Categorie: Uncategorized

Eindverslag van de informateur de heer Elzinga

De coalitie van VGBK, VVD, CU, D66 verloor zijn meerderheid in de gemeenteraad na het vertrek van een raadslid van de VGBK. Vervolgens heeft de raad een informateur aangesteld, de heer Elzinga, die nieuwe coalitiemogelijkheden heeft onderzocht. Pro Krimpenerwaard heeft

Tweede Kamerfractie PvdA en de benoeming van burgercommissieleden

Mevrouw Kuiken (Kamerlid PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken over de benoeming van een burgercommissielid in Bodegraven. Dat was voor ons aanleiding om haar te informeren over onze uiterst vervelende ervaring met de opstelling van

Extra oeververbinding en daaraan gekoppeld 10.000 woningen is een onzalig idee

Het standpunt van de Stichting Groene Hart wordt hierna onverkort weergegeven. Pro Krimpenerwaard onderschrijft die tekst volledig, die in grote lijn overeenkomt met  onze eerder uitgesproken reactie in de gemeenteraad. “Op 22 november zijn de afspraken over het Meerjarenprogramma Infrastructuur,

Initiatiefvoorstel Pro Krimpenerwaard laagvlieggebied

De Krimpenerwaard is op grond van de luchtvaartwet aangewezen als laagvlieggebied om o.a. noodlandingsprocedures te oefenen. Het is echter ook aangewezen als stiltegebied (provincie Zuid Holland) en deels ook als natuurkerngebied voor weidevogels (Provincie Zuid Holland / Zuid-Hollands Landschap). Pro

Persbericht gemeente is VVD persbericht

Het persbericht van het college over de extra oeververbinding vindt Pro Krimpenerwaard stuitend. “De gemeente Krimpenerwaard is blij met het besluit van minister Van Nieuwenhuizen, betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland voor een extra oeververbinding bij Rotterdam. Er komt nog

Oeververbinding tussen Ridderkerk-Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard heeft van wethouder Boere (VVD) bericht ontvangen dat besloten is om de oeververbinding tussen Ridderkerk-Krimpenerwaard mee te nemen in de verkenning. Deze informatie is afkomstig van de gedeputeerde Floor Vermeulen en NOS. NOS: Half miljard euro voor oeververbinding

Aanschaf zonnepanelen

Pro Krimpenerwaard heeft in de begrotingsvergadering van 13 november voorgesteld om de verduurzaming van woningen te financieren. Wij willen inwoners de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. Pro Krimpenerwaard wil met de energietransitie meters maken.  Verduurzaming van woningen

Pro Krimpenerwaard heeft tegen de begroting 2019 gestemd

Pro Krimpenerwaard heeft tegen de begroting 2019 gestemd. In de begroting wordt 2 miljoen extra uitgetrokken voor extra personeelsformatie (ook inhuur)  terwijl er dit jaar structureel € 425.000,– overblijft. De lokale lasten zijn 2 miljoen hoger dan het gemiddelde in

Begroting 2018 in de min

Wethouder Boere erkent dat de begroting 2018, blijkens de financiële informatie die Pro Krimpenerwaard tijdens de begrotingsvergadering van 13 november naar voren bracht, in de min zal eindigen. De rijksbijdrage zal in 2018 met 1 miljoen afnemen. Dat had het

Ombudsfunctie Sociaal Domein

Pro Krimpenerwaard heeft in de raadsvergadering van 13 november gepleit voor het inrichten van een ombudsfunctie voor het Sociaal Domein. Blijkens onderzoek  blijkt dat de kwetsbare inwoners de door de gemeente geboden zorg niet altijd als ontzorgend, klantvriendelijk en soms

Top