadsvergadering het raadsvoorstel verdedigen. Zij wist werkelijk niet waarover het ging. Gelukkig heeft de raad besloten deze bezuiniging af te wijzen.
  6. Openbare verlichting: Per 1 januari 2016 is op voorstel van wethouder Boere (VVD) de gemeente toegetreden tot het Bureau OVL (Openbare Verlichting) Lek-Merwede. Zij zouden het beheer en onderhoud van onze openbare verlichting prima verzorgen. Op 22 januari 2019 besluit de raad op voorstel van deze wethouder om het contract te beëindigen. Zij is niet tevreden over de geleverde diensten en heeft op haar manier het overleg beëindigd. De schade bedraagt minimaal € 50.000. Daarmee is nog niet gezegd dat het onderhoud en beheer van de openbare verlichting beter wordt geregeld.
  7. Omgevingsvergunningen: De gemeente geeft, mogelijk bewust, omgevingsvergunningen van rechtswege af, omdat de beslistermijn is overschreden. Een inhoudelijke toetsing heeft niet plaatsgevonden en de rechtsgang voor bezwaarden lijkt niet aan de orde. Pro Krimpenerwaard gaat dit onderzoeken.

In de raadsvergadering van 14 mei zei wethouder de Wit (VGBK) het kan beter! Pro Krimpenerwaard vindt dat het beter moet! Zeker als je 6 wethouders hebt. Een meer dan in Gouda. De versnippering van de portefeuilles is nu zo groot dat ze niet van elkaar weten wie verantwoordelijk is. De chaos is al zichtbaar.

Bibliotheek moet van college bezuinigen

Vanaf 2020 wordt het jaarlijkse subsidieplafond met € 180.000,– verlaagd. Pro Krimpenerwaard heeft eerder hierover een artikel geschreven. Deze bezuiniging staat gelijk aan de kosten van twee boventallige wethouders. De gemeente kan verantwoord worden bestuurd door 4 in plaats van 6 wethouders. Wij hebben van het bestuur van de bibliotheek een brief ontvangen waarin staat dat het bestuur onverwacht van het college het verzoek heeft gekregen om vanaf 2020 jaarlijks € 53.000,–  te bezuinigen.  Als deze bestuurlijke dwaling door wordt gezet dan betekent dit dat de bibli0theekbus  die rijdt op de kernen Haastrecht, Stolwijk, Berkenwoude en Vlist wordt geschrapt en de bibliotheekvoorziening vervalt. Pro Krimpenerwaard zal er alles aan doen om dit onzalige idee niet door te laten gaan. Ook blijkt uit de stukken dat de financiële positie van de SWOSS, die gemeentelijke zorgtaken uitvoert, onder grote financiële druk staat en de toegenomen zorgvraag niet kan uitvoeren. Ook incidentele subsidieverzoeken worden, strijdig met de regeling, niet toegewezen. A.s. raadsvergadering stellen wij dit aan de orde.

College wil excuses van Pro Krimpenerwaard

Het college eist excuses van Pro Krimpenerwaard, omdat de persoonlijke integriteit van het college in de commissievergadering van 16 april bij de bespreking van de kwestie MooiMekkerland ter discussie zou zijn gesteld. Pro Krimpenerwaard heeft voor de besluitvormende raadsvergadering van 14 mei over dit onderwerp nog drie sets vragen gesteld. Ook deze vragen weigert het college te beantwoorden. Zoals bekend is het college tot op heden niet van plan om de 1700 illegale geiten bij MooiMekkerland te Stolwijk te verwijderen. Pro Krimpenerwaard, evenals de provincie Zuid-Holland, zet zich in voor het algemene belang; de volksgezondheid. Het GGD onderzoek in Utrecht heeft onlangs aangetoond dat mensen die wonen binnen een straat van 2 km rond een geitenbedrijf gezondheidsrisico’s lopen. Dat is inmiddels een feit. In Zembla zal vanavond op NPO 2 om 21.15 hieraan aandacht worden besteed.

Het college heeft lak aan de geitenstop van de provincie en aan de volksgezondheid van omwonenden. Het college zet alles in het werk om de 1700 illegale geiten te legaliseren. Pro Krimpenerwaard heeft tijdens de commissievergadering opgemerkt dat er voor het college andere belangen moeten spelen. Dat kan eigenlijk die van de geldschieters zijn. Indien de illegale geiten worden verwijderd dan gaat het bedrijf failliet en kunnen de geldschieters naar hun centen fluiten. Dat geldt zeker voor de Rabobank. Die informatie was in de rapporten te lezen. Een politieke partij heeft naast de volksvertegenwoordigende rol ook een controlerende rol. Waarom mag de vraag niet worden gesteld in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. Dat heeft niets met integriteit te maken.

Het college verwijt Pro Krimpenerwaard van niet integer handelen. Zo lang Pro Krimpenerwaard geen excuses aanbiedt worden vragen over deze kwestie niet beantwoord. Het college denkt een argument te hebben gevonden om lastige vragen van Pro Krimpenerwaard te omzeilen.  Dit kan natuurlijk niet. Op grond van de Gemeentewet moeten onderzoeksvragen van raadsleden worden beantwoord. Het  gaat anders lijken op een lokale dictatuur. De bestuurder bepaalt dan zelf de mate en inhoud van informatie. Zou Pro Krimpenerwaard toch een punt hebben door het aanstippen van de belangen van de financiers.

Inmiddels is de provincie hierover geïnformeerd evenals  de VNG en de Nationale Ombudsman. Wij hebben vernomen dat het college tot op heden weigert met de Nationale Ombudsman in gesprek te gaan.  Ook zal Pro Krimpenerwaard over deze ongewenste bestuurlijke houding een motie indienen. Daarna staat de weg open naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Ter informatie de tekst van Pro Krimpenerwaard tijdens de commissievergadering en de 3 sets vragen.

Inbreng PK 16042019 1.38 SV19-48 PK, MooiMekkerland 1.39 SV19-53 PK, MooiMekkerland-GGD 1.40 SV19-54 PK, MooiMekkerland bezwaarprocedure

 

 

 

De nota sportaccommodaties veroorzaakt onrust bij de sportverenigingen

Op 7 mei vindt wederom in beslotenheid de themabijeenkomst sportaccommodaties plaats voor de leden van raads- en commissieleden. De argumenten van de wethouder voor beslotenheid zijn niet steekhoudend en strijdig met het serieus betrekken van alle partijen bij dit proces. Pro Krimpenerwaard heeft niets te verbergen.

De sportnota 2017-2021 is een belangrijk basisdocument. Pro Krimpenerwaard kan zich helemaal vinden in de titel:”Sport voor iedereen”. In februari 2019 is de nota ter inspraak aangeboden aan de verenigingen en stichtingen. In juli 2019 wordt deze nota in de gemeenteraadsvergadering vastgesteld. Inmiddels heeft het sportaccommodatieplan al veel onrust veroorzaakt bij de sportverenigingen. Een extra reden om de themabijeenkomst in het openbaar te houden en zelfs uit te zenden.

Blijkens het rapport stelt Pro Krimpenerwaard op hoofdlijnen het volgende vast:

*Ten aanzien van de voetbalvelden is er een overcapaciteit bij de 10 voetbalverenigingen vastgesteld. In de gemeentebegroting zijn de kosten voor renovaties van de velden niet helemaal gedekt. Er wordt een tekort becijferd van structureel € 325.000,- in de huidige situatie.  Pro Krimpenerwaard stelt vast dat het colege hier wat steekjes heeft laten vallen. Om hiervoor terug te grijpen naar de situatie van voor de heringedeelde gemeente is geen sterk argument.  Het college heeft dit ruim 4 jaar laten liggen en de voetbalverenigingen zijn, met instemming van het college, nieuwe contracten aangegaan.

*De gemeente heeft 10 tennisverenigingen die samen over 46 tennisbanen beschikken. Op basis van de beschikbare informatie is in de gehele gemeente een overcapaciteit van 10 banen en dat is 22% van de bestaande banen.In de eerder door de raad vastgestelde sportnota Krimpenerwaard is besloten om tennisaccommodaties niet meer structureel financieel te steunen; tennis is geen basissport.  Nu blijkt uit onderzoek dat de tennisverenigingen zichzelf niet kunnen bedruipen. Het colege is voornemens om dit beleid te heroverwegen. Maar de gevolgen van de harmonisatie zullen voor de ene vereniging groter zijn dan voor de andere.

*De uurtarieven verhuur van de sporthallen gaan fors omhoog. Stapsgewijs indexeren naar + € 6,– en worden meer afgestemd op kostprijs en regionaal gewogen. De verhuurtarieven zijn gemiddeld € 12,– per uur lager dan elders in de regio. De bezetting van de sporthallen en gymzalen is ruim voldoende.

*Het college vindt dat het exploiteren van zwembaden niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. De zwembaden worden op afstand gezet en daarvoor wordt een beheermodel ontwikkeld. Alle zwembaden vervullen een maatschappelijke functie. Daarnaast zijn de huidige gemeentelijke kosten voor de baden niet hoog, blijkt uit onderzoek.

*Samenvattend gaat het college er vanuit dat de structurele extra lasten  voor de gemeente (hier een voordeeltje en daar een fors nadeel) € 264.000,–  zijn. De totale sportbegroting bedraagt dan € 3,28 miljoen.

*Het uitgangspunt voor de sportnota is dat het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen niet perse een overheidstaak is. Pro Krimpenerwaard blijft van mening dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het sporten voor iedereen bereikbaar  en betaalbaar te houden.

*Bij de beoordeling van nieuwe sportinitiatieven wordt onderscheid gemaakt tussen basissportvoorzieningen en niet basissportvoorzieningen.  In beginsel is de initiatiefnemer op zichzelf aangewezen.

*De sportverenigingen gaan in meerderheid niet akkoord met de sportplannen en de financiering. Enkele verenigingen zijn van mening dat, indien deze nota wordt aangenomen, zij niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ook is er grote onduidelijkheid over maatwerk en de overgangsperiode.

*Pro Krimpenerwaard vindt dat het college per vereniging de financiële gevolgen in kaart moet brengen. Pas dan kan een vereniging om een gedragen reactie worden gevraagd. Het college vond dat blijkbaar niet nodig en heeft met deze algemene sportnota de verenigingen gepolst. Ook vindt Pro Krimpenerwaard dat in de kernen, ook de kleine kernen, basissportvoorzieningen aanwezig moeten zijn en moeten blijven.

 

Forse bezuiniging op gemeentelijke subsidies

bibliotheek Schoonhoven

Het college gaat structureel € 180.000,– bezuinigen op de gemeentelijke subsidies. De Zwarte Piet wordt doorgeschoven naar het Rijk. Het Rijk zou, volgens het college, bepaalde subsidies niet meer compenseren, omdat die buiten de rijkscriteria vallen. Na onderzoek van Pro Krimpenerwaard blijkt dit fake news te zijn. De huidige subsidiëring is een voortzetting van het beleid van de voormalige gemeenten. Pas nu komt het college met dit warrige verhaal. Pro Krimpenerwaard heeft aan het college gevraagd dit toe te lichten. Wethouder Hofman (Lokaal Op 1) had geen verhaal en de ambtenaar zei namens haar dat de toezichthouders bij zwembaden niet onder de vergoedingsregeling van het Rijk vallen. Daardoor zou er structureel € 180.000,– te veel aan subsidies zijn verstrekt. Dat laatste was geen nieuws, maar een gezocht argument. Hier is sprake van een ordinaire bezuiniging en dat gaat ten koste van zorginstellingen, bibliotheek, zwembaden, breedtesport en onderwijsvoorzieningen. Misschien meer dan dat, maar de verstrekte informatie is onjuist en chaotisch. Bovendien stelt Pro Krimpenerwaard vast dat de subsidiesystematiek, onlangs vastgesteld, helemaal op de schop gaat. Ook is budget van onderwijs ingezet om de tekorten binnen andere subsidiethema’s op te lossen. Zo gaat er extra geld naar economie en ondernemen.  Het college geeft zelf aan dat het voorgestelde subsidiebeleid kan botsen met de rechtmatigheid en transparantie alsook met de inkoop- een aanbestedingsregels.

Pro Krimpenerwaard stelt voor om extra geld vrij te maken voor het subsidiebeleid door afscheid te nemen van twee van de zes wethouders. Ruim voldoende om te besturen en levert structureel minstens € 200.000,– op. Ook moet het subsidiebeleid weer transparant en rechtmatig worden met als inzet dat de basisvoorzieningen als eerste worden gesubsidieerd (bibliotheek, zwembaden, breedtesport, zorginstellingen en onderwijs). Het college levert hier een wanprestatie. In de raadsvergadering van 14 mei wordt hierop een besluit genomen. Pro Krimpenerwaard kan zich niet voorstellen dat een subsidiebeleid voor 2020 wordt vastgesteld dat niet transparant is en niet rechtmatig.

Doorstart Taxi Wegman

Groene Hart Hopper en leerlingenvervoer rijden door. De auto’s en busjes van Taxi Wegman blijven gebruikers van de Groene Hart Hopper en het leerlingenvervoer ook na 1 mei ophalen. Het bedrijf was eerder failliet verklaard, maar maakt zoals het er nu naar uitziet per 13 mei 2019 een doorstart.

Taxi Wegman verzorgt samen met Connexxion (Groene Hart Hopper) voor een aantal gemeenten in het Groene Hart het leerlingenvervoer en het vervoer voor bijzondere doelgroepen. De afgelopen weken hebben de curator en betrokken partijen veel overleg gehad om een doorstart te onderzoeken. De gemeenten hebben daarbij aangegeven verder te willen met de doorstart van Taxi Wegman, zodat de dienstverlening aan de reizigers en leerlingen ongewijzigd door kan gaan.

Pro Krimpenerwaard is hier blij mee, ook voor de chauffeurs die zich inzetten om het vervoer in goede banen te leiden.

Wij adviseren het college om het aanbestedingsbeleid nog een goed onder de loep te nemen.

Geitenhouderijen gevaarlijk voor omwonenden

foto Louise Huffmeijer

Bericht in het Algemeen Dagblad regio Woerden/Utrecht. GGD Utrecht: ‘Omwonenden geitenhouderij hebben meer kans op longontsteking’. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Het is nu echt vastgesteld, stelt GGD Regio Utrecht. De GGD adviseerde de provincie Utrecht uitbreiding van geitenboerderijen niet toe te staan.  

In het recente onderzoek is bovendien aangetoond dat bij een kleinere afstand tot de geitenhouderij het risico op longontsteking alleen maar toeneemt. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel in samenwerking met de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en het RIVM.

De GGD vindt het zorgelijk dat deze risico’s wederom aangetoond zijn, ook al omdat niet duidelijk is wat hiervan nou precies de oorzaak is. Totdat meer duidelijkheid is over de oorzaak van de longontsteking en er een aanpak is om deze oorzaak weg te nemen, blijft de GGD bij het eerder gegeven advies om terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwe vestiging van geitenhouderijen in de buurt van woningen, kinderdagverblijven en scholen. Andersom geldt het ook, aldus GGD Regio Utrecht: Wees heel voorzichtig met het toestaan van bouwen in de buurt van al lang bestaande geitenboerderijen.

Er wordt op dit moment wetenschappelijk onderzocht hoe het komt dat mensen die in de buurt van een geitenboerderij longontsteking kunnen krijgen. Resultaten van deze studie worden pas over ongeveer twee jaar verwacht.

Pro Krimpenerwaard heeft naar aanleiding van de uitspraak van de GGD aan het college schriftelijke vragen gesteld over het agendapunt MooiMekkerland van de raadsvergadering van 14 mei 2019 .  Wij willen o.a. weten of deze GGD-uitspraak aanleiding voor het college is om het raadsvoorstel om de 1.500 illegale geiten van MooiMekkerland te legaliseren in te trekken.

Dit is weer een extra argument voor Pro Krimpenerwaard om te pleiten voor het ruimen van de al jaren aanwezige illegale geiten bij MooiMekkerland te Stolwijk . Wij mogen het gezondheidsrisico voor zeker 2.000 inwoners niet in de waagschaal stellen. Wij hebben hier te maken met een bedrijf dat zich bezig houdt met vele illegale handelingen, waaronder het houden zonder vergunning van 1.500 geiten. Hoe is het mogelijk dat het college, in strijd met de opvatting van de provincie Zuid-Holland, zich blijft verzetten om handhavend op te treden. Het college vindt dit illegale bedrijf belangrijker dan de gezondheid van 2000 inwoners. Inwoners hebben geen vertrouwen meer in dit gemeentebestuur. In de raadsvergadering van 14 mei zal het college opnieuw verantwoording af moeten leggen. De gemeenteraad heeft in meerderheid het college altijd gesteund. Is dat nog zo? Waarom is de brief van de Nationale Ombudsman over deze zaak niet ter informatie aan de raad gezonden?

 

Binnen- en buitenkunst

De Kunstwacht richt zich vanaf 2002 op het beheer en onderhoud van de kunst in de openbare ruimte. Nu actief in meer dan 70 gemeenten. De Kunstwacht heeft in oktober 2018 opdracht van het college gekregen om de binnen- en buitenkunst te inventariseren. De opdracht is gegeven om inzicht te verschaffen in de technische toestand van alle kustwerken in de gemeente. Diverse partijen, waaronder Pro Krimpenerwaard, hebben daar herhaaldelijk om gevraagd. Met de uitkomst van de inventarisatie kan de herstelwerkzaamheden worden bepaald. Het rapport voor de buitenkunst is inmiddels afgerond. Het college heeft echter besloten om het overzicht daarvan geheim te houden. Dat heeft te maken met de aanbesteding van het onderhoud. Pro Krimpenerwaard is het daar niet mee eens. Het rapport moet openbaar worden gemaakt en de gevoelige financiële informatie met betrekking tot de aanbesteding moet worden verwijderd. Juist het onderwerp kunst moet met de inwoners/Historische Verenigen worden gedeeld. Het gemeentebestuur kan zijn voordeel daarmee doen.  Wie zegt ons bijvoorbeeld dat de inventarisatie compleet is.  Stop nu eens met al dat vertrouwelijke gedoe. Kijk eens hoe groot daardoor de schade is aan werkzaamheden Buiten de Veerpoort te Schoonhoven. De Historische Vereniging is niet bij die werkzaamheden betrokken. Het college had die instelling niet nodig. Met alle gevolgen van dien. Cultureel erfgoed vernield en financiële schade. Hierover heeft Pro Krimpenerwaard vragen gesteld en ook over het vertrouwelijke rapport.

Het rapport over de binnenkunst wordt naar verwachting het tweede kwartaal 2019 opgeleverd. Hiervoor geldt voor Pro Krimpenerwaard het zelfde als voor de buitenkunst.

 

Lastenverlaging !

Pro Krimpenerwaard pleit voor lastenverlaging. De lokale lasten in de gemeente Krimpenerwaard bedragen 110% ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Met name de lage inkomens staan onder grote druk. De inkomens en lasten moeten eerlijker worden verdeeld. De hoogte van de lokale lasten bepaalt de gemeenteraad.

Een gemiddeld huishouden geeft een groter deel van de inkomsten aan basisbehoeften als wonen en zorg uit dan in 2008. Daarmee blijft er minder over voor andere spullen en diensten. Dit verandert ondanks de aantrekkende economie maar geleidelijk, meldt het economisch bureau van ING.

Huishoudens consumeren hierdoor minder dan voor de crisis, terwijl ze wel meer geld uitgeven. In 2017 consumeerden mensen nog zo’n 6 procent minder dan in 2008. Door prijsstijgingen van 9 procent in totaal kregen ze daar minder goederen en diensten voor terug.

Ook als de groeiende consumptie van 2018 mee wordt gerekend, komt de consumptie van een gemiddeld huishouden nog steeds beneden het niveau van voor de crisis uit.

Wonen en onderhoud sterkst gestegen

Basisbehoeften als wonen, zorg, voeding en energie beslaan in 2017 41 procent van de uitgaven van huishoudens. In 2008 was dat nog 36 procent.

Vooral wonen en onderhoud werd in verhouding een grotere kostenpost; die groeide van 19,5 procent in 2008 naar 23,7 procent in 2017. Zorg is nu goed voor 3,8 procent van de uitgaven, voor de crisis was dat 3,1 procent.

Ook aan voedsel en alcoholvrije drank gaven mensen meer uit, door een sneller dan gemiddelde stijging van de prijzen, aldus ING. In 2008 was dit deel nog 10,1 procent, in 2017 is het 10,8 procent.

Energie en water namen in 2017 juist een iets minder groot deel van het budget in dan in 2008. Door onder meer energiezuinigere nieuwbouw ging men in die periode langzaam minder energie verbruiken.

“De ruimte voor leuke dingen is dus nog altijd beperkt, en die trekt de komende jaren maar geleidelijk aan”, zegt Marcel Klok van het economisch bureau van ING. “Dit helpt verklaren dat mensen vinden dat ze nog niet echt profiteren van de economische groei. De groei leverde wel ruimte op voor zorg en de opbouw van buffers.”

Top