Transparante informatie over de financiële stukken ontbreekt!

In de commissievergadering van 18 juni stonden de financiële stukken op de agenda: de jaarstukken 2018, de tussentijdse rapportage 2019, de Kadernota en de de Meicirculaire.  Wethouder Boere (VVD) heeft vol trots een incidenteel positief saldo van € 1,3 miljoen als uitkomst van de Jaarrekening 2018 gepresenteerd. Pro Krimpenerwaard gunt haar dat moment maar heeft haar verweten niet eerlijk te zijn in de presentatie van de jaarcijfers. In een raadinformatiebrief had opgenomen moeten worden dat 2,3 miljoen hierop in mindering moet worden gebracht. Van een positief saldo is geen sprake. Pro Krimpenerwaard stelt op grond van de accountantsstukken vast dat € 1,7 miljoen aan rekeningen (400/500 facturen) over 2017 en 2018 betreffende de zorg nog moeten worden betaald. Ook krijgen wij in 2018 € 600.000 minder uit het Gemeentefonds. Dat is niet verwerkt in die jaarstukken. Jammer dat de pers de melding van wethouder Boere zo makkelijk overneemt, zonder enig onderzoek naar de feiten. Vervolgens werd tijdens de vergadering de Meicirculaire gepresenteerd. Dan blijkt dat de financiële huishouding van de gemeente niet op orde is. Zonder beleidsbijstelling zal in 2020 de meerjarenbegroting met een bedrag van 1 miljoen negatief sluiten en in 2023 met € 2 miljoen. De wethouder raakte geïrriteerd, omdat haar feestje door Pro Krimpenerwaard werd bedorven. Na herhaald roepen waar die cijfers staan was de CU zo vriendelijk om die stukken aan te leveren. Vervolgens ontstak zij in woede, zette de persoonlijke aanval in en gaf zij de indruk het ook niet meer te weten.

Pro Krimpenerwaard heeft ook de kritiek van de sportverenigingen op het sportaccommodatierapport aan de orde gesteld. Daarop ontstak de voorzitter van de VGBK, dhr. Schoof, in woede. Daarop vroeg Pro Krimpenerwaard een toelichting. Daarop wilde de heer Schoof niet reageren.

Het wordt blijkbaar niet in dank afgenomen dat er een politieke partij is die zich kritisch uitlaat over de gepresenteerde stukken. Wij laten ons niet intimideren. Wij nemen ons raadswerk serieus. Op naar een financieel gezonde gemeente, zonder lastenverzwaring voor de inwoners. Wij voorspellen dat die er toch aankomen voor o.a de reinigingsrechten. Wethouder Boere heeft hier slecht onderhandeld met Cyclus. U krijgt die rekening.

Aan het eind van de vergadering volgde een vinnig debat tussen Lokaal op 1 en diverse partijen. Lokaal op 1 heeft een van de speerpunten “een loket per kern” van het minimale verkiezingsprogramma weggegeven. De partij  was omstandig aan het uitleggen waarom die loketten nu niet meer nodig zijn. Het alternatief, bezoek aan huis, was veel beter en goedkoper. Pro Krimpenerwaard vindt dat deze partij de kiezer belazerd. Wij staan daarin niet alleen.

Pro Krimpenerwaard wil uitstel “Sportaccommodatieplan”

Op dinsdagavond 12 juni heeft de hoorzitting plaatsgevonden met de sportverenigingen over het “Sportaccommodatieplan”. Vanuit het verleden bestaan er veel verschillende afspraken over het eigendom, gebruik, tarieven, onderhoud etc. van de verschillende sportaccommodaties. Er moet een evenwichtig en samenhangend sportaccommodatieplan komen. Uitgangspunt is dat sport er voor iedereen is en dat iedereen daaraan mee kan doen. Natuurlijk was Pro Krimpenerwaard bij de hoorzitting aanwezig. Wat ons opviel was de forse kritiek op de communicatie met de gemeente. Diverse verenigingen voelden zich niet serieus genomen en/of waren niet eerder bij dit plan betrokken. Diverse verenigingen hadden daardoor geen zienswijze ingediend. De verenigingen vonden ook dat de gevolgen van het harmonisatiebeleid eerst per vereniging in kaart moet worden gebracht voordat er verder gesproken wordt.  Onduidelijk is bijvoorbeeld de beheersvorm, de vergoeding voor onderhoud van de sportcomplexen, het eigendom van de kleedkamers, de zaaltarieven, de langere termijn visie etc. De gemeenteraad zou op 9 juli een besluit moeten nemen.

Pro Krimpenerwaard heeft daarom de griffier gevraagd om de behandeling van het “Sportaccommodatieplan” niet in de commissie van 25 juni te bespreken. De wethouder moet eerst serieus alle sportverenigingen betrekken bij het harmonicaplan. Het was voor ons even schrikken hoe de communicatie is verlopen. Ook de gevolgen van dit plan moeten eerst voor alle verenigingen in kaart worden gebracht. Na het zomerreces kunnen we hierover in commissieverband verder spreken. Haastige spoed is zelden goed en zeker in dit dossier waar zoveel partijen bij betrokken zijn. De verenigingen moeten zich ook kunnen voorbereiden op de harmonisatiegevolgen. De griffier is gevraagd ons verzoek met spoed te delen met de raad- en commissieleden en het college en natuurlijk de agendacommissie.

Bewoners vinden het te vroeg voor brugbesluit

In het Algemeen Dagblad van 13 juni staat het volgende artikel van de journalist Gert Onnink over de extra oeververbinding.

“Bewoners vinden het te vroeg voor brugbesluit”

‘Coalitie’ uit vier gemeenten wil uitstel

Een besluit over een brug of tunnel tussen de Rotterdamse wijken Kralingen en Feijenoord of tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk kan nog niet genomen worden. Bewoners vroegen de Tweede Kamer dinsdag om uitstel.

Het kabinet zou nog deze zomer een besluit nemen waar in de Rotterdamse regio een nieuwe oeververbinding over de Nieuwe Maas zou moeten komen. Of een stadsbrug tussen de Esch in Rotterdam-Kralingen en het beoogde Feyenoord City op de Veranda, dan wel een regionale link over of onder het water tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk.

Een ‘coalitie’ namens circa 300.000 bewoners uit vier betrokken gemeenten (Rotterdam, Capelle en Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard) vindt dat er nog geen knopen kunnen worden doorgehakt.

,,Er is nog zo veel niet onderzocht”, beklemtoonde Ben van Rooij van de Vereniging Bewoners Hoge Filterweg in Rotterdam-Kralingen gisteren in Den Haag tegen leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Hij zei te spreken namens bewoners van de Esch en de Veranda in Rotterdam, de Capelse wijken Fascinatio en ‘s-Gravenland, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

Inspraak

,,Er is geen goede inspraak geweest, de maatschappelijke inspraak is zelfs met voeten getreden.” Van Rooij vroeg zich ook af waar de provincie in het debat is gebleven. De bewoners boden de Kamerleden ook ongeveer 5000 handtekeningen aan, waarmee zij het verzoek onderstreepten om een besluit uit te stellen.

Een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eerst met een advies moet komen voordat het departement een knoop doorhakt. De Kamer sprak gisteren over het zogeheten MIRT, het meerjarenprogramma met de toekomstige plannen op het gebied van verkeer en vervoer.

De voorzitter Agnes Mulder van de vaste Kamercommissie heeft de petitie in ontvangst genomen.

Pro Krimpenerwaard heeft de petitie mede ondertekend en onderschrijft deze actie. Al meermalen hebben wij wethouder Boere(VVD) gevraagd uit te leggen waarom onze inwoners niet vooraf bij de besluitvorming zijn betrokken en waarom de gevolgen van de extra oeververbindingen niet vooraf in kaart worden gebracht. Het college heeft schriftelijk op onze vragen toegegeven dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan. Maar intussen  rijdt de trein door zonder de gevolgen voor de Krimpenerwaard in kaart te brengen.

 

raadsvergadering van 11 juni

Pro Krimpenerwaard kreeg voor de 30 agendapunten van de raadsvergadering van 11 juni 15 minuten spreektijd. Wij hebben de waarnemend voorzitter, de heer Schoof van VGBK, gevraagd om snel de spreektijd te evalueren. Pro Krimpenerwaard had onvoldoende tijd om zijn raadswerk naar behoren uit te voeren. Wederom werd op wonderlijke wijze de spreektijd voor het college van 30 minuten tijdens de raadsvergadering gereset en kreeg daardoor fors meer spreektijd. Bij navraag antwoordde de griffie dat het apparaat op hol was geslagen. Toevallig alleen bij het college.

Pro Krimpenerwaard heeft een actualiteitendebat gehouden over het parkeerbeleid van het college bij de Grote Kerk in Lekkerkerk en de foute informatie over de rechtsgang voor de omwonenden. Wethouder de Wit gaf toe dat er een fout is gemaakt door de belanghebbenden die bezwaar in willen dienen te verwijzen naar de Rechtbank in Den Haag. Dat moest natuurlijk de commissie van bezwaar zijn  in de gemeente. Hij wist dat natuurlijk ook, maar hield vol dat hier geen sprake was van opzet. De bezwaarden hebben hierdoor extra kosten gemaakt. Sommige zagen, wegen de hoge griffiekosten, af van bezwaar. Of die kosten door de gemeente worden vergoed kon de wethouder niet zeggen. Hij studeert er nog op. Ook zal het Parkeerdrukonderzoek op ons dringend verzoek in de commissie worden besproken.

Een ander punt was de Huisvestingsverordening. Pro Krimpenerwaard had eerder in de commissievergadering aandacht gevraagd om de inwoners van de gemeente bij voorrang te huisvesten in de sociale huur- en koopwoningen. De VGBK had toen geen enkele inbreng en heeft nu snel een motie hierover ingediend, met name gericht op de huisvesting in de kernen. Ook andere partijen hebben de VGBK op dit gedrag aangesproken. Deze partij had op z’n minst even contact kunnen opnemen met Pro Krimpenerwaard. Wij hebben de wethouder wederom gevraagd ons inzicht te verschaffen in de toewijzing van de sociale huurwoningen. Op grond daarvan kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Gezien de inkomensgrens komen de meeste inwoners niet voor deze woningen in aanmerking. Dat moet veranderen vindt Pro Krimpenerwaard. Ook hebben wij voorgesteld om de te bouwen koopwoningen gedurende de eerste 6 weken eerst aan de inwoners aan te bieden. De wethouder kende die mogelijkheid niet en gaat dit uitzoeken. Ook hebben wij er voor gepleit de inkomensgrens voor huurwoningen te verhogen . Samen met de woningcorporaties kan dit bij Aedes/VNG en uiteindelijk bij de minister kenbaar worden gemaakt.

De bouw van de 5 permanente lokalen bij de Vogelweide, MFA in Schoonhoven, was zo onzorgvuldig in zijn presentatie en onderbouwing dat wij tegen moesten stemmen. De kosten bedragen € 1,45 miljoen. Wij zijn voor passende huisvesting van de leerlingen, maar wel met een goed onderbouwd plan. Wethouder Boere moest toegeven  dat een aantal zaken niet goed zijn onderzocht zoals: het verlies van 9 parkeerplaatsen,  de toename van verkeersdruk en de aantasting van het huidige beeldbepalende gebouw. Na doorvragen van Pro Krimpenerwaard bleek dat het aantal leerlingen vanaf 2025 fors afneemt.

Promen (sociale werkplaats). Pro Krimpenerwaard heeft een motie ingediend die het helaas niet heeft gehaald. Door de invoering van de Participatiewet en het afschaffen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in 2015 zijn duizenden mensen met een beperking in de problemen gekomen. De Sociale Werkplaatsen worden per 2025 van rechtswege afgeschaft. Promen heeft de doelstelling om mensen zoveel mogelijk in een externe, maar wel beschermde, omgeving te laten werken en hen deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer. Die mensen met een arbeidsbeperking worden tijdelijk (garantiebaan) of vast (beschut werk) in dienst genomen. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat dit regelmatig van tijdelijke aard blijkt te zijn en hierdoor de kans bestaat dat deze groep zonder uitzicht achter de geraniums belandt. Wij willen dat de de gemeente deze mensen gedurende het gehele arbeidsproces monitort om dat te voorkomen. De wethouder heeft toegezegd dat hij de intentie van Pro Krimpenerwaard overneemt.

Over de vele gemeenschappelijke regelingen hebben wij er voor gepleit dat de miljoenen reservering worden teruggestort bij de aangesloten gemeenten. Wij hebben hier te doen met uitvoeringsorganen. De verantwoordelijkheid en het te voeren beleid lig bij de gemeenten. Helaas staan wij hierin alleen. Dit geld zouden we in kunnen zetten om de korting op de subsidies tegen te gaan, of de lastenverhoging af te wijzen, of het uitvoeren van het klimaatakkoord, of de hondenbelasting in keer af te schaffen, of een baliefunctie in de kernen betaalbaar en uitvoerbaar in te richten. Dat is trouwens het enige verkiezingsvoorstel van Lokaal op 1 en wat zien we daarvan terug? Tot op heden niets, maar wel een goedbetaalde baan als wethouder.

Veiligheidsregio Hollands Midden in financiële problemen

De veiligheidsregio Hollands Midden heeft ernstige problemen. Deze zijn  door het college/portefeuillehouder niet aan ons kenbaar gemaakt, maar door de gemeente Leiderdorp. dat maakt de zaak nog ernstiger. De raad van de gemeente Leiderdorp meldt ons het volgende. De veiligheidsregio is in behoorlijk financieel zwaar weer terecht gekomen. Voor het jaar 2021 moeten de gemeenten structureel 1,1 miljoen meer bijdragen. Dat is voor de gemeenten onverwacht. Ook moet het negatieve saldo voor 2020 van bijna 1 miljoen euro worden aangezuiverd. De bedrijfsvoering is weinig transparant. De sturing is bedroevend. De dreigende tekorten moeten direct aan de aangesloten gemeentn gemeld worden. Dat lijkt logisch maar gebeurt niet Ook blijkt dat het percentage van uitrukken binnen de normtijd van 9 minuten dalende is. Nu pas blijkt dat deze uitruktijd zelfs onder de 50% ligt. Onze gemeente heeft ons hierover niet geïnformeerd Pro Krimpenerwaard heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan en zal in de raadsvergadering van 11 juni het college/portefeuillehouder hierover fors ondervragen. Er valt veel uit te leggen.  Het is voor de veiligheid code rood!

Fusie van woningcorporaties in Krimpenerwaard mislukt

De fusie van de vier kleine woningcorporaties in de gemeente Krimpenerwaard is mislukt. Het verhaal hierachter. Tijdens de recent gehouden ledenraadpleging van Huurdersbelang in Vlist, Haastrecht en Stolwijk is zeer kritisch gereageerd op dit Haalbaarheidsonderzoek en de daarin geconcludeerde meerwaarde, van een mogelijke fusie van de vier kleine woningcorporaties in de Krimpenerwaard (Ammerstol, Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel en Groen Wonen Vlist). Herhaaldelijk kwam naar voren, dat het opvallend is dat er alleen maar sprake is van positieve onderzoeksresultaten. Alles, maar dan ook alles gaat veel beter worden, veeeeel beter dan nu. De leden zetten hier grote vraagtekens bij. Sommige vonden het zelfs denigrerend en spraken van een “rookgordijn”. De bijeenkomsten van Huurdersbelang oogsten veel waardering bij de leden evenals de kernachtige presentatie van de voor- en nadelen.

Risico-Onderzoek

Op een enkeling na waren de leden unaniem in hun opvatting, namelijk dat er eerst volledige openheid van alle financiële zaken gegeven moet worden, voordat er verder gesproken kan worden over een mogelijke fusie. De huurders willen niet blindelings afgaan op de cijfers die staan vermeld in het Haalbaarheidsonderzoek. Het belangrijkste financiële document, het zogenoemde Verdiepend Risico-Onderzoek is nog steeds GEHEIM en niet ter beschikking gesteld aan het bestuur van Huurdersbelang en de huurders. Ook deze informatie is van groot toekomstig belang voor alle huurders van Groen Wonen Vlist. De weinig transparante houding, het nut en de cultuur van het achterhouden van essentiële informatie door Groen Wonen Vlist werd door de leden afgekeurd. De conclusie was: als dit Risico-Onderzoek niet wordt gepubliceerd en beschikbaar wordt gesteld aan het bestuur en de leden van Huurdersbelang is het direct einde oefening. Huurdersbelang zal dan niet instemmen met een fusie. Mede op basis van dit Risico-Onderzoek moet ook door Huurdersbelang, als wettelijke belangenbehartiger van alle huurders, zorgvuldig beoordeeld kunnen worden hoe de toekomstige financiële vlag erbij hangt, en of er zo nodig (extra financiële) waarborgen en garanties opgenomen dienen te worden in bijvoorbeeld, het Fusievoorstel, Fusieovereenkomst, Huurdersstatuut, etc.

Pro Krimpenerwaard adviseert de kleine woningcorporaties de samenwerking/fusie met QuaWonen te onderzoeken. Dat kan een meerwaarde zijn voor alle kernen in de gemeente. Het doel moet zijn te voorzien in voldoende betaalbare sociale huurwoningen.

Petitie: Geen oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard

Petitie: Geen oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard

De leefbaarheid in Ridderkerk verslechtert met de komst van een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard. Ridderkerk zegt NEE tegen een oeververbinding met Krimpenerwaard.

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat ook de leefbaarheid in de Krimpenerwaard onherstelbaar wordt aangetast en dat de zogenaamde besluitvorming zonder onze inwoners te raadplegen tot stand is gekomen. Pro Krimpenerwaard ondersteunt deze petitie.

Petitie  

https://deeschenfeyenoordcity.petities.nl/

Wij

De inwoners, ondernemers en volksvertegenwoordigers van Ridderkerk.

constateren

  • Dat het Rijk samen met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Rotterdam twee varianten onderzoeken voor een nieuwe oeververbinding in de regio Rotterdam.
  • Dat Rotterdam haar voorkeur heeft uitgesproken voor de variant tussen De Esch en Feyenoord City.
  • Dat de gemeente Ridderkerk ook de voorkeur heeft voor deze variant.
  • Dat voor de gemeente Ridderkerk de variant tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard onbespreekbaar is.

en verzoeken

De initiatiefnemers van het onderzoek om de variant tussen De Esch en Feyenoord City verder uit te werken en de variant tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard los te laten.

EINDE

Heeft u vragen over deze petitie? Neemt u dan contact op met de petitionaris via: info@partij18plus.nl

 https://deeschenfeyenoordcity.petities.nl/

 

 

Hoogste rechter: Nederlandse aanpak stikstof deugt niet

foto: Louise Huffmeijer

Hoogste rechter: Nederlandse aanpak stikstof deugt niet

Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden voldoet niet. De Raad van State – de hoogste rechterlijke instantie in het bestuursrecht – heeft onlangs geoordeeld dat tien intensieve veehouderijen in Brabant, Gelderland en Limburg alleen nog mogen uitbreiden als zeker is dat dit geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden.

Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk. Plantensoorten nemen in aantal af, waardoor vogels en insecten uit de gebieden verdwijnen.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor met name de intensieve veehouderij. Nog eens zo’n 180 verleende vergunningen staan nu op losse schroeven. De meeste vergunningen zijn verleend aan veebedrijven. Maar ook vergunningen voor wegenaanleg, transportbedrijven en biomassacentrales – waarbij ook stikstof vrijkomt – worden mogelijk niet verleend. De komende maanden hoopt de Raad van State uitspraak te doen in al deze individuele zaken.

Overheid nu aan zet

Natuur- en milieuorganisaties hadden de zaken aangespannen omdat ze het onterecht vinden dat de Nederlandse overheid ervan uitgaat dat de stikstofneerslag in Nederland zal afnemen en bedrijven daarom nu alvast mogen uitbreiden.

De Raad van State oordeelt dat het systeem in strijd is met Europese regelgeving en geeft de milieuorganisaties dus gelijk. Het Europese Hof kwam al eerder tot die conclusie.

Ook voor veebedrijven die in de toekomst willen uitbreiden wordt het lastiger om een vergunning te krijgen. De Nederlandse overheid is nu aan zet om een structurele oplossing te bedenken die de stikstofneerslag doet afnemen.

Vergunningen vernietigen

In een reactie laat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten dat zes vergunningen waartegen bij de Raad van State beroep is ingesteld, worden vernietigd en dat er rekening mee moet worden gehouden dat dat ook geldt voor de bovengenoemde 180 verleende vergunningen. Eerder verleende vergunningen blijven wel geldig.

“De ambitie om de hoeveelheid stikstof terug te dringen heeft voor ons prioriteit”, zegt Schouten. “Samen met de PAS-partners (Programma Aanpak Stikstof) ga ik bekijken op welke manier ik die ambitie goed kan invullen.”

Land- en Tuinbouworganisatie LTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zeggen dat voor veel veehouders nu een onzekere tijd aanbreekt. Ze kunnen hun plannen om nieuwe stallen te bouwen mogelijk niet uitvoeren. De organisaties vrezen ook dat de koeien uit de wei verdwijnen.

Dit besluit zet volgens Pro Krimpenerwaard de huidige gedoogsteun van het college en raad en de uiteindelijke besluitvorming door de provincie over het legaliseren van de 1.700 illegale geiten bij MooiMekkerland verder onder druk. Wij sluiten niet uit dat dit ook voor enkele veehouders met megastallen in onze gemeente gevolgen zal hebben voor toekomstige uitbreidingsplannen en misschien  al ook voor de huidige plannen. Pro Krimpenerwaard stelt hierover vragen aan het college.

 

Natuur en Milieufederatie over de houding van de gemeente Krimpenerwaard ten aanzien van MooiMekkerland

Pro Krimpenerwaard plaats hier het artikel van de Natuur en Milieufederatie over MooiMekkerland. Pro Krimpenerwaard onderschrijft dit artikel en maakt zich grote zorgen over de houding van bijna alle raadsleden. Het algemeen belang, de volksgezondheid, wordt ondergeschikt gemaakt aan een geitenbedrijf dat op 31 punten illegaal handelt, waaronder het houden van 1700 illegale geiten.

“Geitenhouder in overtreding krijgt ten onrechte steun van gemeente Krimpenerwaard”

Al lange tijd heeft een geitenhouder in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard de bedenkelijke werkwijze om eerst uitbreidingen van het bedrijf uit te voeren en zich vervolgens achteraf pas over de benodigde vergunningen te gaan buigen. Naast een hele lijst aan overtredingen op het gebied van ruimtelijk ordening constateerde de Omgevingsdienst in 2017 dat er op het bedrijf meer dan 2.500 geiten aanwezig waren terwijl dit er volgens de regels slechts ruim 800 mochten zijn.

Last onder dwangsom
Naar aanleiding van handhavingsverzoeken vanwege strijdigheid van het bedrijf met het bestemmingplan en het bouwen zonder omgevingsvergunningen, legde de gemeente het bedrijf eind 2018 een last onder dwangsom op. Ook de omgevingsdienst legde het bedrijf een last onder dwangsom op vanwege het houden van fors meer geiten dan was toegestaan. De gemeente heeft in deze last het bedrijf echter concreet uitzicht gegeven op legalisatie van een aantal overtredingen, onder het voorbehoud van medewerking door de provincie.

Geitenstop
De provincie heeft in haar beleid een geitenstop opgenomen. Dit houdt in dat uitbreiding van het aantal geiten niet is toegestaan. Reden hiervoor is, dat uit onderzoek is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen een verhoogd risico hebben op longontsteking. De provincie heeft hier dus terecht het voorzorgsprincipe toegepast. De provincie heeft zowel aan de gemeente als in antwoord op Statenvragen aangegeven geen ontheffing van de geitenstop te zullen verlenen.

Gemeente vraagt toch ontheffing aan
Als het bedrijf geen ontheffing krijgt en aan de regels moet gaan voldoen, dan zal dit leiden tot een faillissement, zo stelt de gemeente. Dat is natuurlijk sneu voor de ondernemer, maar ook een risico van het doen van investeringen zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen aanwezig zijn. Toch schaart de gemeente Krimpenerwaard zich achter de ondernemer in plaats van achter de regels en dus het publieke belang en in het bijzonder het belang van de omwonenden. De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een ontheffing bij de provincie te gaan aanvragen waarmee het te grote aantal geiten gelegaliseerd zou kunnen worden. Ervanuitgaande dat de provincie haar standpunt vasthoudt, zal deze ontheffing niet verleend worden, maar kan de geitenhouder deze weigering wel juridisch aan gaan vechten en staat hij hierbij tegenover de provincie in plaats van de gemeente.

Slecht signaal
Deze gang van zaken is in dit specifieke geval al erg kwalijk, maar de gemeente geeft met deze werkwijze ook in zijn algemeenheid een signaal af dat overtreders van regels nog altijd op haar steun kunnen rekenen. Dit is niet alleen een weinig bemoedigend signaal naar de samenleving als geheel, maar ook naar agrariërs die zich wel netjes aan de regels houden en investeringen doen in het nakomen van regels. Ook aan hen is de opstelling van de gemeente moeilijk uit te leggen.
De NMZH blijft de ontwikkelingen bij dit bedrijf en de lopende procedures op de voet volgen.

Commissievergadering van 28 mei

MFA Vogelweide Schoonhoven

In de commissievergadering van gisteren hebben wij o.a.gesproken over de conceptbeleidsnota Horecabeleid Buitengebied. Wij waren teleurgesteld dat het beleid over para commerciële instellingen ontbrak. Dat is voor veel horecabedrijven een doorn in het oog. Zwaar gesubsidieerde verengingsgebouwen gaan de concurrentie aan met de commerciële horeca die zichzelf moeten bedruipen. Oneerlijke concurrentie. Vanaf 2016 is beleid en handhaving toegezegd. De klachten blijven binnenstromen. Nog steeds is dat niet geregeld en opnieuw is beleid in het vooruitzicht gesteld. Pro Krimpenerwaard zal schriftelijk vragen stellen om het Horecabeleid bij te stellen.

Een ander agendapunt was de uitbreiding  van de MFA (multifunctionele accommodatie) in Schoonhoven met 5 permanente lokalen. Daarin is zowel het openbaar als bijzonder onderwijs gehuisvest. Al na 3 jaar is deze school te klein voor het aantal leerlingen. Ook hier lag een lange termijn leerlingenprognose ter grondslag. Pro Krimpenerwaard is voor passende onderwijshuisvesting. Het investeringskrediet is bijna € 1,5 miljoen en dan mag je toch een goed onderbouwd voorstel verwachten. Niets van dat alles. Geen leerlingenprognose, geen inzicht in de uitbreidingsplannen. Een aantal parkeerplaatsen verdwijnt (wordt dan nog aan de parkeernorm voldaan?) evenals de aanwezige stenenbergingen. Het beeldbepalende schoolgebouw, dat onder architectuur is gebouwd, wordt aangetast. Op ons dringende verzoek zijn er wat stukken aangeleverd. Voor het aanzicht van het schoolgebouw komen 5 permanente lokalen met bergingen in twee lagen. Dat is geen potje. Het enige argument om het uitbreidingsplan op deze wijze uit te voeren is dat er geen andere oplossing zou zijn. Die is er natuurlijk wel. Zoals in het volgende voorbeeld wordt geschetst. Boven de bestaande school zijn een groot aantal huurwoningen die in bezit zijn van QuaWonen. In het verleden is zelfs een bovenwoning aan QuaWonen geschonken. Deze extra woning ontstond door aanpassing van het gebouw op dringend verzoek van het PC schoolbestuur. QuaWonen wilde die woning alleen gratis in ontvangst nemen. Waarom is de mogelijkheid niet onderzocht om enkele woningen geschikt te maken voor het onderwijs? Je mag toch aannemen dat in het contract met QuaWonen vooraf de mogelijkheid wordt opgenomen om in noodgevallen woningen voor het onderwijs te onttrekken. Als compensatie kunnen extra sociale huurwoningen in de gemeente worden gebouwd. Dit plan is aanzienlijk goedkoper en het gebouw wordt niet verminkt.

De verkeersdruk neemt zodanig toe, dat de wethouder laat onderzoeken of de weg kan worden ingericht als eenrichtingsweg. De wethouder geeft toe dat na 2025 het aantal leerlingen weer fors afneemt en de school feitelijk kan volstaan met semipermanente lokalen (voor hooguit 15 jaar). Wethouder Boere (VVD) antwoordde op  onze vragen dat permanente lokalen (voor 40 jaar) omgerekend niet zo veel meer kosten en zet daarop in. Indien de lokalen na 2025 niet meer nodig zijn dan kunnen ze worden verhuurd. Even wordt vergeten dat na hooguit 15 jaar het huidige schoolaanzicht, met voldoende parkeerplaatsen en een rustige tweebaansweg kunnen worden hersteld. Pro Krimpenerwaard vindt het een gemiste kans dat de alternatieven niet worden aangeboden en financieel onderbouwd. Inzicht in de standpunten van schoolbesturen/ouders/omwonenden hebben wij niet. Blijkbaar overbodig. Dit is een onvoldoende doordacht en onderbouwd plan.

In de raad komen wij hierop terug.

Tot slot delen wij nog mee dat het dwaze plannetje van het CDA niet doorgaat om na de raadsvergadering ganzenproducten aan te prijzen en daarbij de diervriendelijke jagers uit te nodigen.

Top